Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V. Nezabiješ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V. Nezabiješ."— Transkript prezentace:

1 V. Nezabiješ

2 V. Nezabiješ Osnova: Tři tendence lidské duše.
Jejich protiváha v evangelijních radách a V. - VII. přikázání. A) Původní význam lidského přikázání. B) Vývoj původního smyslu pátého přikázání ve Starém a Novém zákoně.

3 V. Nezabiješ C) Páté přikázání v naší době
Odpovědnost člověka týkající se 1. jeho vlastního života 2. života druhých od začátku do konce 3. soužití společnosti

4 V. Nezabiješ 1. Odpovědnost za vlastní život Zdraví, definice, význam.
A) Ohrožení zdraví a života B) AIDS C) Sebevražda D) Násilí, mučení a trest smrti E) Nasazení a obětování zdraví a života

5 V. Nezabiješ 2. Ochrana lidského života na jeho počátku
A) Terminologie B) Spor o statut embrya – osoba? Ontologický personalizmus Empirický funkcionalizmus C) Genový výzkum a genová technologie

6 V. Nezabiješ K samostatnému studiu: Donum vitae Evangelium vitae
Humanae vitae Dignitas personae Jan Pavel II.: Teologie těla

7 V. Nezabiješ Harald Schutz-Hencke: „Der gehemmte Mensch“:
hapticko-retentivní – hapt... – hmat..., libidózní agresivní tendence Souvislost se sliby chudoby, čistoty a poslušnosti

8 V. Nezabiješ Přikázání V., VI., VII. patří k nejstarším částem Dekalogu. Akcent na život společnosti – spolu se IV. přikázáním. Nejde o tom výšeuvedné tendence popřít, ale pracovat s nimi. To, jak se s nimi pracovalo a pracuje ukazují právě tyto čtyři další přikázání.

9 V. Nezabiješ Život je podstatou každého společenství, bez života nelze samozřejmě o společenství mluvit. Erich Fromm: zvíře, když nemusí, nezabíjí, na rozdíl od člověka.

10 V. Nezabiješ A) Původní význam pátého přikázání „Rasach“.
V. přikázání – protiprávní nebo společenských zvyklostem odporující zabití. Významnou roli hraje bezbrannost oběti. Krevní msta Zamýšlené nebo nezamýšlené zabití.

11 V. Nezabiješ Další vývoj
Ex 21,12: „Kdo někoho uhodí a ten zemře, musí zemřít.“ Kdo byl onen Někdo: svobodný Izraelita. Dále: Gen 9,6: „Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita.“ Zde – posun k slovu „adam“, člověk bez rozdílu

12 V. Nezabiješ Z toho plyne univerzální tendence:
Hospodin chrání nevinný život.

13 V. Nezabiješ B) Vývoj původního smyslu pátého přikázání ve Starém a Novém zákoně Pokračování univerzalizující tendence. Lv 19,2: „Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“

14 V. Nezabiješ Lv 19,34: „...ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské.“

15 V. Nezabiješ Nový zákon – láska k bližnímu jako největší přikázání – přednostně vůči chudým a cizincům – Samaritán. S kým sedával Ježíš u stolu? Pavlovská, janovská teologie. Dnes pokračování univerzalizující tendence – koncept lidských práv.

16 V. Nezabiješ C) Páté přikázání v naší době Odpovědnost člověka:
Vlastní život Život druhých od začátku do konce Mírové soužití společnosti

17 V. Nezabiješ 1. Odpovědnost za vlastní život Dva extrémy:
Zbožštění těla a života Pohrdání tělesností Je lidský život nejvyšší hodnotou?

18 V. Nezabiješ Definice zdraví WHO:
„stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a nesestává se jen z absence nemoci nebo vady“. Přestože toto je užitečná a přesná definice, dá se považovat za idealistickou a nerealistickou. Podle této definice je 70–95% lidí jako nezdravých.

