Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k Konference k základním registrům, Ostrava, Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad

2 Přínosy registru osob Vede referenční údaje o všech právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci Zjednodušuje přidělování identifikačních čísel osob Poskytuje ověřené a aktuální údaje pro činnost orgánů veřejné moci Přispívá ke snížení administrativní zátěže Snižuje riziko zneužití osobních údajů

3 Přínosy registru osob Vede referenční údaje o všech právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci (1/5) Soustřeďuje údaje o všech osobách z agendových informačních systémů (stejná struktura a obsah) Odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů (agendová místa, správce ROS) Datová provázanost s dalšími ZR – ROB, RUIAN Zajištění aktuálních údajů o adresách a občanech

4 Obsah ROS Subjekty vedené v registru Referenční údaje Referenční vazby
právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem Referenční údaje Referenční vazby Identifikátory (IČO, IČP) Provozní údaje

5 Obsah ROS-referenční údaje
Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení fyzické osoby) Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma (plnění dle číselníku) Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán Právní stav (plnění dle číselníku) Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny – RUIAN) Agendový identifikátor fyzické osoby ROS (ORG, ROB) Jméno a příjmení Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

6 Editoři ROS Editor registru – je oprávněn zapisovat referenční údaje do ZR a provádět změny zapsaných referenčních údajů Agendová místa – vedou evidenci osob nebo udělují oprávnění k činnosti v agendových informačních systémech, které slouží k výkonu agendy Správce ROS – správa identifikačních čísel Systém datových schránek Agendová místa – zveřejňováno na -www.czso.cz- Ministerstva, ČNB Úřady (Energetický regulační úřad, Obvodní báňský úřad, ČTÚ, Státní veterinární správa…) Profesní komory (Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Exekutorská komora ČR,…) Kraje, obce, ORP, Hl.m.Praha

7 Editoři ROS Agendové informační systémy sloužící k evidenci osob při udělování oprávnění k podnikání nebo činnosti – konstitutivní charakter Evidence právnických osob Unikátní evidence vzniku Povinnost nebo možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu právnické osoby dle právní formy Evidence fyzických osob Vícenásobná evidence vzniku dle různých právních předpisů Možnost zápisu do obchodního rejstříku Rozlišení druhu podnikající fyzické osoby dle agendy

8 Editoři ROS Obecní úřady Obce s rozšířenou působností
zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obce s rozšířenou působností Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

9 Editoři ROS Krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy
Evidence provozovatelů stanic technické kontroly Registr zájmových sdružení právnických osob Registrace nestátního zdravotnického zařízení Evidence příspěvkových organizací komunálních Registr svazků obcí

10 Přínosy registru osob Zjednodušuje přidělování identifikačních čísel osob (2/5) IČO - zákonná zkratka pro identifikační číslo osoby Přidělování IČO osobě přímo na místě evidence/registrace (konstitutivní charakter zápisu) Orgány vydávající oprávnění k činnosti se nemění IČO poskytuje agendovým místům IS ROS Vede evidenci o přidělených IČO Ručí za jednoznačnost a neopakovatelnost přidělení IČO Podnikající fyzické osobě může být přiděleno pouze jedno IČO

11 Přínosy registru osob Poskytuje ověřené a aktuální údaje pro činnost orgánů veřejné moci (3/5) Zapsáním do evidence AIS nebo ROS-IAIS jsou po jejich přenesení do ROS referenční údaje dostupné všem OVM Využívá aktuální údaje o adresách z RUIAN a o fyzických osobách z ROB Ověření existence osoby nebo provozovny Přebírané informace vždy aktuální

12 Přínosy registru osob Přispívá ke snížení administrativní zátěže (4/5)
Urychlení procesu předávání informací o osobách mezi OVM Osoby ohlašují změny referenčních údajů (obchodní firmy, sídla společnosti nebo místa podnikání) pouze jednomu OVM, který vydal prvotní rozhodnutí o vzniku společnosti či oprávnění k podnikání Ostatní OVM, které vedou osoby ve své evidenci, tyto údaje získají prostřednictvím notifikací ze základních registrů Nutnost legislativního vyladění

