Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"— Transkript prezentace:

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP
ZA OBDOBÍ –

2 Výbor ČSEKFT pracoval ve složení:
Geršl Vladimír (předseda), Anzenbacher Pavel (místopředseda), Pávek Petr (vědecký sekretář), Šedivý Josef (pokladník), Květina Jaroslav, Mičuda Stanislav, Nobilis Milan, Perlík František, Slanař Ondřej, Šulcová Alexandra, Švihovec Jan Sekretářka: Hana Kalhousová Revizní komise: Kassa Jiří (předseda), Chládek Jaroslav, Koutenský Jaroslav

3 Proběhlo celkem 6 jednání výboru (6. 10. 2010; 17. 12. 2010; 9. 2
MEZI HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI VÝBORU PATŘILY: Podpora akceschopnosti Společnosti Snaha o ozdravění rozpočtu ČSEKFT Aktualizace a rozšíření webové stránky Společnosti Snaha o rozšíření spektra odborných akcí Udržování a rozšiřování pracovních kontaktů se slovenskými společnostmi

4 Jubilanti ČSEKFT v roce 2011
85 let Prof.MUDr. Max Wenke, DrSc. 70 let MUDr. Marie Bartošová, CSc. Prof. MUDr. Eva McCaskey-Hadašová,CSc. MUDr. Josef Šedivý, CSc. MUDr. Pavla Švihovcová, CSc. 65 let Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc. MUDr. Vladimír Mottl Doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. 60 let MUDr. Pavel Kábrt PharmDr. Evžen Kosař MUDr. Milan Kremer RNDr. Roman Lapka, CSc. MUDr. Markéta Najmanová Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. MUDr. Irena Raková MUDr. Věra Štětinová, CSc. MUDr. Jana Tichá 55 let MUDr. Ludmila Filipová Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. PharmDr. Jan Lavický, CSc. Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. Doc. MUDr. Jan Příborský, CSc. MUDr. Ludmila Vodičková, CSc. MUDr. Pavel Vodička, CSc. MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc.

5 ODBORNÉ AKCE ČSEKFT: - TOXCON 2011 (16. Mezioborová česko-slovenská toxikologická konference), , Lékařský dům ČLS JEP, Praha - 61. Česko-Slovenské Farmakologické dny, , Brno WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: Administrátor: doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. (LF HK) – inovovány a průběžně aktualizovány. Možnost prezentace farmakologických pracovišť (včetně informací o řešené výzkumné a výukové problematice, užívaných metodách apod.) na www stránce ČSEKFT - rubrika „odborné profily pracovišť“.

6 Údaje o hospodaření ČSEKFT
Podklady pro Výbor ČSEKFT a Farmakologické dny v Brně (dr. J. Šedivý)

7 Hospodaření ČSEKFT 2009 Počáteční stav fondu 166 688,63 Kč
materiál, poštovné, služby ,01 osobní náklady ,- ceny ,- zahran. organizace (100%) ,60 člen. příspěvky+ právn. os ,- dary a ostatní příjmy ,25 Výsledek 2009 po zdanění ,64 Konečný stav fondu ,27 Kč

8 Hospodaření ČSEKFT 2010 Počáteční stav fondu 173 132,27 Kč
materiál, poštovné, služby ,79 osobní náklady ,- ceny ,- zahraniční org.+ poplatky ,21 člen. příspěvky + AIFP ,- dary a ostatní příjmy ,98 Výsledek 2010 po zdanění ,02 Konečný stav fondu ,25 Kč

9 Hospodaření ČSEKFT 1.pol./11
Stav fondu k ,25 Kč materiál, akce, služby ,- mzdy 1. pololetí/ ,- EPHAR + Eurotox ,17 Výdaje celkem ,17 Příjmy celkem ,65 Výsledek před zdaněním ,48Kč Odhad fondu k ,73Kč