19 V. Nezabiješ Zdraví stojí na jednom z nejvyšších míst hodnotového žebříčku. Následky ztráty zdraví: ztráta výkonnosti – psychické, pracovní pracovní ohrožení – možná ztráta práce, ztráta pracovní pozice, majitel firmy – ohrožení postavení firmy na trhu... narušení sociálních kontaktů, vazeb

20 V. Nezabiješ Místo zdraví v kontextu lidského života
Ideologizace zdraví Doping, trávení volného času, „wellness business“ Kosmetické zásahy do vlastního organizmu (chápání rámce vlastní osoby x prostředek byznysu – modeling).

21 V. Nezabiješ A) Ohrožení zdraví a života
a) Závislosti – léky, alkohol, drogy Adiktologie Pro závislost se nikdo nerozhoduje, do závislosti se padá.

22 V. Nezabiješ Motivace dvojího (trojího druhu): Kompenzovat nedostatek
Dopřát si něco „navíc“ Kombinace předchozího

23 V. Nezabiješ Následky: psychická a fyzická destrukce osoby
destrukce sociálních vztahů finanční problémy kriminální problémy

24 V. Nezabiješ Řešení: Poznání a uznání závažnosti stavu
terapie – psychoterapie, farmakoterapie, riziko recidivy po vyléčení.

25 V. Nezabiješ Prevence: Předběžná ostražitost. Rodiče závislost u svých dětí vylučují... Rodina Škola Stát Církve

26 V. Nezabiješ b) AIDS Princip nemoci Princip přenosu
Nemoc jako Boží trest? AIDS jako model chování v podobných situacích

27 V. Nezabiješ Další etické aspekty:
Přijetí nemocných bez moralistického povyšování nebo diskriminace. Pokud není jisté, zda je osoba postižena, má se držet všeho, co by mohlo vést k možnému přenosu infekce

28 V. Nezabiješ Osoby s prokázanou infekci mají zabránit nákaze ostatních. Mají nemocní o svém onemocnění sami informovat blízké osoby, lékaře? Jaká je pravděpodobnost nákazy? Povinnosti státu. Výchova – komplexní otázka sexuálních postojů.

29 V. Nezabiješ c) Sebevražda
Je možné kvůli vyšším dobrům přijmout zlo zničení života, zde ho sebevraždou ho přímo způsobit? Nejsme jako lidé zásadně oprávněni svobodně opustit tento život? Je sebevražda v každém případě vždy eticky zavrženíhodný čin?

30 V. Nezabiješ Je otázkou, kolik je v sebevraždě svobody a kolik jí zbude po sebevraždě... Motivy sebevraždy: Bilanční Demonstrativní Sebevražda pod vlivem jiné psychické nemoci „Filozofická“ sebevražda

31 V. Nezabiješ Etické hodnocení sebevraždy a proměna tohoto hodnocení v dějinách.

32 V. Nezabiješ d) Násilí, mučení, trest smrti
Přiměřená, nepřiměřená obrana Mučení – např. zadržený příslušník teroristického hnutí, ví (?) o plánech organizace...? Nemohl bych ho pomučit, abych zachránil tisíce? Trest smrti

33 V. Nezabiješ e) Nasazení a obětování vlastního života
Jsme oprávněni obětovat zdraví a život kvůli jiným dobrům a hodnotám?

34 V. Nezabiješ 1. Ochrana lidského života na jeho počátku
a) v souvislosti s nitroděložním vývojem je třeba objasnit některé termíny Oplodnění Preembryo Embryo Fetus

35 V. Nezabiješ Ontologický personalizmus
Boethius: „Persona est rationalis naturae individua substantia. Lidské bytí se osobou nestává, ale je osobou od samého začátku koncepce. Oplozené vajíčko je jedinečná a komplexní genetická entita.

