Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSOB Pojišťovna Best Doctors

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSOB Pojišťovna Best Doctors"— Transkript prezentace:

1 ČSOB Pojišťovna Best Doctors

2 Představení produktu

3 Společnost Best Doctors
založena v roce 1989 v Bostonu, USA na trhu působí 20 roků 40 miliónů klientů využívá databázi cca zdravotních specialistů spolupracuje s více než 300 pojišťovnami. Amerika Kanada, USA, latinská Amerika a Karibik Evropa Velká Británie, Irsko, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Slovinsko Asie a Pacifik Saudská Arábie, Japonsko, Singapur, Austrálie, Nový Zéland Od 1.4. Best Doctors na Slovensku (Allianz Best Doctors)!!!

4 Co je pojištění ČSOB Pojišťovna Best Doctors?
ČSOB Pojišťovna Best Doctors je pojištění konkrétního výčtu velmi závažných diagnóz. Klient, který si pojištění Best Doctors sjedná, může v případě stanovení některé z pojištěných diagnóz požádat o služby: InterConsultation FindBestCare

5 Co je pojištění ČSOB Pojišťovna Best Doctors?
InterConsultation FindBestCare Konzultace diagnózy u zahraničních specialistů Léčba v zahraničí u špičky v daném oboru Pojistné krytí 50 miliónů Kč (2 milióny EUR) Komunikace probíhá v českém jazyce Doprovod 1 osoby + doprovod Best Doctors

6 Best Doctors v České republice
Poprvé v České republice Konkurenční výhoda Od u Vašich klientů Jedině u ČSOB Pojišťovny

7 A nyní konkrétněji...

8 Služby v rámci pojištění
InterConsultation Vyhotovení 2. odborného lékařského posudku vypracovaného světovou kapacitou v daném oboru medicíny (na základě klientem poskytnuté zdravotní dokumentace). Posudek slouží k potvrzení stanovené diagnózy nebo navržení odlišného postupu léčby a event. nabídnutí možnosti léčby u zahraničního specialisty. FindBestCare Zajištění léčby diagnostikovaného onemocnění (předpokladem je, že toto onemocnění je pojištěním BD kryto) u lékařské špičky v daném oboru v zahraničí.

9 Od InterConsultation k FindBestCare
Návrh možnosti léčby v zahraničí Best Doctors Lékařský posudek Službu FindBestCare nelze čerpat bez předchozí služby InterConsultation FindBestCare

10 Zdravotní dokumentace Lékařský odborník v daném oboru
InterConsultation 1 2 Zdravotní dokumentace Best Doctors Klient Lékařský odborník v daném oboru 4 Lékařský posudek 3

11 Zajištění provedení léčení v zahraničí
FindBestCare Zajištění provedení léčení v zahraničí Komunikace s lékaři Organizace cesty Best Doctors Zajištění ubytování Monitoring průběhu léčby Kontrola nákladů

12 Pojištěné diagnózy a zákroky
Léčba rakoviny Bypass koronárních artérií Neurochirurgický zákrok Transplantace orgánu nebo tkáně Náhrada srdeční chlopně

13 Onemocnění a lékařské zákroky kryté pojištěním
Léčba rakoviny Léčba zhoubného nádoru, jež je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu). Bypass koronárních artérií Podstoupení operace (na základě doporučení kardiologa) k nápravě zúžení nebo ucpání jedné nebo více koronárních artérií s použitím bypassových štěpů. Náhrada srdeční chlopně Podstoupení operace (na doporučení kardiologa) s cílem náhrady jedné nebo více srdečních chlopní. Neurochirurgický zákrok Jakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše. Transplantace orgánu nebo tkáně Chirurgická transplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce.

