Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorka: Jaroslava Suchá Obrázky, informace: Klipart, Wikipedie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorka: Jaroslava Suchá Obrázky, informace: Klipart, Wikipedie"— Transkript prezentace:

1 Autorka: Jaroslava Suchá Obrázky, informace: Klipart, Wikipedie
TEMPERAMENT Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. (Z LATINY) PŘIMĚŘENÁ SMĚS Autorka: Jaroslava Suchá Obrázky, informace: Klipart, Wikipedie

2 ČLOVĚK, LIDÉ jsme stejní, ale různí…
Lidé si odedávna všímali, že jednotlivci reagují na stejné podněty různě, ale charakteristicky… Příběh 1. Nedostatečná Někteří žáci se nenaučili na písemku a dostali pětku. Jeden z nich začal plakat, že doma dostane, druhý se začal rozčilovat na nemožného učitele,třetí přiznal svoji chybu a hned se s učitelem domluvil na opravném zkoušení a čtvrtý mávl rukou a poznamenal, takových pětek ještě bude... Příběh 2. Rozbité okno 4 žáci mají o přestávce „výborný“ nápad. Každý si stoupne do jednoho rohu třídy a házejí si pantoflem. Najednou rána a rozbité okno ...

3 PROHLÉDNI SI NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZKY A POPIŠ CHOVÁNÍ LIDÍ NA NICH :
Co dělají a proč? Jací jsou? PŘIŘAĎ OBRÁZKY K TYPICKÝM SMAJLÍKŮM :

4

5 Přemýšleli, proč tomu tak je, hledali důvod
Lidé si odedávna všímali, že jedinci reagují na stejné podněty různě, ale charakteristicky Přemýšleli, proč tomu tak je, hledali důvod A tak vznikaly snahy zařadit každého jedince do určité skupiny Vznikly čtyři typologie lidí KDO, KDY? NA ZÁKLADĚ ČEHO? TYPOLOGIE VYMYSLEL ???

6 KDO, KDY ? Ve starověkém Řecku žil 460-370 př.n.l. lékař Hippokrates.
Jeho spisy Corpus Hippocraticum se staly základem středověkého lékařství. Přisuzuje se mu autorství lékařské přísahy, zvaná Hippokratova přísaha.

7 HIPPOKRATES CARL GUSTAV JUNG ERNST KRETSCHMER DAVID KEIRSEY

8 Hippokratova přísaha na byzantském svitku ze 12
Hippokratova přísaha na byzantském svitku ze 12. století vepsáno do tvaru kříže

9 HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

10 Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek k vyhnání plodu. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím budu vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

11 HIPPOKRATOVA PŘÍSAHA DNES
Hippokratova přísaha je přísaha, kterou skládají lékaři. Obsahuje základní etické principy lékařského povolání. Je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáků, ale její postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejců. Její dnešní text se liší od původního v rámci jednotlivých zemí či dokonce i jednotlivých lékařských škol. V řadě moderních verzí bylo např. vypuštěno odvolávání se na bohy, slib o vyučování lékařství pouze mužům a také části, které lékaři zakazují vyvolat potrat a provádět eutanázii.

12 V těle člověka jsou v různém poměru smíchány 4 základní tělesné šťávy:
NA ZÁKLADĚ ČEHO ? Hippokratova teorie: V těle člověka jsou v různém poměru smíchány 4 základní tělesné šťávy: černá žluč (melos), žlutá žluč (chole), krev (sanguis) sliz (flegma) (Později vysvětloval i nemoc jako NEROVNOVÁHU ČTYŘ ZÁKLADNÍCH TĚLESNÝCH ŠŤÁV) Dnes má tato teorie už pouze historický význam. První pitva v Praze: 8. až 12. června 1600 Jessenius navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích. Přednášku k pitvě později Jessenius vydal i tiskem. Pitva byla přijata velmi rozporuplně. Odbornou veřejností nadšeně, laiky nebyl pochopen.

13 JESSENIUS

14 NA ZÁKLADĚ ČEHO? HIPPOKRATOVA TEORIE O 4 TĚLESNÝCH ŠŤÁVÁCH
Hippokrates vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách (humorech) v těle člověka: Sanguis Z LATINY, ČESKY KREV Cholé Z ŘEČTINY, ČESKY ŽLUTÁ ŽLUČ Melain cholé Z ŘEČTINY, ČESKY ČERNÁ ŽLUČ Flegma Z ŘEČTINY, ČESKY SLIZ poměr šťav v lidském těle určuje reakce na okolí, temperament.

