Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita Gas Business Breakfast 2006 Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita Gas Business Breakfast 2006 Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita Gas Business Breakfast 2006 Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Legislativa ovlivňující plynárenství Evropská unie Směrnice Nařízení Rozhodnutí Česká republika Zákony Vyhlášky (Nařízení vlády) Cenová rozhodnutí Řády provozovatelů soustav a zásobníků

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Energetická legislativa EU – I. Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Energetická legislativa EU – II. Rozhodnutí komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (2003/796/ES) Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES)

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES) - I. Rozvíjí ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 200467ES, kterým byla s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zřízena Koordinační skupina pro otázky plynu.Skupina se skládá ze zástupců členských států a reprezentativních subjektů dotčeného odvětví a zástupců spotřebitelů. Za reprezentativní subjekty daného odvětví jsou považováni zástupci Gas Infrastrukture Europe (GIE), Eurogas a Mezinárodního sdružení výrobců ropy a plynu (OGP), každá z těchto organizací může vyslat na zasedání dva zástupce Za reprezentativní zástupce spotřebitelů jsou považováni představitelé Mezinárodní federace průmyslových odběratelů energie (IFIEC Europe), Eurelectric a Evropského úřadu pro spotřebitelské vztahy (BEUC), každá z těchto organizací může vyslat na zasedání dva zástupce

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES) - II. Úkoly Koordinační skupiny pro otázky plynu jsou: - usnadňovat koordinaci opatření pro bezpečnost dodávek na úrovni Společenství, včetně případů závažného narušení dodávek - prosazovat opatření přijatá na vnitrostátní úrovni s cílem řešit závažné narušení dodávek a případně napomáhat členským státům při jejich koordinaci. Koordinační skupině pro otázky plynu předsedá Komise Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro prozkoumání konkrétních otázek, které budou po splnění svého pověření rozpuštěny. Účastníkům zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Tuzemská legislativa – zákony. Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Upozornění EK Dopisem č.j. K(2006) 1358 bylo dne 11. dubna 2006 doručeno České republice formální upozornění týkající se zahájení řízení o porušení Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství pod č. 2006/2051. Komise Evropských společenství v tomto formálním upozornění namítala, že Česká republika netransponovala správným způsobem čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3, čl. 3 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 ve spojení s čl. 8 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (dále jen „směrnice 2003/55/ES“) do svého právního řádu.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Upozornění EK – II. Vytýkací řízení – infragement – dle čl. 226 Smlouvy o ES se týkalo 17 zemí EK poslala 28 dopisů – zvlášť – elektřina / plyn / obnovitelné zdroje EK tento proces ukončila do září 2006 - Holandsko a Dánsko mají legislativu v pořádku - Španělsko, Portugalsko a Lucembursko vůbec nekomunikovali

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 K namítané nesprávné transpozici čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – I. namítaná nesprávná transpozice čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – nezávislost provozovatele distribuční soustavy, pokud jde o organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, které nesouvisejí s distribucí, stanovena ve vnitrostátním právním řádu až od 1. ledna 2007. namítaná nesprávná transpozice čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/55/ES - vnitrostátní právní předpis netransponuje povinnost pro provozovatele skladovacích zařízení a plynárenské podniky zveřejňovat své hlavní obchodní podmínky pro využívání skladování.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 K namítané nesprávné transpozici čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – I. namítaná nesprávná transpozice čl. 3 odst. 6 směrnice 2003/55/ES – Česká republika Komisi neposkytla informace o všech opatřeních přijatých pro plnění povinnosti univerzální služby a veřejné služby. nesprávná aplikace čl. 18 odst. 1 ve spojení s čl. 8 písm. b) směrnice 2003/55/ES – není zajištěn nediskriminační systém pro přístup třetích osob k soustavě (§ 6 vyhlášky č. 673 / 2004 Sb. v platném znění).

