Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_17 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_17 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_17 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka Vanišová Tematický celek Dějepis Ročník 1. – 4. ročník gymnázia Datum tvorby Únor 2014 Anotace Materiál je určen pro zpestření výuky dějepisu, suplovanou hodinu, mezipředmětové vztahy (D, literatura) atd. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny, pracuje s literárními texty. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Úkol: Z čeho je následující ukázka? B ABIČKA : No já zase tak úplně obyčejná nejsem. Říkal pan farář, že jednou budu mít svoje vlastní údolí. A v něm sochu s vnoučaty. V doživotní velikosti. A to jsem se chtěla zeptat: vy jste ten Otec vlasti? K OMENSKÝ : Ne, pozor! Já jsem Učitel národů. Otec vlasti je Karel IV. H AVLÍČEK : Ale neplést s Otcem národa. To je zase Palacký. K OMENSKÝ : Ano. A Praotec národa je tady praotec Čech, pak máme také Miláčka národa, to je Josef Kajetán Tyl, Vůdce národa, to je Rieger, a Zrádce národa, to je Sabina. B ABIČKA : Tak počkejte, abych si to nepletla: Otec vlasti, Otec národa, Praotec národa, Miláček národa… (Zaváhá.) K OMENSKÝ : (Napoví a ukáže na sebe.) … Učitel národů… B ABIČKA : Ano, Učitel národů, Vůdce národa a Zrádce národa. Tak tohle všechno my máme. C IMRMAN, S MOLJAK, S VĚRÁK : Č ESKÉ NEBE

3 Úkol: Přiřaď. O TEC VLASTI O TEC NÁRODA P RAOTEC NÁRODA Z RÁDCE NÁRODA U ČITEL NÁRODŮ M ILÁČEK NÁRODA J AN Á MOS K OMENSKÝ K AREL IV. P RAOTEC Č ECH K AREL S ABINA J OSEF K AJETÁN T YL F RANTIŠEK P ALACKÝ ??? 1316–1378 1798-1876 1808-1856 1592-1670 1813-1877

4 P RAOTEC Č ECH Za Tatrami, v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti charvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si: „Vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl.“ Úkol: Urči autora a název díla. Alois Jirásek, Staré pověsti české

5 … Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů, a rozžehnavše se s otcovskou půdou, obrátili se na západ slunce, v neznámé končiny. … Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla; když i tu přebředli, počala si všecka čeleď stýskati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého odpočitutí. Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým, rovinatým krajem, a děl: „Podejděme pod tuto horu, tam dětem, skotu odpočineme.“ Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp. Vojvodové a starší rodu ohledali půdu vůkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak, za první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem, plným ještě nočního šera.

6 Když vstoupil na horu, bylo ráno; a hle, široširý kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky, až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro. I zaradoval se praotec Čech nad utěšeným krajem i zamyslil se pak nad ním, jak bohové dají, jak tu bude jeho rodu i budoucím pokolením. Když pak sestoupil, zvěstoval, co zhlédl. Nazejtří vydali se mnozí kolem hory, aby poznali všecko okolí. Co zhlédli, podobalo se jim, vody velmi rybné, půda úrodná, všechen způsob té krajiny, a oznámili, že se hodí na sídla. Když pak třetího dne počalo slunce nad lesy vycházeti, povolal Čech bratra a starší a rozkázal svolati všechnu čeleď. Povystoupiv s nimi na místo, odkud viděti do kraje, promluvil k nim takto:

7 „Jižsi nebudete stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mít hojnost, a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli. Jen jména nemá; rozvažte, jakým jménem by měla býti jmenována.“ „Tvým! Tvým nechť se jmenuje!“ zvolal jako z božského vnuknutí stařec dlouhé, bílé brady, nejstarší ze všech starostů. Hned všichni, starostové i čeleď, volali jako jedním hlasem: „Tvým! Tvým jménem!“ „Po tobě a´t se jmenuje!“ Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zeni, novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal, a pozvednuv rukou svých, do širého kraje pohnut volal a žehnal:

8 „Vítejž, země svatá, nám zaslíbená! Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky!“ Radostně pak postavil na zemi dědky, jež v bělostné rouše nesli z prvotní vlasti, a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni. Úkol: Kde se poprvé setkáváme s praotcem Čechem? Kosmas: Chronica Boemorum Úkol: Kdo to byl Kosmas? Ve kterém století žil?