15 EMOČNĚ STABILNÍ EXTROVERT
SANGVINIK Vyznačuje se především přiměřenou reaktivitou; na slabé podněty reaguje slabě, na silné silně; dominuje u něho reakce typu „slaměný oheň“ tj. rychlé doznívání zážitku a rychlé změny zaměření; je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, ale poněkud nestálý a lehkovážný, vesele laděný, optimistický, jeho prožitky jsou spíše mělké a stejně tak i jeho city. EMOČNĚ STABILNÍ EXTROVERT

16 EMOČNĚ LABILNÍ INTROVERT
MELANCHOLIK vyznačuje se hlubokými prožitky a spíše smutným laděním, pesimismem a strachem z budoucnosti; život je pro něj často obtížný, usiluje o klid a nesnáší vypjaté situace, vzruchy, hlučnost, jeho city jsou trvalé, ale jejich intenzita se neprojevuje navenek, žije spíše vnitřně; obtížně navazuje kontakty, vztahy, které naváže, jsou trvalé a hluboké. EMOČNĚ LABILNÍ INTROVERT

17 EMOČNĚ LABILNÍ EXTROVERT.
CHOLERIK Je silně vzrušivý, má sklon k výbuchům hněvu a k agresi, těžko se ovládá a reaguje často impulzivně, nerozvážně, má sklon „prorážet hlavou zeď, je netrpělivý, panovačný, vyžaduje často od jiných ústupky, je egocentrický, soužití s ním je obtížné; city jsou u něho vyvolány snadno, navenek reaguje rychle, silně, často bez zábran. EMOČNĚ LABILNÍ EXTROVERT.

18 EMOČNĚ STABILNÍ INTROVERT
FLEGMATIK je emočně celkem vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný, vzrušují ho jen velmi silné podněty, vykazuje stálost a vcelku spokojenost, klid až chladnokrevnost či apatii; hlubší vztahy má jen k vybraným osobám; je spíše pasivní a bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny a pohybově je spíše úsporný. EMOČNĚ STABILNÍ INTROVERT

19

20 TEMPERAMENT je souhrn charakteristických rysů osobnosti,
které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty. Temperament určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti.

21 Typologie Carla Gustava Junga
C.G.Jung položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k okolnímu světu. INTROVERT člověk žijící především svým vnitřním životem, avšak velmi vnímavý ke svému okolí, přemýšlivý, empatický pozorovatel, rozvážný ve svém jednání a opatrný ve svých citech, sklony k mlčenlivosti v případě neexistence relevantního tématu, preferuje nepřímou komunikaci ( y, dopisy, SMS) před hovorem. Ve společnosti preferuje menší skupinky (méně než 5-10 osob) introvertních lidí. V případě nutnosti je po určitou dobu schopen se chovat extrovertně.

22 Poměr introvertů a extrovertů v populaci je přibližně 1:3
člověk žijící navenek – povrchní a spontánní ⇒ snadno komunikuje a dokáže zahajovat a udržovat i hovor „o ničem“, jedná rozhodně a rychle až zbrkle, po citové stránce je velmi otevřený ale jeho city jsou taktéž povrchní a je méně vnímavý ke svému okolí. Ke spokojenosti potřebuje být v centru dění, nejlépe i pozornosti, tudíž se rád objevuje na akcích s větším množstvím lidí. Poměr introvertů a extrovertů v populaci je přibližně 1:3

23 Hráči hledající rozruch
David Keirsey zkonstruoval typologii osobností dle dominantních vlastností, temperamentů. Temperament zde souvisí s ústřední, dominantní potřebou člověka: Hráči hledající rozruch (méně než 40% v populaci) Strážci hledající bezpečí Racionálové hledající znalosti (více než 10% v populaci) Idealisté hledající identitu

24 Typologie Ernsta Kretschmera
Vychází ze vztahu mezi tělesnou konstitucí a temperamentem, navazuje na Hippokratovu konstituční typologii. Podle určitých rysů těla vypracoval typologii osobností a nemocí, které tyto osobnosti ohrožují

25 PYKNIK Pyknik stavba těla: menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kulatá hlava, vyklenuté břicho psychické vlastnosti: střídá nálady, otevřený, společenský, realistický,ohrožen maniodepresivními duševními onemocněními (střídání nálad bez vnější příčiny-nálady jsou nepřiměřeně dlouhé a nedají se ovlivnit vůlí)

26 ASTENIK Astenik schizotymní typ stavba těla:
vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil, psychické vlastnosti: uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý, ohrožen schizofrenií (bludné představy, halucinace, rozpad osobnosti)

27 ATLETIK atletik (viskózní typ) stavba těla:
silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem, psychické vlastnosti: klidný, přizpůsobivý, těžkopádný, není průkazný sklon k některým z duševních onemocnění

28 DOMINANTNÍ NADŘAZENÝ, SCHOPNÝ PROSAZOVAT VLASTNÍ VŮLI, CHUŤ ŘÍDIT OSTATNÍ SUBMISIVNÍ PODDAJNÝ, VĚTŠINOU NAD SEBOU POTŘEBUJE MÍT NĚKOHO, KDO BY HO ŘÍDIL STABILNÍ PEVNÝ, ROZVÁŽNÝ, STÁLÝ, NEMĚNNÝ LABILNÍ NESTÁLÝ, NEJISTÝ, NEPEVNÝ V ROZHODOVÁNÍ

29 TEMPERAMENT Hippokrates Sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik
Jung Introvert, extrovert Kretschmer Pyknik, astenik,atletik Keirsey Hráči, strážci, racionálové, idealisté DOMINANTNÍ, SUBMISIVNÍ, STABILNÍ, LABILNÍ OSOBNOST

30

31 Inovace bez legrace CZ. 1. 07/1. 1. 12/01
Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Autorka: Jaroslava Suchá Obrázky, informace: Klipart, Wikipedie"

Podobné prezentace


Reklamy Google