Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ."— Transkript prezentace:

1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ

2 Obsah semináře Obecné informace Globální granty KHK a aktuální stav Informace pro žadatele – výzva k předkládání projektových žádostí Podmínky realizace projektu Finanční část (nepřímé náklady) Vyplnění webové žádosti – Benefit 7

3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropský sociální fond (ESF) Řídící orgán – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zprostředkující subjekt – Krajský úřad Královéhradeckého kraje (Odbor grantů a dotací)

4 Typy projektů Individuální projekty ostatní předkládají se přímo na MŠMT Globální granty grantové projekty – předkládání na KÚ

5 Globální granty Královéhradeckého kraje Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

6 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Celková alokace pro KHK na období 2007 - 2013: 374 011 074,- Kč

7 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.1: školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol VŠ právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství NNO města, obce a svazky obcí zaměstnavatelé odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení hospodářská komora

8 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.1: žáci škol a školských zařízení pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže

9 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Např.: školení zaměřená na tvorbu ŠVP zavádění nových vyučovacích metod využívání ICT pro žáky i učitele, tvorba výukových materiálů jazykové výukové programy, e-learning partnerství škol (v regionu, mezinárodní) rozvoj kariérového poradenství podpora environmentálních programů (EVVO)

10 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Celková alokace pro KHK na období 2007 - 2013: 136 004 022,- Kč

11 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.2: školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství VŠ organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže města, obce a svazky obcí NNO

12 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.2: děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ a přípravných tříd ZŠ děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání žáci ZŠ a SŠ se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání děti a žáci, pokud jsou aktivity projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole a třídě nebo na prevenci sociálně patologických jevů

13 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.2: rodiče dětí a žáků děti a žáci mimořádně nadaní pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti zájmového vzdělávání pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže

14 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Např.: prevence rasismu a xenofobie, multikulturní výchova, mimoškolní aktivity vzdělávání dětí cizinců programy pro sociálně znevýhodněné děti péče o talentovanou mládež integrace žáků se SVP zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků

15 Globální granty Královéhradeckého kraje Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Celková alokace pro KHK na období 2007 - 2013: 170 005 041,- Kč

16 Globální granty Královéhradeckého kraje Příjemci pro oblast podpory 1.3: školy a školská zařízení sdružení a asociace škol NNO VŠ města a obce ostatní vzdělávací instituce hospodářská komora zaměstnavatelé

17 Globální granty Královéhradeckého kraje Cílové skupiny pro oblast podpory 1.3: pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Oblast podpory 1.3 – zahrnuje i pracovníky MŠ

18 Příklady aktivit v rámci oblasti podpory Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Např.: další vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků e-learning, vzdělávací akce mezinárodní spolupráce vzdělávací kurzy, stáže pro řídící pracovníky

19 Oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ („EU peníze školám“) Individuální projekt MŠMT Pouze pro základní školy – zjednodušená administrace Šablony Pokud bude ZŠ žádat v globálních grantech (1.1, 1.2, 1.3), nesmí se jednat o stejné aktivity, které má jako příjemce v oblasti 1.4. Pokud ZŠ již realizuje projekt v 1.4, nesmí se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců jako cílová skupina.

20 Užitečné dokumenty Prováděcí dokument OP VK Příručka pro žadatele OP VK, verze 6 Příručka pro příjemce OP VK Metodika monitorovacích indikátorů Doporučené ceny a mzdy k dispozici na www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz odkaz: Evropská unie, EHP – granty a dotace  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

21 Informace pro žadatele Způsob předložení projektů na základě Výzvy k předkládání projektů Oprávněnost žadatele sídlo v ČR podnikající subjekt nebo sdružení a asociace škol nebo NNO zřízené za účelem vzdělávání v hlavní nebo vedlejší činnosti minimálně dvouletá historie žadatel je přímo odpovědný za přípravu a řízení projektu (ne prostředník)

22 Informace pro žadatele Oprávněnost žadatele nesmí být v úpadku musí splnit podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám Čestné prohlášení – příloha č. 4 Výzvy

