Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATM ve WAN komunikacích Ing. Martin Rosický specialista pro rozvoj služeb Frame Relay & ATM SPT Telecom, a.s. služby profesionálních sítí, o.z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATM ve WAN komunikacích Ing. Martin Rosický specialista pro rozvoj služeb Frame Relay & ATM SPT Telecom, a.s. služby profesionálních sítí, o.z."— Transkript prezentace:

1 ATM ve WAN komunikacích Ing. Martin Rosický specialista pro rozvoj služeb Frame Relay & ATM SPT Telecom, a.s. služby profesionálních sítí, o.z.

2 ATM ve WAN komunikacích tøídy služeb ATM ATM v LAN ATM ve WAN sestavování spojení v ATM síti øízení toku dat souèasné trendy ve WAN pohled do budoucnosti

3 Tøídy služeb ATM CBR - Constant Bit Rate - definována kapacita, zpoždìní, míra ztrát bunìk - emulace kanálù, on-line pøenos hlasu a videa VBR - Variable Bit Rate - definovány maximální a udržovací (prùmìrná) rychlost - shlukové pøenosy; komprimované video a multimedia ABR - Available Bit Rate - definována max. a min. rychlost, míra ztrát bunìk - vzdálené volání procedur a kritický pøenos souborù UBR - Unspecified Bit Rate - služba best-effort bez garantované kvality - pøenosy souborù nebo elektronická pošta

4 Obsazení pøenosového pásma

5 ATM v lokální síti užívá se jako páteøní tech. malý poèet pøepínaèù témìø výluènì pøenos dat pøeklad mezi souèasnými technologiemi v LAN Ethernet, Token Ring a ATM potøeba zajistit prostøedí shodné s užívanými proto- koly IP, IPX, NetBIOS,... IISP, AAL 5, LANE, MPOA, RFC1483 ATM páteø

6 ATM v lokální síti užívá se jako páteøní tech. malý poèet pøepínaèù témìø výluènì pøenos dat pøeklad mezi souèasnými technologiemi v LAN Ethernet, Token Ring a ATM potøeba zajistit prostøedí shodné s užívanými proto- koly IP, IPX, NetBIOS,... IISP, AAL 5, LANE, MPOA, RFC1483 ATM páteø

7 ATM v rozlehlých sítích složitá topologie mnoho pøepínaèù multimediální komunikace rùzné pøenosové rychlosti pøístup technologií ATM, ale s požadavky na QoS drahé pøenosové pásmo nutno zajistit QoS mnoha pøenosù souèasnì a zároveò jejich bezpeèné vzájemné oddìlení QoS, AAL 1-5, PNNI, B-ICI PBX VIDEO LAN ATM WAN ATM WAN LAN PBX VIDEO LAN VIDEO LAN

8 Navazování spojení v ATM síti ATM je spojovì orientovaná technologie pøi vytváøení spojení mùžeme specifikovat: požadavky na kvalitu poskytovaných služeb parametry sestavovaného spojení sí musí garantovat parametry spojení po celou dobu jeho trvání navazování spojení probíhá ve dvou krocích výbìr cesty - pro smìrování se používá source-routing sestavení cesty v každém uzlu SVC (SVP) se vytváøí v okamžiku vzniku požadavku PVC (PVP) buduje management sítì

9 Hledání cesty v ATM síti

10 GCAC CAC

11 Hledání cesty v ATM síti GCAC CAC

12 Hledání cesty v ATM síti GCAC CAC

13 Hledání cesty v ATM síti GCAC CAC

14 Hledání cesty v ATM síti GCAC CAC

15 Hledání cesty v ATM síti GCAC CAC

16 Øízení toku dat v ATM síti slouží k ochranì sítì pøed pøetížením soubor funkcí urèených k prevenci a øízení pøetížení v ATM síti musí zajistit dodržení smluvených parametrù pøenosu a kvality služeb dohlíží na to, aby uživatelé dodržovali smluvené parametry pøenosu další funkcí je podpora efektivního využití síových zdrojù

17 Garance pro rùzné typy služeb SlužbaCBRVBRABRUBRPásmoZpoždìníDoruèeníØízení toku

18 Prostøedky øízení toku dat CAC - Connection Admission Control UPC - Usage Parameter Control Traffic Shaping Virtual Path Connection EFCI - Explicit Forward Congestion Indication Selective Cell Discard Frame Discard ABR Flow Control

19 UPC - Usage Parameter Control Virtual Sheduling AlgorithmLeaky Bucket Algorithm Soubor akcí probíhajících na rozhraní mezi sítí a uživatelem, jejichž cílem je ochránit síové prostøedky pøed nekorektním chováním uživatele.

