Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. část Počátky jednotných středověkých monarchií Veronika Maurerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. část Počátky jednotných středověkých monarchií Veronika Maurerová."— Transkript prezentace:

1 I. část Počátky jednotných středověkých monarchií Veronika Maurerová

2 Anglie Prehistorie - vznikají komplexy menhirů a kamenných kruhů. Doba rozmachu Říše římské - do roku 410, Římané ovládnou území Británie, vzniklo několik království. Od roku 410 – osidlování Anglie germánskými kmeny Anglosasy. Kolem roku 800 – první nájezdy Vikingů 1066 – vpád Normanů, ovládají dále Anglii. Renesance – dynastie Tudorovců. …

3 Anglosasové osidlují anglické území kolem roku 410 - Jutové (osidlovali Kent, Isle of Wight a část pobřeží Hampshire), - Sasové (v oblastech na jih od Temže, v Essexu a Middlesexu) - Anglové (Norfolk,Suffolk, Midlands a sever) vzniká heptarchie – sedm království na jihu ostrova Gildaskřesťanství udrženo tím, že se saský Gildas král ožení s křesťankou a misiemi z Irska a Říma za Řehoře I. Velikého (6. stol) sjednotil král Egbert v jedno hrabství (9. stol) za krále Alfréda Velikého největší rozkvět díky opevněným městům na okrajích ostrova se dokázali bránit i proti Vikingům

4 Vikingové (piráti) napadají Anglii v 8. Stol 793 – napadnutí Lindisfarne (sídlo na jihu Anglie) 853 – nájezd Vikingů na Kent další nájezdy, tentokrát se Vikingové usazují a tvoří osady Na trůn nastupuje Alfred Veliký – postavil se proti Vikingům, strategicky opevnil města – uzavřel dohodu s dánským vůdcem Guthrumem -> vytvoření hranice oddělující anglické království a království Danelaw, kde se vyskytovalo dánské právo – vybudoval nová opevněná hradiště – např. Oxford, Winchester – podpořil též vzdělanost v zdevastované Anglii – sám přeložil několik děl do Anlosaštiny – obnovil armádu a pokračoval v obléhání Danelawu

5 po Alfredovi nastupují na trůn další králové a pokračují v obléhání Danelawu Po řadě mocným panovníků ale na trůn sedá Athelred Nerozhodný –podniká různá opatření proti Vikingům, ale neúspěšně –poslední kapka – rozkaz na vyvraždění všech dánckých obyvatel na území Anglie –reakcí dánského vůdce Swena je tvrdé napadnutí Anglie s cílem dobít ji úplné dobytí se ale podaří až nástupci Swena Knutovi 1066 - bitva u Hastings - nejvýznamnější událostí a zároveň zakončením érou Vikingů –Harold II. poráží dánská vojska –Zároveň je poražen z jihu Normanem Vilémem Dobyvatelem

6

7 Normané Potomci části Vikingů osidlující severní část Francie – tzv. Normandii Vilém I. Dobyvatel –normandský král, dobyl mnohá území –nechá se korunovat anglickým králem –usiluje dobít i Skotsko -> poráží Malcolma III. –usiluje i o Wales a Irsko, neúspěšně Normané obsazují vévodskou vrstvu, nahrazují anglosaskou v Anglii často nepokoje mezi Anglosasy a Normany přesto dochází k míšení kultur a dokonce vzniká nový jazyk anglo-normandština -> později nazvána středověkou angličtinou

8 Plantagenetové Královská dynastie nastupující na anglický trůn po Normanech Jindřich II. Plantegenet –jeho dědeček byl Jindřich I., anglický král –jeho žena Eleanora –protivník – francouzský král Ludvík VII., syn Ludvíka Filip II. August –vlastnil území Anglie, sever Francie –spory s francouzským králem o území severní Francie –nápravy škod v Anglii, reformy soudnictví, reformy školství a vzdělanosti – omezení pravomocí církve – Claredonské úmluvy –> spor s arcibiskupem canterburským Tomášem Becketem -> vražda –války se syny o nástupnictví ( Janem Bezzemkem a Richardem I.), spory s manželkou, spory s Filipem II. Augustem –smlouvy o rozdělení půdy –vysílen a všemi zrazen umírá

