Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek)."— Transkript prezentace:

1

2  Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek).

3 Rozd ě lení nerost ů z hlediska krystalizace  Nejsou-li omezené prostorem, tvo ř í z ř etelná t ě lesa- KRYSTALY = nerost krystalovaný  V omezeném prostoru jsou na nerostu patrné jen lesklé rovné plošky (nerost krystalický)  N ě které nerosty nikdy netvo ř í krystaly = NEROSTY BEZTVARÉ - amorfní - amorfní

4

5

6 = geometrické t ě leso omezené: a) plochami b) hranami c) vrcholy - vn ě jší tvar je odrazem vnit ř ní stavby - skupina krystal ů = DRÚZA

7

8  UTUHNUTÍM Z MAGMATU např. křemen, živce, olivín  Odpa ř ováním z roztok ů, nap ř. s ů l, vápencové krápníky  P ř em ě nou, nap ř. slídy z jílových nerost ů  Z koster uhynulých ž ivo č ich ů – nap ř. apatit  Zv ě tráváním, nap ř. kaolinit, illit z ž ivc ů

9 -podle nich ř adíme nerosty do krystalových soustav: STŘED SOUMĚRNOSTI – má ho ka ž dý krystal STŘED SOUMĚRNOSTI – má ho ka ž dý krystal OSY SOUMĚRNOSTI : OSY SOUMĚRNOSTI : a = p ř edozadní (nejkratší) b = pravolevá c = svislá ROVINY SOUMĚRNOSTI ROVINY SOUMĚRNOSTI

10 SOUMĚRNOST SS SS, 1RS SS, 3RS SS, 5RS SS,3RS SS, 7RS SS, 9RS

11

12 - H HH HUSTOTA - M MM MECHANICKÉ VLASTNOSTI - tvrdost, soudržnost, štěpnost a lom - O OO OPTICKÉ VLASTNOSTI - barva, vryp, lesk, propustnost světla - D DD DALŠÍ např. magnetické vlastnosti, elektrické vlastnosti, tepelné vlastnosti - žáruvzdornost, tepelná vodivost

13 TVRDOST Je odolnost nerostu vůči vnikání jiných těles. Je dána vazbami v krystalové mřížce. Určuje se porovnáváním s ostatními nerosty v tabulce stupnice tvrdosti.

14 STUPNICE TVRDOSTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MASTEK DIAMANT KORUND TOPAZ KŘEMEN ŽIVEC APATIT FLUORIT KALCIT SŮL KAMENNÁ lze do nich rýpat nehtem rýpou do skla lze do nich rýpat nožem

15

16 P ř ibli ž n ě ji m ůž eme porovnat pot ěž káním v ruce. M ůž eme tak rozlišit minerály podobné velikostí a barvou (nap ř íklad ž ivec od t ěž šího barytu). P ř ibli ž n ě ji m ůž eme porovnat pot ěž káním v ruce. M ůž eme tak rozlišit minerály podobné velikostí a barvou (nap ř íklad ž ivec od t ěž šího barytu). U v ě tšiny minerál ů se hustota pohybuje v rozmezí hodnot 2 a ž 4 g/cm 3. Velkou hustotu má zlato (19 g/cm 3 ). To znamená, ž e krychle zlata o hran ě 1 cm vá ž í 19 gram ů. Lépe si mo ž ná p ř edstavíme krychli o hran ě 10 cm, která by celá ze zlata vá ž ila 19 kg. U v ě tšiny minerál ů se hustota pohybuje v rozmezí hodnot 2 a ž 4 g/cm 3. Velkou hustotu má zlato (19 g/cm 3 ). To znamená, ž e krychle zlata o hran ě 1 cm vá ž í 19 gram ů. Lépe si mo ž ná p ř edstavíme krychli o hran ě 10 cm, která by celá ze zlata vá ž ila 19 kg.

17 JE PODÍL HMOTNOSTI A OBJEMU JE PODÍL HMOTNOSTI A OBJEMU Hmotnost zjistíme vá ž ením. Hmotnost zjistíme vá ž ením. Objem zjistíme v odm ě rném válci s vodou (o kolik ml stoupne hladina p ř i pono ř ení nerostu, tolik cm 3 je jeho objem). Objem zjistíme v odm ě rném válci s vodou (o kolik ml stoupne hladina p ř i pono ř ení nerostu, tolik cm 3 je jeho objem).