20 Trafic shaping Virtual Path Connection používá se k úpravì charakteristiky toku dat, aby se zabránilo ztrátám bunìk z dùvodu pøekroèení dohodnutých parametrù spojení snížení špièkové rychlosti zkrácení délky shlukù užívá stejné algoritmy jako UPC definováním virtuální cesty se zvolenými parametry a následným vytváøením kanálù uvnitø se zrychlí proces navazování spojení pøi vlastním pøenosu dat se zrychlí smìrování bunìk v pøepínaèích

21 EFCI - Explicit Forward Congestion Indication Selective Cell Discard uzel sítì, kterému hrozí pøetížení zaène odesílaným buòkám nastavovat EFCI bit v hlavièce koncové zaøízení mùže na pøíchod takové buòky reagovat tak, aby se snížil datový tok pøístupové zaøízení mùže nastavit u „ménì dùležitých“ bunìk pøíznak CLP=1 a dát tak síti možnost ochránit zahozením tìchto bunìk „dùležitìjší“ buòky s CLP=0 pøíznak CLP mùže být nastaven také algoritmy UPC u bunìk, které nevyhovují sjednaným parametrùm

22 Cell Discard 111 222 333 444 1134221432 vyøazení tøí bunìk vyvolá pozdìjší opakování tøí rámcù -> provoz ještì více naroste

23 Frame Discard 111 222 333 444 1134221432 vyøazení tøí bunìk jednoho rámce vyvolá opakování pouze jednoho rámce

24 ABR Flow Control dovoluje využít veškeré dostupné pøenosové pásmo garantuje doruèení a velikost ztrát bunìk musí mít zavedenu zpìtnou vazbu, která informuje zdroj o pøetížení a nutnosti snížit rychlost vysílání dva druhy zpìtné vazby: rate-base, credit-base

25 Rate-base øízení toku ABR + RM buòky Zpìtnovazební smyèka; RM buòky RM buòky nesou informace pro øízení spojení: vysílací rychlost, její zmìny, indikace pøetížení

26 Credit-base øízení toku ABR + RM buòky Zpìtnovazební smyèka; RM buòky RM buòky pøedávají zpìt kredity - poèet bunìk, které mùže vysílající stanice poslat

27 ATM ve WAN sítích WAN jsou rozlehlé sítì se složitou topologií mnoho rùzných typù komunikací data/hlas/video snaha co nejvíce šetøit pøenosovým pásmem nutnost dodržení smluvených parametrù spojení ochrana sítì pøed neukáznìnými uživateli prostøedky pro øízení toku dat sestavování spojení reakce na pøetížení sítì øízení toku dat u služby ABR

28 Souèasné trendy stále rostoucí požadavky na pøenosové pásmo zvyšování podílu komunikací typu hlas a video sada protokolù TCP/IP vytlaèuje ostatní protokoly poskytovatelé telekomunikaèních služeb se snaží integrovat všechny služby do jedné infrastruktury ATM se stává hlavní páteøní technologií v sítích telekomunikaèních poskytovatelù služby ATM jsou chápány jako poskytování inteligentního pásma pro vysokorychlostní pøenosy

29 Pohled do budoucnosti nástup protokolu IP verze 6 integrované multimediální IP služby, které zakrývají skuteènou komunikaèní technologii jednotné smìrování desktop to desktop virtuální privátní sítì s možnostmi rozlehlých VLAN rozvoj multimediálních služeb typu IP telephony, WebTV a video on demand

30 Dìkuji za pozornost Martin Rosický rosicky@nex.tel.cz

31


Stáhnout ppt "ATM ve WAN komunikacích Ing. Martin Rosický specialista pro rozvoj služeb Frame Relay & ATM SPT Telecom, a.s. služby profesionálních sítí, o.z."

Podobné prezentace


Reklamy Google