Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek)."— Transkript prezentace:

1

2  Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek).

3 Rozd ě lení nerost ů z hlediska krystalizace  Nejsou-li omezené prostorem, tvo ř í z ř etelná t ě lesa- KRYSTALY = nerost krystalovaný  V omezeném prostoru jsou na nerostu patrné jen lesklé rovné plošky (nerost krystalický)  N ě které nerosty nikdy netvo ř í krystaly = NEROSTY BEZTVARÉ - amorfní - amorfní

4

5

6 = geometrické t ě leso omezené: a) plochami b) hranami c) vrcholy - vn ě jší tvar je odrazem vnit ř ní stavby - skupina krystal ů = DRÚZA

7

8  UTUHNUTÍM Z MAGMATU např. křemen, živce, olivín  Odpa ř ováním z roztok ů, nap ř. s ů l, vápencové krápníky  P ř em ě nou, nap ř. slídy z jílových nerost ů  Z koster uhynulých ž ivo č ich ů – nap ř. apatit  Zv ě tráváním, nap ř. kaolinit, illit z ž ivc ů

9 -podle nich ř adíme nerosty do krystalových soustav: STŘED SOUMĚRNOSTI – má ho ka ž dý krystal STŘED SOUMĚRNOSTI – má ho ka ž dý krystal OSY SOUMĚRNOSTI : OSY SOUMĚRNOSTI : a = p ř edozadní (nejkratší) b = pravolevá c = svislá ROVINY SOUMĚRNOSTI ROVINY SOUMĚRNOSTI

10 SOUMĚRNOST SS SS, 1RS SS, 3RS SS, 5RS SS,3RS SS, 7RS SS, 9RS

11

12 - H HH HUSTOTA - M MM MECHANICKÉ VLASTNOSTI - tvrdost, soudržnost, štěpnost a lom - O OO OPTICKÉ VLASTNOSTI - barva, vryp, lesk, propustnost světla - D DD DALŠÍ např. magnetické vlastnosti, elektrické vlastnosti, tepelné vlastnosti - žáruvzdornost, tepelná vodivost

13 TVRDOST Je odolnost nerostu vůči vnikání jiných těles. Je dána vazbami v krystalové mřížce. Určuje se porovnáváním s ostatními nerosty v tabulce stupnice tvrdosti.

14 STUPNICE TVRDOSTI MASTEK DIAMANT KORUND TOPAZ KŘEMEN ŽIVEC APATIT FLUORIT KALCIT SŮL KAMENNÁ lze do nich rýpat nehtem rýpou do skla lze do nich rýpat nožem

15

16 P ř ibli ž n ě ji m ůž eme porovnat pot ěž káním v ruce. M ůž eme tak rozlišit minerály podobné velikostí a barvou (nap ř íklad ž ivec od t ěž šího barytu). P ř ibli ž n ě ji m ůž eme porovnat pot ěž káním v ruce. M ůž eme tak rozlišit minerály podobné velikostí a barvou (nap ř íklad ž ivec od t ěž šího barytu). U v ě tšiny minerál ů se hustota pohybuje v rozmezí hodnot 2 a ž 4 g/cm 3. Velkou hustotu má zlato (19 g/cm 3 ). To znamená, ž e krychle zlata o hran ě 1 cm vá ž í 19 gram ů. Lépe si mo ž ná p ř edstavíme krychli o hran ě 10 cm, která by celá ze zlata vá ž ila 19 kg. U v ě tšiny minerál ů se hustota pohybuje v rozmezí hodnot 2 a ž 4 g/cm 3. Velkou hustotu má zlato (19 g/cm 3 ). To znamená, ž e krychle zlata o hran ě 1 cm vá ž í 19 gram ů. Lépe si mo ž ná p ř edstavíme krychli o hran ě 10 cm, která by celá ze zlata vá ž ila 19 kg.

17 JE PODÍL HMOTNOSTI A OBJEMU JE PODÍL HMOTNOSTI A OBJEMU Hmotnost zjistíme vá ž ením. Hmotnost zjistíme vá ž ením. Objem zjistíme v odm ě rném válci s vodou (o kolik ml stoupne hladina p ř i pono ř ení nerostu, tolik cm 3 je jeho objem). Objem zjistíme v odm ě rném válci s vodou (o kolik ml stoupne hladina p ř i pono ř ení nerostu, tolik cm 3 je jeho objem).

