Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B.  Jedná se o biotop a společenstvo trvale spojené s vodou - s trvalým dostatkem až přebytkem vody. Voda se vyskytuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B.  Jedná se o biotop a společenstvo trvale spojené s vodou - s trvalým dostatkem až přebytkem vody. Voda se vyskytuje."— Transkript prezentace:

1 Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B

2  Jedná se o biotop a společenstvo trvale spojené s vodou - s trvalým dostatkem až přebytkem vody. Voda se vyskytuje jako stagnující nebo mírně proudící, povrchová nebo pramenná s různým obsahem živin a s různým obsahem vápníku (Ca) a bazických iontů vůbec (limitující). Pokud přestane voda jako limitující faktor působit, vývoj společenstva je zastaven a podléhá degradaci.  Charakteristická je akumulace organické hmoty a snížený rozklad odumřelých částí  Kvalita sedimentu a jeho mocnost tak určují složení vegetačních typů a jejich sukcesi. Vývoj se ubírá cestou od troficky a hydricky náročných k oligo- až dystrofním a méně závislým na množství vody; limitující pro existenci je obsah fosforu (P) a dusíku (N).

3  menší či větší závislost a spolupůsobení člověka  mírné klima, dostatek vody a živin v půdě  podmínka: pravidelné odstraňování nadzemní biomasy (seč, pastva), vznik s rozvojem zemědělství, druhy okrajů lesů i podrostu, primárního bezlesí i řídkolesů, shromaždišť a pastvišť zvěře  jednotlivé typy luk dle řady faktorů: klima, množství půdní vody a její kolísání během sezóny, obsah živin a odlišný způsob hospodaření  činnost člověka: blokování sukcese k lesu, množství sečí, jejich termín, ovlivnění půdního chemizmu  Svahy, meze jsou stinné i osluněné, suché i vlhké, strmé i mírné, mají různou orientaci ke světovým stranám a různě hlubokou či úrodnou půdu, která se vyvíjí na každém podloží rozdílně.

4  Nachází se zde byliné, keřové i stromové patro  Nejcennější a v chráněném území dosud hojně zastoupenou složkou vegetace jsou oligotrofní ostřicovorašeliníková a ostřicovosuchopýrová společenstva, která se vyskytují na rozsáhlých plochách rašelinného bezlesí a místy i v lesních světlinách s vysoko položenou hladinou podzemní. Maloplošně se zde vyskytují i společenstva rašelinných tůní, jež se vyskytují v zaplavených jámách po borkování, odvodňovacích kanálech s volnou hladinou a jsou roztroušené po celé ploše přírodní rezervace.

5  Nejvíce zastoupené je zde byliné patro  Nacházejí se tu převážně byliny  Na loukách rozhodují o prostorovém uspořádání traviny, jejich výška a způsob růstu, ale vždy je tam dostatek prostoru pro desítky druhů nízkých a vysokých travin i širokolistých bylin. Pro roztřídění velkého množství luk jsme použili různé názvy (České květnici,Horské louce, Zámecké louce,)

6  různé skupin bezobratlých, především hmyzu, obojživelníků, převážně skokanů, ptactva a plazů  Např.: skokan zelený, zmije obecná, myšice lesní, žluva hajní a lovčík vodní

7  Nachází se zde různé druhy hmyzu toto je nejpočetnější skupina.  Na okraji luk se ukrývají bažanti.  Uvidíme zde zajíce.  Na pastvu sem přichází srny.  Na vlhkých loukách hledá potravu i čáp.

8  Velká biodiverzita rostlin pro nedostatek živin v půdě a stojaté vodě  Ale na okrajích sousedícími s lesy je biodiverzita o dost větší

9  Velká biodiverzita bylinného patra  Je zde spousta druhů trav i kvetoucích rostlin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37  http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/v%C3%B Dukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3% ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%A Dk/Rostliny%20a%20%C5%BEivo%C4%8Dichov %C3%A9%20na%20louce.pdf http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/v%C3%B Dukov%C3%A9%20programy/P%C5%99%C3% ADrodov%C4%9Bda%204.ro%C4%8Dn%C3%A Dk/Rostliny%20a%20%C5%BEivo%C4%8Dichov %C3%A9%20na%20louce.pdf  https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka https://cs.wikipedia.org/wiki/Louka  http://cs.wikipedia.org/wiki/Borkovick%C3%A1_ blata#Fauna http://cs.wikipedia.org/wiki/Borkovick%C3%A1_ blata#Fauna  http://ekologie-v- kostce.blogspot.cz/2011/07/organismy- abioticke-faktory-prostredi-b.html http://ekologie-v- kostce.blogspot.cz/2011/07/organismy- abioticke-faktory-prostredi-b.html


Stáhnout ppt "Šárka Zemanová a Barbora Svatková 3.B.  Jedná se o biotop a společenstvo trvale spojené s vodou - s trvalým dostatkem až přebytkem vody. Voda se vyskytuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google