14 Od 1. dne následujícího měsíce po datu sjednání
Parametry pojištění Věk pojištěného 0 - 18 Roční pojistné 1 760 4 288 9 120 Splátka pojistného roční pololetní čtvrtletní Minimální vstupní věk 30 dní Maximální vstupní věk 60 let Počátek pojištění Od 1. dne následujícího měsíce po datu sjednání Pojištění je uzavíráno na dobu 1 roku s automatickou prolongací, pokud ani jedna ze smluvních stran nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období neoznámí straně druhé, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.

15 1.760 Kč 4.288 Kč 9.120 Kč Výše pojistného
Pojistné se mění v roce, kdy pojištěný dosáhne dolní hranice následující věkové kategorie - vždy k výročnímu dni pojištění 1.760 Kč 0 - 18 4.288 Kč 9.120 Kč 2 měsíce předem bude klient informován dopisem o změně výše pojistného.

16 Zánik pojištění V roce, v němž pojištěný dosáhne 75 let Vyčerpáním maximálního limitu plnění, tj Kč Nastane-li PU v čekací době Výpověď pojištěného/pojistitele ke konci pojistného období

17 Limity pojistného plnění
Pojistný rok Doba trvání pojištění např např V DPP jsou uvedeny limity v EUR, na smlouvě v Kč...nemělo by být sjednoceno ?

18 Co všechno je hrazeno ve variantě FindBestCare ?
Ubytování pojištěného a osoby, která jej doprovází Lékařský dohled Chirurgický zákrok Léky v pooperační době (30 dnů po propuštění z nemocnice) Léky a zdravotnický materiál Stravování po dobu pobytu na nemocničním pokoji (pojištěný a dárce) Ošetřovatelské služby Doprava pojištěného, osoby, která jej doprovází a dárce Repatriace ostatků do ČR

19 Doprovod pojištěného Klient si může vybrat osobu, která jej bude doprovázet Doprovod bude mít hrazeno ubytování a cestovní náklady Personál Best Doctors doprovází pojištěného z místa bydliště do hotelu i do zdravotnického zařízení, pomáhá s formalitami při přijetí

20 V jakém případě je hrazeno stravování?
Hotelový pokoj Nemocniční pokoj Pojištěný NE ANO Doprovod Dárce

21 Na co má pojištěný a jeho doprovod nárok v rámci ubytování mimo nemocniční pokoj ?
organizace ubytování dvoulůžkový pokoj 3 - 4 hvězdičkový hotel vzdálenost hotelu do 10 km od zdravotnického zařízení Stravování není hrazeno

22 Podmínky plnění Povinnosti pojištěného Výluky

23 FindBestCare 3 měsíce InterConsultation
Podmínky plnění I Čekací doba FindBestCare 3 měsíce InterConsultation

24 Podmínky plnění II První stanovení diagnózy za doby trvání pojištění, po uplynutí čekací doby První příznaky nemoci byly zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci nejdříve po uplynutí 3 měsíců od počátku pojištění Příznaky onemocnění nebyly zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci v období 10ti let před počátkem pojištění Dohodnutá léčba je z lékařského hlediska nezbytná Diagnóza byla potvrzena odborným posudkem v rámci služby InterConsultation

25 Povinnost pojištěného
Dodržovat pokyny lékařů vztahující se k léčení nemoci Udělit společnosti Best Doctors souhlas se zpracováním osobních údajů Náklady na dokumentaci a vyšetření v ČR hradí klient V případě potřeby podstoupit další lékařské vyšetření v ČR Předložit potřebné podklady Informovat o vzniku škodné události pravdivě Bez zbytečného odkladu nahlásit škodnou událost

26 Výluky z pojištění I nemoci z povolání a úrazy
stavy způsobené užíváním alkoholu, drog, opiátů nesplnění povinností pojištěného experimentální a alternativní léčba léčba související s HIV/AIDS a Kaposiho sarkomem lékařská péče na území České republiky