18 ZÁVISÍ NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ NEROSTU KRYSTALOVÉ STRUKTUŘE NEROSTU, např. diamant (C): h= 3,5g/cm 3, grafit (C): h =2,3g/cm 3

19 SOUDRŽNOST reakce na náraz nerostu NEROST KŘEHKÝ rozdrtí se a úlomky se rozletí rozdrtí se a úlomky neodletí změní tvar NEROST KUJNÝ NEROST JEMNÝ

20 ŠTĚPNOST nerost se štípe podle rovných ploch LOM LASTURNATÝ LOM nerost se láme v nerovných plochách

21  barva, vryp, lesk, propustnost světla

22 A) nerosty BEZBARVÉ - nemají barvu ( č iré) B) ZBARVENÉ - mají barvu a sv ě tlejší vryp C) BAREVNÉ - mají barvu a stejný nebo tmavší vryp

23  Ur č ujeme pohledem p ř es nerost proti sv ě tlu  Nerosty PRŮHLEDNÉ – vidíme p ř es n ě (slída)  Nerosty PRŮSVITNÉ –mají sv ě tlé okraje (k ř emen)  Nerosty NEPRŮSVITNÉ, (opaktní) - sv ě tlo neprosvítá (pyrit)

24 Pr ů hledné nerosty dvojlom kalcitu halit

25  Vzniká odrazem sv ě tla od povrchu nerostu.  Ur č ujeme p ř irovnáváním: skelný (=jako sklo), perle ť ový, diamantový, mastný, matný, kovový, nekovový, hedvábný, zemitý, prysky ř i č ný (jako sm ů la), …. A=mastný B=skelný C=kovový D=perle ť ový

26 ELEKTRICKY VODIVÉ NEROSTY ELEKTRICKY NEVODIVÉ NEROSTY kovy, grafit sůl kuchyňská, kaolinit, diamant

27 PŘIROZENĚ MAGNETICKÉ NEROSTY - vysoký obsah železa

28 ŽÁRUVZDORNOST TEPELNÁ VODIVOST např. azbest, muskovit, tuha - malá, např. kaolinit - nerost je na omak chladný - velká, např. křemen - nerost je na omak teplý nebo se rychle zahřeje

29  TAVITELNOST Teplota tavení je r ů zná a je charakteristickou veli č inou pro jednotlivé nerosty. U rtuti je -40°C. Nízkou teplotu tavení má i síra (119°C), naproti tomu vysoké teploty tavení mají platina (2000°C) a grafit (3000°C).  RADIOAKTIVNOST Minerály s obsahem uranu, thoria a radia se vyzna č ují radioaktivními vlastnostmi. Vydávají neviditelné zá ř ení, p ř i č em ž dochází k postupnému vzniku ř ady izotop ů. Nap ř. smolinec(= nebezpe č né ).

30 4. hodina Nerosty – tvary a vlastnosti Nerosty vznikají v ě tšinou krystalizací z magmatu v litosfé ř e. Nerosty, které krystaly netvo ř í, jsou tzv. amorfní. Krystaly se t ř ídí podle soum ě rnosti do krystalových soustav (podle stoupající soum ě rnosti) : trojklonná, jednoklonná, koso č tvere č ná, č tvere č ná, klencová, šestere č ná a krychlová. Shluky krystal ů na spole č ném podkladu – drúzy. K rozlišování nerost ů slou ž í jejich fyzikální vlastnosti:  barva – bezbarvé, zbarvené, barevné (=mají vryp stejné nebo tmavší barvy)  tvrdost – podle stupnice tvrdosti (tvrdší nerost rýpe do m ě k č ího)  hustota – podíl hmotnosti a objemu; nejv ě tší u ryzích kov ů  pevnost po nárazu – k ř ehké (rozpad na úlomky), jemné (rozpad na prášek), kujné (jen zm ě ní tvar)  št ě pnost – rozpad podle rovných ploch x lomnost  také ž áruvzdornost (tuha, slída), elektrická vodivost (m ěď ), magneti č nost (magnetit).

31


Stáhnout ppt " Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek)."

Podobné prezentace


Reklamy Google