13 Dopady registru osob Na OVM Na podnikatelskou veřejnost Na občany
Role editora Role uživatele Na podnikatelskou veřejnost Na občany

14 Dopady registru osob na OVM – Role editora
Přizpůsobení činnosti Připojení AIS k systému základních registrů Přímá komunikace AIS schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS ve vlastním AIS

15 Dopady registru osob na OVM – Role editora
Přímá komunikace AIS Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká národní banka Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ministerstvo zemědělství Česká advokátní komora Státní úřad pro kontrolu léčiv Energetický regulační úřad Státní veterinární správa Ministerstvo vnitra

16 Dopady registru osob na OVM - Role editora
Přizpůsobení činnosti Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení Určeno pro „malé“ agendy Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend Umožní vést agendu přímo v ROS-IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS

17 Dopady registru osob na OVM - Role editora

18 Dopady registru osob na OVM - Role editora

19 Dopady registru osob na OVM - Role editora

20 Dopady registru osob na OVM - Role editora

21 Dopady registru osob na OVM - Role editora

22 Dopady registru osob na OVM - Role editora

23 Dopady registru osob na OVM – Role uživatele
Vztahuje se na všechny OVM, které vedou ve svých evidencích (AIS) osoby Přizpůsobení činnosti Provést ztotožnění osob na ROS – využití jednoznačného identifikátoru IČO Využít referenční údaje o osobách v AIS Využít notifikací změn ROS pro aktualizaci údajů v AIS Využít možnosti označení údaje za nesprávný v oprávněných případech Pomocí eGon služeb Pomocí IS DS nebo CzechPoint

24 Dopady registru osob na OVM - Role uživatele
Přizpůsobení činnosti (2) Práce s výpisy osoby s využitím ISZR žádost přes DS žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i žádost z libovolného oprávněného AIS

25 Dopady registru osob na podnikatelskou veřejnost
OVM evidující či registrující právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se nemění Zjednodušení přidělení IČO Fyzické osoby (které nejsou živností) nemusí žádat o přidělení IČO ČSÚ – celkem 25 druhů podnikatelské činnosti Právnické osoby(nezapisující se do OR, MV, MŠMT,..) nemusí žádat o přidělení IČO ČSÚ – celkem 9 druhů právnických osob Osoby ohlašují změny referenčních údajů (obchodní firmy, sídla společnosti nebo místa podnikání) pouze jednomu OVM, který vydal prvotní rozhodnutí o vzniku společnosti či oprávnění k podnikání

26 Dopady registru osob na podnikatelskou veřejnost
Ostatní OVM, které vedou osoby ve své evidenci, získají referenční údaje prostřednictvím notifikací ze základních registrů a pokud nevznikne pochybnost o jejich správnosti, nebudou mít právo je od osoby znovu požadovat Možnost využít výpisy osoby z ROS s využitím ISZR žádost přes DS žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i

27 Dopady registru osob na podnikatelskou veřejnost
Zasílání výpisu o provedených změnách referenčních údajů v ROS do DS osoby Zasílání ročního výpisu nebo výpisu na požádání o využití údajů z ROS do DS osoby Možnost uplatnění reklamace referenčního údaje v ROS na základě elektronického formuláře žádost přes Datovou schránku žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i

28 Aktuální stav ROS Dosažení cílového stavu je podmíněno realizací všech projektů ZR RUIAN (poskytuje reference na adresy) ORG (poskytuje AIFO) ISZR (poskytuje komunikaci a eGon služby na vnějším rozhraní) ROB (referenční údaje o fyzických osobách) RPP (eviduje oprávněné AIS)

