Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné základy práce s portálem Czech POINT Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné základy práce s portálem Czech POINT Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS."— Transkript prezentace:

1 Obecné základy práce s portálem Czech POINT Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS.

2 Přehled témat Základní filosofie Czech POINTu Administrativní bezpečnost Požadavky na SW a HW Certifikáty Správní poplatky Práce s jednotlivými rejstříky Praktická cvičení

3 Filozofie Czech POINTu Úřad na cestě k lidem Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Asistované místo výkonu veřejné správy Obíhají data, ne lidé Logo = brýle do budoucnosti

4 Etapy vývoje elektronické komunikace 1. etapa – e – mail 2. etapa – jednoduché, pasivní webové stránky 3. etapa – rozšíření obsahu webů 4. etapa – prodej zboží a služeb na webu aktivní webové stránky, získávání údajů od zákazníka elektronické platby B2B (business – to – Business) B2C (Business – to – Customers)

5 Výhody Czech POINTu Rychlost a kvalita služeb Jednoduchost Nonstop provoz Finanční úspory Transparentnost procesů a rozhodování

6 Kontaktní místa CzP Úřady Česká pošta Hospodářská komora Notáři Zahraniční zastupitelství

7 Legislativa - zákony Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

8 Služby poskytované CzP Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Rejstříku trestů Výpis z Obchodního rejstříku Výpis ze Živnostenského rejstříku Podání Živnostenskému úřadu …

9 Administrativní bezpečnost Režimová bezpečnost Ochrana spisové agendy Automatizované prostředky spisové služby Bezpečnost technických prostředků Bezpečnost programových prostředků Bezpečnost dat Bezpečnost komunikačních cest Fyzická bezpečnost

10 Režimová bezpečnost Podmínky provozu informačního systému Oprávnění přístupu na pracoviště informačního systému Oprávnění přístupu k pracovní stanici Způsoby nakládání se vstupy a výstupy informačního systému

11 Bezpečnost technických prostředků Ochrana hardware informačního systému Ochrana periferií Poškození Zcizení Neoprávněná úprava Kompatibilní zařízení

12 Bezpečnost programových prostředků Pravidla pro instalaci upgrade odstraňování software Pravidla pro ochranu informačního systému před napadením škodlivým softwarem Rozdělení přístupových práv Administrátor Uživatel Nový software může instalovat pouze administrátor.

13 Bezpečnost dat Ochranu údajů Trvale uložených v pracovní stanici informačního systému Na vyjímatelných médiích (diskety, CD, DVD, pevné paměti) podmínky pro ukládání údajů v pracovní a mimopracovní době podmínky pro řešení servisních zásahů Likvidace poškozených pevných disků Likvidace vyjímatelných médií …

14 Bezpečnost komunikačních cest Pravidla ve vztahu k přenosovým cestám a rozvodům existující nově instalované Pozornost věnovat Změnám ve vedení rozvodů Úpravám ve vedení rozvodů Dodatečným montážím dalších zařízení Poškození zařízení / zcizení. Jakékoli změny nebo podezření hlásíme svému nadřízenému.

15 Fyzická bezpečnost Pravidla pro ochranu pracoviště Neoprávněné vniknutí, Odcizení, Poškození Zamykání Mříže Bezpečná hesla Nesdělujeme ani nezapisujeme Přenosná média, tokeny, razítka, … Nenecháváme volně ležet Uzamčená zásuvka

16 Kontroly pracovníků a prostředí Dodržování bezpečnostních předpisů pracovníky. Pracovník si musí být vědom, že jeho práce je i zpětně dohledatelná a všechny provedené kroky jsou zaznamenány. Kontrola je dvojsměrná - ze strany nadřízeného a ze strany poskytovatele dat.

17 Napadení informačního systému Úmyslné Nelze vyloučit, lze rozpoznat Z nedbalosti Běžné riziko práce s informačním systémem při nedodržení pravidel bezpečnosti

18 Ochrana spisové agendy Zásady oběhu dokumentů a médií Zásady pohybu zaměstnanců – přístup na pracoviště Zásady pohybu návštěvníků – klientů Zásady ukládání dokumentů a médií v průběhu a po skončení pracovního dne Zásady skartace Zásady manipulace s pomůckami – razítka

19 Správní poplatky Zák. č. 81/2006 Sb., do sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, doplněno do položky 3 nové písmeno d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy ve výši 50 Kč za každou i započatou stránku“. novela zákonem č. 269/2007 Sb., zvýšila na 100 Kč za první a 50 Kč za každou další vydávanou stránku od 1.1.2008

20 Správní poplatky II SPRÁVNÍ POPLATEK = DAŇ SPRÁVCE POPLATKU = SPRÁVCE DANĚ Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90% z částky podle písmene d) této položky. (zákon č. 269 /2007 Sb., od 1.1.2008)