10 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PUBLIKACE ZA ROK 2010 - vítězi se stali:
do 35 let: Mwinyi J, Nekvindová J, Cavaco I, Hofmann Y, Pedersen RS, Landman E, Mkrtchian S, Ingelman-Sundberg M. New insights into the regulation of CYP2C9 gene expression: the role of the transcription factor GATA-4. Drug Metab Dispos. 2010r;38(3): experimentální farmakologie: Pávek P, Pospěchová K, Švecová L, Syrová Z, Stejskalová L, Blažková J, Dvořák Z, Blahoš J.Intestinal cell-specific vitamin D receptor (VDR)-mediated transcriptional regulation of CYP3A4 gene. Biochem Pharmacol. 2010;79(2): klinická farmakologie: Martínková J, Pokorná P, Záhora J, Chládek J, Vobruba V, Selke-Krulichová I, Chládková J. Tolerability and outcomes of kinetically guided therapy with gentamicin in critically ill neonates during the first week of life: an open-label, prospective study. Clin Ther. 2010;32(14): toxikologie: Musílek K, Holas O, Misík J, Pohanka M, Novotný L, Dohnal V, Opletalová V, Kuča K. Monooxime-monocarbamoyl Bispyridinium Xylene-Linked Reactivators of Acetylcholinesterase-Synthesis, In vitro and Toxicity Evaluation, and Docking Studies.ChemMedChem. 2010;5(2):

11 přehledové články: Dvořák Z, Pávek P
přehledové články: Dvořák Z, Pávek P. Regulation of drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes by glucocorticoids. Drug Metab Rev. 2010;42(4): pedagogické publikace: Nováková J, Ondráčková B, Šulcová A. Základy receptury léčivých přípravků, 2010. Výbor rozhodl nenavrhovat žádnou práci do soutěže o cenu předsednictva ČLS JEP.

12 Výbor poděkoval doc. Pávkovi a všem organizátorům 60. FD v HK.
DALŠÍ INFORMACE Provedena aktualizace adresáře členů společnosti a jejich případného členství v sekcích. Prof. Šulcová pověřena koordinací aktivit spojených s členstvím ČSEKFT v EPHAR a IUPHAR. Následně připravila žádost o dotaci EPHAR na organizaci sympozia v rámci 61. FD na téma „Behavioural Pharmacology assessing drug mechanisms of action“, ta byla přijata. Prof. Perlík pověřen gescí soutěže o nejlepší publikace ČSEKFT. Projednány náměty; nemění se podmínky pro r. 2010; v r bude kategorie revuální články rozšířena o kapitoly v monografiích nebo monografie. Výbor poděkoval doc. Pávkovi a všem organizátorům 60. FD v HK. Organizací 61. FD 2011 pověřen Ústav humánní farmakologie a toxikologie VFU, předseda organizačního výboru doc. Suchý. Sestaven návrh rozpočtu na r

13 DALŠÍ INFORMACE Prof. MUDr. J. Švihovec, DrSc. navržen za kandidáta do předsednictva a RK ČLS JEP a schválen jako delegát na sjezd ČLS JEP dne Zde byl opět zvolen pokladníkem. Schválena stávající výše členských příspěvků pro 2011 i vyřazení dvouletých neplatičů z evidence. Doc. Slanař pověřen koordinací a přípravou zvažovaného návrhu pro sympozium nebo workshop v rámci sjezdu EPHAR 2012 (Europharma 2012) v Granadě, Španělsko. Návrh: Pharmacogenomics of drug metabolising enzymes, from pre-clinical evidence to clinical use. Prof. Kršiak a Prof. Šulcová zpracovali stanoviska k současnému využití kanabionoidů v terapii pro odbor zdravotních služeb MZ. Doc. Pávek a Doc. Mičuda pověřeni organizací voleb v nově ustavené Sekci buněčné a molekulární farmakologie. Do výboru zvoleni: Prof. Anzenbacher, Doc. Blahoš, Doc. Mičuda, Doc. Pávek a Doc. Slanař.

14 DALŠÍ INFORMACE Po obsáhlé diskusi výbor ČSEKFT rozhodl (na pokladě návrhu Doc. MUDr. Grundmanna, CSc. - představitele sekce TDM, i vzhledem ke skutečnosti, že v jarní dotazníkové akci se k příslušenství k sekci nepřihlásil dostatečný počet zájemců) v souladu s §7 bod 4d) Stanov ČSEKFT zrušit sekci TDM ke dni a rozhodnutí předložit ke schválení nejbližšímu shromáždění členů ČSEKFT spolu s příslušnou změnou Stanov ČSEKFT. Projednán dopis Prof. Blahoše „Požadavek ČLS JEP k důstojnému postavení lékařů.“ Doc. Slanař zaslal připomínky týkajících se bodování výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění na MZ ČR Proběhlo jednání Doc. Slanaře s Doc. Patočkové z České společnosti klinické farmakologie ohledně vzájemných vztahů a spolupráce.

