Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s využitím ESK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s využitím ESK"— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s využitím ESK
- Existenciální škály u nezaměstnaných klientů Mgr. Jiří Jedelský Experience in using ES - Existential Scales of unemployed clients Jiri Jedelsky, M.Sc.

2 Psychodiagnostický test
Psychodiagnostický test Nejraději byste utekli? Není se čeho bát Psychodiagnostic test Do you feel like running away? There is nothing to worry about

3 Existencialismus Základní otázky
Existencialismus Základní otázky Je smysluplné, jak jsem doteď žil? Jaký má smysl život okolo mne? Stavím můj život na kladných zážitcích? Umím nacházet i ve špatném to dobré? Kde je mám hledat? Existentialism Basic issues Has my life been meaningful so far? What is the meaning of the life around me? Do I base my life on positive experiences? Am I able to find good aspects even in bad things? Where should I look for them?

4 Smysluplnost mých emočních postojů k někomu a k něčemu
Smysluplnost mých emočních postojů k někomu a k něčemu Prožívání pěkných věcí radost a potěšení Hodnoty pozitivních tvůrčích postojů i ve zdánlivě negativních situacích Meaningfulness of my emotional attitudes towards someone or something Experiencing nice things joy and pleasure Values of positive creative approaches even in seemingly negative situations 21

5 Osobní připravenost a motivace
Osobní připravenost a motivace Odpoutání se od sebe sama Schopnost vnímat a citově prožívat Schopnost svobodně se rozhodovat Schopnost být angažovaně odpovědný Otevřenost vůči světu - přístupnost Umění vyznat se a angažovat se ve světě Prožívání smysluplnosti vlastního života Personal preparedness and motivation Breaking away from oneself Capability of perceiving and emotionally experiencing Capability of freedom in making decisions Capability of being involved in terms of responsibility Openness towards the world - approachability Art of being well acquainted of and engaged with the world Experiencing meaningfulness of one’s own life

6 1. Schopnost odpoutání se od svého Ega
1. Schopnost odpoutání se od svého Ega Krok v jednání člověka: Vnímání objektivní skutečnosti Psychická funkce: Poznávání světa a získávání informací – procesy učení Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – ztráta citu vůči sobě, přísnost Střední hodnota – uvolňování pozornosti pro okolní svět Dolní střední hodnota – sklon se zabývat sám sebou Dolní krajní hodnota – vnitřní spoutanost Capability of braking away from one’s own Ego A step in human behavior: Perceiving objective facts Mental function: Cognizing the world and gathering information - learning processes Characteristics of values achieved Top extreme value - loss of affection towards oneself, strictness Mean value - paying attention to the surrounding world Bottom mean value - inclination to be occupied with oneself Bottom extreme value - inner hamperedness

7 2. Schopnost vnímat hodnoty a prožívat je
2. Schopnost vnímat hodnoty a prožívat je Krok v jednání člověka: Vycítění hodnoty člověka Psychická funkce: Cítění, potřeba blízkosti člověka Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – otevřenost , bezprostřednost Střední hodnota – schopnost empatie Dolní střední hodnota – omezená citová účast Dolní krajní hodnota – citová a vztahová prázdnota 2. Capability of perceiving and experiencing values A step in human behavior: Sensing individual’s value Mental function: Feelings, need for human closeness Characteristics of values achieved Top extreme value - openness, naturalness Mean value - capability of empathy Bottom mean value - limited emotional involvement Bottom extreme value - emotional and relationship emptiness

8 3. Schopnost svobodně se rozhodovat
3. Schopnost svobodně se rozhodovat Krok v jednání člověka: Volba činu Psychická funkce: Odhodlanost jednat, rozhodnost Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – jistota, averze vůči omezením Střední hodnota – vzrůstající jistota v rozhodování Dolní střední hodnota – nejistota v rozhodování Dolní krajní hodnota – neschopnost rozhodování 3. Capability of freedom in making decisions A step in human behavior: Choosing an action Mental function: Determination to act, decisiveness Characteristics of values achieved Top extreme value - certainty, aversion towards restrictions Mean value - increasing certainty in making decisions Bottom mean value - uncertainty in making decisions Bottom extreme value - inability to make decisions

