Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBRANA STÁTU Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBRANA STÁTU Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 OBRANA STÁTU Mgr. Michal Oblouk

2 ZÁKON O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU
stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností OBRANA STÁTU = souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením, zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil státu a prostředků a účast v kolektivním obranném systému řízení a organizace obrany státu zahrnují výstavbu, přípravu a řízení ozbrojených sil, operační přípravu státního území, plánování obrany státu a opatření v národním hospodářství a na všech úsecích veřejného života v zájmu zajišťování obrany státu za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda

3 ZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍ POVINNOST = povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a které jsou tyto fyzické osoby povinny konat v místě a podle potřeb zajišťování obrany státu i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech PRACOVNÍ VÝPOMOC = povinnost fyzických osob vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu VĚCNÉ PROSTŘEDKY = movité a nemovité věci ve vlastnictví státu, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob nebo jimi poskytované služby, které lze využít v zájmu zajišťování obrany státu AKTIVNÍ ZÁLOHA = příslušníci se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, v případě potřeby jsou nasazeny do akce, pomáhají při živelních pohromách POVINNÁ ZÁLOHA = vojáci, kteří mají brannou povinnost a kteří byli vyřazeni z aktivní zálohy BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM = prezident republiky + Parlament + vláda + Bezpečnostní rada státu + ústřední správní úřady, krajské a obecní úřady + ozbrojené síly + bezpečnostní sbory + zpravodajské služby + záchranné sbory + záchranné a havarijní služby BRANNÁ POVINNOST = povinnost státního občana ČR (od 18 do 60 let) plnit úkoly ozbrojených sil, plní ji za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu MOBILIZACE = aktivace všech sil a prostředků ozbrojených sil při obraně vlastního území

4 KRIZOVÉ STAVY STAV NEBEZPEČÍ – může ho vyhlásit hejtman kraje nebo primátor Prahy v případě, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu NOUZOVÝ STAV – vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo vnitřní pořádek STAV OHROŽENÍ STÁTU – vyhlašuje Parlament, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy VÁLEČNÝ STAV – vyhlašuje Parlament, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

5 ZÁKON O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU
za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu stát zajišťuje obranu především vlastními věcnými prostředky - nepostačují-li, může obecní úřad obce s rozšířenou působností právnické nebo fyzické osobě, která má věcné prostředky potřebné k zajišťování obrany státu, uložit povinnost tyto prostředky pro obranu státu poskytnout - poskytnuté věcné prostředky se bezprostředně po zániku důvodů, pro které byly poskytnuty, vrátí vlastníkovi pracovní povinnost i výpomoc za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu může být uložena všem fyzickým osobám, nebyly-li od ní osvobozeny – fyzické osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní, fyzické osoby mladší 18 let a starší 62 let, těhotné ženy, osvobození se vztahuje též na ženy a osamělé muže, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let, poslance a senátory Parlamentu a členy vlády fyzické osoby, kterým byla uložena pracovní povinnost, jsou povinny podrobit se lékařské prohlídce, nastoupit k výkonu práce u určeného zaměstnavatele ve stanoveném čase a do určeného místa a podle potřeb zajišťování obrany státu zde konat určené práce i nad časový limit stanovený ve zvláštních právních předpisech, včetně prací v noci, ve dnech pracovního klidu a ve dnech státních svátků o povolání k plnění pracovní povinnosti i výpomoci rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností povolávacím příkazem

6 objekty důležité pro obranu státu - pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech, pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel, pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu lze výjimečně vyvlastnit ve zkráceném řízení nezbytné nemovité a movité věci a práva k nim pro účely zajišťování obrany státu, nelze-li je získat jinak - vyvlastnění lze uskutečnit pouze za náhradu příprava občanů k obraně státu je dobrovolná - zahrnuje zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci - příprava občanů má charakter vzdělávání k zajištění obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu se v nezbytně nutné míře omezuje svoboda pohybu a pobytu a právo pokojně se shromažďovat výdaje spojené s přípravou k obraně státu a s obranou státu za stavu ohrožení státu a za válečného stavu hradí stát za nesplnění povinností stanovených lze uložit pokutu - právnické osobě až do výše Kč, fyzické osobě až do výše Kč vojenské újezdy – Boletice (okres Český Krumlov), Brdy (okres Příbram), Březina (okres Vyškov), Hradiště (okres Karlovy Vary), Libavá (okres Olomouc)

