Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení Ústí nad Labem 13. 9. 2007 Svaz chemického průmyslu České republiky Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR CZ.04.1.03/4.1.15.3/0048

2 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR2 Asociace výzkumných organizací MODUL 1: ÚVOD

3 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR3 Obsah prvního modulu I.Představení projektu SCHP ČR II.Vztah výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) III.Regulatorní rámec (Rámec společenství) IV.Mezinárodní spolupráce ve VaV V.Hodnocení VaV VI.Praktické zkušenosti a příklady

4 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR4 I. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SCHP ČR

5 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR5 I. Cíl kurzu Posílení konkurenceschopnosti zpracovatelů v chemickém průmyslu ČR a navazujících odvětví ve vazbě na očekávané změny na evropských a světových trzích v důsledku zavádění nové chemické politiky EU, představované především nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

6 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR6 Struktura projektu Adaptabilita Oborová: blok REACH blok VaV vztah mezi oběmi bloky Organizační: školení pro pracovníky VaV individuální školení manažerů konzultace

7 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR7 Obsah školení (blok VaV) Úvod Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků – zásady Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků – konkrétní programy Jak ovlivní zavedení REACH inovace Stručný přehled průmyslově-právní ochrany Inovace Projektové řízení Technologické platformy Výzkumné kapacity v oblasti chemie v ČR

8 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR8 Složení konsorcia Asociace výzkumných organizací (AVO) Asistenční centrum Most (ACM) Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem (VÚANCH) Náplň činnosti a kompetence členů konsorcia

9 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR9 Představení týmu AVO: Ing. Miroslav Janeček, CSc., prezident společnosti Ing. Václav Neumajer, výkonný ředitel Ing. Karel Mráček, specialista ACM: Ing. Jakub Smetánka, vedoucí sekce podpory podnikání Ing. Barnabáš Krešne, projektový senior manažer Ing. Michaela Tintěrová, projektový senior manažer Mgr. Zuzana Vítová, projektový senior manažer VÚANCH: Ing. Milan Petrák, ředitel ústavu Ing. Stanislav Babický

10 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR10 Systém školení pro zaměstnance 5 dvoudenních, tematicky zaměřených bloků, jejichž cílem je: předat informace poskytnout prostor pro diskusi Samostatná práce (případová studie): příprava projektu, řešícího konkrétní (reálný nebo hypotetický) problém procvičení nabytých znalostí na konkrétním případu závěrečná diskuse nad připravenými projekty

11 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR11 Samostatná práce Cíl: prohloubit si teoretické poznatky a připravit se na jejich možné konkrétního uplatnění Postup: vytipování vhodného tématu (reálného, vycházejícího z potřeb vysílající firmy, nebo hypotetického), nejlépe souvisejícího se zaváděním REACHe navrhnout řešení problému s pomocí VaV vypracování projektu pro podporu z veřejných zdrojů, závěrečná diskuse nad projekty

12 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR12 II. VZTAH VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

13 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR13 Co jsou to vlastně inovace? Definice (podle EK): Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly. Z podnikatelského pohledu jde o jeden z mála způsobů, jak zajistit dlouhodobou prosperitu (a existenci) firmy.

14 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR14 Vztah mezi výzkumem a inovacemi Ne každá inovace odvozuje svůj původ od výzkumu (u MSP až 80 %!!!). Ne každý výsledek VaV je inovačním podnětem. ALE: čím původnější (ve smyslu novější, neotřelé) poznatky se realizují, tím větší je šance firmy na dosažení nadprůměrného zisku a udržení pozic na trhu.

15 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR15 Kam směřuje výzkum?

16 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR16 Proč se financuje VaV Soukromníci: v naději, že výsledky zajistí dlouhodobou prosperitu firmy (jako součást inovační strategie firmy) protože se to sluší Stát: jde o součást národního duševního majetku v naději, že výsledky zajistí dlouhodobou prosperitu firmám přispívá proto, aby pokryl zvýšené riziko VaV

17 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR17 Co je VaV? Definice VaV (Fracsatti manual): přítomnost ocenitelného prvku novosti ve VaV a vyjasnění vědecké a / nebo technické nejistoty, tj. když řešení problému není hned jasné někomu, kdo je obeznámen se základními běžnými znalostmi a technikami ve zmíněné oblasti. Návaznost na inovace Jak se výzkum dělá? Kde přijít k výsledkům z externích zdrojů?