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Otevření trhu s plynem v EU v % k 1. 1. 2006 Rakousko100Švédsko50 Belgie90Velká Británie100 Dánsko100Estonsko95 Francie70Lotyšsko0 Německo100Litva70 Irsko86Polsko72 Itálie100Česká republika70 Lucembursko72Slovensko74 Nizozemí100Maďarsko69 Španělsko100Slovinsko91

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele v % od počátku otevírání trhu do 31.12.2005 státVOMO+DstátVOMO+D Rakousko90,5 Portugalsko -- Belgie604Španělsko>505 Dánsko30-Švédsko-- Estonsko20- Velká Británie >5047 Francie25-Česká rep.- Německo7< 2Litva-- Irsko>50-Polsko-- Itálie3035Slovensko-- Lucembursko < 5-Maďarsko-- Nizozemí302Slovinsko--

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Otevírání trhu s plynem v EU Směrnice 98/30/EC – nepočítala s povinným úplným otevřením trhu (maximální číslo bylo 33%) povinné otevírání od 10.8. 2000 cena plynu v té době 90 – 110 USD/1000m 3 Současnost – Směrnice 2003/55/EC udává povinné otevření pro všechny zákazníky mimo domácností cena plynu 230 – 250 USD/1000m 3 1.7. 2007 - Směrnice 2003/55/EC požaduje úplné otevření trhu s plynem cena plynu ??? Prvotním smyslem myšlenky liberalice vnitřního trhu s plynem byl záměr snížit ceny pro konečného zákazníka, tím že si bude moci vybrat z nabídek řady obchodníků s plynem.

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Vliv velkých energetických firem na energetický trh EU 25

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Závislost EU 25 na dovozech ZP – současnost (mld. m 3 ) 238 Vlastní těžba 262 Import RF Norsko Alžír

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Světové zásoby (10 12 m 3 ) a těžba zemního plynu (mld.m3) v roce 2005 Zásoby Těžba

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Hlavní světové toky přepravy zemního plynu a dopravy LNG

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu EU je závislá na dovozech zemního plynu a to pouze z omezeného množství zdrojů (Ruská federace, Norské království, Alžírsko), které jsou v převážné míře pod kontrolou tamních vlád EU se snaží nalézt řešení jak zmenšit rizika s tím spojená (Energetické dialogy s producentskými státy, podpora nových projektů v plynárenské infrastruktuře, alternativní zdroje energie, renesance jaderné energetiky) Prakticky každé vrcholné setkání politiků na světové či evropské úrovni mělo jako jeden ze základních bodů agendy problematiku bezpečnosti a spolehlivosti dodávek (zejména zemní plyn a ropa)

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy EU Fundamentalistický proud Prohloubení požadavků na oddělování a to i po stránce vlastnické Snaha o dalším omezování dlouhodobých kontraktů a rušení destinančních klausulí Snaha o dalším posilování regulátorů s tím, že by měli přeshraniční pravomoce Urychlená snaha o regionální integraci a následně jednotný trh Reálný proud Prohloubení požadavků na bezpečnost a spolehlivost Stimulace investic do nové infrastruktury (LNG terminály, magistrátní plynovody, přeshraniční propojení) Podpora dlouhodobých kontraktů jako základního pilíře bezpečnosti a spolehlivosti dodávek a investic do nové infrastruktury

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Trh s plynem v České republice základní charakteristika – I. Závislý na vnějších zdrojích (99% spotřeby se dováží, cena ZP je rozhodujícím způsobem ovlivňována vnějšími faktory) Stagnující (i přes neustále probíhající plošnou plynofikaci roční spotřeba již několik let stagnuje okolo 9,5 mld./m 3 rok) Rozdílný ve struktuře využití ZP oproti většině ostatních trhů EU 25 – velmi vysoký podíl dodávek pro průmyslovou sféru, naopak prakticky zanedbatelný podíl dodávek pro výrobu elektřiny

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Trh s plynem v České republice základní charakteristika – II. Zajišťující spolehlivou dodávku ZP (nejsou zaznamenávány žádné rozsáhlejší výpadky, existují rozsáhlé skladovací kapacity v PZP, diverzifikované zdroje) Charakterizován velkými rozdíly mezi dodávkami v zimním a letním období – v roce 2005 byla dosažena maximální denní spotřeba 56,9 mil. m 3 dne 27. ledna 2007, minimální pak 30. července ve výši 8,3 mil. m 3 Za období říjen 2005 – duben 2006 bylo v České republice spotřebováno celkem 7,973 mil. zemního plynu, v průběhu ledna 2006 činila spotřeba 1,638 mil. m 3 Postupně se otevírající

