Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSOB Pojišťovna Best Doctors. 2 Představení produktu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSOB Pojišťovna Best Doctors. 2 Představení produktu."— Transkript prezentace:

1 ČSOB Pojišťovna Best Doctors

2 2 Představení produktu

3 Společnost Best Doctors založena v roce 1989 v Bostonu, USA na trhu působí 20 roků 40 miliónů klientů využívá databázi cca 50.000 zdravotních specialistů spolupracuje s více než 300 pojišťovnami. Amerika Kanada, USA, latinská Amerika a Karibik Evropa Velká Británie, Irsko, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Slovinsko Asie a Pacifik Saudská Arábie, Japonsko, Singapur, Austrálie, Nový Zéland Od 1.4. Best Doctors na Slovensku (Allianz Best Doctors)!!! 3

4 Co je pojištění ČSOB Pojišťovna Best Doctors? Klient, který si pojištění Best Doctors sjedná, může v případě stanovení některé z pojištěných diagnóz požádat o služby: 4 ČSOB Pojišťovna Best Doctors je pojištění konkrétního výčtu velmi závažných diagnóz. InterConsultation FindBestCare

5 Co je pojištění ČSOB Pojišťovna Best Doctors? 5 Konzultace diagnózy u zahraničních specialistů Léčba v zahraničí u špičky v daném oboru Pojistné krytí 50 miliónů Kč (2 milióny EUR) Pojistné krytí 50 miliónů Kč (2 milióny EUR) Komunikace probíhá v českém jazyce InterConsultation FindBestCare Doprovod 1 osoby + doprovod Best Doctors Doprovod 1 osoby + doprovod Best Doctors

6 Best Doctors v České republice 6 Konkurenční výhoda Poprvé v České republice Jedině u ČSOB Pojišťovny Od 1.10.2013 u Vašich klientů

7 7 A nyní konkrétněji...

8 Služby v rámci pojištění 8 Vyhotovení 2. odborného lékařského posudku vypracovaného světovou kapacitou v daném oboru medicíny (na základě klientem poskytnuté zdravotní dokumentace). Posudek slouží k potvrzení stanovené diagnózy nebo navržení odlišného postupu léčby a event. nabídnutí možnosti léčby u zahraničního specialisty. Vyhotovení 2. odborného lékařského posudku vypracovaného světovou kapacitou v daném oboru medicíny (na základě klientem poskytnuté zdravotní dokumentace). Posudek slouží k potvrzení stanovené diagnózy nebo navržení odlišného postupu léčby a event. nabídnutí možnosti léčby u zahraničního specialisty. Zajištění léčby diagnostikovaného onemocnění (předpokladem je, že toto onemocnění je pojištěním BD kryto) u lékařské špičky v daném oboru v zahraničí. InterConsultation FindBestCare

9 Od InterConsultation k FindBestCare 9 Lékařský posudek Best Doctors InterConsultation Návrh možnosti léčby v zahraničí FindBestCare Službu FindBestCare nelze čerpat bez předchozí služby InterConsultation

10 InterConsultation 10 Zdravotní dokumentace Klient Best Doctors Lékařský posudek 1 1 4 4 2 2 Lékařský odborník v daném oboru 3 3

11 FindBestCare 11 Best Doctors Zajištění provedení léčení v zahraničí Komunikace s lékaři Organizace cesty Zajištění ubytování Monitoring průběhu léčby Kontrola nákladů

12 Pojištěné diagnózy a zákroky 12 Léčba rakoviny Bypass koronárních artérií Neurochirurgický zákrok Transplantace orgánu nebo tkáně Náhrada srdeční chlopně

13 Podstoupení operace (na doporučení kardiologa) s cílem náhrady jedné nebo více srdečních chlopní. Jakýkoli chirurgický zákrok na mozku nebo jiných nitrolebních strukturách, včetně operace benigního nádoru v míše. Chirurgická transplantace, při které pojištěný přijme ledvinu, část jater, plicní lalok, část slinivky břišní nebo kostní dřeň (autologní nebo alogenní) od živého kompatibilního dárce. Podstoupení operace (na základě doporučení kardiologa) k nápravě zúžení nebo ucpání jedné nebo více koronárních artérií s použitím bypassových štěpů. Léčba zhoubného nádoru, jež je charakterizován nekontrolovatelným růstem a invazivním šířením nádorových buněk do okolních tkání a orgánů. Léčba zahrnuje léčbu leukémie, sarkomu a lymfomu (vyjma kožního lymfomu). Onemocnění a lékařské zákroky kryté pojištěním 13 Náhrada srdeční chlopně Léčba rakoviny Bypass koronárních artérií Neurochirurgický zákrok Transplantace orgánu nebo tkáně