29 Aktuální stav ROS Vyhodnocení stavu řešení projektu IS ROS
Zabezpečení HW a SW pro IS ROS Příprava aplikačního programového vybavení IS ROS Naplnění ROS reálnými daty

30 Aktuální stav ROS Zabezpečení HW a SW pro IS ROS
Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ pro primární i záložní lokalitu Napojení přes KIVS na ISZR Probíhá příprava datových center pro primární a záložní lokalitu – zajišťuje Správa základních registrů Zajištění technických, technologických a smluvních podmínek provozu Uzavřena Dohoda se SZR o zajištění podmínek pilotního provozu IS ROS – duben 2012 Provedeno stěhování techniky do DC Malešice, probíhá zprovozňování datového napojení – duben, květen2012 Příprava stěhování do DC STC – po plném zprovoznění DC Malešice – květen 2012

31 Aktuální stav ROS Příprava aplikačního programového vybavení IS ROS
Instalace aplikací pro správu a vedení ROS Vlastní ROS Vstupní část ROS – IAIS Instalace a ověření eGon služeb Vytvořeno testovací a produkční prostředí Příprava komunikace editorů IAIS s využitím JIP Naplnění JIP z RPP Zahájení reálné komunikace po zprovoznění DC Malešice Instalace aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS

32 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (1) Specifika ROS
Velké množství editorů Počet agendových míst - 31 Počet agend – 42 Závislost na rozhodnutí agendových míst zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS Naplnění daty ROS je podmíněno naplněním reálnými daty registrů ROB, RUIAN a ORG Přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení úvodního plnění Včasné dokončení registrace všech editorských agend v RPP a přidělení kódů agendám

33 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (2)
Získání dat od jednotlivých agendových míst v rámci úvodního plnění Organizování porad se zástupci agendových míst Přebírání dat a jejich ověřování Komunikace s agendovými místy Spolupráce s MV a ÚOOÚ při ztotožňování osob v ROB (ISEO a CIS) a získání AIFO pro AISy a ROS Vlastní plnění ROS daty Závislost na způsobu připojení k ISZR Přímo z agendy Přes IAIS

34 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (3)
Vlastní plnění ROS daty – přímo z agendy Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká národní banka Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Ministerstvo zemědělství Česká advokátní komora Státní úřad pro kontrolu léčiv Energetický regulační úřad Státní veterinární správa Ministerstvo vnitra

35 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (4)
Vlastní plnění ROS daty – přes IAIS Všechny ostatní agendy – celkem 32 Dojednán způsob naplnění dat v IAIS s výjimkou obcí předání dat pouze IČO (plnění s využitím RES) plnění ručně přímo do IAIS Editoři přistoupí k datům do IAIS přes komunikační rozhraní JIP – do zprovoznění JIP náhradní dočasné řešení Ověřování dat Doplňování dat Příprava pokynu pro obce Rozhodnutí o registraci agend obcí – komunální příspěvkové organizace Správa uživatelů - připojení přes JIP Naplnění dat z RES (po předchozích úpravách dle požadavků obcí), příp. z OR Následné ověřování a doplňování dat

36 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (5)
Plnění probíhá v závislosti na připravenosti dat Kompletace dat v ROS Vlastní data agend Doplnění datových schránek – MV ČR Doplnění provozoven - MPO Doplnění informace o insolvenčním řízení - MSp Aktuální stav naplnění Poskytnutá data celkem od 40 agend (2 chybí) – v procesu kontrol a plnění Celkem osob dle agend: 2,9 mil. (zpřesněný odhad) Naplněno osob dle agend: mil (95,6%)

37 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (6)
Aktuální stav naplnění Počet osob v ROS k aktuálnímu datu: V tom: fyzických osob právnických osob Počet osob v IAIS: – probíhá kontrola a ověřování dat Dokončení úvodního plnění – konec května 2012 Školení editorů IAIS – plná funkcionalita – červen 2012

38 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k"

Podobné prezentace


Reklamy Google