Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009"— Transkript prezentace:

1 Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009
Jednota Bratrská Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009

2 Proč dnes ještě mluvit o Jednotě Bratrské?
v postmoderní době k čemu vzpomínky ? k čemu historie ? důležitý je přeci osobní prožitek víry, právě teď a jen pro mě event. s někým mě blízkým…

3 Řím.3, 28 Člověk bývá spravedliv učiněn vírou bez skutků zákona

4 Žid.10, Ježíš Kristus byl obětován jednou provždy a zajistil spásu každému, a proto není třeba znovu přinášet oběti za hříchy

5 Proč mě zajímá Jednota Bratrská i dnes?
Nešlo o náboženství citu, ale zbožnost založenou na poznání z četby Bible, modliteb a víry Neblouznili, ale drželi se Písma Imponovali důsledností – řády, kázeň,oddělení se, bojem o mravní čistotu Dokázali trpět Nelpěli na majetku Nezakládali si na vzdělání, ale vzdělání podporovali a využívali Byli činorodí – písně, knihy, překlady Šli i do politiky, uměli prohrávat Ochotni se poučit z chyb ( spor malé a velké stránky)

6 Církev podobojí – utrakvisté,kališníci
v dobách husitských válek ( ) arcibiskupem Jan Rokycana 4 artikuly

7 4 pražské artikuly ( články )
Program husitského hnutí 1.Svobodné zvěstování Božího slova v Čechách 2.Večeře Páně pod obojí 3. ..aby kněžím neřádné panování nad zbožím tělesným bylo odňato a aby podle Čtení byli nám příkladem života 4.kázeň bez rozdílu na všech

8 Basilejská kompaktáta
Po bitvě u Domažlic 1431 „ pro strach husitský“ byli Češi pozváni do Basileje na nový koncil k vyjednávání o smíru Úmluva ( kompaktáta) mezi koncilem a husity měla obsahovat potvrzení 4 artikulí Vjezd poselstva pod praporem „ Pravda vítězí“

9 Basilejská kompaktáta
bitva mezi Pražany a Tábority u Lipan 1434 vítězná pražská strana přijala Zikmunda za krále, který jim potvrdil kompaktáta (sněm v Jihlavě) Tím byla Čechům sňata pohana kacířství, mohli přijímat podobojí Ostatní 3 články zmírněny tak, že ztratily původní smysl

10 Jednota Bratrská vznikla z malého kroužku posluchačů J.Rokycany v Praze byli důslednější v odmítání Říma (kališníci např. uznávali apoštol.posloupnost, tedy svěcení kněží jedině od římského biskupa) Rokycana je seznámil s P.Chelčickým více kroužků v Čechách spojil je Bratr Řehoř Rokycana se přimluvil u Jiřího z Poděbrad, aby se usadili v Kunvaldě

11 1457 založena Jednota bratrská
nová česká církev vycházející z učení Petra Chelčického hlásá naprostou odluku od římské církve odstranila kněžství, katol.svátosti při bohoslužbách „jen“ kázání a svátosti důraz na bratrskou kázeň

12 ZNAKY JEDNOTY autorita Božího slova
poslušnost víry, důraz na reformu života sborovost řád a kázeň svobodnost církve vztah ke světu – respekt a kritičnost, oddělení se

13 KUNVALD 1457 časový kontext
J.HUS KUNVALD ( založení JB) M.LUTHER J.A.KOMENSKÝ BIBLE KRALICKÁ Bitva na Bílé Hoře 1620 HERRNHUT Obnovená JB

14 KUNVALD Rokycana se přimluvil u Jiřího z Poděbrad, aby se usadili v Kunvaldě Bratrská lípa, jejíž stáří je odhadováno na 450 let. Podle pověsti ji zasadili čeští bratři při odchodu z vlasti v r domek Na Sboru, který slouží jako muzeum JB Modlivý důl, Jordán - kde bratři křtili své nové stoupence. pomník J. A. Komenského

15 Kunvald kněz Michal 1467 založení vlastního kněžského řádu
Volba 3 kněží, ordinoval Michal s vyžádaným potvrzením od valdenských píseň „Radujme se vždy společně“ Matěj z Kunvaldu Jiřík pronásledoval, věznění Bratří

16 Jednota Bratrská jejich požadavky převyšovaly kompaktáta, proto byli bez ochrany zákona a byli tudíž vystaveni pronásledování přitahovala mj.bojem o čistotu, posvěcení ochrana na statcích pánů = členů Jednoty Vůdcem Lukáš Pražský , korespondoval s Martinem Lutherem ( žil v letech )

17 MARTIN LUTHER 1483 – 1546 Ptal se: Jak obstojí před Božím soudem?
Studia práv Augustiniánský klášter Ptal se: Jak obstojí před Božím soudem? Lze nabýt jistoty spásy sebekázní a trýzněním ?