36 V. Nezabiješ Ontologický personalizmus a problematika jednovaječných dvojčat.

37 V. Nezabiješ Empirický funkcionalizmus
Rozdíl mezi pojmy lidské bytí a lidská osoba. Gradualizmus – dynamicky narůstající morální hodnota. Jaký stupeň rozvoje lidského bytí je zároveň dosažením stavu – být osobou? Tolley, Thomsonová

38 V. Nezabiješ Individualita – nedělitelnost – jako podmínka k přiznání statutu osoby. Vývoj nervové soustavy ...odstupňované právo na život?

39 V. Nezabiješ Viabilita Engelhardt – o osobě je možno uvažovat pouze tam, kde je subjekt schopen uvažovat o morálních argumentech. Oslabení morálního statutu embrya odepřením schopnosti být osobou se může projevit v jednání s embryi.

40 V. Nezabiješ Robertson – můžeme vedle sebe postavit symbolickou cenu ukončení lidského života a prospěch, který potrat přinese. Singer - …život fetu nemá větší cenu než život živočišných organizmů na stejné úrovni rozumu, sebeuvědomění, vědomí, schopnosti cítit apod. Těžce postižené dítě x delfín.

41 V. Nezabiješ Singer – pokračování
Mohu-li zničit vajíčko a spermii v Petriho misce, mohu také zničit embryo... Engelhardt – fetus není osoba, je to biologický produkt osob. Viabilita – kdy zachraňovat novorozence Pokud není embryo osobou, jaká je jeho právní ochrana?

42 V. Nezabiješ Zhodnocení kontroverze:
Není-li dosud prokázáno (přijato), že embryo lidskou osobou není, měli bychom se k němu chovat jako k osobě.

43 V. Nezabiješ c) Genový výzkum a genová technologie
Příroda a životní prostředí Rostlinná technologie Chov zvířat Výroba léků

44 V. Nezabiješ Člověk – manipulace na tělových buňkách nebo zárodečných buňkách. Tělové buňky – přenos genu, kdy se za defektní vsadí zdravý gen (např. střádavé nemoci). Při tomto způsobu se vlastnosti nepřenášejí na potomky. Zárodečné buňky – primárně jde o to zabránit, aby se genetický defekt nepřenášel na potomky. Tímto transferem se změní všechny buňky, změněný stav genů se přenáší na potomky.

45 V. Nezabiješ Problémy: Nikdy není jisté, co vlastně děláme
U genetických manipulací tělových buněk je „výhoda“, že se manipulace nepřenášejí na potomstvo. Konkrétní člověk může vyjádřit vlastní postoj ke změně.

46 V. Nezabiješ U genetických manipulací zárodečných buněk se člověk, kterého se změna týká (potomek) nemůže k problému vyjádřit (výrazně je tak napadena jeho autonomie).

47 V. Nezabiješ Řešení: Dvojí východisko:
Chránit a obhospodařovat svěřenou zemi (viz Gen 2,15) Podmanit si zemi (Gn 1,27). Podmanit si zemi neznamená ji totálně vydrancovat!

48 V. Nezabiješ Jsme oprávněni zasahovat do podstaty přírody – pokud je tedy genetická informace touto podstatou? Genetické manipulace na člověku. Člověk nesmí být nikdy pouze objektem jednání. Jako osoba nesmí být nikdy zneužit k nějakým účelům (Kant).

49 V. Nezabiješ Z tohoto pohledu je genová terapie na tělových buňkách eticky přípustná. (Můžeme na ni nahlížet podobně jako na transplantaci tkáně). Manipulace se zárodečnými buňkami je mnohem závažnější – potomek nemůže o sobě rozhodnout + nevíme, co děláme...

50 V. Nezabiješ Rozhodujícím kritériem pro hodnocení genových manipulací na zárodečných buňkách je právo embrya a jeho potomků na tělesnou integritu a osobní identitu. Obojí je zásahem do lidského embrya zásadně porušeno. Proto jsou také odsouzeny i všechny ostatní experimenty na embryích, vč. reprodukčního klonování.