23 Informace pro žadatele Výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK 1.Číslo výzvy: 03 2.Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1. Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

24 Výzva k předkládání projektových žádostí Číslo globálního grantu: 01 Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji (dle oblasti podpory) Registrační číslo globálního grantu: CZ.01.07/1.1.05 (dle oblasti podpory) 3.Cíle programu a oblasti podpory: viz Výzva 4.Popis podporovaných aktivit oblasti podpory: viz Výzva, podrobný popis podporovaných aktivit viz příloha č. 2 Výzvy

25 Výzva k předkládání projektových žádostí 5.Typy podporovaných projektů: grantové projekty 6.Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu: viz Výzva 7.Partnerství: – smyslem je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých organizací disponujících odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti, – partneři projektu se společně podílejí na přípravě, koordinaci, organizačním nebo administrativním zajištění projektu nebo některou část zajišťují samostatně (hlavní část však zajišťuje příjemce podpory)

26 Výzva k předkládání projektových žádostí partnerem může být právnická osoba se sídlem v ČR, která splňuje podmínky bezdlužnosti a není v úpadku způsobilé výdaje partnerů jsou hrazeny z prostředků, které získal žadatel Formy partnerství: partner bez finančního příspěvku – není mu poskytován žádný finanční příspěvek za podíl na realizaci projektu partner s finančním příspěvkem – přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci projektových aktivit

27 Výzva k předkládání projektových žádostí Partnerství se uzavírá na základě Smlouvy o partnerství, která specifikuje roli a odpovědnosti partnerů v rámci projektu. Přílohou projektové žádosti – Prohlášení o partnerství (příloha č. 3 Výzvy) V případě škol a školských zařízení – souhlas zřizovatele s partnerstvím – součást Smlouvy o partnerství

28 Výzva k předkládání projektových žádostí 8. Forma financování: rozdělení celkových způsobilých výdajů – 85 % ESF – 15 % národní zdroje Náklady na zpracování projektové žádosti nejsou uznatelnými výdaji!

29 Výzva k předkládání projektových žádostí 9. Limity finanční podpory: Alokovaná částka pro třetí výzvu pro oblast podpory 1.1: 60 302 960,40 Kč. Alokovaná částka pro třetí výzvu pro oblast podpory 1.2: 22 486 212,53 Kč. Alokovaná částka pro třetí výzvu pro oblast podpory 1.3: 39 175 411,56 Kč.

30 Výzva k předkládání projektových žádostí Minimální částka na jeden projekt: 400 000,- Kč Maximální částka na jeden projekt: oblast podpory 1.1: 6 000 000,- Kč oblast podpory 1.2: 4 000 000,- Kč oblast podpory 1.3: 4 000 000,- Kč

31 Výzva k předkládání projektových žádostí 10.Způsobilé výdaje: Způsobilé výdaje jsou výdaje projektu vzniklé od data uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci OP VK jako datum zahájení realizace projektu. Křížové financování Nepřímé náklady – stanovené procento dle výzvy

32 Výzva k předkládání projektových žádostí 11. Kritéria pro výběr projektů : obecná kritéria – pro všechny typy projektů podporovaných v rámci OP VK specifická kritéria – požadavky na projekt stanovené na základě potřeb Královéhradeckého kraje, jsou stanovena pro každou výzvu v souladu s jejím zaměřením

33 Výzva k předkládání projektových žádostí 12.Doba trvání projektů: Minimální délka trvání projektu: 6 měsíců Maximální délka trvání projektu: 18 měsíců Nejdříve začít realizovat projekt lze ve 3. čtvrtletí 2010 (podzim 2010). Nejzazší termín pro ukončení realizace je 30. 4. 2012. Udržitelnost – pět let po ukončení financování z OP VK – k rozsahu se žadatel zaváže již v žádosti (výstupy a klíčové aktivity)