9 4. Schopnost být odpovědný
4. Schopnost být odpovědný Krok v jednání člověka: Vykonání činu Psychická funkce: Angažování se pro osobní úkoly Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – vědomí povinnosti Střední hodnota – sklon k bezstarostnosti, omezená závaznost Dolní střední hodnota – zábrany v zasazení se Dolní krajní hodnota – nedostatek odpovědnosti 4. Capability of being responsible A step in human behavior: Taking action Mental function: Engagement in personal tasks Characteristics of values achieved Top extreme value - sense of duty Mean value - inclination to carelessness, limited liability Bottom mean value - constraints in fighting for something Bottom extreme value - insufficiency of responsibility insufficiency of responsibility

10 5. Otevřenost vůči světu - oslovitelnost
5. Otevřenost vůči světu - oslovitelnost Krok v jednání člověka: Člověk se uzavírá nebo otevírá světu a informacím Psychická funkce: Vnímání chování a prostředí Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – skrytá zranitelnost Střední hodnota – přístupnost Dolní střední hodnota – vztahová chudost Dolní krajní hodnota – uzavřenost 5. Openness towards the world – addressability A step in human behavior: A man opens towards or closes from the world and information Mental function: Perceiving behavior and environment Characteristics of values achieved Top extreme value - hidden vulnerability Mean value - approachability Bottom mean value - relationship flatness Bottom extreme value - closeness

11 6. Rozhodné angažování se
6. Rozhodné angažování se Krok v jednání člověka: Životní aktivita, mít přehled a řád Psychická funkce: Odhodlanost uspořádat si věci po svém Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – rozhodné a jednoznačné vstupování do světa, odpovědnost Střední hodnota – uvolněná jasnost v jednání Dolní střední hodnota – nejistota v rozhodování se Dolní krajní hodnota – nechá se ovládat z venčí 6. Decisive engagement A step in human behavior: Life activity, awareness and order Mental function: Determination to arrange things in one’s own way Characteristics of values achieved Top extreme value - decisively and definitely entering the world, responsibility Mean value - relaxed explicitness of behavior Bottom mean value - uncertainty in making decisions Bottom extreme value - allows being controlled from outside

12 7. Smysluplnost života Krok v jednání člověka:
7. Smysluplnost života Krok v jednání člověka: Prožívání smysluplnosti vlastní existence Psychická funkce: Aktivně vycházet se sebou i se světem Charakteristiky dosažených hodnot Horní krajní hodnota – důsledná angažovanost, zranitelnost Střední hodnota – jasné utvářené žití, přístupnost Dolní střední hodnota – omezený, vztahově chudý život Dolní krajní hodnota – smyslu prázdná existence 7. Life meaningfulness A step in human behavior: Experiencing meaningfulness of one’s own existence Mental function: Actively getting along oneself as well as the world Characteristics of values achieved Top extreme value - consistent engagement, vulnerability Mean value - clearly shaped living, approachability Bottom mean value - limited and, in terms of relationships, poor life Bottom extreme value - meaningless existence

13 Souhrnné informace Názvy jednotlivých dimenzí:
Souhrnné informace Názvy jednotlivých dimenzí: Sebeodstup / sebedistance - mít vlastní prostor Sebepřesah / sebetranscendence - schopnost prožívání Svoboda rozhodování Angažovaná závazná odpovědnost Otevřenost vůči světu / osobní faktor Odhodlání a angažovanost ve světě / existenciální faktor Prožívaná smysluplnost osobní existence Summary information Titles of individual dimensions: Self-distance - having one’s own space Self-transcendence - capability of experiencing Freedom in making decisions Engaged and binding responsibility Openness towards the world / personal factor Determination and engagement in the world / existential factors Experienced meaningfulness of personal existence

14 Souhrnné informace Summary information
Souhrnné informace Kontrolní skupiny - součet účastníků: N = 117 žen N = 131 mužů N = 248 mužů a žen celkem N = 19 - kontrolní skupina žen ve výrobě v potravinářství N = 22 kontrolní skupina muži, pracující ve strojírenství N = 97 kontrolní skupina muži - výběrová řízení na pozice v kanceláři a obchodě N = 79 kontrolní skupina ženy výběrová řízení na pozice v kanceláři N = 31 individuální poradenství na ÚP v Olomouci Testované skupiny - součet účastníků: APZ celkem 255 účastníků m+ž Ostatní projekty 51 – muži 280 – ženy 331 – celkem muži a ženy Délka sběru dat od roku 2007 do roku 2012 Summary information Control groups - participants’ counts: N = 117 women N = 131 men N = 248 men and women in total N = 19 - control group of women working in the food production industry N = 22 control group of men working in the engineering industry N = 97 control group of men - selection procedures for office and sales positions N = 79 control group of women - selection procedures for office and sales positions N = 31 individual consultancy at the Employment Office in Olomouc Testing groups - participants’ counts: APZ total of 255 participants, man and women combined Other projects 51 - men 280 - women 331 - men and women in total The data collection period ran from 2007 to 2012.

