Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Přípotoční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Přípotoční."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Přípotoční

2 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Historie Vršovic V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení městské části (založena mužem velmi silným z rodu Lechova, bratra Čechova, jménem Vrš). První historicky doložená zmínka o obci je v zakládací listině Vyšehradské kapituly 1088. Roku 1902 Vršovice se stávají městem a získávají právo užívat vlastní znak(rybářská vrš). Roku 1922 je město Vršovice připojeno k Praze a stává se desátým pražským obvodem...

3 Historie školy • 1797 - ve Vršovicích první škola v chalupě č.12
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Historie školy • ve Vršovicích první škola v chalupě č.12 • povoleno zřízení české státní reálky • 1919/20 - první školní rok ve vlastní budově • 1928/29 - Státní reálné gymnázium v Praze 13 v Kodaňské ulici • nová budova v Přípotoční ulici, kde ústav sídlí dodnes, sdružovala 3 školy: - základní devítiletou - střední všeobecně vzdělávací - střední školu pro pracující

4 Moderní historie školy
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Moderní historie školy • vytvoření gymnázia • 1983/84 - vytvoření samostatné sportovní školy (zaměření plavání, lehká atletika) • 1993/94 - oficiální název „Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční“ • oficiální název „Gymnázium“ – studium ve 2 oborech – všeobecné a sportovní příprava • 2005/06 - škola nabízí navíc studium v oboru zaměření tělesná výchova

5 Motto: Nestačí znát, vědomosti musíme i používat. (Goethe)
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Základní údaje o škole Adresa: Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Web: Vzdělávací program školy: čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Ředitel školy: Mgr. Roman Vlček Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jan Vorreth Motto: Nestačí znát, vědomosti musíme i používat. (Goethe)

6 Co vám můžeme nabídnout?
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Co vám můžeme nabídnout? » Tradice a dobré jméno školy » Všeobecné zaměření školy » Široká nabídka volitelných předmětů » Vysoká úspěšnost přijímání na VŠ (90%) » Úroveň výuky jazyků » Kvalifikovaný učitelský sbor » Dostatek mimoškolních aktivit » Výměnné zahraniční projekty » Neformální a příjemná atmosféra » Dobré vztahy mezi pedagogy a studenty, mezi studenty i mezi pedagogy a rodiči

7 Naše cíle vzdělávání » Kvalitní příprava žáka pro studium na VŠ
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Naše cíle vzdělávání » Kvalitní příprava žáka pro studium na VŠ » Budování pozitivního vztahu ke vzdělávání » Rozvoj sportovního talentu » Harmonický rozvoj osobnosti studenta » Umožnit studentovi, aby se během čtyř let studia dokázal profilovat díky možnostem výběru různých zkušeností z různých oborů a díky vlastním prezentacím » Dát všem příležitost přiblížit se různým profesím a v případě zájmu si na vlastní práci ověřit předpoklady pro daný obor

8 Současný stav Počet tříd: 20 Počet žáků: 556
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Současný stav (Ke dni ) Počet tříd: 20 Počet žáků: 556 Průměrný počet žáků na třídu: 27,85 Počet pedagogických pracovníků: 61 Struktura tříd v ročníku: - obor všeobecné 3 třídy - obor sportovní příprava 1 třída - obor tělesná výchova 1 třída

9 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Obory Všeobecné - Čtyřletý vzdělávací program má všeobecné zaměření s důrazem na volitelnost, možnost profilace každého studenta Sportovní příprava - Skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávaní studentů, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost Tělesná výchova - Prostor ke středoškolskému vzdělávání sportovně všestranných studentů, pro které je sport životní filozofií

10 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Profil absolventa » Je tolerantní a umí být i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám » Dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností » Umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam dalšího vzdělávání » Získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít v praktickém životě » Umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací » Je schopen pracovat samostatně i v kolektivu

11 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Rozsah a obsah studia Výuka probíhá podle učebního plánu pro čtyřleté studium schváleného MŠMT ČR Naše priorita je možnost profilace každého studenta dle volitelných předmětů a seminářů Další naší prioritou je také jazyková výuka

12 Obsah studia 1. ročník - pojatý všeobecně
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Obsah studia 1. ročník - pojatý všeobecně - Volba dvou cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) s posílením 1. cizího jazyka ze ZŠ - Na závěr 1.ročníku volba volitelného bloku dle zájmu 2. ročník - zvýšení profilace studenta - Volba bloku předmětů, ty budou posíleny 1 hodinou týdně až do konce studia (3x1) Bloky: Přírodovědný - Bi, Ma, Fy Humanitní - Čj, Dě, ZSV

13 Obsah studia 3. ročník - další volitelný předmět (2 roky)
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Obsah studia 3. ročník - další volitelný předmět (2 roky) - další volitelný předmět bez ohledu na volitelný blok - přírodovědné i humanitní semináře, programování, deskriptivní geometrie, třetí jazyk 4. ročník - prohloubení přípravy na VŠ - posílení předmětů pro další prohloubení přípravy na VŠ dle nabídky školy - volba z přibližně 15 předmětů (psychologie, dějiny umění - architektura, Bi, Fy, dějepis 20.století, filozofie a etika, jazykové semináře...)

14 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Kurzy a výjezdy 1. ročník - seznamovací výjezd, zaměřený na problémy přechodu na střední školu, efektivní způsoby studia, vzájemné poznání a přípravu na vstup do nového prostředí 2. ročník - lyžařský kurz v českých nebo rakouských horách 3.ročník - sportovní kurz

15 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Mimoškolní aktivity Akce pro všechny - projektové dny a dny exkurzí, besedy s odborníky různých profesí, návštěvy divadel, filmových představení... Školní sport - lyžařské zájezdy do zahraničí, vodácký kroužek, košíková, volejbal, posilovna... Umělecká realizace - pěvecký kroužek, dramatický kroužek, Filmový klub... Poznávací zájezdy - Anglie, Irsko, Španělsko, Německo, Dánsko, Finsko, Švýcarsko, Francie...