15 DALŠÍ INFORMACE Návrh Prof. Štauda na zařazení sekce „Prenatal Toxicology“ do programu kongresu EUROTOX 2012 ve Stockholmu – nebylo zařazeno do programu. Medailonky členů společnosti, kteří obdrželi ocenění ČLS JEP a informace o průběhu 60. FD v HK byly zveřejněny v ČLČ. Doc. Mičuda se zúčastnil konference AIFP „Inovace 2010“. Novým výkonným ředitelem AIFP se stal Mgr. Jakub Dvořáček. Výbor schválil, aby náklady na pořádání EPHAR Sympozia 2011 v rámci 61. FD přechodně nesla naše společnost - výdaje budou společnosti refundovány poté, co EPHAR převede dotaci. Schválena účast zahraničních odborníků na sympoziu a úhrada nákladů pro tyto účastníky. Byly distribuovány identifikační členské karty ČSL JEP.

16 DALŠÍ INFORMACE Výbor poděkoval Prof. Anzenbacherovi za jeho působení v Radě pro akreditaci laboratoří. Do Rady delegován doc. Nobilis. Jménem výboru zaslal prof. Geršl blahopřejný dopis k životnímu jubileu Prof. Nosálovi. Zaslány připomínky k připravovaným stanovám ČLS JEP. Cenu J. E. Purkyně ČLS JEP v r obdržel prof. P. Klener (za naši společnost zaslán návrh na udělení ceny prof. Květinovi). Projednávání přípisů z MZ v rámci vnitřního připomínkového řízení (mj. novela o stanovení výše úhrad za zkoušky, novela souvisící s návrhem změn v seznamu referenčních skupin, problematika nadstandardní péče, zákon o zdravotních pojišťovnách, strategie veřejného zdraví) Výbor vzal se souhlasem na vědomí oficiální vyjádření a připomínky předsednictva ČLS JEP k návrhu MZ na omezení sponzoringu účasti lékařů na odborných akcích.

17 DALŠÍ INFORMACE Příprava Farmakologického curricula (prof. Květina) – získány podklady od všech oslovených institucí, řada pracovišť požádána o zpřesnění a zkrácení dodaných informací, probíhá dokončování. Výbor ocenil snahu prof. Květiny o zpracování 2. doplněného vydání „Farmakologické curriculum na území Čech a Moravy“ Příprava shromáždění členů (dne ) na 61. FD v Brně. Výbor diskutoval body, které by bylo třeba projednat – mj. potvrzení zrušení sekce TDM a otázku sekce klinické farmakologie. Výbor doporučil, aby se k dané problematice vyjádřila revizní komisí ČSEKFT. Schválena žádost doc. Mičudy o možnost pořádat minisymposium nebo workshop v rámci FD či jiné odborné akce pořádané ČSEKFT s odkazem na připravovaný projekt OP, pokud bude projekt schválen. Vznik České spol. klinické farmacie - zájem o spolupráci s ČSEKFT. Proběhly volby do nového výboru Toxikologické sekce. Zvoleni: prof. Anzenbacher, prof. Kassa, dr. Kotyzová, dr. Kuneš, doc. Suchý

18 Noví členové: MUDr. T. Parák, doc. MVDr. P. Suchý, Ph.D., Prof. RNDr.M. Stiborová, DrSc. , MUDr. M. Nejdková, MSc., DIC, ing. L. Chytil, doc. Ing. I. Linhart, CSc., RNDr. J. Vondráček, PhD., doc. RNDr. R. Štětina, CSc., prof. RNDr. J. Hudeček, CSc., prof. RNDr. P. Hodek, CSc., PharmDr. P. Kolár, PhD. , MUDr. A. Ducháček Obnoveno členství: Doc. MUDr. D. Mišeková, CSc. Zrušení členství: MUDr. R. Kellnerová, PhD., Mgr. Hahnová, Dr. L. Novotná, prof. R. Hrdina, Dr. P. Walder.

19 Zpráva o činnosti Toxikologické sekce ČSEKFT ZA OBDOBÍ 2010-2011
Odstupující výbor Toxikologické sekce, který byl zvolen v roce 2007 pro čtyřleté funkční období, pracoval ve složení: J. Květina (předseda), V. Štětinová (místopředsedkyně), Vl. Eybl (jednatel), P. Anzenbacher, M. Tichý. Bilance činností: Hlavní aktivitou bylo udržení tradice a organizování každoročních Toxikologických konferencí (buď Česko-Slovenských nebo Slovensko-Českých) konaných střídavě buď v Česku nebo na Slovensku. V daném období se konaly v pořadí 12. – 16. Praha: 2007, Trenčianské Teplice: 2008, Brno: 2009, Stará Lesná: 2010, Praha: 2011. Průměrná účast aktivních participantů: 140 – 180.