7 armáda/pozemní vojsko
OZBROJENÉ SÍLY soubor všech státních nebo státem podporovaných organizací, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu a zajišťovat dodržování zákonů na jeho výsostném území v čele stojí vrchní velitel – prezident republiky armáda/pozemní vojsko vzdušné síly válečné námořnictvo domobrana (organizace dobrovolníků) policie Armáda ČR se skládá z letectva, pozemních sil a podpůrných jednotek, do ozbrojených sil se řadí i Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž v roce 2004 byla zrušena základní vojenská služba a armáda se tak stala plně profesionální organizací 12. března 1999 země vstoupila do Severoatlantické aliance (NATO), v rámci níž plní své vojenské závazky počet aktivních vojáků je přibližně včetně civilních zaměstnanců hlavním úkolem ozbrojených sil ČR je zabezpečování obrany území ČR s využitím možnosti kolektivní obrany daných článkem 5. Washingtonské úmluvy

8 Velitelství pozemních sil Velitelství vzdušných sil
ARMÁDA ČR základní organizační struktura: Generální štáb Armády České republiky (Praha) - součást Ministerstva obrany České republiky a zabezpečuje velení armádě, v čele je náčelník, kterého na návrh vlády a po projednání v příslušném výboru Poslanecké sněmovny jmenuje prezident republiky (na návrh vlády ho také odvolává), náčelník Generálního štábu AČR je podřízen ministrovi obrany Velitelství pozemních sil Velitelství vzdušných sil hlavní druhy techniky a výzbroje Armády ČR jsou sledované Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě - česká armáda může mít na základě této smlouvy ve výzbroji maximálně 957 tanků, bojových obrněných vozidel, 767 dělostřeleckých systémů nad 100 mm, 230 bojových letadel a 50 bojových vrtulníků

9 POZEMNÍ SÍLY AČR mezi hlavní úkoly patří vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochrana komunikací, objektů a prostorů, udržování klidu a pořádku, ochrana civilního obyvatelstva při mírových a jiných operacích mimo území státu, posílení ochrany státní hranice či plnění úkolů ve prospěch Policie ČR, dále jsou určeny pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu jsou vyzbrojeny několika typy pěchotních zbraní domácí i zahraniční výroby, obrněnou a dělostřeleckou technikou bojové síly - 4. brigáda rychlého nasazení (Žatec), 7. mechanizovaná brigáda (Hranice) síly bojové podpory dělostřelecká brigáda (Jince), 15. ženijní brigáda (Bechyně), 31. brigáda radiační, chemické, biologické ochrany (Liberec), 53. brigáda průzkumu a elektronického boje (Opava) síly bojového zabezpečení brigáda logistické podpory (Pardubice), 104. zabezpečovací prapor (Olomouc)

10 VZDUŠNÉ SÍLY AČR mezi hlavní úkoly patří zajištění nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR pomocí prostředků vyčleňovaných pro NATINADS či prostředků národního posilového pohotovostního systému, poskytují leteckou podporu pozemním silám, v mírovém stavu se podílejí například na činnosti letecké záchranné služby nebo letecké pátrací a záchranné služby základny a letky základna taktického letectva (Čáslav), 22. základna letectva (Náměšť nad Oslavou), 23. základna vrtulníkového letectva (Přerov), 24. základna dopravního letectva (Praha - Kbely) brigády protiletadlová raketová brigáda (Strakonice), 26. brigáda velení, řízení a průzkumu (Stará Boleslav) správa letiště Pardubice - zde probíhá základní letecký výcvik nových pilotů, zajišťovaný Centrem leteckého výcviku

