Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

2 České knížectví v 11. a 12. století 1)Břetislav I. (1035-1055) a)syn Oldřicha a Boženy -z německého kláštera unesl Jitku -proto ho Němci uznali za knížete -zpět získal Moravu (od Boleslava Chrabrého) -vtáhl do Polska a z Hnězdna přivezl ostatky sv. Vojtěcha Břetislav I. Jitčin únos – středověká iluminace Břetislavův opukový náhrobek v katedrále sv.Víta Břetislav I. přenáší ostatky sv. Vojtěcha

3 b)stařešinský řád (seniorát): -po smrti knížete vládl vždy nejstarší z rodu Přemyslovců -chtěl tím ukončit boje o moc

4 Břetislavova dekreta (1039) (vyhlášeny knížetem Břetislavem roku 1039 nad hrobem sv. Vojtěcha v polském Hnězdně) I. Vaše manželství, která až dosud měli jste jako v nevěstinci a společná mezi zvířaty, nechť napříště řídí se kanonickým řádem tak, aby manželka spokojila se jedním mužem a muž jednou ženou zákonitě před církví provdanou. II. Kdyby manželka mužem anebo muž manželkou opovrhl a nesvár mezi nimi dospěl až k roztržce, nechci, aby ten z nich, který by se nechtěl vrátit do dřívějšího svazku zákonitě uzavřeného, podle řádu naší země jako rušitel manželství byl uveden v rabství, nýbrž spíše tísní našeho nezměnitelného příkazu, nechť je tato osoba jakákoli, budiž uvržen do vyhnanství do Uher a nebudiž nikterak dovoleno, aby se do země vracel a se vykoupil, aby nákazou jedné ovce, boží stádo ovcí se neposkvrnilo. III. Kdyby panny, vdovy a cizoložnice byly usvědčeny, že ztratily stud a dobré jméno a porodily děti nemanželsky jest je postihnouti týmž nálezem. Neboť když mají svobodné rozhodování provdati se, proč páchají cizoložství a své plody uměle potracují, což je nejhorší hřích před Bohem? IV.Kdyby si žena stěžovala, že svým mužem není milována slušně, nýbrž že je uchopována neslušně, budiž mezi nimi uspořádán boží soud před církví, a kdo by byl shledán vinným, nechť zaplatí knížeti povinné pokuty. Podobně o těch, o nichž se proslýchá, že zabili člověka, arcikněz ať jejich jména napíše správci příslušného hradu a správce ať je obešle k soudu, a kdyby se vzpírali, uvrhne do vězení, až buď učiní náležité pokání nebo zapírají-li, vyjde najevo žhavým železem nebo popřísežnou vodou jejich hřích či nevinna. Avšak bratrovrahy, otcovrahy, vrahy kněží a osoby upadlé v obvinění z podobných těžkých zločinů ať arcikněz označí hradskému správci nebo knížeti a tito ať je rukama přikovanýma k trupu vyvrhnou z království, aby potupně a běženecky sdíleli na zemi úděl Kaina. V. Krčmu, která jest kořen všech špatností, odtud pocházejí krádeže, vraždy, smilstva a všechny špatnosti, kdo zřídí nebo kdo zřízenou za plat převezme: krčmář, jestliže bude postižen, ať je veden ke středu tržiště, přivázán k sloupu a mrskán pruty jak dlouho by biřic chtěl, avšak jeho věcí ať nesbírí fiskus, ať nepropadají komoře knížecí, nýbrž ať jsou pod zemí pohřbeny, aby se nikdo neposkvrnil nabytím tak prokletým. Pijáci pak, kdyby byli postiženi v krčmě, ať nevyjdou z vězení, dokud by nesložili 300 denárů pro knížecí komoru. VI. Aby o nedělích se nekonaly trhy a o slavných svátcích, jež se slaví v naší zemi hlavně proto, aby o ostatních dnech mohli se oddávati dílu, kdyby pak někdo ve dnech výše řečených by přistižen při služebním díle, dílo samo a to, co při díle by se nalezlo, ať vezme arcikněz a viník ať zaplatí do knížecí komory 300 denárů. Podobně s těmi, kdož své mrtvé ve víře zemřelé pohřbívají na polích nebo v lesích: kdož se toho opováží, dají arciknězi vola, knížeti pak 300 denárů, mrtvý nadto ať je dopraven na křesťanský hřbitov.

5 c)na Moravě zřídil údělná (závislá) knížectví: -vládli v nich další Přemyslovci -podléhali knížeti v Praze -Olomouc, Brno, Znojmo, později i Opava Přemyslovské úděly - moravské Konrád I. Brněnský – první vládce brněnského údělu Vratislav II. – první vládce olomouckého údělu Bořivoj – 2. vládce znojemského údělu

6 d)nástupnický řád byl často porušován: -boje mezi Přemyslovci -do nich zasahovali Němci -tím bylo české knížectví oslabováno Bitva u Chlumce Bitva na Moravském poli

7 2)Vratislav II. (1061-1092) -získal titul českého krále: -1085 -titul měl pouze pro svoji osobu -za podporu císaře ve sporu s papežem Pravděpodobně Vratislav II. jako král (Vyšehradský kodex) denár Vratislava II.