9 P RAOTEC Č ECH Obr. 1 Úkol: Kde přesně se nachází hora Říp? Ukaž na slepé mapě. románská rotunda sv. Jiří Úkol: Ukaž typické znaky románské architektury. Úkol: Jaká slavná stavba je na obrázku? Obr. 2

10 Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna K AREL IV. Úkol: Jak se jmenovali jeho rodiče? O TEC V LASTI – P ATER P ATRIAE Úkol: Kdo a kdy poprvé označil Karla IV. jako Otce vlasti? Vojtěch Raňkův z Ježova, 15. 12. 1378 (smuteční obřad) Úkol: Kdo byl Vojtěch Raňkův z Ježova? Mistr Vojtěch - doktor pařížské univerzity - scholastik pražské kapituly v antickém Římě čestný titul udělovaný císařům (Augustus, Claudius, Nero atd.) – zkratka P. P. Obr. 3

11 poslední biskup J EDNOTY B RATRSKÉ J AN Á MOS K OMENSKÝ Úkol: Jaké je datum jeho narození? (Den učitelů) 28. březen Úkol: Co byla Jednota bratrská? Úkol: Vyjmenuj minimálně 3 díla Jana Ámose Komenského. Obr. 4 reformační církev, založena 1457, myšlenky Petra Chelčického; zrušena po Bílé hoře; obnovena po 1873 – jednota českobratrská, po 1918 Českobratrská církev evangelická Labyrint světa a Ráj srdce, Via lucis, Didactica magna, Janua linguarum reserata, Orbis sensualium pictus, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské…

12 politik (Národní strana - staročeši) spisovatel historik – zakladatel moderního dějepisectví nejznámější díla: Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě Idea státu rakouského zastával myšlenky austroslavismu tchán Františka Ladislava Riegera Austro – Rakousko; Slavismus - Slované F RANTIŠEK P ALACKÝ Obr. 5 Úkol: Vysvětli termín austroslavismus.

13 politik (Národní strana – staročeši) RSN – Riegrův slovník naučný - první česká encyklopedie (původně 11 svazků, cca 80 000 hesel) F RANTIŠEK L ADISLAV R IEGER (1818 - 1903) Obr. 6 Úkol: Kdo nespolupracoval na sestavování RSN? F. Palacký, V. Hanka, V.V. Tomek, K.J. Erben, J.E. Purkyně, E. Grégr online verze: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=28063 http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=28063 všichni spolupracovali! Úkol: Vyber si jednoho z těchto významných mužů. Co o něm víš?

14 spisovatel (novely, povídky…) novinář (Květy) dramatik J OSEF K AJETÁN T YL Úkol: Vyjmenuj minimálně 2 hry J.K. Tyla. Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Paličova dcera, Strakonický dudák, Jan Hus … Úkol: Vysvětli spojitost. Obr. 7 Obr. 8 1834 Obr. 9 Kde domov můj 1834 – premiéra Fidlovačky – poprvé zazněla píseň Kde domov můj

15 všestranný: spisovatel, básník, dramatik, novinář, libretista, filozof, politik … politický vězeň (údajná protirakouská činnost) 1872 – vyšlo najevo, že udával rak. policii → zbytek života (5 let) v ústraní nejznámější – libreta k operám Bedřicha Smetany: Prodaná nevěsta Braniboři v Čechách pohřben v Praze (Olšany) K AREL S ABINA Obr. 10 Obr. 11

16 Zdroje Obrázky: Obr. 1: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obe c.jpg/800px-Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obe c.jpg/800px-Ctin%C4%9Bves%2C_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg Obr. 2: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/RotundaRip.jpg/220px-RotundaRip.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/RotundaRip.jpg/220px-RotundaRip.jpg Obr. 3: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg Obr. 4: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg/225px- Johan_amos_comenius_1592-1671.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg/225px- Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg Obr. 5: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/PalackyLitho.jpg/220px-PalackyLitho.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/PalackyLitho.jpg/220px-PalackyLitho.jpg Obr. 6: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Rieger_brozik.png/186px-Rieger_brozik.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Rieger_brozik.png/186px-Rieger_brozik.png Obr. 7: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Josef_Kajetan_Tyl_Litho.jpg/220px- Josef_Kajetan_Tyl_Litho.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Josef_Kajetan_Tyl_Litho.jpg/220px- Josef_Kajetan_Tyl_Litho.jpg Obr. 8: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Stavovske_divadlo.jpg/220px- Stavovske_divadlo.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Stavovske_divadlo.jpg/220px- Stavovske_divadlo.jpg Obr. 9: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Skroup-Anthem.jpg/220px-Skroup-Anthem.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Skroup-Anthem.jpg/220px-Skroup-Anthem.jpg Obr. 10: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Karel_Sabina_1871_Maixner.jpg/225px- Karel_Sabina_1871_Maixner.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Karel_Sabina_1871_Maixner.jpg/225px- Karel_Sabina_1871_Maixner.jpg Obr. 11: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Karel_Sabina-grave.JPG/450px-Karel_Sabina- grave.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Karel_Sabina-grave.JPG/450px-Karel_Sabina- grave.JPG Literatura: Čapka, F.: Slovník českých a světových dějin, CERM, Praha 1998. Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973. Jirásek, A.: Staré pověsti české. SPN, Praha 1956. Kavka, F.: Karel IV. Historie života velkého vladaře. Mladá Fronta, Praha 1998.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_DEJEPIS2_17 Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Radka."

Podobné prezentace


Reklamy Google