15 T – skór a jeho charakteristiky
T – skór a jeho charakteristiky hodnoty nad 65 – nadhodnocené odpovědi hodnoty nad 60 – vysoké hodnoty hodnoty 55 – 59 – nadprůměrné hodnoty hodnoty – horní pásmo průměru hodnota 50 – střední hodnota hodnoty 45 – 49 dolní pásmo průměru hodnoty 40 – 44 pásmo podprůměru hodnoty 35 – 39 nízké hodnoty hodnoty pod 35 – neplatné odpovědi T-score and its characteristics Values over 65 - overrated answers Values over 60 - high values Values of above-average values Values of top average band Value of 50 - mean value Values of bottom average band Values of below-average band Values of low values Values under 35 - invalid answers

16 Ženy po rodičovské dovolené
Ženy po rodičovské dovolené Kutná Hora Beroun Women returning from maternity leave Control group Control group Příbram Beroun Kutna Hora Key: 1 - Self-distance 2 - Self-transcendence 3 - Freedom 4 - Responsibility 5 - Openness 6 - Determination 7 - Meaningfulness Control group Pribram

17 První šance pro mladé (m+ž)
První šance pro mladé (m+ž) Legenda: 1 – Sebeodstup 2 – Sebepřesah 3 – Svoboda 4 – Odpovědnost 5 – Otevřenost 6 – Odhodlání 7 – Smysluplnost First chance for the youth (men and women) Děčín Control group Key: 1 - Self-distance 2 - Self-transcendence 3 - Freedom 4 - Responsibility 5 - Openness 6 - Determination 7 - Meaningfulness Decin

18 Zkušenost má hodnotu Mělník - muži Mělník - ženy Mělník (m+ž)
Zkušenost má hodnotu Mělník - muži Mělník - ženy Experience has its value Control group Control group Mělník (m+ž) Praha (m+ž) Melnik - men Melnik - women Control group Control group Melnik (men and women) Prague (men and women)

19 Job klub Bruntál muži ženy Job Club 7.4.2017 Bruntal Men Women
Legenda: 1 – Sebeodstup 2 – Sebepřesah 3 – Svoboda 4 – Odpovědnost 5 – Otevřenost 6 – Odhodlání 7 – Smysluplnost Job Club Bruntal Key: 1 - Self-distance 2 - Self-transcendence 3 - Freedom 4 - Responsibility 5 - Openness 6 - Determination 7 - Meaningfulness Control group muži ženy Control group Control group Men Women

20 Individuální poradenství
Individuální poradenství Olomouc Legenda: 1 – Sebeodstup 2 – Sebepřesah 3 – Svoboda 4 – Odpovědnost 5 – Otevřenost 6 – Odhodlání 7 – Smysluplnost Individual consultancy Key: 1 - Self-distance 2 - Self-transcendence 3 - Freedom 4 - Responsibility 5 - Openness 6 - Determination 7 - Meaningfulness Olomouc Control group muži ženy Control group Control group Men Women

21 Aktivní politika zaměstnanosti 2007
Aktivní politika zaměstnanosti 2007 Střední Čechy celkem Praha 2007 Active Employment Policy Control group Control group Benešov Beroun Central Bohemia in total Prague Control group Control group Beroun Benesov

22 Aktivní politika zaměstnanosti 2007
Aktivní politika zaměstnanosti 2007 Kladno Kolín 2007 Active Employment Policy Control group Control group Mělník Mladá Boleslav Kladno Kolin Control group Control group Melnik Mlada Boleslav

23 Aktivní politika zaměstnanosti 2007
Aktivní politika zaměstnanosti 2007 Nymburk Praha 2007 Active Employment Policy Control group Control group Rakovník Příbram Nymburk Prague Control group Control group Pribram Rakovnik

24 Děkuji Vám za pozornost
Děkuji Vám za pozornost Thank you for your attention


Stáhnout ppt "Zkušenosti s využitím ESK"

Podobné prezentace


Reklamy Google