Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_456_Mus Druh učebního materiáluPrezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_08_PEK_456_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Kuchař - číšník PředmětPísemná a elektronická komunikace Ročník1. ročník Název tematické oblasti (sady)Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiáluDohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce (1) Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vysvětluje jednotlivé náležitosti dohod a jejich význam. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období)17. 11. 2013 Ověřeno24. 2. 2014

3 Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Personální písemnosti 1

4 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 75 Dohoda o provedení práce § 76 Dohoda o pracovní činnosti 2

5 Dohoda o provedení práce  Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda by měla především obsahovat:  Uvedení, že se jedná o dohodu o provedení práce  Sjednaný pracovní úkol  Rozsah práce  Místo výkonu práce  Dobu, na kterou se dohoda uzavírá  Výši odměny a podmínky jejího poskytování

6  Dohoda o pracovní činnosti  Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.  Je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7 Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné. Jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Hlavní výhoda využití dohody o provedení práce (z pohledu zaměstnavatele) spočívá v tom, že nezakládá účast na zdravotním a sociálním pojištění. Tato výhoda platí, jen pokud odměna v jednom kalendářním měsíci nepřesáhne 10 000 Kč. V případě, že odměna překročí tuto částku, je z ní pojištění odváděno.

8 Částka odměny Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Do 2.499 Kč (malý rozsah) srážková daň 15 % z celé částky (bez pojištění) Do 5.000 Kč měsíčně srážková daň 15 % z celé částky (bez pojištění) srážková daň 15 %, sociální a zdravotní pojištění Nad 5.000 Kč do 10.000 Kč měsíčně zálohová daň 15 % z celé částky (bez pojištění) zálohová daň 15 %, sociální a zdravotní pojištění, Nad 10.000 Kč měsíčně zálohová daň 15 %, sociální a zdravotní pojištění zálohová daň 15 %, sociální a zdravotní pojištění Dohody konané mimo pracovní poměr, zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani z příjmů fyzických osob

9 VZOR DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE Brixen hotel a. s. se sídlem Havířská 449, Havlíčkův Brod IČ: 259 39 963 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložka 2091 zastoupená členem představenstva Jiřím Konvalinou (dále jen „zaměstnavatel" na straně jedné) a Václav Novák bytem Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod rodné číslo: 511121/0101 (dále jen "zaměstnanec" na straně druhé) uzavírají tuto dohodu o provedení práce:

10 1. Zaměstnanec se zavazuje, že pro zaměstnavatele bude vykonávat úklid v jeho provozovně. 2. Dohodnutá práce bude vykonávána od 1.7.2014 do 1.09.2014 v Havlíčkově Brodě. 3. Za řádně provedenou práci podle této dohody poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši 80 Kč za každou odpracovanou hodinu. Nebude-li provedená práce odpovídat zadání, může zaměstnavatel odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit. 4. Odměna bude zaměstnanci vyplacena vždy 5. kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonávána. 5. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel seznámil s předpisy upravující bezpečnost práce a požární ochranu, a že byl v této oblasti řádně proškolen. 6. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce. 7. Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jedno převzal zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. V Praze dne 1. 7. 2014 Václav Novák Jiří Konvalina.......................................................................... podpis zaměstnance podpis zaměstnavatele

11 VZOR DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI Brixen hotel a. s. se sídlem Havířská 449, Havlíčkův Brod IČ: 259 39 963 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložka 2091 zastoupená členem představenstva Jiřím Konvalinou (dále jen „zaměstnavatel" na straně jedné) a Václav Novák bytem Knyk 40, 580 01 Havlíčkův Brod rodné číslo: 511121/0101 (dále jen "zaměstnanec" na straně druhé) uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti:

12 1. Zaměstnanec se pro zaměstnavatele zavazuje vykonávat pracovní činnost spočívající v uklízení kanceláří. 2. Místem výkonu práce je sídlo firmy zaměstnavatele. 3. Práce započne dnem 1. července 2014 a bude vykonávána pravidelně ve stanovených dnech od pondělí do pátku v rozmezí od 16 hodin do 19 hodin. 4. Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 5.Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) za každou jednu hodinu odvedené práce. 6.Sjednaná odměna bude splatná převodem na účet číslo 2019834/0600 vedený u GE Money Bank, a. s., a to do 13. dne následujícího kalendářního měsíce. 7. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné. 8. Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů. 9. Další ujednání dohody: žádné. V Havlíčkově Brodě dne 1. července 2014 Václav NovákJiří Konvalina...........................................................................................….................. podpis pracovníka razítko organizace a podpis zodpovědného pracovníka

13 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana: Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN 80-851-1893-9. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, 2007. 130 s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s. [ 1, 2] Vlastní foto autora Zdroje: http://www.pracepropravniky.cz/vzory-smluv/dohoda-o-provedeni-prace-vzor http://www.zpracedoprace.cz/clanky/dohoda-o-pracovni-cinnosti Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google