Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita
Gas Business Breakfast 2006 Ing. Jan Zaplatílek © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Legislativa ovlivňující plynárenství
Evropská unie Směrnice Nařízení Rozhodnutí Česká republika Zákony Vyhlášky (Nařízení vlády) Cenová rozhodnutí Řády provozovatelů soustav a zásobníků

3 Energetická legislativa EU – I.
Směrnice 2003/55/EC ze dne 26.  o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

4 Energetická legislativa EU – II.
Rozhodnutí komise ze dne 11. listopadu 2003, kterým se zřizuje skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (2003/796/ES) Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES)

5 Rozhodnutí komise ze dne 7
Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES) - I. Rozvíjí ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice ES, kterým byla s cílem usnadnit koordinaci opatření v oblasti bezpečnosti dodávek zřízena Koordinační skupina pro otázky plynu.Skupina se skládá ze zástupců členských států a reprezentativních subjektů dotčeného odvětví a zástupců spotřebitelů. Za reprezentativní subjekty daného odvětví jsou považováni zástupci Gas Infrastrukture Europe (GIE), Eurogas a Mezinárodního sdružení výrobců ropy a plynu (OGP), každá z těchto organizací může vyslat na zasedání dva zástupce Za reprezentativní zástupce spotřebitelů jsou považováni představitelé Mezinárodní federace průmyslových odběratelů energie (IFIEC Europe), Eurelectric a Evropského úřadu pro spotřebitelské vztahy (BEUC), každá z těchto organizací může vyslat na zasedání dva zástupce

6 Rozhodnutí komise ze dne 7
Rozhodnutí komise ze dne 7. listopadu 2006, kterým se stanoví složení Koordinační skupiny pro otázky plynu (2006/791/ES) - II. Úkoly Koordinační skupiny pro otázky plynu jsou: - usnadňovat koordinaci opatření pro bezpečnost dodávek na úrovni Společenství, včetně případů závažného narušení dodávek - prosazovat opatření přijatá na vnitrostátní úrovni s cílem řešit závažné narušení dodávek a případně napomáhat členským státům při jejich koordinaci. Koordinační skupině pro otázky plynu předsedá Komise Po dohodě s Komisí mohou být zřízeny podskupiny pro prozkoumání konkrétních otázek, které budou po splnění svého pověření rozpuštěny. Účastníkům zasedání Koordinační skupiny pro otázky plynu, odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za výkon funkce odměna.

7 Tuzemská legislativa – zákony.
Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění       Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

8 Upozornění EK Dopisem č.j. K(2006) 1358 bylo dne 11. dubna 2006 doručeno České republice formální upozornění týkající se zahájení řízení o porušení Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství pod č. 2006/2051. Komise Evropských společenství v tomto formálním upozornění namítala, že Česká republika netransponovala správným způsobem čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3, čl. 3 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 ve spojení s čl. 8 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES (dále jen „směrnice 2003/55/ES“) do svého právního řádu.

9 Upozornění EK – II. Vytýkací řízení – infragement – dle čl. 226 Smlouvy o ES se týkalo 17 zemí EK poslala 28 dopisů – zvlášť – elektřina / plyn /obnovitelné zdroje EK tento proces ukončila do září 2006 - Holandsko a Dánsko mají legislativu v pořádku - Španělsko, Portugalsko a Lucembursko vůbec nekomunikovali

10 K namítané nesprávné transpozici čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – I.
namítaná nesprávná transpozice čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – nezávislost provozovatele distribuční soustavy, pokud jde o organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, které nesouvisejí s distribucí, stanovena ve vnitrostátním právním řádu až od 1. ledna 2007. namítaná nesprávná transpozice čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/55/ES - vnitrostátní právní předpis netransponuje povinnost pro provozovatele skladovacích zařízení a plynárenské podniky zveřejňovat své hlavní obchodní podmínky pro využívání skladování.

11 K namítané nesprávné transpozici čl. 13 odst. 2 směrnice 2003/55/ES – I.
namítaná nesprávná transpozice čl. 3 odst. 6 směrnice 2003/55/ES – Česká republika Komisi neposkytla informace o všech opatřeních přijatých pro plnění povinnosti univerzální služby a veřejné služby. nesprávná aplikace čl. 18 odst. 1 ve spojení s čl. 8 písm. b) směrnice 2003/55/ES – není zajištěn nediskriminační systém pro přístup třetích osob k soustavě (§ 6 vyhlášky č. 673/2004 Sb. v platném znění).