34 Výzva k předkládání projektových žádostí 13. Místo realizace projektů: na území Královéhradeckého kraje, NUTS 3, kód CZ052 14.Monitorování projektů: povinnost příjemce v průběhu realizace projektu sledovat dosahování a naplňování indikátorů výstupů a výsledků. Povinné a nepovinné indikátory – relevantní pro projekt Příloha č. 1 Výzvy Metodika monitorovacích indikátorů (k dispozici na www.kr-kralovehradecky.cz)www.kr-kralovehradecky.cz

35 Výzva k předkládání projektových žádostí 15. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku: 5 fází hodnocení projektové žádosti: 1.formální hodnocení 2.hodnocení přijatelnosti 3.věcné hodnocení 4.výběrová komise 5.schválení/neschválení projektu orgány kraje

36 1. Hodnocení formální –provádí ZS Formální náležitosti – opravitelné: – shodná tištěná a elektronická verze žádosti – žádost 1x v listinné podobě a 1x na CD ve formátu *.pdf – dodány všechny povinné přílohy (listinné i na CD) – podpisy (žádost, přílohy, seznam příloh…) Pokud nesplní – zaslána Výzva k doplnění.

37 2. Hodnocení přijatelnosti – provádí ZS Kritéria – neopravitelná: – oprávněnost žadatele (partnera), dopad na území KHK – aktivity v souladu s danou výzvou – cílové skupiny v souladu s výzvou a danou oblastí podpory – doba trvání projektu v souladu s výzvou – pouze způsobilé výdaje – dodrženy stanovené limity v rámci rozpočtu Pokud nesplní  žádost vyřazena.

38 3. Věcné hodnocení –provádí externí individuální hodnotitelé nebo hodnotitelská komise (vedení v Centrální databázi hodnotitelů Řídícího orgánu) –každý projekt hodnotí min. 2 hodnotitelé –minimálně 65 bodů – projekt doporučen k financování –hodnocení na základě hodnoticích kritérií (viz bod č. 11 Výzvy Kritéria pro výběr projektů)

39 Výběrová kritéria 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory – 10 bodů proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám cílových skupin doložení potřeb konkrétními poznatky (např. výzkum, statistiky, prokazatelný zájem) míra kompatibility s danou oblastí podpory

40 Výběrová kritéria 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu – 8 bodů prokázání potřebnosti projektu pro danou cílovou skupinu jak projekt přispívá k řešení problémů cílové skupiny charakteristika výchozí a cílové situace cílové skupiny stupeň změny dosažené projektem v porovnání s výchozím stavem

41 Výběrová kritéria 2. Cílová skupina – 10 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin – 5 bodů definice a charakteristika cílové skupiny přiměřenost projektu velikosti a potřebám cílové skupiny znalost problémů cílové skupiny dostatečné praktické zkušenosti s cílovou skupinou

42 Výběrová kritéria 2.2 Způsob zapojení cílových skupin – 5 bodů způsob výběru a získávání účastníků projektu způsob práce s cílovou skupinou nástroje užité k zapojení cílové skupiny do projektu délka a intenzita klíčových aktivit zaměřených na cílovou skupinu

43 Výběrová kritéria 3. Popis realizace projektu – 18 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu – 9 bodů definice klíčových aktivit, jejich časový harmonogram splnitelnost plánu realizace aktivit a postupy realizace ve vazbě na požadavky rozpočtu a realizačního týmu vazba definovaných výstupů na předpokládané vstupy

44 Výběrová kritéria 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení – 2 body prokázání vědomí rizik při získávání a zapojení cílové skupiny, při realizaci klíčových aktivit a při finančním a provozním řízení projektu způsoby předcházení rizik nakolik si je žadatel vědom rizik a jaké má připravené mechanizmy na jejich eliminaci, příp. zmírnění následků

45 Výběrová kritéria 3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů – 2 body prokázat, jaké má žadatel zkušenosti s řízením obdobných projektů (popř. zkušenosti partnerů)

46 Výběrová kritéria 3.4 Publicita – 2 body definuje postupy, nástroje a rozsah propagace projektu, jak vůči účastníkům projektu, tak vůči veřejnosti