18 ZÁVISÍ NA CHEMICKÉM SLOŽENÍ NEROSTU KRYSTALOVÉ STRUKTUŘE NEROSTU, např. diamant (C): h= 3,5g/cm 3, grafit (C): h =2,3g/cm 3

19 SOUDRŽNOST reakce na náraz nerostu NEROST KŘEHKÝ rozdrtí se a úlomky se rozletí rozdrtí se a úlomky neodletí změní tvar NEROST KUJNÝ NEROST JEMNÝ

20 ŠTĚPNOST nerost se štípe podle rovných ploch LOM LASTURNATÝ LOM nerost se láme v nerovných plochách

21  barva, vryp, lesk, propustnost světla

22 A) nerosty BEZBARVÉ - nemají barvu ( č iré) B) ZBARVENÉ - mají barvu a sv ě tlejší vryp C) BAREVNÉ - mají barvu a stejný nebo tmavší vryp

23  Ur č ujeme pohledem p ř es nerost proti sv ě tlu  Nerosty PRŮHLEDNÉ – vidíme p ř es n ě (slída)  Nerosty PRŮSVITNÉ –mají sv ě tlé okraje (k ř emen)  Nerosty NEPRŮSVITNÉ, (opaktní) - sv ě tlo neprosvítá (pyrit)

24 Pr ů hledné nerosty dvojlom kalcitu halit

25  Vzniká odrazem sv ě tla od povrchu nerostu.  Ur č ujeme p ř irovnáváním: skelný (=jako sklo), perle ť ový, diamantový, mastný, matný, kovový, nekovový, hedvábný, zemitý, prysky ř i č ný (jako sm ů la), …. A=mastný B=skelný C=kovový D=perle ť ový

26 ELEKTRICKY VODIVÉ NEROSTY ELEKTRICKY NEVODIVÉ NEROSTY kovy, grafit sůl kuchyňská, kaolinit, diamant

27 PŘIROZENĚ MAGNETICKÉ NEROSTY - vysoký obsah železa

28 ŽÁRUVZDORNOST TEPELNÁ VODIVOST např. azbest, muskovit, tuha - malá, např. kaolinit - nerost je na omak chladný - velká, např. křemen - nerost je na omak teplý nebo se rychle zahřeje

29  TAVITELNOST Teplota tavení je r ů zná a je charakteristickou veli č inou pro jednotlivé nerosty. U rtuti je -40°C. Nízkou teplotu tavení má i síra (119°C), naproti tomu vysoké teploty tavení mají platina (2000°C) a grafit (3000°C).  RADIOAKTIVNOST Minerály s obsahem uranu, thoria a radia se vyzna č ují radioaktivními vlastnostmi. Vydávají neviditelné zá ř ení, p ř i č em ž dochází k postupnému vzniku ř ady izotop ů. Nap ř. smolinec(= nebezpe č né ).

30 4. hodina Nerosty – tvary a vlastnosti Nerosty vznikají v ě tšinou krystalizací z magmatu v litosfé ř e. Nerosty, které krystaly netvo ř í, jsou tzv. amorfní. Krystaly se t ř ídí podle soum ě rnosti do krystalových soustav (podle stoupající soum ě rnosti) : trojklonná, jednoklonná, koso č tvere č ná, č tvere č ná, klencová, šestere č ná a krychlová. Shluky krystal ů na spole č ném podkladu – drúzy. K rozlišování nerost ů slou ž í jejich fyzikální vlastnosti:  barva – bezbarvé, zbarvené, barevné (=mají vryp stejné nebo tmavší barvy)  tvrdost – podle stupnice tvrdosti (tvrdší nerost rýpe do m ě k č ího)  hustota – podíl hmotnosti a objemu; nejv ě tší u ryzích kov ů  pevnost po nárazu – k ř ehké (rozpad na úlomky), jemné (rozpad na prášek), kujné (jen zm ě ní tvar)  št ě pnost – rozpad podle rovných ploch x lomnost  také ž áruvzdornost (tuha, slída), elektrická vodivost (m ěď ), magneti č nost (magnetit).

31


Stáhnout ppt " Jsou neústrojné (anorganické), stejnorodé p ř írodniny.  Jejich slo ž ení lze vyjád ř it chemickým vzorcem (slou č enina) nebo zna č kou (prvek)."

Podobné prezentace


Reklamy Google