18 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR18 Hranice mezi VaV a inovacemi Není snadné stanovit, kde končí výzkumná činnost a kde již začíná příprava na realizaci výsledků a výdělečná činnost. Pomocným měřítkem může být definice NSF (vylepšení výrobku nebo technologie vs. příprava pro zavedení na trh). V případě chemických výrob je vhodným vodítkem pro odlišení předěl mezi pokusnou a záběhovou výrobou.

19 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR19 III. REGULÁTORNÍ RÁMEC (Rámec společenství)

20 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR20 Proč je významné stanovit pravidla pro veřejnou podporu? Nejvýznamnějším důvodem je ochránit konkurenční prostředí Z toho vyplývá hlavní zásada: čím blíže trhu, tím menší je povolená míra podpory Existují však výjimky (letecký, případně kosmický průmysl)

21 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR21 Současný regulatorní rámec Podmínky upravuje směrnice: „Rámec Společenství pro veřejnou podporu VaV a inovací“ (2006/C 323/01) z 31.12.2006 Hlavní idea EK: Méně podpory, zato lépe nasměrované do oblastí, kde je toho zapotřebí Blokové výjimky (např. pro malé a střední firmy) Proč přikládá EU tak velký význam právě MSP?

22 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR22 Čím se odlišuje od dřívějšího stavu? Druh výzkumuMaléStřední Velké Základní výzkum100 100 100 Průmyslový výzkum 70 60 50 Průmyslový výzkum ve specifických případech 80 75 65 Experimentální vývoj 45 35 25 Experimentální vývoj ve specifických případech 60 50 40

23 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR23 IV. (MEZINÁRODNÍ) SPOLUPRÁCE VE VaV

24 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR24 Předpoklady pro spolupráci Nabídka výzkumných řešení Poptávka po nápadech, vyvolaná potřebou firmy Klíčový význam správného nastavení podmínek spolupráce: mechanismy spolupráce vklad smluvních stran do projektu práva k užívání budoucích výsledků (smluvně upravený!!!) (Někdy je však motivem prostý fakt, že v rámci daného programu lze získat podporu)

25 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR25 Specifika mezinárodní spolupráce Platí všechny výše uvedené premisy K tomu přistupují další problémy, např.: jazyková bariéra mezikulturní rozdíly potřeba vyhledávat partnery v předstihu odlišné podmínky pro získání prostředků v jednotlivých zemích partnerů (př.: EUREKA)

26 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR26 Významné mezinárodní aktivity Rámcové programy EU EUREKA Stručná informace o obou programech: historie smysl principy (Vedle toho existují další příležitosti, např. Interreg, Phare, Equal)

27 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR27 Spolupráce s institucemi VaV I Vysoké školy: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha (www.vscht.cz)www.vscht.cz Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická (www.upce.cz)www.upce.cz Vysoké učení technické Brno, Fakulta chemická (www.vutbr.cz)www.vutbr.cz Univerzita Karlova, Fakulta přírodních věd (www.cuni.cz)www.cuni.cz Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta (www.muni.cz)www.muni.cz Palackého univerzita Olomouc, Přírodovědecká fakulta (www.upol.cz)www.upol.cz Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem (www.ujep.cz)www.ujep.cz VŠB – TU Ostrava (www.vsb.cz)www.vsb.cz

28 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR28 Spolupráce s institucemi VaV II Ústavy Akademie věd ČR: Z cca 60 ústavů AV ČR, které dnes mají podobu veřejných výzkumných institucí, jsou pro chemický průmysl nejvýznamnější: Ústav organické chemie a biochemie (www.uochb.cas.cz)www.uochb.cas.cz Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (www.jh-inst.cas.cz)www.jh-inst.cas.cz Ústav anorganické chemie (www.iic.cas.cz)www.iic.cas.cz Ústav chemických procesů (www.icpf.cas.cz)www.icpf.cas.cz

