Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plné obnovení skrze zapečetění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plné obnovení skrze zapečetění"— Transkript prezentace:

1 Plné obnovení skrze zapečetění
Od věků bylo Božím záměrem, aby každá stvořená bytost, od zářivých svatých serafů až k lidem, byla chrámem pro přebývání svého Stvořitele. Kvůlli hříchu však lidstvo přestalo být tímto chrámem. Zatemněna a pošpiněna zlem už více srdce lidí nezjevovala slávu Božského. Ale vtělením Božího Syna se záměr nebes naplnil. Bůh přebývá v lidstvu a skrze spasitelnou milost se srdce člověka stává opět Jeho chrámem. (DA 161)

2 Dokonalé lidství v nás má být obnoveno
Ježíš nezjevil žádné vlastnosti a neprojevil žádnou moc, kterou by člověk nemohl mít skrze víru v Něj. Jeho dokonalé lidství je tím, co mohou vlastnit všichni jeho následovníci, budou-li podřízeni Bohu, tak jako byl On. (DA 664)

3 Kristova oběť zbytečná bez moci Ducha svatého
Je to díky Duchu pravdy, pracujícího skrze Boží Slovo, jak si Kristus podmaňuje svůj vyvolený lid pro Sebe… Duch byl dán, jako obnovující činitel a bez Něj by Kristova oběť neměla žádný prospěch. Mocnosti zla se po věky posilovaly a podřízení lidí do satanského zotročení bylo ohromující… (DA 671)

4 Vítězství jen v jednotě s Duchem svatým
Odolávat a zvítězit nad hříchem bylo možné jedině skrze mocný vliv třetí osoby Božství, jež nepřišla s jiným zájmem, ale v plnosti Boží moci… Skrze Ducha se stává věřící účastníkem Božské přirozenosti. Kristus dal Svého Ducha jako Boží moc, aby překonal všechny zděděné a vypěstované sklony ke zlu a aby vtisknul svůj charakter do své církve… V lidstvu se má zjevit přímo podoba Krista. (DA 671)

5 Nemožné spočívá v naší vůli
Ať nikdo neříká, já nemohu vyléčit nedostatky mého charakteru. Jestli dojdete k tomuto rozhodnutí, určitě neobdržíte věčný život. To nemožné spočívá na vaší vlastní vůli. Jestliže nechcete, tak nemůžete zvítězit. Skutečná obtíž totiž povstává ze zkaženého a neposvěceného srdce a z neochoty podřídit se Božímu řízení. (COL 331)

6 Impulzy Ducha svatého se stanou našimi
Jestliže souhlasíme, On se tak ztotožní s našimi myšlenkami a cíly, tak vnese naše srdce a mysl do podřízení Jeho vůli, že když Ho budeme poslouchat, budeme pouze uskutečňovat naše vlastní impulsy. Vůle, očištěná a posvěcená, najde své nejvyšší potěšení v konání Jeho služby. Když budeme znát Boha, jak je naší předností Ho znát, bude náš život životem trvalé poslušnosti. Tím, že budeme obdivovat charakter Krista, skrze společenství s Bohem, stane se nám hřích odporným. (DA 668)

7 Kristus zvítězil sjednocením své vůle s Boží vůlí. Tak zvítězíme i my.
“Čisté náboženství má co dočinění s vůlí, „která je řídící mocí v přirozenosti člověka“, a přivádí všechny ostatní schopnosti pod svoji kontrolu.” (5T 513)

8 Kristus přišel, aby vyhnal démony a obnovil chrám těla
Satan se vyvyšoval, že uspěl v degradaci Božího obrazu v lidstvu. Pak ale přišel Ježíš a obnovil v člověku obraz svého Tvůrce… Přišel vyhnat démony, kteří ovládali vůli. Přišel, aby přetvořil poškozený charakter… podle vzoru jeho Božského charakteru a zkrásnil ho svou vlastní slávou.. (DA 37)

9 Vůle Duch svatý / Slovo Satan Nižší síly Tělesná přirozenost
Vyšší síly Božská přirozenost Satan Nižší síly Tělesná přirozenost

10 Tělesná Mysl Kata Sarka Satan Duch svatý Duchovní Mysl Kata Pneuma

11 a Obnovená vůle totálně svobodná, ale závislá V Božím díle spasení neexistuje žádný nátlak. Není zapojena žádná vnější manipulace. Pod vlivem Ducha Božího je člověku ponechána svoboda, aby si zvolil, komu chce sloužit. Ve změně, která se uskutečňuje, když se duše odevzdává Kristu je nejvyšší význam svobody. Vyhnání hříchu je čin duše samotné. (DA 466)

12 Tělesná Mysl Kata Sarka Satan Duch svatý Duchovní Mysl Kata Pneuma

13 Když bude Kristův charakter v Jeho lidu dokonale reprodukován, pak On přijde a bude je požadovat, jako své vlastní. (COL 69)

14 Když tak mnozí hledají dokonalost, proč jsme stále tady?
„Buďte tedy dokonalí, tak jako i váš Otec v nebesích je dokonalý. " (Mat. 5:48)

15 Celkem jasné, nebo ne? Pojďme ale nyní zvážit, co to skutečně znamená… Mat 5:43-45: Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás proná-sledují, abyste byli syny nebeského Otce; pro-tože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

16 Matouš 5:46-48 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. „Dokonalý"= teilos

17 Lukáš 6:36 Buďte tedy milostiví, jako je i váš Otec milosrdný.
"Milosrdný" - Oiktirmos

18 Efezským 1:13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.

19 Efezským 4:30 A nezarmucujte Svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete až do dne vykoupení.

20 Zjevení 3:12  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

21 Zjevení 7:1-4 Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce; v ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři: "Neškoďte zemi, moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" Pak jsem slyšel počet zapečetětěných: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele.

22 Zjevení 14:1-5 A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění; a znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

23 Revelation 14,5 A z jejich úst nikdo neuslyšel lež; neboť jsou před trůnem Božím bez úhony.

24 Zjevení 21:3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; On sám, jejich Bůh, bude s nimi.

25 …poslední poselství milosti, které má obdržet tento svět je zjevení Jeho charakteru lásky. (COL 415)
Temnota neporozumění Bohu zahaluje svět… od Boha má být hlásáno poselství zářící svým vlivem a spasitelnou mocí. Má být zjeven Jeho charakter. Do temnoty světa má být rozšiřováno světlo Jeho slávy, světlo Jeho dobroty, milosrdenství a pravdy. (COL 415)


Stáhnout ppt "Plné obnovení skrze zapečetění"

Podobné prezentace


Reklamy Google