Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověká literatura Mgr. Lucie Vychodilová, 2012 VY_32_INOVACE_VYC1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověká literatura Mgr. Lucie Vychodilová, 2012 VY_32_INOVACE_VYC1."— Transkript prezentace:

1 Starověká literatura Mgr. Lucie Vychodilová, 2012 VY_32_INOVACE_VYC1

2 Starověká literatura Vznik písma Starověké kultury VY_32_INOVACE_VYC1

3 Vznik písma Kdy, čím a kde začal starověk?
Kde se objevily první civilizace? Proč vznikaly tak obrovské stavby? Co je freska? Koho/co znázorňovaly sochy? Které hudební nástroje se používaly? Jaká „literatura“ vznikala v pravěku? Čemu se věnovaly první texty? Které umělecké žánry vznikly jako první? Jak nazýváme první písmo? Jak vypadalo? Chronologicky jmenuj jednotlivé druhy písma. Uveď k nim kratičké charakteristiky. VY_32_INOVACE_VYC1

4 Vznik písma 3500 př.n.l. v Mezopotámii objevením písma.
První civilizace vznikaly kolem velkých vodních ploch. Řeky Eufrat a Tigris: Mezopotámie, řeky Indus a Ganga: Indie a Čína, řeka Nil: Egypt, východ Středozemního moře: Syropalestina. Dokazovaly moc, slávu, vysoké společenské postavení. Malba do mokré omítky. Bohy, vládců, nejbohatších dvořanů. Loutna, harfa, flétna, trubka, bubny. Ústní lidová slovesnost (pranostiky, mýty, písně, obřadní řeči). Náboženství a administrativě. Hymny a veršované eposy (poezie). Piktogramy: obrázky jednotlivých předmětů. VY_32_INOVACE_VYC1

5 Vznik písma Piktogramy (3500 př.n.l., obrázky jednotlivých předmětů; Mezopotámie: Sumerové), ideogramy (obrázky myšlenek; Mezopotámie), klínové písmo (hliněné tabulky, rákosové rydlo, Mezopotámie), hieroglyfy (napřed tesání do kamene, pak štětečkem na papyrus, Egypt), abecední hláskové písmo ( stol. př.n.l., Syropalestina: Féničané), alfabeta (Řecko), latinka (Řím). VY_32_INOVACE_VYC1

6 Starověké kultury Mezopotámie Syropalestina Egypt Indie a Čína
VY_32_INOVACE_VYC1

7 Mezopotámie Kde se nacházela? Které národy tam žily?
Vysvětli pojmy: zikkurat, reliéf, stéla. Jak vypadaly sochy? Jak se jmenuje jeden z nej starších právních dokumentů světa z konce 18. stol.př.n.l.? Jak se jmenuje nejstarší známý epos? Informuj o jeho obsahu. Od kterého národa pochází nejstarší mapa známého světa? Krátce charakterizuj dvě památky perské literatury. VY_32_INOVACE_VYC1

8 Mezopotámie Mezi řekami Eufrat a Tigris (dnešní Irák).
Sumerové, Akkadové, Babyloňané, Asyřané, Peršané. Zikkurat: stupňové chrámové věže, reliéf: obrazy vytesané na stěnách, stéla: stojící kamenná deska. Vystihovaly vznešenost a důstojnost, byly strnulé a jejich podoba nebyla věrná originálu (pokud nějaký byl). Chammurapiho zákoník. Epos o Gilgamešovi. Gilgameš, části bůh, z části člověk, byl tyranský král ostrova Uruk. Jeho poddaní se modlili, aby se ho zbavili. Bohové seslali polodivocha Enkidua, který jej měl zabít. Gilgameš a Enkiduo se spřátelili. Bohyně Ištar se zamilovala do Gilgameše, ten ale její lásku odmítl. Ištar ze msty zabila Enkidua. Zničený VY_32_INOVACE_VYC1

9 Mezopotámie Gilgameš se vydal hledat nesmrtelnost. Marně. Teprve až se vrátil na Uruk, zjistil, že nesmrtelným ho činí hradby, které nutil stavět své poddané a kvůli kterým jej poddaní tolik nenáviděli. Od Babyloňanů. Avesta: posvátné spisy perského náboženství (boj dobra es zlem, hymny na božstva, modlitby, písně, pravidla). Pohádky tisíce a jedné noci: původně indický soubor příběhů. VY_32_INOVACE_VYC1

10 Syropalestina Kde se nacházela? Proč se na území neustále bojovalo?
Jak neustálé boje ovlivnily architekturu? Jaký doklad syropalestinské hudby se dodnes používá? Čím se stali Féničané důležití? Odkud pochází největší množství nalezených klínopisných tabulek? Krátce charakterizuj lit. památky, které vznikly v hebrejštině. Stručně informuj o Bibli. VY_32_INOVACE_VYC1

11 Syropalestina Území dnešní Sýrie, Libanonu, Jordánska a Izraele.
Ležela ve středu důležitých obchodních cest, kadý národ je chtěl vlastnit. Později střet judaismu, křesťanství a islámu. Vznikaly obranné hradby, dobré silnice. Žalmy. Vynález hláskové abecedy (22 znaků). Z přístavu na severu Sýrie (Ugarit). Talmud: soupis náboženských pravidel a diskuzí rabínů o židovském náboženství Bible- Starý zákon: tvoří základ pro judaismus i křesťanství. Obsahuje 46 knih (dějepisné, mudroslovné, prorocké). VY_32_INOVACE_VYC1