18 Ep.Římanům 3,28 Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn vírou bez skutků zákona !! SOLA FIDE !

19 Spor „ větší“ a „menší“ stránky v JB
Menší stránka: trvala na odloučenosti od světa, zbožnost!, říkala: vzdělání není důležité, pryč od vlády… Větší stránka: rovněž mravní opravdovost, ale na základě důkladnějšího pochopení Písma, stála o vzdělání, radila přijímat i lidi z vládnoucíh kruhů

20 Spor „větší“ a „menší“ stránky v JB
tehdy Jednota začala hledat opravdovou církev i ve světě ( Balkán, Rusko, Itálie-valdenští, Palestina) vrátili se s nepořízenou nezbylo, než se řídit Písmem! 1495 Spor skončil slavnostním usnesením úzké rady (ÚR) ve prospěch“ větší stránky“ Jednota se přestala odlučovat od světa, tím větší důraz kladla na čistotu života a církevní kázeň stanovila si pevné zřízení a řády, kněží, laici-soudci, jáhnové (diakoni), synod, úzká rada čtyř starších čili biskupů v čele ÚR biskup zvaný sudí

21 Centra Jednoty Hlavními středisky se stala sídla jejich šlechtických ochránců M.Boleslav, Litomyšl, Prostějov, Přerov, Ivančice

22 Pronásledování za Lukáše Pražského - zemřel 1528
1508 Vladislav vydal Svatojakubský dekret proti JB Byl vložen do zemských desek a stal se tak zemským zákonem: Obsahoval zákaz shromažďování, uzavření chrámů, příkaz ochráncům vydávat Bratry soudům 1517 Luther a 93 tezí ve Wittenberku

23 Pronásledování JB za Jana Augusty
1535 poselství Bratří k Ferdinandovi s bratrskou konfesí ( neúspěch!!) 1547 české a bratrské stavy odepřely Ferdinandovi pomoc v boji proti německým evangelíkům (Jednotě šmalkaldské) Nastala nejtěžší doba pronásledování, konfiskací, věznění, vyhnanství, emigrace Biskup Jan Augusta vězněn s Jakubem Bílkem ( ) na Křivoklátě Ztráta ochrany v Čechách Střediskem Jednoty se stala Morava -Ivančice

24 JAN BLAHOSLAV 1523-1571 Už v době věznění J.Augusty řídil Jednotu
Měl vazbu na osob.lékaře Maxmiliána II Věděl, jaké plus bylo vzdělání ap.Pavla v Božím díle Sám nechce být vzdělaným proto, aby vynikl, nýbrž aby sláva Boží byla lidem patrnější !

25 Narozen v Přerově

26 JAN BLAHOSLAV studia střídal s praxí u kazatelů Jednoty
Věděl jaké plus bylo vzdělání apod.Pavla v díle Božím Sám nechce být vzdělaným proto, aby vynikl, nýbrž aby sláva Boží byla lidem patrnější

27 jazykovědná činnost Jana Blahoslava
GRAMATIKA česká Nový zákon(překlad) hudební činnost MUSICA Šamotulský kancionál pedagogická Filipika proti misomusům Vady kazatelů O zraku O původu Jednoty

28

29

30 JAN BLAHOSLAV 1547 povstání čes.stavů proti Habsburkům
1557 = ve 34 letech biskupem !! Sílící protireformace vedla k přesunu aktivit Jednoty z M.Boleslavi do Ivančic 1558 Ivančice

31 JAN BLAHOSLAV Vůdčím duchem tiskárny v Ivančicích 1560 potřeba kancionálu – nutno vytisknout v Polsku – Šamotulský kancionál 1561 tiskárna z Ivančic do Kralic

32 Kralice Tvrz ve vsi Kralice nad Oslavou
Jan starší ze Žerotína ( spolužák JB) JB -Překlad NZ JB zemřel 1571 Kralická Šestidílka – 1594

33 Kralice tiskárna přesunuta z Ivančic do Kralic
tvrz ve vsi Kralice nad Oslavou Jan starší ze Žerotína ( spolužák JB) Kralická Šestidílka vydávána 1579 – 1594 Jan Blahoslav

34 Pronásledování za Jana Blahoslava
Do Blahoslava trpěli Bratři od katolíků i utrakvistů Doba vlády katolických Habsburků Doba sbližování utrakvistů s Bratřími Pokus o společné vyznání víry : Česká konfese z r.1575, ale Maxmilián ani Rudolf II. ji nepodepsali Rudolf II. dokonce obnovil Svatojakubský mandát proti Bratřím Dostal se však do sporu se svým bratrem Matyášem, uherským králem a potřeboval pomoc českých stavů Toho využili Bratři (Václav Budovec) a vynutili si Majestát císaře Rudolfa ( 1609)

35 Majestát císaře Rudolfa ( 1609)
Dostalo se plné náboženské svobody nejen stavům, tj.pánům, rytířům a měšťanům a jejich poddaným, nýbrž i poddaným na královských a šlechtických statcích, kteří vyznávali Českou konfesi Tak velikou svobodu, platící i pro poddané, neměla žádná evropská země!

36 ZNAKY JEDNOTY autorita Božího slova
poslušnost víry, důraz na reformu života sborovost řád a kázeň svobodnost církve vztah ke světu – respekt a kritičnost, oddělení se (Labyrint v. ráj ....)

37 LINIE JEDNOTY To, co je kolem nás ne zavrhnout, ale získat pro službu živého Boha Všemi schopnostmi sloužit k slávě Boží Důraz na reformu života Boží Slovo mezníkem

38 „Věci“ ke spasení... podstatné služebné případné

39 Podstatné ... dvojí aspekt
Boží skutky: milost Boha Otce, zásluha Ježíše Krista a dary Ducha lidská stránka: víra – láska- naděje (trojina)

40 Služebné ... nástrojem sdělení věcí podstatných
cokoliv církev koná, nemá samo o sobě spasitelné moci Písmo Od reformace k zítřku, Ed.Kalich, s.70

41 SOLA GRATIA SOLA SCRIPTURA SOLA FIDE SOLI DEO GLORIA


Stáhnout ppt "Tomáš Hanuš Michal Žemlička Květen 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google