9 –po smrti prvního Jindřichova syna a nástupce nasedá na trůn –odmítá podle dohody předat Akvitánii Janovi Bezzemkovi –jako druh se s Filipem II. Augustem vydává na křížové výpravy –seznamuje se s navarrskou princeznou Berengarii a později se s ní ožení –vyhrává III. křížovou výpravu a po cestě zpátky je zajat Leopoldem Štýrským –vládu mezitím přebírá Jan Bezzemek –po propuštění ze zajetí tvrdě útočí na Filipa II. Augusta, který jeho zajetí organizoval, boje vyhrává a Filip se podřizuje –náhle umírá na poranění šípem roku 1199 umírá –po smrti získává pojmenování Lví srdce díky abnormální velikosti jeho srdce Richard I. Lví srdce

10 Další vládci z dynastie Plantagenetů: –Jindřich III. Díky neschopnosti Jindřicha vznikl první předchůdce parlamentu –Eduard I. Svolal první anglický parlament –Eduard II. –Eduard III. Za jeho vlády bylo osamostatněno Skotsko a prohlášeno za nezávislé

11 Francie 834 - Franská říše se rozpadá na tři části, ze Západofranské říše vzniká středověká Francie Rody panující na trůně středověké Francie –Karlovci –Robertovci –Kapetovci –Bourboni (odnoš Kapetovců) –…

12 Karlovci Karel holý –první král po rozpadu franské říše –slabý král –posiluje na moci šlechta a církev Hugo Kapet –nejdříve z rodu Robertovců zakládá dynastii Kapetovců Robertovci

13 Kapetovci sklonek 13. Století – Francie centralizovaný stát Filip IV. Sličný –vládne královská moc nad církevní díky reformám –spory s papežem Bonifácem VIII., umírá –> zvolen Klement V. – 1309 donucen usídlit se v Avignonu, stále pod dohledem kardinálského sboru –velké dluhy za války s Anglií (když už nemůže splácet, vyhání Židy a vyvražďuje Templáře) –> vysoké daně, tvrdá politika Karel IV. –Nástupce Filipa VI., umírá jako poslední přímí potomek Kapetovců roku 1328

14 Malé zopakování…

15 Kolem jaké roku se točí první vikingské nájezdy? – 900 n.l. – 800 n.l. – 700 n.l.

16 Přiřaď erby. - Normané - Plantagenetové - Kapetovci - Richard I. Lví srdce

17 Za jakého krále byli vyvražděni Templáři? - za Huga Kapeta - za Jindřicha II. Plantageneta - za Filipa IV. Sličného

18 Která bitva rozhodla o vládě v Anglii v roce 1066 a kdo od té doby vládne na anglickém území? - bitva u Hastings, Normané - bitva u Hastings, Vikingové - bitva u Lindisfarne, Sasové

19 Který panovník je proslulý spory s papežem a následnými Claredonskými úmluvami? - Jindřich II. Plantagenet -Vilém I. Dobyvatel -Athelred Nerozhodný

20 Z které části po rozpadu Franské říše se stává středověká Francie? - z Východofranské říše - z Jihofranské říše - ze Západofranské říše

21 Jan Bezzemek byl bratr krále: - Filipa II. Augusta - Alfreda Velikého - Richarda I. Lví srdce

22 Svatá říše římská (Německo) vzniká rozpadem Franské říše z její Východofranské části vlády se ujímá Ludvík Němec přelom 10. stol – za vlády Jindřicha I. Ptáčníka -> sjednocení germánských kmenů

23 Ota I. Veliký – posílení královské moci a rozrůstání území –955 bitva na řece Lechu -> porážka Maďarů –962 korunovace římským císařem –vznik Svaté říše římské národa německého

24

25 Al-Andalus (Španělsko) Pyrenejský poloostrov dobýván Araby Berbery (Maury) i přes nevoli Vizigótů přivezen Islám jako náboženství a ovládá kulturu založen chalífát Al-Andalus neustálé boje mezi domácími a dobyvateli konec 9. stol – částečný odliv muslimů zpět do Afriky 10. Stol – vznik cordobského emirátu rok 1000 – největší vzestup muslimské moci za vlády Abi Amira al-Mansúra

26

27 Reconquista Po smrti Abi Amira al-Mansúra nastává období občanských válek Vizigóti získávají moc a začínají vytlačovat Maury z území Pyrenejského poloostrova = reconquista Rodrigo Diáz de Vivar – evropský šlechtic –vyznamenal se boji s Maury –Araby nazýván Cid, později uznán španělským národním hrdinou 1212 – bitva u Las Navas de Tolosa, definitivní porážka Maurů 1242 – dobyta Granada -> konec muslimské vlády na Pyrenejském ostrově vznik Španělského království

28 A znovu malé zopakování…

29

30


Stáhnout ppt "I. část Počátky jednotných středověkých monarchií Veronika Maurerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google