12 Otevření trhu s plynem v EU v % k 1. 1. 2006
Rakousko 100 Švédsko 50 Belgie 90 Velká Británie Dánsko Estonsko 95 Francie 70 Lotyšsko Německo Litva Irsko 86 Polsko 72 Itálie Česká republika Lucembursko Slovensko 74 Nizozemí Maďarsko 69 Španělsko Slovinsko 91

13 Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele v % od počátku otevírání trhu do 31.12.2005
stát VO MO+D Rakousko 9 0,5 Portugalsko - Belgie 60 4 Španělsko >50 5 Dánsko 30 Švédsko Estonsko 20 Velká Británie 47 Francie 25 Česká rep. Německo 7 < 2 Litva Irsko Polsko Itálie 35 Slovensko Lucembursko < 5 Maďarsko Nizozemí 2 Slovinsko

14 Otevírání trhu s plynem v EU
Směrnice 98/30/EC – nepočítala s povinným úplným otevřením trhu (maximální číslo bylo 33%) povinné otevírání od cena plynu v té době 90 – 110 USD/1000m3 Současnost – Směrnice 2003/55/EC udává povinné otevření pro všechny zákazníky mimo domácností cena plynu – 250 USD/1000m3 Směrnice 2003/55/EC požaduje úplné otevření trhu s plynem cena plynu ??? Prvotním smyslem myšlenky liberalice vnitřního trhu s plynem byl záměr snížit ceny pro konečného zákazníka, tím že si bude moci vybrat z nabídek řady obchodníků s plynem.

15 Vliv velkých energetických firem na energetický trh EU 25

16 Závislost EU 25 na dovozech ZP – současnost (mld. m3)
RF 238 262 Norsko Vlastní těžba Import Alžír

17 Světové zásoby (1012 m3) a těžba zemního plynu (mld.m3) v roce 2005

18 Hlavní světové toky přepravy zemního plynu a dopravy LNG

19 Bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu
EU je závislá na dovozech zemního plynu a to pouze z omezeného množství zdrojů (Ruská federace, Norské království, Alžírsko), které jsou v převážné míře pod kontrolou tamních vlád EU se snaží nalézt řešení jak zmenšit rizika s tím spojená (Energetické dialogy s producentskými státy, podpora nových projektů v plynárenské infrastruktuře, alternativní zdroje energie, renesance jaderné energetiky) Prakticky každé vrcholné setkání politiků na světové či evropské úrovni mělo jako jeden ze základních bodů agendy problematiku bezpečnosti a spolehlivosti dodávek (zejména zemní plyn a ropa)

20 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy EU
Fundamentalistický proud Prohloubení požadavků na oddělování a to i po stránce vlastnické Snaha o dalším omezování dlouhodobých kontraktů a rušení destinančních klausulí Snaha o dalším posilování regulátorů s tím, že by měli přeshraniční pravomoce Urychlená snaha o regionální integraci a následně jednotný trh Reálný proud Prohloubení požadavků na bezpečnost a spolehlivost Stimulace investic do nové infrastruktury (LNG terminály, magistrátní plynovody, přeshraniční propojení) Podpora dlouhodobých kontraktů jako základního pilíře bezpečnosti a spolehlivosti dodávek a investic do nové infrastruktury

21 Trh s plynem v České republice základní charakteristika – I.
Závislý na vnějších zdrojích (99% spotřeby se dováží, cena ZP je rozhodujícím způsobem ovlivňována vnějšími faktory) Stagnující (i přes neustále probíhající plošnou plynofikaci roční spotřeba již několik let stagnuje okolo 9,5 mld./m3 rok) Rozdílný ve struktuře využití ZP oproti většině ostatních trhů EU 25 – velmi vysoký podíl dodávek pro průmyslovou sféru, naopak prakticky zanedbatelný podíl dodávek pro výrobu elektřiny

22 Trh s plynem v České republice základní charakteristika – II.
Zajišťující spolehlivou dodávku ZP (nejsou zaznamenávány žádné rozsáhlejší výpadky, existují rozsáhlé skladovací kapacity v PZP, diverzifikované zdroje) Charakterizován velkými rozdíly mezi dodávkami v zimním a letním období – v roce 2005 byla dosažena maximální denní spotřeba 56,9 mil. m3 dne 27. ledna 2007, minimální pak 30. července ve výši 8,3 mil. m3 Za období říjen 2005 – duben 2006 bylo v České republice spotřebováno celkem 7,973 mil. zemního plynu, v průběhu ledna 2006 činila spotřeba 1,638 mil. m3 Postupně se otevírající