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Situace na trhu s plynem 2006 – I. Od 1. ledna 2006 ERÚ reguluje kromě cen pro domácnosti také ceny pro oprávněné zákazníky, a to z důvodu nefungování již liberalizované části trhu. Úřad proto rozhodl, že omezí cenu dodávek od společnosti RWE Transgas, a. s., včetně ceny služby uskladňování, a prodejní ceny od obchodníků regionálních distribučních společností, kteří nakupují zemní plyn od RWE Transgas, a. s. Uvedené opatření Energetického regulačního úřadu neomezuje vznik konkurence na trhu s plynem v České republice ani nebrání oprávněným zákazníkům realizovat jejich oprávnění, zejména právo na volbu dodavatele plynu, a není tak v rozporu s cíli sledovanými směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Situace na trhu s plynem 2006 – II. Omezení výše cen je dočasným opatřením. Energetický regulační úřad jej s platností od 1. dubna 2007. Doposud došlo na deseti odběrných místech oprávněných zákazníků ke změně obchodníka s plynem (společnost Lovochemie, a. s. přestoupila od 1. října 2005 od RWE Transgas ke společnosti Severočeská plynárenská, ke stejnému datu zaměnila společnost HOLCIM v Prachovicích RWE Transgas za Východočeskou plynárenskou, společnost Vetropak Moravia Glass, a. s. z Kyjova přestoupila od 1. ledna 2006 od Jihomoravské plynárenské ke společnosti Wingas GmbH, od 1. dubna 2006 se místo Jihomoravské plynárenské stal novým dodavatelem plynu u společností Moravské naftové doly,(tři odběrná místa v Hodoníně), MND Servisní, (dvě odběrní místa v Poštorné) a MND Stavotrans (jedno odběrné místo v Lužici, druhé v Hodoníně) obchodník s plynem Moravské naftové doly, od 1. července 2006 se společnost Plzeňský Prazdroj stala na odběrném místě ve Velkých Popovicích namísto Českomoravské plynárenské novým zákazníkem Středočeské plynárenské.)

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Situace na trhu s plynem 2006 – III. 1. října vstoupila na český trh s plynem společnost VEMEX, která začala prodávat plyn Pražské plynárenské Společnosti Wingas GmbH a VEMEXse vedle RWE Transgas nově zařadily i mezi dovozce plynu do České republiky Od 1. ledna 2006 došlo k realizaci požadavků evropské i tuzemské legislativy na právní oddělení přepravy plynu od obchodu s touto energetickou komoditou – z mateřské RWE Transgas se vyčlenila s.r.o. RWE Transgas Net. Do 31. prosince 2006 by osm největších tuzemských distributorů plynu mělo dokončit proces svého právního oddělení od obchodu s plynem. Problémy spojené s omezením dodávek zemního plynu z Ruské federace na Ukrajinu v prvních dnech roku 2006 se tuzemského plynárenství nikterak nedotkly. Problémy v tuzemské plynárenské soustavě nenastaly ani dne 23. ledna 2006, kdy bylo dosaženo historicky nejvyššího denního maxima spotřeby plynu ve výši 67,5 mil. m 3

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Situace na trhu s plynem 2006 – IV. Energetický regulační úřad 26. května 2006 vydal prvoinstanční rozhodnutí o udělení pokut čtyřem plynárenským společnostem ze skupiny RWE v celkové výši 14,7 mil. Kč. Jedná se o pokutu za porušení cenového zákona těmito společnostmi v roce 2005. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil dne 10. srpna 2006 nepravomocně dosud nejvyšší pokutu jedné společnosti v rámci jednoho správního řízení. Jedná se o sankci 370 milionů korun společnosti RWE Transgas za zneužití dominantního postavení na trhu s plynem.

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy ČR Do značné míry bude záviset na dalším vývoji legislativy EU Posílení prvků bezpečnosti a spolehlivosti (dodavatel poslední instance, jasnější vymezení zranitelných zákazníků, bezpečnostní standard dodávky) Podrobnější rozpracování řešení případných krizových situací Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích předpisů Problematika přípojek a připojení k soustavě Přesun některých ustanovení ze sekundární legislativy přímo do EZ Propracování problematiky změny dodavatele Propracování problematiky přístupu k měřidlům (zejména v souvislosti s právním oddělením) Propracování problematiky neoprávněného odběru (zejména v souvislosti s právním oddělením) Promítnutí dosavadních zkušeností s otevíráním trhu s plynem

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Temata, která budou při budoucích úpravách EZ diskutována Přístup k podzemním zásobníkům plynu Způsob úhrady plynovodních přípojek a přeložek plynárenských zařízení Možnost rozšíření dodávky poslední instance na všechny konečné zákazníky Existence strategických rezev plynu

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita Gas Business Breakfast 2006 Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google