47 Výběrová kritéria 3.5 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK – 3 body záměr pokračovat s realizací projektu i mimo rámec OP VK další zdroje financování nakolik dlouhodobé dopady bude mít projekt na cílovou skupinu

48 Výběrová kritéria 4. Finanční řízení – 20 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu – 8 bodů přiměřenost a hospodárnost rozpočtu ve vztahu k plánovaným aktivitám opodstatněnost výše rozpočtu a rozpočtových položek, přiměřenost výdajů na práci realizačního týmu proporcionalita jednotlivých rozpočtových kapitol míra využití křížového financování

49 Výběrová kritéria 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu – 8 bodů nakolik se diferenciace klíčových aktivit odráží ve výdajích na jejich realizaci zda jsou uvedené aktivity nezbytné k dosažení cíle a jejich časový rozsah zda je role partnera zřejmá (zda partner není skrytým dodavatelem)

50 Výběrová kritéria 4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému – 4 body kontrolní opatření, která mají za úkol zajistit čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole nakolik je žadatel připraven je aplikovat při práci projektového týmu

51 Výběrová kritéria 5. Výsledky a výstupy – 15 bodů 5.1 Výsledky a výstupy – 5 bodů odhad plnění kvantifikovaných ukazatelů pro danou oblast podpory přiměřenost udávaných hodnot povinných indikátorů vzhledem k cílům a rozpočtu projektu vhodnost volitelných indikátorů

52 Výběrová kritéria 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů – 5 bodů uvedené postupy k dosažení odhadovaných výsledků či výstupů řešení pro případ neplnění očekávaných výsledků či výstupů

53 Výběrová kritéria 5.3 Monitorování projektu – 5 bodů definují se postupy monitorování a nástroje průběžného a závěrečného hodnocení realizace projektu stanovení ukazatelů pro hodnocení kvality řízení projektu a postupy jejich plnění v průběhu projektu

54 Výběrová kritéria 6. Horizontální témata – 4 body 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti – 2 body vliv projektu na vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy, příslušníky národnostních menšin, osoby se zdravotním postižením, resp. osoby ohrožené sociálním vyloučením nástroje pro prosazování rovných příležitostí propagace rovných příležitostí

55 Výběrová kritéria 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj – 2 body vztah projektu k environmentální problematice postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí příspěvek projektu ke zvyšování povědomí problematiky životního prostředí a k posilování udržitelného rozvoje

56 Výběrová kritéria Specifické požadavky – 15 bodů – liší se podle oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 7.1 Přenositelnost na jiné vzdělávací subjekty – 5 bodů přenositelnost a využitelnost projektů a jeho výstupů u jiných vzdělávacích subjektů (např. vytvoření nových metod vzdělávání)

57 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 7.2 Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu – 2 body V programovém období 2007 - 2013 Žadatel doloží formou prohlášení s uvedením OP, projektu, data schválení… (příloha č. 6 Výzvy )

58 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – 15 bodů 7.3 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ICT – 4 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ICT – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 40 výukových hodin v oblasti informačních a komunikačních technologií.

59 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání – 15 bodů 7.4 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ŽP – 4 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ŽP – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 15 -20 % se týká životního prostředí.

60 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.1 Míra integrace cílové skupiny – 5 bodů jak je v rámci projektu realizována integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mezi ostatní žáky, jejich vzájemná spolupráce

61 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.2 Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu – 2 body V programovém období 2007 - 2013 Žadatel doloží formou prohlášení s uvedením OP, projektu, data schválení… (příloha Výzvy č. 6)

62 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.3 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ICT – 4 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ICT – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 40 výukových hodin v oblasti informačních a komunikačních technologií.

63 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 7.4 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ŽP – 4 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ŽP – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 15 - 20 % se týká životního prostředí.

