Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politická geografie Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politická geografie Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku."— Transkript prezentace:

1 Politická geografie Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku.

2 Vlastnosti státu: - přesně vymezené území - trvale bydlící obyvatelstvo - přítomnost a funkčnost systému moci (vlády) - společná ekonomika - společný komunikační systém

3 Formy vlády (státu, moci) = způsob organizace státní moci (zákonodárná výkonná a soudní) a režim jejího fungování - demokratické (parlamentní, monarchie, prezidentská) - autokratické (nedemokratické)

4 Základní klasifikace států: - podle právního uspořádání a nadřazenosti zákonů z jednotlivých regionálních úrovních vlády

5 1)unitární – platí jedny zákony(ČR,SR,POLSKO,...)unitární znaky unitárního státu: -jednotná soustava státních orgánů a právní řád -nedělitelnost území -nedílná státní suverenita(stát zastupují navenek jen nejvyšší složky, na výkonné moci neparticipují nižšší správní orgány) -jedinné státní občanství

6 2) federace – jednotlivé vymezené oblasti (členové federace) mají svou vlastní samosprávu, klíčové oblasti (ekonomika, obrana, zahraniční vystupování...) jsou společné (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Rusko, USA..)federace 3) konfederace – volné sdružení více států, místní zákony jsou nadřazeny konfederačním (EU?, Bosna a Hercegovina...)

7 FEDERACEKONFEDERACE ZALOŽENA JEDNOTNOU ÚSTAVOUZALOŽENA MEZINÁRODNÍ SMLOUVOU MOC ÚŘEDNÍ VLÁDY NAD VRCHOLNÝMI ORGÁNY STÁTŮ I PŘÍMO NAD OBČANY MOC ÚŘEDNÍ VLÁDY JEN NAD VRCHOLNÝMI ORGÁNY STÁTŮ ROZHODOVÁNÍ NA PRINCIPU JEDNOMYSLNOSTI STÁTŮ NEJVYŠŠÍ STÁT.ORGÁNY MAJÍ OBDOBNOU STRUKTURU JAKO UNITÁRNÍ STÁT NEJVYŠŠÍ ORGÁNY OMEZENY JEN NA MINIMUM - OBVYKLE SAMOSTATNÉ ZÁKON. SBORY A PRÁVNÍ ŘÁD EXISTUJE OBČANSTVÍ FEDERACE (+OBČ. SPOLKOVÝCH ZEMÍ)OBČANSTVÍ JENDOTLIVÝCH STÁTŮ MEZINÁRODNÍM PRÁVNÍM SUBJEKTEM JE CELÁ FEDERACE JEDEN KAŽDÝ STÁT JE SUBJEKTEM MEZ.PRÁVA PRINCIP VĚRNOSTI FEDER.SVAZKUNEOMEZENÉ PRÁVO VYSTOUPIT SRN, RAKOUSKO, USA, ŠVÝCARSKO, ČSFR... NAPŘ. RAKOUSKO-UHERSKO PO R.1867 - DNES PRAKTICKY NEEXISTUJÍ

8 Unitární státy světa

9 Federativní státy

10 -podle závislosti -suverénní (nezávislé vnitřně i ze vnějšku) -závislé – kolonie, protektoráty, zámoř.území, přidružené státy, kondominia, mandátní (poručenecké) úz.

11

12

13 -podle formy vlády: -monarchie (konstituční, absolutní) -republiky (parlamentní, prezidentské, PAR-PREZ.)

14 -podle stupně hospodářského rozvoje: -hlavním kritériem jsou hospodářské ukazatele např. HDP/os., podíl ob.pracujících v terciéru... - nejvyspělejší země - středně rozvinuté - rozvojové (málo rozvinuté) země

15 Mezinárodní integrace Vznikají za účelem kooperace několika států v určité oblasti – ta přináší značné výhody Vojenské, politické, hospodářské

16 OSN (Organizace spojených národů, United Nation Organization) Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění a disponuje jedním stejně platným hlasem.New YorkuŽenevě VídniValném shromáždění Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti a jejíž rezoluce jsou právně závazné – chybí však přímé donucovací prostředky a sankce za nedodržení verdiktu RB OSN.Rada bezpečnosti OSN

17 členové OSN nejsou KOSOVO TCHAJ-WAN VATIKÁN

18 EU - Evropská unie Nejsilnější hospodářsko-politická integrace v Evropě a jedna z nejvlivnějších ve světě vůbec. Dnes má 27 členů, téměř 500 mil ob., produkcí HDP zaujímá 1. místo na světě (12 173 mld EUR (2008)).

19 ESVO – Evropské sdružení volného obchodu Sdružuje země, které z ekonomických a politických důvodů nevstoupily do EU Členové: ISLAND, NORSKO, ŠVÝCARSKO, LICHTENŠTEJNSKO

20 NAFTA – Severoamerická zóna volného obchodu Hospodářské seskupení USA, KANADY a Mexika

21 OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Mezivládní organizace sdružující 26 nejvyspělejších zemí vč. ČR.

22 NATO – Severoatlantická aliance Vznikla po 2.sv.válce k upevnění míru v Evropsko- americkém prostoru proti východnímu socialistickému bloku. Jeho reakcí byl vznik dnes již neexistující Varšavské smlouvy, jejíž součástí bylo i Československo. Po pádu železné opony se NATO rozšiřuje směrem na východ, tedy do zemí, které bývaly prostorem zájmů SSSR (Ruska). To vyvolává obavy a politický neklid mezi Ruskem a členy NATO. Členy NATO je většina zemí Západní, střední a jižní Evropy a USA a Kanady.