51 V. Nezabiješ d) Genetické poradenství a prenatální vyšetření Otázky:
Zda vstoupit do manželství Zda lze odpovědně počít dítě Zda jsou mladí manželé připraveni přijmout a vychovat postižené dítě. Podobně manželé, kteří již jedno postižené dítě mají.

52 V. Nezabiješ Moderní metody genetické diagnostiky a poradenství podávají informaci o pravděpodobnosti Rozhodnutí o přijetí dítěte musejí budoucí rodiče učinit sami. Genetické poradenství musí být nedirektivní.

53 V. Nezabiješ Rozhodnutí podstoupit genetické poradenství nesmí automaticky znamenat nepřijetí již počatého dítěte. Vnesením informací může genetické poradenství přispět ke zklidnění situace.

54 V. Nezabiješ e) Etické aspekty prenatální diagnostiky
Jedná se o medicínské metody, kterými může být zjištěno, zda a v jaké míře je již počaté dítě nemocné. Pro drtivou většinu těhotných žen znamená uklidnění. Ostatním přináší informaci o pravděpodobnosti narození nemocného dítěte.

55 V. Nezabiješ Negativní stránkou prenatálního vyšetření je spojení s úmyslem postižené dítě nedonosit. Není možné chtít po matce souhlas s vykonáním přerušení těhotenství automaticky v souvislosti s patologickým výsledkem prenatálního vyšetření. Na těhotnou ženu nesmí být vykonáván žádný nátlak.

56 V. Nezabiješ Otázka, zdali ženy mají podstupovat rutinní prenatální vyšetření – screeningy.

57 V. Nezabiješ Co s sebou narození postiženého dítěte přináší?
Zdali není jeho narození nad síly rodičů. Zdali je manželský pár povolán k péči o takové dítě. Zdali je opravdu sobecké se takového kříže zříci. Může postižené dítě dojít k opravdu humánní seberealizaci?

58 V. Nezabiješ Dítě nebude nikdy samostatné a často přežije rodiče. Kdo se o ně postará potom?

59 V. Nezabiješ Na druhou stranu:
Co tyto otázky znamenají pro rodiče, kteří o postižené dítě pečují? Jejich láska nemá cenu, nebo je „kontraproduktivní“? Co znamená jejich oběť? Co si mají myslet samotní postižení? Že se neměli vůbec narodit?

60 V. Nezabiješ Čím vlastně při mentalitě empirického funkcionalizmu ospravedlňujeme právo na život narozených postižených, jestliže je nenarozeným upíráme? Také cukrovka, krátkozrakost, i jiné... jsou genetická postižení.

61 V. Nezabiješ f) Problematika ukončení těhotenství – interrupce
Každý život, i nenarozený, se může dostat do konfliktu s jinými dobry. Mnohdy vidí rodiče nebo žena v zabití nenarozeného dítěte poslední prostředek k tomu, aby se nemuseli v konfliktu vzdát dober, která se jim zdají být důležitá nebo dokonce nezadatelná. Jak tyto situace řešit?

62 V. Nezabiješ Indikace interrupcí a jejich hodnocení
Medicínská indikace Kriminologická indikace Sociální indikace Eugenická indikace

63 V. Nezabiješ f) Zákony státu a ochrana nenarozeného života
Každá společnost má povinnost chránit lidský život jako základní právní dobro – viz např. také Všeobecná deklarace lidských práv a svobod (tak je pak zakomponována do dalších etických deklarací a kodexů).

64 V. Nezabiješ Etické aspekty a požadavky
Konkrétní právní pořádek není důvodem pro mravní dovolenost těhotenství, ani na ně nesmí vznášet nárok. Neexistuje právo na přerušení těhotenství. Otázky kolem tzv. výhrady svědomí. Otázka poradenství.