14 Parametry pojištění 14 Pojištění je uzavíráno na dobu 1 roku s automatickou prolongací, pokud ani jedna ze smluvních stran nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období neoznámí straně druhé, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Věk pojištěného 0 - 1819 - 6465 - 74 Roční pojistné 1 7604 2889 120 Splátka pojistného ročnípololetníčtvrtletní Minimální vstupní věk 30 dní Maximální vstupní věk 60 let Počátek pojištění Od 1. dne následujícího měsíce po datu sjednání

15 Výše pojistného 15 1.760 Kč 0 - 18 4.288 Kč 19 - 64 9.120 Kč 65 - 74 Pojistné se mění v roce, kdy pojištěný dosáhne dolní hranice následující věkové kategorie - vždy k výročnímu dni pojištění 2 měsíce předem bude klient informován dopisem o změně výše pojistného.

16 Zánik pojištění 16 V roce, v němž pojištěný dosáhne 75 let Vyčerpáním maximálního limitu plnění, tj. 50.000.000 Kč Nastane-li PU v čekací době Výpověď pojištěného/pojistitele ke konci pojistného období

17 Limity pojistného plnění 17 50.000.000 Kč 25.000.000 Kč např. 1. 12. 2013 - 1. 12. 2014 např. 1. 12. 2013 - 1. 12. 2040 Pojistný rok Doba trvání pojištění

18 Co všechno je hrazeno ve variantě FindBestCare ? 18 Ubytování pojištěného a osoby, která jej doprovází Lékařský dohledChirurgický zákrok Léky v pooperační době (30 dnů po propuštění z nemocnice) Léky a zdravotnický materiál Stravování po dobu pobytu na nemocničním pokoji (pojištěný a dárce) Ošetřovatelské služby Doprava pojištěného, osoby, která jej doprovází a dárce Repatriace ostatků do ČR

19 Doprovod pojištěného 19 Klient si může vybrat osobu, která jej bude doprovázet Doprovod bude mít hrazeno ubytování a cestovní náklady Personál Best Doctors doprovází pojištěného z místa bydliště do hotelu i do zdravotnického zařízení, pomáhá s formalitami při přijetí

20 V jakém případě je hrazeno stravování? 20 Hotelový pokojNemocniční pokoj PojištěnýNEANO DoprovodNE DárceNEANO

21 Na co má pojištěný a jeho doprovod nárok v rámci ubytování mimo nemocniční pokoj ? 21 organizace ubytování dvoulůžkový pokoj 3 - 4 hvězdičkový hotel vzdálenost hotelu do 10 km od zdravotnického zařízení Stravování není hrazeno

22 22 Podmínky plnění Povinnosti pojištěného Výluky

23 Podmínky plnění I 23 Čekací doba 3 měsíce FindBestCare InterConsultation

24 Podmínky plnění II 24 První stanovení diagnózy za doby trvání pojištění, po uplynutí čekací doby První příznaky nemoci byly zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci nejdříve po uplynutí 3 měsíců od počátku pojištění Příznaky onemocnění nebyly zaznamenány ve zdravotnické dokumentaci v období 10ti let před počátkem pojištění Dohodnutá léčba je z lékařského hlediska nezbytná Diagnóza byla potvrzena odborným posudkem v rámci služby InterConsultation

25 Povinnost pojištěného 25 Dodržovat pokyny lékařů vztahující se k léčení nemoci Udělit společnosti Best Doctors souhlas se zpracováním osobních údajů Náklady na dokumentaci a vyšetření v ČR hradí klient V případě potřeby podstoupit další lékařské vyšetření v ČR Předložit potřebné podklady Informovat o vzniku škodné události pravdivě Bez zbytečného odkladu nahlásit škodnou událost

26 Výluky z pojištění I 26 nemoci z povolání a úrazy stavy způsobené užíváním alkoholu, drog, opiátů nesplnění povinností pojištěného experimentální a alternativní léčba léčba související s HIV/AIDS a Kaposiho sarkomem lékařská péče na území České republiky