16 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Materiální zázemí » Příjemné prostředí a kvalitní vybavení speciálních učeben dovolují různorodou a efektivní výuku » Speciální učebna s interaktivní tabulí » Laboratoře na fyziku, chemii, biologii » Multimediální učebny » Učebny informatiky a výpočetní techniky připojené k Internetu a propojené v síti Novell » Čtyři učebny cizích jazyků » Odborné učebny hudební a výtvarné výchovy » Studovna a knihovna » Posilovna, hřiště s umělým povrchem a tělocvičny » Jídelna a bufet

17 Cizí jazyky I Anglický jazyk » první jazyk pro všechny
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Cizí jazyky I Anglický jazyk » první jazyk pro všechny » všichni studenti rozděleni do skupin podle úrovně znalostí v rámci třídy » týdně 4 hodiny v každém ročníku » rodilí mluvčí » semináře z anglického jazyka ve 4. ročníku » příprava na zkoušky FCE

18 Cizí jazyky II Další jazyk
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Cizí jazyky II Další jazyk » němčina, francouzština, ruština, spanělština » týdně 3 hodiny » rodilí mluvčí pro španělský jazyk » semináře z druhého jazyka ve 4.ročníku » ve 3. ročníku možnost studovat 3. jazyk formou volitelného předmětu » nepovinné kroužky z druhého jazyka - výuka je podporována mezinárodními projekty (Comenius), rozšiřující možnost uplatnění absolventa

19 Mezinárodní spolupráce
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Mezinárodní spolupráce » Projekty Comenius (Sokrates) - Dlouholetá spolupráce s partnerskou školou IES Monte Castello Burela, Galicie, Španělsko 1. Současné projevy umění v Galicii a Čechách, 2. Evropa - kultura nakloněná přírodě , 3. Pohled do minulosti Flash - Back, 4. Spolupráce škol : Einheit und Vielfalt - Die ausgewelte Feste im Lauf des Jahres » Internetové konference eTwinning » Návštěvy zahraničních studentů a učitelů

20 Vzdělávání nadaných studentů
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Vzdělávání nadaných studentů » Podpora účasti na soutěžích, olympiádách, SOČ » Školní konference - prezentace a obhajoba studentských prací » Vytváření studijních skupin napříč ročníky v dnech věnovaných projektům » Zařazování volitelných předmětů dle zájmu studentů » Studijní individuální plány pro talentované sportovce » Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce ročníku

21 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat...
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat... 1. Získáš kompetence, které potřebuješ k přijetí a dalšímu studiu na vysoké škole 2. Můžeš si zvolit část studijního programu výběrem z volitelných předmětů 3. Dostaneš prostor pro prezentaci - časopis, školní konference, projektové dny, mezinárodní projekty 4. Můžeš se realizovat umělecky - divadelní kroužek, pěvecký sbor, tradiční ples školy v Lucerně, Filmový klub, Večery poezie... 5. Můžeš pečovat o své tělo - posilovna, školní i mimoškolní turnaje, lyžařské kurzy, vodácké zájezdy, soustředění pro studenty sportovních tříd...

22 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat...
Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat... 6. Můžeš dělat něco pro ostatní - školní Vánoce, vánoční a velikonoční dílny, dobrovolnictví, adopce na dálku (Areif Yasmin - adoptivní syn školy) 7. Můžeš poznávat a cestovat - výměnné jazykové pobyty, poznávací zahraniční zájezdy 8. Máme kvalitně vybavené odborné učebny, počítače pro všechny 9. Naučíš se mluvit v cizím jazyce - zahraniční lektoři, výjezdy do zahraničí, mezinárodní projekty, semináře a jazykové kroužky 10. Najdeš přátelské studijní prostředí a vstřícný vztah učitel - student

23 Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10
Slavní absolventi... Od roku 1961 prošly naší školou tisíce studentů... Ač každou chvíli jiný název, přece stále stejná PŘÍPOTOČNÍ... Od název Gymnázium Přípotoční, Praha 10 Pavel Richter, (1. a 2. ročník ), Hokejový trenér, Mistr světa ledním hokeji Jana Kratochvílová, ( ), zpěvačka MUDr. Michael Pipka, ( ), zdravotnický zástupce přednosty, FN Královské Vinohrady MUDr Jan Škovránek, CSc., ( ), přednosta dětského kardiocentra, Fakultní nemocnice Motol Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., ( ), odborník v kardiologii, docent kardiologie 1.LF.UK v Praze

24 © 2007 Gymnázium Přípotoční. Všechna práva vyhrazena.
Slavní absolventi... Jiří Lábus, ( ), herec, cena Thálie MUDr Jiří Běhounek, ( ), od 1989 primář ortopedie v Pelhřimově Zdeněk Svěrák, ( ), herec, režisér, scénárista Ilona Hlaváčková, ( ), plavkyně, ME, 2. na MS Marek Epstein, ( ), scénárista, spisovatel Hilgertová Štěpánka, ( ), královna divoké vody, zlatá OH Atlanta 1996, Sydney 2000 Olga Šípková, ( ), mistryně Evropy a Světa v aerobicu Daniel Hůlka, ( ), zpěvák Barbora Špotáková, ( ), atletka Barbora Tachecí, ( ), novinářka Tomáš Vegner, ( ), krasobruslař © 2007 Gymnázium Přípotoční. Všechna práva vyhrazena.


Stáhnout ppt "Gymnázium Přípotoční."

Podobné prezentace


Reklamy Google