64 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.1 Podrobné rozpracování obsahu metodických dokumentů a nástrojů k realizovanému DVPP – 4 bodů podrobné zpracování obsahu, metod a dalších dokumentů a nástrojů vztahujících se k realizovanému DVPP a vazba těchto dokumentů na zvolené cílové skupiny

65 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.2 Návaznost projektu na schválený projekt jiného operačního programu – 2 body V programovém období 2007 - 2013 Žadatel doloží formou prohlášení s uvedením OP, projektu, data schválení… (příloha Výzvy č. 6)

66 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.3 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ICT – 3 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ICT – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 40 výukových hodin v oblasti informačních a komunikačních technologií.

67 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.4 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou ŽP – 3 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou ŽP – produkt určený pro cílovou skupinu, min. 15 - 20 % se týká životního prostředí.

68 Výběrová kritéria Specifické požadavky 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 7.5 Podpora projektů se zaměřením na vytvoření/inovaci produktů s komponentou SVP – 3 body Zda je projekt zaměřen na vytváření nových produktů s komponentou SVP – produkt určený pro cílovou skupinu, zabývá se prací s dětmi/žáky se speciální vzdělávacími potřebami.

69 Výběrová kritéria Kritérium synergie Projekty, které: – dosáhnou min. 65 bodů – a zároveň předloží potvrzení města, že je projekt součástí IPRM, obdrží navíc bodovou bonifikaci ve výši 10 % z dosaženého bodového hodnocení. Vzor potvrzení IPRM je přílohou Výzvy č. 5.

70 4. Výběrová komise –ze zástupců ŘO, regionálních orgánů, sociálních partnerů, neziskových organizací a nezávislých odborníků –Výběrová komise rozhoduje o výběru projektů ke schválení na základě výše finanční podpory schválené na výzvu –při svém rozhodování respektuje pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení –Výběrová komise může snížit rozpočet projektu

71 4. Výběrová komise –Žádosti, které byly vybrané výběrovou komisí, ale na které již v dané výzvě nezůstaly prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. zásobníku projektů. –Ze zásobníku mohou být v pořadí, v jakém byly žádosti dle VK zařazeny, vybrány ty žádosti, na něž se uvolnily finanční prostředky (např. z důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí).

72 5. Schvalování grantových projektů –provádí orgány kraje (Rada a Zastupitelstvo KÚ KHK) –do 10 dnů od vydání usnesení Zastupitelstva KHK – vyrozumění žadatelů o schválení/neschválení žádosti –výsledky jsou veřejně dostupné –po oznámení výsledku – výzva k doplnění (přepracovaný rozpočet, doplnění monitorovacích indikátorů…) –uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci OP VK

73 Výzva k předkládání projektových žádostí 16.Termíny výzvy: Datum vyhlášení výzvy: 18. leden 2010 Datum zahájení předkládání žádostí: 22. únor 2010 Datum ukončení příjmu žádostí v listinné podobě: 8. březen 2010 (do 17.00 hod.) Žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny.

74 Výzva k předkládání projektových žádostí 17. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání: – webová žádost v programu Benefit 7 včetně povinných příloh on-line (www.eu-zadost.cz),www.eu-zadost.cz – žádost o grantový projekt 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči chráněném proti přepisu (CD-ROM), – 1x v listinné podobě (originále) včetně veškerých příloh doručit osobně na adresu zprostředkujícího subjektu – Žádost – podepsaná (žadatel + partneři) – sešitá, přelepená v rohu

75 Výzva k předkládání projektových žádostí Povinné přílohy žádosti o finanční podporu: Doklad o právní subjektivitě žadatele, Čestné prohlášení žadatele Prohlášení o partnerství (je-li relevantní), Potvrzení o zařazení projektu do IPRM (je-li relevantní), Čestné prohlášení o provázanosti na jiný operační program (je-li relevantní) Pro základní školy: Čestné prohlášení o tom, že žadatel na aktivity uvedené v žádosti nečerpá v oblasti podpory 1.4 Seznam příloh – číslo přílohy, počet listů – podepsaný

76 Výzva k předkládání projektových žádostí 18. Místo předložení: adresa vyhlašovatele Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19. Další informace: www.kr-kralovehradecky.czwww.kr-kralovehradecky.cz 20. Kontakt na vyhlašovatele: viz Výzva