21 Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy Ověřené výstupy musí splňovat náležitosti ustanovení § 9, § 9a až §9d o vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22 Platná právní úprava zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy § 9, § 9a až § 9d zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích sazebník správních poplatků položka 3 písm. d) a položka 10 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) část sedmá Poskytování údajů z katastru zákon č. 513/1990 Sb., obchodní zákoník hlava III Obchodní rejstřík zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) hlava IV Živnostenský rejstřík zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů část druhá OPIS A VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

23 Katastr nemovitostí KN - Soubor údajů o nemovitostech v ČR včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. CzP poskytuje pouze výpisy, ne snímky z katastrálních map. Žádat může anonymní žadatel, výpis částečný nebo úplný. http://nahlizenidokn.cuzk.cz

24 Rejstřík trestů RT eviduje pouze osoby pravomocně odsouzené v ČR i cizině, tedy ty, u kterých proběhlo soudní trestní řízení. Vydáván pouze na základě písemné žádosti, osobě, které se týká, nebo zmocněnci s ověřenou plnou mocí. Podepsaná písemná žádost se archivuje, rovněž plná moc.

25 Obchodní rejstřík OR - Veřejný seznam obsahující zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, popř. jiných osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon. Od r. 1992, eviduje 4 okruhy informací: Existující společnosti Nadace a nadační fondy Majitele bytových jednotek Obecně prospěšné společnosti Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu http://www.justice.czhttp://www.justice.cz - vyhledávání podle názvu firmy, jména

26 Živnostenský rejstřík ŽR obsahuje zákonem stanovené základní údaje o podnikateli a jeho živnostenském oprávnění, v rozsahu odpovídajícím údajům uváděným v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi Žádat může anonymní žadatel, potřebuje pouze IČ hledaného subjektu http://www.rzp.cz

27 Czech POINT Hardware a software Certifikáty, tokeny a kryptografie Důležité odkazy Portál ePUSA Administrace Czech POINT

28 Požadavky na HW a SW Hardware PC (Pentium III a vyšší), tiskárna (laserová), USB token, skener Software XML Filler, Adobe Acrobat, Certifikáty, IE (doporučen)

29 Připojení k centrále CzP https://www.czechpoint.cz Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát USB token iKey 4000 Uživatelské jméno, heslo

30 Kryptografie Symetrická kryptografie Stejný šifrovací klíč na straně příjemce i odesilatele Asymetrická kryptografie užívá se dvojice klíčů (asymetrické algoritmy RSA, DSA) soukromý klíč - osobní vlastnictví veřejný klíč – umožňuje dešifraci (zpráva není zašifrována v plném slova smyslu, je pouze autorizovaná (nepopiratelná) – princip elektronického podpisu

31 Asymetrická kryptografie

32 Certifikáty Objednání USB tokenu na www.postsignum.cz (každý pracovník svůj token)www.postsignum.cz Smlouva o poskytování certifikačních služeb Příloha seznam žadatelů Na kontaktní místo České pošty Instalace ovládacího SW pro token (PostSignum) Instalace certifikátů certifikačních autorit (PostSignum) Vydání certifikátů

33 Dotazy a odpovědi k CzP http://www.czechpoint.czhttp://www.czechpoint.cz - FAQ

34 ePUSA http://www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv Kontaktní osoby Czech POINT Czech POINT@office Výpis a opis z rejstříku trestů Konverze z moci úřední

35 Administrace Czech POINT https://www.czechpoint.cz/nps/ Přiřazení certifikátu kontaktním osobám Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát

36 ČÚZK Žádost o založení zákaznického účtu http://www.czechpoint.cz Pro kontaktní místa – Dokumenty ke stažení Nastavení účtu v administraci Czech POINT

37 Školící verze Czech POINT https://edu.czechpoint.cz/

38 Důležité odkazy http://www.czechpoint.czhttp://www.czechpoint.cz – základní informace (FAQ – dotazy a odpovědi) http://www.epusa.czhttp://www.epusa.cz – portál územních samospráv https://www.czechpoint.czhttps://www.czechpoint.cz – přihlášení k aplikaci CzP http://nahlizenidokn.cuzk.cz/http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – KN http://www.justice.cz/http://www.justice.cz/ – OR http://www.rzp.cz/http://www.rzp.cz/ – RŽP http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ – ARES

39 Děkujeme za pozornost eGON centrum Moravská Třebová http://www.mtrebova.cz/egon-centrum-moravska-trebova Ing. Pavel Šafařík Ing. Mgr. Dana Buriánková Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, Dis.


Stáhnout ppt "Obecné základy práce s portálem Czech POINT Ing. Marek Němec Bc. Radim Šmehlík, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google