65 V. Nezabiješ 2. Péče o nemocné a umírající lidi – péče o život na jeho konci a) služba nemocným a umírajícím Nemoci a utrpení kladou otázku „odkud“ a proč“. Jaký je smysl utrpení? Procházíme krizí... Slabost člověka v. pokroky medicíny. Smí lékař to, co může? Člověk má právo na důstojné umírání.

66 V. Nezabiješ Z toho vyplývá: Požadavek doprovázení při umírání,
povinnost neusmrcovat lidský život.

67 V. Nezabiješ b) Co je eutanázie?
Eu-thanasia – něžná smrt. V antice – pomoc k dobré smrti. Nacizmus. Nyní: úmyslné zkrácení procesu umírání. Nemocnému se nedostane pomoci v jeho umírání, ale jeho umírání je zkráceno usmrcením.

68 V. Nezabiješ Aktivní eutanázie Pasivní eutanázie
Eutanázie tedy spočívá jak v rovině úmyslu, tak v rovině použitých metod.

69 V. Nezabiješ Pojem eutanázie by měl být používán pouze ve smyslu aktivní eutanázie jako přímé zabití umírajícího nebo nevyléčitelně nemocného a ve smyslu záměrného opomenutí vyžadovaného udržování života. Pozor na kluzký svah – dovolení aktivní eutanázie.

70 V. Nezabiješ c) řádné a mimořádné prostředky v diskuzi o konci života
Afirmativní a negativní doporučení Řádné prostředky v lékařské etice 1. Použitím tohoto prostředku vzniká naděje na kvalitativní a trvalé zlepšení, nikoliv jen na představě o oddálení nevyhnutelného.

71 V. Nezabiješ 2. Řádný prostředek musí být součástí normální, standardní péče. Experimentální postupy se za řádné prostředky nepovažují. 3. I z pozice sociální a ekonomické nelze vyžadovat více než je běžné. 4. Nutno zvážit, zda zamýšlený prostředek není příliš tíživý (bolest, strach…). 5. Řádné prostředky by měly být vyhovující a snadno rozumně použitelné.

72 V. Nezabiješ Za mimořádné prostředky lze považovat ty, které se po úvaze jeví jako nemožné: 1. Prostředky nelze získat nebo je použít, nejsou dostupné. 2. S dosažením na tyto prostředky by bylo spojeno příliš velké úsilí a námaha. 3. Tyto prostředky jsou příliš bolestivé. 4. Prostředky jsou ekonomicky nedostupné. 5. Nepřekonatelný odpor a strach nemocného.

73 V. Nezabiješ d) princip dvojího účinku
Definice: Je dovoleno zapříčinit jednání, ze kterého bezprostředně pochází dvojí účinek - jeden dobrý a druhý zlý, pokud je dobrý účinek zamýšlen, zlý z přiměřené příčiny připuštěn.

74 V. Nezabiješ Podmínky aplikace princip dvojího efektu
1. Konání samo je mravně dobré, nebo alespoň mravně neutrální. 2. Záměrem jednajícího je dobro. 3. Dobrý efekt není následkem špatného. 4. K tomu, aby byl špatný efekt připuštěn, existuje dostatečně vážný důvod.

75 V. Nezabiješ Tlumení bolesti v. eutanázie Terminální sedace.
e) nenasazení a omezení léčby Tyto dva postupy souvisejí s předchozími úvahami. Obojí může a nemusí být eutanázie. Otázkou je, zdali chci připustit smrt jako přitakání neodvratnému anebo zda chci odstranit utrpení zkrácením života.

76 V. Nezabiješ f) Dříve projevená přání (DPP) DPP a autonomie.
DPP a jejich interpretace. DPP a otázky kolem eutanázie, pasivity a aktivity. jednání. Otázky kolem bazální péče, výživy, PEG sondy.

77 V. Nezabiješ g) Paliativní péče Princip: palio – přikrývám.
3. Mír a válka. Terorizmus Dostudovat ;-)


Stáhnout ppt "V. Nezabiješ."

Podobné prezentace


Reklamy Google