23 MERCOSUR společný trh jihu (BRAZÍLIE, ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA

24

25 BRICS hospodářsko-politická organizace sdružující členy Brazílii, Rusko, Čínu, Indii, Jižní Afriku (celkový objem HDP...)

26 OPEC organizace států vyvážejících ropu OPEC dnes kontroluje 75 % veškerých světových ropných zásob, v celosvětovém měřítku tak zajišťují jednu třetinu veškeré ropné produkce a celou polovinu z objemu vývozu ropy. Členové: –Venezuela, Ekvádor, Nigérie, Alžírsko, Angola, Libye, Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Írán, Írák, Spojené arabské emiráty

27 Kontrolní otázky 1)Vyjmenuj všechny monarchie v jednotlivých kontinentech. 2)Jaký typ státního zřízení převládá v Evropě? 3)Které země mají formu vlády absolutistickou monarchii? Nachází se taková v Evropě? 4)Stručně popiš nejvýznamnější politicko- hospodářské organizace světa. 5)Stručně popiš nejvýznamnější politicko - vojenské organizace světa. 6)Vyjmenuj všechny členské země organizace OPEC. Jak toto společenství ovlivňuje světový obchod. 7)Vyjmenuj aspoň 2 závislá území patřící bývalým koloniálním velmocím a urči jejich zeměpisnou polohu: Velké Británii, Španělsku, Portugalsku, USA, Francii, Holandsku 8)Vyjmenuj všechny členy EU, hlavní města jejich států, do jakých světadílů EU zasahuje přes závislá území.

28 Poloha státu astronomická (matematická) – daná zeměpisnými souřadnicemi - délka státní hranice (přírodní/umělé) - tvar území - přístup k moři socioekonomická: - vojenskopolitická, ekonomická, administrativní....

29 státní území pojem mezinárodního právamezinárodního práva část země, jež podléhá suverenní moci státusuverenní mocistátu Jeho součástí je –zemský povrch (všechny jeho části, které jsou uvnitř státních hranic, včetně vod i teritoriálních moří) státních hranic –zemské nitro (vše pod úrovní zemského povrchu až do středu země) a –vzdušný prostor (prostor nad zemským povrchem až po hranice kosmického prostoru)

30 Nabýt státního území může pouze subjekt mající k tomu způsobilost, principiálně tedy jen stát.subjekt Způsob nabytí: - prvotní (originární) - území do té doby nepodléhalo suverenitě žádného státu; hovoříme o prvotní okupaci (dnes již reálně nemožné) - odvozený (derivativní) - stát získá pod svou suverenitu území, které do té doby podléhalo suverenitě jiného státu - anexe - násilné připojení části nebo celého území státu jiným státem (zakázáno mezinár.právem - čl. 2 odst. 4 Charty OSN používat v mezinárodních stycích sílu nebo hrozbu silou

31 Ztrátou území může být secese (odtržení), jestliže se na části státního území vytvoří stát jiný (např. odtržení Bangladéše od Pákistánu v roce 1971)seceseBangladéše Pákistánu

32 Dekolonizace světa = společensko-politický proces osamostatnění koloniálních držav (od mateřské země)

33 První dekolonizovaná území rokstátkolonizátor 1776USAVelká Británie 1804HaitiFrancie 1810ArgentinaŠpanělsko ChileŠpanělsko 1819KolumbieŠpanělsko 1821MexikoŠpanělsko 1822BrazíliePortugalsko 1823Středoamerická fed.republika ŠpanělskoŠpanělsko (Mexiko) 1847LibérieUSA 1902KubaUSAUSA, ŠpanělskoŠpanělsko

34 Tvary státních území Kompaktní: + snadná dostupnost všech jeho částí a náklady na infrastrukturu –př. Španělsko, Polsko, Svazijsko, Uruguay Fragmentovaný: složen z více částí –jsou překážky v komunikaci, obchodu... –př. Japonsko, Indonésie, Filipíny, Velká Brit.... Rozeklaný: vliv na tvar území je dán většinou tvarem pobreží, které je velmi podlouhlé –př. Barma, Thajsko, Řecko,

35 Perforovaný: území, ve kterém se nachází enklávy, je narušena celistvost území - př. Itálie, J Afrika... Prodloužený: nevýhody v infrastruktuře a ovladání celého území (výhody – přístavy, rybolov a kabotážní doprava) –př. Itálie, Chille, Norsko....

36 podle velikosti mikrostáty (většinou bez významných surovinových zdrojů), př. Vatikán, Monako... makrostáty: Rusko, Kanada, Brazílie... střední velikosti: ČR.....

37 PODLE PŘÍSTUPU K MOŘI STRATEGICKÉ HLEDISKO (DOPRAVA, OBCHOD, EKONOMIKA,OBRANA, POLITIC.VLIV... PŘÍMOŘSKÉ POLOUZAVŘENÉ: PŘÍSTUP K MOŘI JEN PŘES TERITORIÁLNÍ VODY JINÉHO STÁTU NEBO DÉLKA POBŘEŽÍ NEPŘESAHUJE 5% Z CELKOVÉ DÉLKY HRANICE –PŘ. Bosna a Herceg., Ukrajina, Litva, Estonsko... UZAVŘENÉ (VNITROZEMSKÉ): –44 STÁTŮ


Stáhnout ppt "Politická geografie Studuje politickou (mocenskou) nadstavbu společnosti v prostorovém a časovém měřítku."

Podobné prezentace


Reklamy Google