27 Výluky z pojištění II 27 domácí a hospicová péče protézy, ortopedické pomůcky, paruky apod. léky dosažitelné bez lékařského předpisu výdaje na tlumočníka, telefonické služby a předměty osobní povahy koupě či nájem invalidního vozíku a speciálních lůžek pokud pojištěný pobýval v zahraničí kontinuálně více jak 91 dní během jednoho roku prsní protézy po mastektomii a umělé chlopně se plní

28 Výluky z pojištění III 28 premalignity, nádory in situ rakovina kůže vyjma maligních melanomů papilokarcinom močového měchýře transport z hotelu do zdravotnického zařízení a zpět léčba v jiném než doporučeném zařízení pojištěný nebo jeho příbuzní neumožní návštěvu lékaře Best Doctors a / nebo pojistitele v souvislosti s šetřením pojistné události

29 29 Jak vyplnit smlouvu ? Jak nahlásit PU ?

30 Vyplnění pojistné smlouvy 30

31 Vyplnění pojistné smlouvy 31 Číslo smlouvy bude předtištěno

32 Vyplnění pojistné smlouvy 32 Zaškrtněte vybranou variantu Vyplňte dle věku a zvolené splátky pojistného Zaškrtněte variantu vstupního věku Vždy 1.den následujícího měsíce

33 Vyplnění pojistné smlouvy 33

34 Zdravotní způsobilost 34 Odpoví-li pojištěný na jakoukoli otázku zdravotního dotazníku ANO, nelze pojištění sjednat Odpoví-li pojištěný na jakoukoli otázku zdravotního dotazníku ANO, nelze pojištění sjednat Pojištění bez underwritingu, klient je buď přijatelný nebo nepřijatelný Pojištění bez underwritingu, klient je buď přijatelný nebo nepřijatelný V případě, že si nebudete jisti, zda onemocnění klienta spadá pod jednu z otázek, kontaktujte emailem bestdoctors@csobpoj.czbestdoctors@csobpoj.cz V případě, že si nebudete jisti, zda onemocnění klienta spadá pod jednu z otázek, kontaktujte emailem bestdoctors@csobpoj.czbestdoctors@csobpoj.cz

35 Přílohy pojistné smlouvy 35 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Best Doctors Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění Best Doctors Informace pro zájemce o pojištění Informace PZ pro klienty či zájemce o pojištění

36 Jak nahlásit pojistnou událost ? 36 Best Doctors linka 800 200 240 Best Doctors linka 800 200 240 nahlásí PU telefonicky na linku Best Doctors nahlásí PU telefonicky na linku Best Doctors zašle zdravotní dokumentaci Klient Best Doctors zajistí službu InterConsultation zašle klientovi odborný posudek nabídne službu FindBestCare zašle další požadované podklady 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3 Klient vybere si ze seznamu doporučených zdravotnických zařízení pověří společnost Best Doctors zabezpečením léčby v zahraničí 4 4 5 5 Best Doctors zašle pojištěnému Certifikát o léčbě v zahraničí platný pro vybrané zdravotnické zařízení zorganizuje přepravu a přijetí pojištěného do vybraného zdravotnického zařízení 4 4 5 5

37 37 Vysvětlení pojmů

38 Slovníček I 38 PojemVysvětlení Benigní nádor Nezhoubný nádor, netvoří dceřiná ložiska, může však svým růstem utlačovat okolní tkáně Bypass Přemostění zúženého či uzavřeného úseku tepny Certifikát o léčbě v zahraničí Potvrzení vydané společností Best Doctors garantující pojištěnému léčbu v konkrétním zahraničním zařízení Experimentální léčba Léčba, která není oficiálně uznána vědeckými organizacemi s mezinárodní akreditací, studie apod. Kaposiho sarkom Onemocnění způsobené herpesvirem, které za normálních okolností potlačí imunitní systém. Propuká pouze při vážně narušené imunitě.

39 Slovníček II 39 PojemVysvětlení Kompatibilní Odpovídající, imunitně akceptovatelný, vzájemně slučitelný Koronární artérie Věnčité tepny, které přivádějí krev do srdce „ Lege artis“ Léčebný postup, který je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy Nádor „in situ“ Nádor diagnostikovaný v počáteční fázi, který zatím nenapadl okolní tkáň, s velmi dobrou prognózou Nezbytná léčba Léčba nutná k zajištění základních zdravotních potřeb, která odpovídá léčení tzv. „lege artis“

40 40 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "ČSOB Pojišťovna Best Doctors. 2 Představení produktu."

Podobné prezentace


Reklamy Google