77 Výzva k předkládání projektových žádostí Přílohy Výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu 1.Monitorovací indikátory 2.Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 3.Prohlášení o partnerství 4.Čestné prohlášení žadatele 5.Prohlášení IPRM 6.Prohlášení Návaznost na jiné operační programy 7.Čestné prohlášení žadatele ve vztahu k oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

78 Podmínky realizace projektu Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci OP VK Přílohy Smlouvy: kopie Žádosti o finanční podporu z OP VK prohlášení o změnách monitorovací indikátory kopie Smlouvy o partnerství prohlášení o bezdlužnosti kopie Smlouvy o zřízení zvláštního účtu čestné prohlášení, že příjemce na schválený projekt nečerpá jiné veřejné prostředky

79 Podmínky realizace projektu Sankce pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu se smluvními podmínkami, neplní cíle, nedodržuje podmínky  pozastavení plateb  odejmutí finanční podpory Zahájení projektu dnem uvedeným ve Smlouvě o realizaci grantového projektu ke stejnému dni vznikají uznatelné výdaje

80 Podmínky realizace projektu Udržitelnost projektu dle pravidel ES je příjemce povinen zajistit udržitelnost Udržitelnost = část aktivit a výstupy, které jsou v rámci projektu podpořeny, musí být udržovány ještě 5 let po skončení financování z OP VK po dobu 5 let od skončení financování z OP VK předkládá příjemce každoroční výroční zprávu o udržitelnosti budou prováděny kontroly u vybraného vzorku projektů

81 Podmínky realizace projektu Platby povinnost zřídit samostatný účet projektu, na který budou zasílány platby zálohová platba – 25 % z celkových schválených výdajů průběžné platby – na základě žádostí o platbu závěrečná platba – 10 % rozpočtu projektu povinnost vést oddělené účetnictví povinnost provést externí audit u projektů ve výši nad 3 000 000,- Kč.

82 Podmínky realizace projektu Zadávací řízení nákup zařízení a vybavení, služeb pokud celková cena přesáhne 100 000 Kč bez DPH – vyhlásit zadávací řízení dělení zakázek – nesmí docházet k dělení zakázek – sečíst všechna související a obdobná plnění! pravidla viz Příručka pro příjemce OP VK

83 Podmínky realizace projektu Kontroly povinnost umožnit provádět kontroly dokumentů i kontroly v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OP VK, pověřeným kontrolním orgánům ČR, pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora Publicita povinnost informovat veřejnost o poskytnutí podpory z ESF dodržovat pravidla publicity dle Manuálu vizuální identity OP VK provádět propagaci v průběhu projektu a u výsledků projektu (loga na informačních, školících, propagačních předmětech apod.)

84 Podmínky realizace projektu Archivace dokumentace povinnost vést dokumentaci o průběhu realizace projektu povinnost archivovat veškerou dokumentaci projektu do roku 2025 Monitorování povinnost podávání pravidelných monitorovacích zpráv na konci realizace podání závěrečné zprávy včetně žádosti o platbu součástí všech zpráv je vykazování monitorovacích indikátorů

85 Kontakty Oblast podpory 1.1 Mgr. Ivana Kudrnáčová tel.: 495 817 229 e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.czikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz Bc. Michal Török tel.: 495 817 621 e-mail: mtorok@kr-kralovehradecky.czmtorok@kr-kralovehradecky.cz

86 Kontakty Oblast podpory 1.2 Ing. Petra Hnátová tel.: 495 817 434 e-mail: phnatova@kr-kralovehradecky.czphnatova@kr-kralovehradecky.cz Oblast podpory 1.3 Bc. Iveta Lásková tel.: 495 817 288 e-mail: ilaskova@kr-kralovehradecky.czilaskova@kr-kralovehradecky.cz

87 Děkuji za pozornost a za spolupráci.


Stáhnout ppt "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007 – 2013) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK HRADEC KRÁLOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google