27 prsní protézy po mastektomii a umělé chlopně se plní
Výluky z pojištění II domácí a hospicová péče protézy, ortopedické pomůcky, paruky apod. léky dosažitelné bez lékařského předpisu výdaje na tlumočníka, telefonické služby a předměty osobní povahy koupě či nájem invalidního vozíku a speciálních lůžek pokud pojištěný pobýval v zahraničí kontinuálně více jak 91 dní během jednoho roku

28 Výluky z pojištění III premalignity, nádory in situ
rakovina kůže vyjma maligních melanomů papilokarcinom močového měchýře transport z hotelu do zdravotnického zařízení a zpět léčba v jiném než doporučeném zařízení pojištěný nebo jeho příbuzní neumožní návštěvu lékaře Best Doctors a / nebo pojistitele v souvislosti s šetřením pojistné události

29 Jak vyplnit smlouvu ? Jak nahlásit PU ?

30 Vyplnění pojistné smlouvy

31 Vyplnění pojistné smlouvy
Číslo smlouvy bude předtištěno Vyplnění pojistné smlouvy

32 Vyplnění pojistné smlouvy
Vždy 1.den následujícího měsíce Zaškrtněte variantu vstupního věku Zaškrtněte vybranou variantu Vyplňte dle věku a zvolené splátky pojistného

33 Vyplnění pojistné smlouvy

34 Zdravotní způsobilost
Odpoví-li pojištěný na jakoukoli otázku zdravotního dotazníku ANO, nelze pojištění sjednat Pojištění bez underwritingu, klient je buď přijatelný nebo nepřijatelný V případě, že si nebudete jisti, zda onemocnění klienta spadá pod jednu z otázek, kontaktujte em Kontaktujte koho ?

35 Přílohy pojistné smlouvy
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Best Doctors Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci Informace pro zájemce o pojištění Informace PZ pro klienty či zájemce o pojištění

36 Jak nahlásit pojistnou událost ?
Best Doctors linka Jak nahlásit pojistnou událost ? nahlásí PU telefonicky na linku Best Doctors 1 zajistí službu InterConsultation 1 Klient zašle zdravotní dokumentaci 2 Best Doctors zašle klientovi odborný posudek 2 zašle další požadované podklady 3 nabídne službu FindBestCare 3 vybere si ze seznamu doporučených zdravotnických zařízení 4 zašle pojištěnému Certifikát o léčbě v zahraničí platný pro vybrané zdravotnické zařízení 4 Klient Best Doctors pověří společnost Best Doctors zabezpečením léčby v zahraničí zorganizuje přepravu a přijetí pojištěného do vybraného zdravotnického zařízení 5 5

37 Vysvětlení pojmů

38 Certifikát o léčbě v zahraničí
Slovníček I Pojem Vysvětlení Benigní nádor Nezhoubný nádor, netvoří dceřiná ložiska, může však svým růstem utlačovat okolní tkáně Bypass Přemostění zúženého či uzavřeného úseku tepny Certifikát o léčbě v zahraničí Potvrzení vydané společností Best Doctors garantující pojištěnému léčbu v konkrétním zahraničním zařízení Experimentální léčba Léčba, která není oficiálně uznána vědeckými organizacemi s mezinárodní akreditací, studie apod. Kaposiho sarkom Onemocnění způsobené herpesvirem, které za normálních okolností potlačí imunitní systém. Propuká pouze při vážně narušené imunitě.

39 Slovníček II Pojem Vysvětlení Kompatibilní Koronární artérie
Odpovídající, imunitně akceptovatelný, vzájemně slučitelný Koronární artérie Věnčité tepny, které přivádějí krev do srdce „ Lege artis“ Léčebný postup, který je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy Nádor „in situ“ Nádor diagnostikovaný v počáteční fázi, který zatím nenapadl okolní tkáň, s velmi dobrou prognózou Nezbytná léčba Léčba nutná k zajištění základních zdravotních potřeb, která odpovídá léčení tzv. „lege artis“

40 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ČSOB Pojišťovna Best Doctors"

Podobné prezentace


Reklamy Google