11 pěchota – nejpočetnější součást armády
VOJÁK osoba, jež slouží ve vojsku za peníze (profesionální voják, pobírá plat nebo žold), případně je do vojska naverbován v rámci branné povinnosti každý musí projít základním bojovým výcvikem rozdělení: pěchota – nejpočetnější součást armády jízda (kavalerie) ženisté – zajišťují konstrukci provizorních staveb, například mostů přes řeku, zákopů, v popisu práce mají i demolice, pokládání min a výbušnin, nebo naopak jejich odstraňování zdravotníci specialisté na obsluhu složitějších zbraní – např. dělostřelci a odstřelovači spojaři - zajišťují technické spojení mezi velením a vojskem nebo mezi jednotlivými velitelstvími VOJÁK V ZÁLOZE = občan, který má brannou povinnost a je zařazen v aktivní nebo povinné záloze ozbrojených sil, službu v době mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav vykonává na základě povolání na vojenském cvičení VOJÁK Z POVOLÁNÍ = občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání, je ve služebním poměru k České republice, může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti (občan ČR starší 18 let, který složil vojenskou přísahu, vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu, není členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace, nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, je trestně bezúhonný, je zdravotně způsobilý k výkonu služby a splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro služební zařazení)

12 VOJENSKÉ HODNOSTI v Armádě České republiky se od 1. ledna 2011 vojáci dle hodností člení do hodnostních sborů: 1) mužstvo vojín svobodník 2) poddůstojníci desátník četař rotný 3) sbor praporčíků rotmistr nadrotmistr praporčík nadpraporčík štábní praporčík 4) sbor nižších důstojníků poručík nadporučík kapitán 5) sbor vyšších důstojníků major podplukovník plukovník 6) sbor generálů brigádní generál generálmajor generálporučík armádní generál

13 MINISTERSTVO OBRANY ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky a správu vojenských újezdů podílí se na zpracování návrhu vojenské obranné politiky státu připravuje koncepci operační přípravy státního území navrhuje potřebná opatření k zajištění obrany státu vládě České republiky, Radě obrany České republiky a prezidentu České republiky koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně řídí Vojenské zpravodajství zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky organizuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřeby Armády České republiky povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti organizuje součinnost s armádami jiných států v rámci evropských bezpečnostních struktur vykonává státní dozor nad radiační ochranou ve vojenských objektech

14 ZAHRANIČNÍ MISE AČR povinnost zúčastnit se zahraničních misí vyplývá ze závazků vůči NATO a EU, čeští vojáci rovněž pracují jako pozorovatelé OSN A OBSE v různých částech světa Bosna a Hercegovina - cílem je zachovat bezpečí a mír, mise má také přispět k většímu pokroku Bosny a Hercegoviny na cestě k evropské integraci a k potírání korupce a organizovaného zločinu Afghánistán - v afghánské provincii Lógar působí Provinční rekonstrukční tým a Armádní poradní tým, v provincii Vardak se střídají jednotky poradního a výcvikového týmu, jednotky AČR v zemi působí od května 2002, kdy zde byla nasazena 6. polní nemocnice Kosovo - na velitelství mise KFOR působí jedenáct českých vojáků, kteří se v mezinárodním štábu podílejí na plnění operačního úkolu Somálsko - v rámci operace EU-NAVFOR - Atalanta zde působí tři čeští vojáci, operace má mandát k ochraně plavidel, která jsou součástí Světového potravinového programu Sinaj - na dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem působí mimo jiné i tři důstojníci Armády České republiky Mali – v rámci mise EU zde působí nebojová jednotka zaměřená na výcvik, jejím úkolem je ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v Bamaku

15 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI jednotné evropské číslo tísňového volání: 112
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 1) mimořádné události vyvolané přírodními jevy lokální (např. povodeň, zemětřesení) globální (např. vulkanická katastrofa, pandemie) abiotické (např. vichřice, požáry způsobené přírodními ději) biotické (např. epizootie, přemnožení škůdců) 2) mimořádné události vyvolané lidským činitelem neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost) úmyslné (např. sabotáž, terorismus, válka) vojenské (vojenské napadení státu) nevojenské (nepokoje, sociální či ekonomické příčiny) INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM = koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací základní složky: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, Policie České republiky ostatní složky: obecní/městské policie, vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, Záchranný tým Českého červeného kříže, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 národní tísňová linka Hasičského záchranného sboru České republiky: 150 národní tísňová linka zdravotnické záchranné služby: 155 národní tísňová linka městské policie: 156 národní tísňová linka Policie České republiky: 158

16 ZDROJE http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-222


Stáhnout ppt "OBRANA STÁTU Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google