20 Trvalou tendencí a úspěšnou snahou jak českých tak slovenských organizátorů bylo a je pokrýt co nejširší toxikologickou mezi-oborovost (aspekty lékové, toxikomanické, hygienické, průmyslové, vojenské). Jednou z nových aktivit hodnoceného období bylo navázání dlouhodobé spolupráce se zahraniční redakcí „Neuroendocrinology Letters“ s možností opublikování vybraných prezentací z námi organizovaných konferencí v tomto impaktovaném periodiku. Výběrem příspěvků je pověřována komise, jmenovaná společně výbory České sekce a Slovenské společnosti. Podobně mají členové Sekce od roku 2008 publikační příležitost v periodiku „Interdisciplinary Toxicology“, vydávaném Slovenskou toxikologickou společností (výbor je personálně zastoupen v redakční radě). Další akce organizované Sekcí: Alternativní metody v toxikologii (Praha – v roce 2008), Hradecké diskusní „round table“ v letech a 2009.

21 Jeden z členů výboru (doc
Jeden z členů výboru (doc. Miloň Tichý) byl pověřen koordinací akcí s „Odbornou skupinou toxikologie při České společnosti chemické“. Na mezinárodním fóru se členové Sekce zúčastnili všech kongresů EUROTOxu nebo IUTOXu. Výbor pravidelné delegoval po jednom členu pro jednání exekutivy EUROTOxu (buď J. Květina nebo V. Štětinová anebo D. Kotyzová). V daném období se tyto kongresy konaly: Amsterodam , Rhodos , Drážďany , Barcelona , Paříž

22 Během výše zmíněné letošní 16
Během výše zmíněné letošní 16. Toxikologické konference se uskutečnilo v Praze shromáždění členů Sekce, na kterém byla dohodnuta korespondenční forma voleb členů výboru pro funkční období 2011 – Volba se uskutečnila v červenci a srpnu. Na základě tajného hlasování bude nový výbor pracovat ve složení: prof. Anzenbacher, prof. Kassa, dr. Kotyzová, dr. Kuneš, doc. Suchý Jaroslav Květina, odstupující předseda

23 Zpráva o činnosti Sekce buněčné a molekulární farmakologie ZA OBDOBÍ 2010-2011
Sekce buněčné a molekulární farmakologie (SBMF) byla schválena a ustavena shromážděním členů ČSEKFT ČLS JEP na svém shromáždění dne v Hradci Králové. V této souvislost požádal výbor ČSEKFT ČLS JEP na svém zasedání členy společnosti o potvrzení jejich členství v sekcích, včetně nově ustavené SBMF. Ke dni evidujeme 36 členů ČSEKFT ČLS JEP, kteří se hlásí do Sekce buněčné a molekulární farmakologie. Volby výboru Sekce buněčné a molekulární farmakologie proběhly korespondenčně v březnu 2010. Do výboru sekce byli zvoleni Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D., Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D., Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. a Doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Volba předsedy a dalších orgánů sekce je plánována v průběhu 61. Česko- Slovenských Farmakologických dnů v Brně ( ).

24 Přípravný výbor se ještě před oficiálním ustavením SBMF aktivně účastnil pořádání odborného programu 2 setkání pořádaných ČSEKFT ČLS JEP („farmakologických dnů“). V rámci 60. Česko-Slovenských Farmakologických dnů ve dnech 15. – 17. září 2010 bylo uspořádáno Sympozium molekulární farmakologie. Tomuto sympoziu předsedali Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. a Prof. MUDr. Radomir Nosáľ, DrSc. (Molekulární farmakologie) a Doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD., Doc. PharmDr. Petr Pavek, Ph.D. (Farmakogenetika a buněčná farmakologie). V průběhu 58. Farmakologických dnů pořádaných 1. LF UK se uskutečnilo 4. září 2008 Pracovní setkání molekulární farmakologie. Tomuto sympoziu předsedali Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (molekulární farmakokinetika - cytochrom P-450 ) a MUDr. J. Blahoš, Ph.D. a Ing. Július Brtko, DrSc. (nukleární receptory). Za výbor Sekce buněčné a molekulární farmakologie Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.; Doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D

25 ZPRÁVA O ČINNOSTI SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE ZA OBDOBÍ 2010-2011
Nebyla dodána.

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ČSEKFT ČLS JEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google