12 Syropalestina: Bible Počátky v 15 stol. př. n. l. Skládá se ze Starého a Nového zákona. Překlady: Do řečtiny, 3. stol. př. n. l.: Septuaginta. Do latiny, 4. stol.: Vulgata (bratr Jeroným). Do staroslověnštiny, 9. stol. Pouze část textů, např. Proglas (Konstantin a Metoděj). Do češtiny, druhá polovina 14. stol.: Drážďansko-leskovecká bible. Konec 16. stol.: Kralická bible (Jednota bratrská) VY_32_INOVACE_VYC1

13 Syropalestina: Bible Starý zákon:
SZ zaznamenává především prostředí, ve kterém vznikaly a předávaly se náboženské tradice. Nejdůležitější místo tedy zaujímá rodina. Rodině nebo spíše rodinným klanům vládne otec. Otcův úspěch závisí na jeho plodnosti, tedy na počtu potomků. Potomci totiž znamenají sílu a pokračování rodu. Je zde dokonce zmiňované tzv. leviátní povinnost. Ta spočívá v tom, že pokud zemře muž, který po sobě nezanechal žádné děti, ale byl ženatý, jeho ženu si pak musí vzít jeho bratr a zplodit s ní mrtvému bratrovi potomka. Dalším zajímavým zvykem bylo vykupování. Pokud se někdo ocitl v dluzích a následkem toho mu byl vyvlastněn majetek nebo se někdo dostal do otroctví, měl nejbližší příbuzný tohoto dlužníka povinnost majetek i osoby co nejdříve vykoupit zpět. SZ rovněž vypráví o různých svatyních čili místa, kde došlo ke spojení Boha s lidmi (Šekem- příslib země, Bétel- Jákob, Mamre- Abrahám, Beeršeb- život patriarchů, Šílo, Gilgál, Mispu, Rámu). Celkově nejvýznamnějším místem se stal chrám v Jeruzalémě, jež vybudoval Šalamoun. Představuje jediné místo, kde bylo možno právoplatně obětovat Hospodinovi. Tento chrám se stal nábožensko- kulturním střediskem. Dalšími středisky byly královské dvory. VY_32_INOVACE_VYC1

14 Syropalestina: Bible Nový zákon: 27 knih rozdělených na:
Čtyři evangelia: život, učení, umučení a vzkříšení Ježíše Nazaretského. Skutky apoštolů: počátky křesťanství, osudy prvních zvěstovatelů. Epištoly: listy apoštolů. Křesťanské učení a zásady. Zjevení: apoštol Jan předpovídá druhý příchod Krista, poslední soud a novou Zemi. Význam: Bible je označována jako kniha knih. O důležitosti Písma hovoří sám za sebe nejstarší dochovaný zlomek textu, který byl vyrytý na plátek stříbra. Je uchován v Izraelském muzeu v Jeruzalémě. Obsahuje Áronské požehnání a pochází ze 7. či 6. stol. př. Kr. Elementární význam má pro křesťanskou víru. Její základní znalost však patří k požadavkům všeobecného vzdělání. VY_32_INOVACE_VYC1

15 Egypt Kde se nachází? Jaké stavby vznikaly?
Co zobrazovaly egyptské malby? Jak se jmenují tři nejdůležitější egyptské lit. památky? Kdo byl Sinuhet? K čemu sloužily Knihy mrtvých? VY_32_INOVACE_VYC1

16 Egypt Kolem řeky Nil. Pyramidy, chrámové komplexy, zádušní chrámy (hrobky), paláce. Posmrtný život, mytologické výjevy, přírodu i obyčejný život. Achnatonův hymnus na Slunce, Vlastní životopis Sinuhetův, Knihy mrtvých. Egyptský lékař. Jako rady a zaříkadla pro mrtvé, kteří cestují k posmrtné blaženosti. VY_32_INOVACE_VYC1

17 Indie a Čína Co významně ovlivňovalo vývoj Indie a Číny?
Jaké stavby vznikaly? Co je kaligrafie? Koho/co znázorňovaly sochy? Co jsou tzv. védské zpěvy? Co obsahují nápisy krále Ašóky? Jak se jmenuje indický epos o bratrovražedném boji mezi dvěma rody Bháratovců? O čem vypráví indický hrdinský epos Rámájana? Která slavná příručka vznikla v 1. století? Jmenuj dvě čínské lit. památky. Jmenuj dva čínské básníky, jednoho indického. VY_32_INOVACE_VYC1

18 Indie a Čína Filozoficko- náboženské proudy (budhismus, brahmanismus, hinduismus). Patrové domy podle urbanistických plánů, chrámy, Velká čínská zeď. Písmomalířství. Božstva (hl. Buddhu), akrobaty, hudebníky, čínského draka. Staroindické modlitby a hymny bohům. Zákony vytesané do kamene. Mahábhárata. Princi Rámovi unese manželku Sítu vládce démonů. Ráma ji s pomocí krále opic Hanumana osvobodí. VY_32_INOVACE_VYC1

19 Indie a Čína Kámasútra (sexuální příručka). Kniha proměn, Kniha písní.
Čína: Li Po, Tu Fu. Indie: Kálidása. VY_32_INOVACE_VYC1

20 mumie (Ramesse II.) VY_32_INOVACE_VYC1

21 Buddha (Šákjamuni) VY_32_INOVACE_VYC1

22 zikkurat (Choga Zanbil, Írán)
VY_32_INOVACE_VYC1

23 svitek (svitek Tóry, Kolín nad Rýnem)
VY_32_INOVACE_VYC1

24 Použité zdroje BLÁHOVÁ,M. a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol. Didaktis: Brno, ISBN >> << >> >> << >> >> >> >> << >> << VY_32_INOVACE_VYC1


Stáhnout ppt "Starověká literatura Mgr. Lucie Vychodilová, 2012 VY_32_INOVACE_VYC1."

Podobné prezentace


Reklamy Google