8 3)Soběslav: -porazil v bitvě u Chlumce německého krále Lotara -1126 -udržel tím nezávislost našeho knížectví bitva u Chlumce král Lothar Soběslavův denár Soběslav I.

9 4)Vladislav II.(1140-1172) -za pomoc císaři Fridrichu I. Barbarossovi při tažení do Itálie získal titul král: -1158 -pouze pro svoji osobu -nechal postavit první kamenný most přes Vltavu -Juditin most -později ho nahradil Karlův most Vladislav II. Fridrich I. Barbarossa Juditin most - červeně reliéf Bradáče v navigaci u Karlova mostu. Podle legendy znázorňuje stavitele mostu

10 5)Uklidnění poměrů v Čechách: -konec 12. století -Vladislavův syn Vladislav Jindřich se stal moravským markrabětem -jeho bratr Přemysl Otakar I. se stal českým knížetem pečeť markraběte Vladislava Jindřicha zvolení Vladislava Jindřicha knížetem usmíření bratrů Vladislav Jindřich

11 2 generace Vladislava Jindřicha

12 Zápis: České knížectví v 11. a 12. století 1)Břetislav I. (1035-1055) a)syn Oldřicha a Boženy -z německého kláštera unesl Jitku -proto ho Němci uznali za knížete -zpět získal Moravu (od Boleslava Chrabrého) -vtáhl do Polska a z Hnězdna přivezl ostatky sv. Vojtěcha b)stařešinský řád (seniorát): -po smrti knížete vládl vždy nejstarší z rodu Přemyslovců -chtěl tím ukončit boje o moc c)na Moravě zřídil údělná (závislá) knížectví: -vládli v nich další Přemyslovci -podléhali knížeti v Praze -Olomouc, Brno, Znojmo, později i Opava d)nástupnický řád byl často porušován: -boje mezi Přemyslovci -do nich zasahovali Němci -tím bylo české knížectví oslabováno 2)Vratislav II. (1061-1092) -získal titul českého krále: -1085 -titul měl pouze pro svoji osobu -za podporu císaře ve sporu s papežem

13 3)Soběslav: -porazil v bitvě u Chlumce německého krále Lotara -1126 -udržel tím nezávislost našeho knížectví 4)Uklidnění poměrů v Čechách: -konec 12. století -Vladislavův syn Vladislav Jindřich se stal moravským markrabětem -jeho bratr Přemysl Otakar I. se stal českým knížetem

14 Opakování: Kdo byli rodiče Břetislava I.? Co Břetislav I. získal tažením do Polska? Co se stalo v roce 1085? Co se stalo v roce 1158? Kdy došlo k uklidnění poměrů v českém knížectví? Najdi podrobnější informace o prvním kamenném mostě v Praze? Otázky pro mladé historiky: Rozeber pojem seniorát. Co to jsou tzv. údělná knížectví? Proč v některých dobách české knížectví podléhalo Svaté říši římské?

15 Test – kdo nebo co je na obrázku? moravské úděly Vladislav II. král Lothar Vladislav Jindřich Vratislav II.Jitčin únos Fridrich I. Barbarossa Juditin most

16 Odkazy: 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I.http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99etislav_I 2)http://www.svornost.com/2011/05/kalendarium-22-kvetna-1054- uzavreni-miru-mezi-kazimirem-i-a-bretislavem-i/http://www.svornost.com/2011/05/kalendarium-22-kvetna-1054- uzavreni-miru-mezi-kazimirem-i-a-bretislavem-i/ 3)http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2006070101http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2006070101 4)http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_%C3%BAd%C4%9Blhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_%C3%BAd%C4%9Bl 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_I._Brn%C4%9Bnsk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1d_I._Brn%C4%9Bnsk%C3%BD 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II.http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_II 7)http://www.bellum.cz/bitva-u-chlumce.htmlhttp://www.bellum.cz/bitva-u-chlumce.html 8)http://www.palba.cz/viewtopic.php?p=119233http://www.palba.cz/viewtopic.php?p=119233 9)http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Moravsk%C3%A9m_polihttp://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_Moravsk%C3%A9m_poli 10)http://www.panovnici.estranky.cz/clanky/vratislav-ii..htmlhttp://www.panovnici.estranky.cz/clanky/vratislav-ii..html 11)http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9Bslav_I.http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9Bslav_I 12)http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Chlumce_(1126)http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Chlumce_(1126) 13)http://www.2zskolin.cz/panovnici/07/07.htmlhttp://www.2zskolin.cz/panovnici/07/07.html 14)http://www.panovnici.cz/vladislav-IIhttp://www.panovnici.cz/vladislav-II 15)http://cs.wikipedia.org/wiki/Fridrich_I._Barbarossahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Fridrich_I._Barbarossa 16)http://prazskychytrak.cz/?p=145http://prazskychytrak.cz/?p=145

17 17)http://xtree.cz/se_vizitka.php?osoba=420983http://xtree.cz/se_vizitka.php?osoba=420983


Stáhnout ppt "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google