23 Situace na trhu s plynem 2006 – I.
Od 1. ledna 2006 ERÚ reguluje kromě cen pro domácnosti také ceny pro oprávněné zákazníky, a to z důvodu nefungování již liberalizované části trhu. Úřad proto rozhodl, že omezí cenu dodávek od společnosti RWE Transgas, a. s., včetně ceny služby uskladňování, a prodejní ceny od obchodníků regionálních distribučních společností, kteří nakupují zemní plyn od RWE Transgas, a. s. Uvedené opatření Energetického regulačního úřadu neomezuje vznik konkurence na trhu s plynem v České republice ani nebrání oprávněným zákazníkům realizovat jejich oprávnění, zejména právo na volbu dodavatele plynu, a není tak v rozporu s cíli sledovanými směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

24 Situace na trhu s plynem 2006 – II.
Omezení výše cen je dočasným opatřením. Energetický regulační úřad jej s platností od 1. dubna 2007. Doposud došlo na deseti odběrných místech oprávněných zákazníků ke změně obchodníka s plynem (společnost Lovochemie, a. s. přestoupila od 1. října od RWE Transgas ke společnosti Severočeská plynárenská, ke stejnému datu zaměnila společnost HOLCIM v Prachovicích RWE Transgas za Východočeskou plynárenskou, společnost Vetropak Moravia Glass, a. s. z Kyjova přestoupila od 1. ledna 2006 od Jihomoravské plynárenské ke společnosti Wingas GmbH, od dubna 2006 se místo Jihomoravské plynárenské stal novým dodavatelem plynu u společností Moravské naftové doly,(tři odběrná místa v Hodoníně), MND Servisní, (dvě odběrní místa v Poštorné) a MND Stavotrans (jedno odběrné místo v Lužici, druhé v Hodoníně) obchodník s plynem Moravské naftové doly, od 1. července 2006 se společnost Plzeňský Prazdroj stala na odběrném místě ve Velkých Popovicích namísto Českomoravské plynárenské novým zákazníkem Středočeské plynárenské.)

25 Situace na trhu s plynem 2006 – III.
1. října vstoupila na český trh s plynem společnost VEMEX, která začala prodávat plyn Pražské plynárenské Společnosti Wingas GmbH a VEMEXse vedle RWE Transgas nově zařadily i mezi dovozce plynu do České republiky Od 1. ledna 2006 došlo k realizaci požadavků evropské i tuzemské legislativy na právní oddělení přepravy plynu od obchodu s touto energetickou komoditou – z mateřské RWE Transgas se vyčlenila s.r.o. RWE Transgas Net. Do 31. prosince 2006 by osm největších tuzemských distributorů plynu mělo dokončit proces svého právního oddělení od obchodu s plynem. Problémy spojené s omezením dodávek zemního plynu z Ruské federace na Ukrajinu v prvních dnech roku 2006 se tuzemského plynárenství nikterak nedotkly. Problémy v tuzemské plynárenské soustavě nenastaly ani dne 23. ledna 2006, kdy bylo dosaženo historicky nejvyššího denního maxima spotřeby plynu ve výši 67,5 mil. m3

26 Situace na trhu s plynem 2006 – IV.
Energetický regulační úřad 26. května 2006 vydal prvoinstanční rozhodnutí o udělení pokut čtyřem plynárenským společnostem ze skupiny RWE v celkové výši 14,7 mil. Kč. Jedná se o pokutu za porušení cenového zákona těmito společnostmi v roce 2005. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil dne 10. srpna 2006 nepravomocně dosud nejvyšší pokutu jedné společnosti v rámci jednoho správního řízení. Jedná se o sankci 370 milionů korun společnosti RWE Transgas za zneužití dominantního postavení na trhu s plynem.

27 Další vývoj plynárenské (energetické) legislativy ČR
Do značné míry bude záviset na dalším vývoji legislativy EU Posílení prvků bezpečnosti a spolehlivosti (dodavatel poslední instance, jasnější vymezení zranitelných zákazníků, bezpečnostní standard dodávky) Podrobnější rozpracování řešení případných krizových situací Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích předpisů Problematika přípojek a připojení k soustavě Přesun některých ustanovení ze sekundární legislativy přímo do EZ Propracování problematiky změny dodavatele Propracování problematiky přístupu k měřidlům (zejména v souvislosti s právním oddělením) Propracování problematiky neoprávněného odběru (zejména v souvislosti s právním oddělením) Promítnutí dosavadních zkušeností s otevíráním trhu s plynem

28 Temata, která budou při budoucích úpravách EZ diskutována
Přístup k podzemním zásobníkům plynu Způsob úhrady plynovodních přípojek a přeložek plynárenských zařízení Možnost rozšíření dodávky poslední instance na všechny konečné zákazníky Existence strategických rezev plynu

29 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Právní aspekty otevřeného trhu se zemním plynem, otevírání a realita"

Podobné prezentace


Reklamy Google