29 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR29 Spolupráce s institucemi VaV III Průmyslové výzkumné ústavy: VÚ anorganické chemie UL (www.vuanch.cz)www.vuanch.cz VÚ organických syntéz, Pardubice (www.vuos.cz)www.vuos.cz SYNPO a.s., Pardubice (www.synpo.cz)www.synpo.cz Polymer Institute Brno, s.r.o. (www.pib.cz)www.pib.cz VÚ průmyslové chemie Pardubice VÚ pro farmacii a biochemii Výzkumný ústav čistých chemikálií Výzkumný ústav syntetického kaučuku Výzkumný ústav antibiotik Roztoky (www.vuab.cz)www.vuab.cz

30 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR30 V. HODNOCENÍ VaV

31 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR31 Proč je třeba hodnotit VaV? Náklady na VaV jsou vlastně (poněkud specifické) investice. Vždy by se mělo zkoumat, jak dalece splnila finanční intervence svůj cíl: u firmy je přínosem zvýšení obratu a zisku u veřejných prostředků je škála širší (mezinárodní věhlas, stav ekonomiky, konkurenceschopnost země)

32 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR32 Kategorie hodnocení Základní rozlišení: ex ante (předem – výběr nejlepších nabídek) ex post Co vše lze (by se mělo) hodnotit: poskytovatelé programy VaV projekty instituce

33 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR33 Hodnocení přínosů v podnicích Metody zjišťování přínosů: čistá současná hodnota vnitřní výnosové procento doba návratnosti investice Hlavní úskalí: věrohodnost vkládaných údajů (odbyt, ziskovost …) Kritický význam má schopnost firmy predikovat tyto skutečnosti.

34 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR34 Metody hodnocení VaV na (mezi)národní úrovni Vědecká výkonnost (scientometrie): publikace, citace odborné monografie přednášky aj. patenty viz. Metodika hodnocení VaV (www.vyzkum.cz)www.vyzkum.cz European Innovation Scoreboard: 5 kategorií indikátorů (inovační motivy, produkce poznatků, inovace a podnikatelství, aplikace, duševní vlastnictví) http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics.html

35 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR35 VI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A PŘÍKLADY

36 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR36 Jak vypadá „výzkumný projekt“ v podniku? Generování námětu Fáze výzkumu: literární rešerše laboratorní výzkum upgrade technologie pokusná výroba (záběhová výroba) (certifikace, povolovací řízení …) Technologie zahrnuje nejen samotný proces, má i další aspekty: řešení odpadů (nejlépe jejich odstranění) co se stane, když … „výroba“ technologické dokumentace V každé fázi je nezbytné zabývat se otázkou rentability!!!

37 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR37 Jak vstupuje VaV do chemie? Masové výroby (komodity) Chemické speciality Specifické rysy oboru „farmacie“ Systém otevřené inovace

38 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR38 Jak ovlivní REACH inovace REACH podporuje zavádění nových výrobků Není nutno registrovat látky, vyráběné či dovážené v množství 10-1000 Kg/rok Látky, používané pro VaV (poloprovoz) není nutno registrovat po dobu 5 let, výjimku lze prodloužit o dalších 5 let Není nutno sledovat výjimky používané pro VaV v tonáži do 1 t/rok Pro meziprodukty platí zjednodušená registrace

39 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR39 Jak zapadá VaV do firemní strategie Vzájemné souvislosti s dalšími podnikovými útvary: výroba obchod a marketing řízení jakosti další (strategie, investiční výstavba, technický rozvoj) Význam vzájemné komunikace Metody komunikace

40 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR40 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

41 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR41 KONTAKT lektor: Miroslav Janeček pozice: prezident AVO kontakt: janecek@avo.cz V případě otázek, organizačních změn a koordinace ohledně školení kontaktujte hlavního koordinátora školení: jméno: Michal Kollár, DiS. email: kollar@asistencnicentrum.cz tel.: +420 775 650 744

42 13. 9. 2007Svaz chemického průmyslu ČR42 REALIZÁTOŘI ŠKOLENÍ Asociace výzkumných organizací Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 tel./fax: +420 241 493 138 tel.: +420 239 041 998 e-mail: avo@avo.cz http://www.avo.cz Asistenční centrum, a.s. Sportovní 3302, 434 01 Most tel.: +420 476 105 840 fax: +420 476 105 888 e-mail: info@asistencnicentrum.cz http://www.asistencnicentrum.cz Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem tel.: +420 475 309 222 fax: +420 475 212 079 e-mail: vuanch@vuanch.cz http://www.vuanch.cz


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ odborné školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google