Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVIDENCE OBYVATEL. Evidence řidičů a motorových vozidel  Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají:  Evidenci držitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVIDENCE OBYVATEL. Evidence řidičů a motorových vozidel  Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají:  Evidenci držitelů."— Transkript prezentace:

1 EVIDENCE OBYVATEL

2 Evidence řidičů a motorových vozidel  Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají:  Evidenci držitelů oprávněných k řízení motorových vozidel  Vydávají oprávněným osobám řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče  Vydávají průkaz způsobilosti vozidla (vyjma historických a sportovních vozidel)

3 Matrika  Činnost matričních úřadů upravuje zákon č. 301/2000 o matrikách.  Matriční úřady evidují a provádějí ověřování listin a podpisů, vysvědčení, kopie smluv, písemností, zajišťují a zprostředkují výpisy z rejstříku trestů  Matriční úřady provádějí tyto úkony:  Zaznamenávají matriční události (narození dítěte, sňatek, rozvod)  Zaznamenávají matriční změny (změny jména)  Matriční opravy (oprava chyb)

4 Matriční knihy  Kniha narození (rodný list)  Kniha sňatků (oddací list)  Kniha úmrtí (úmrtní list)  Knihy registrovaného partnerství (osvědčení o uzavření registrovaného partnerství)

5 Archivnictví  Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní správou. Předmětem činnosti archivů e péče o archiválie.  Pojem archiv má tyto významy:  Soubor písemností a jiných záznamů dokumentární povahy (archiválie)  Objekt (místnost, budova s uloženými archiváliemi)  Instituce, která vykonává archivní činnost (třídění, ukládání, uchovávání, ochrana, vědecké a praktické využití archiválií)

6 Instituce archivní správy  Archivní správa MV  Národní archiv  Statní oblastní archivy  Moravský zemský archiv v Brně  Specializované archivy (České televize, ČNB, Český rozhlas, Vojenský ústřední archiv)  Bezpečnostní archiv  Archiv územně právních celků  Církevní archivy  Správní archivy (jednotlivých ministerstev a správních organizací)

7 Vybrané pojmy archivnictví  Organizace s jakoukoliv právní formou podléhá zákonu o archivaci. Každá organizace má spisový a skartační řád schváleným státním archivem  Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti nejen organizací veřejné správy, ale i z činnosti jednotlivců a které mají ke svému historickému, politickému, hospodářskému a kulturnímu významu trvalou dokumentární hodnotu  K ukládání a studiu archivních materiálů slouží spisovna

8 Skartační řád  Jedná se o předpis pro legální likvidaci archiválií, písemností a informací, které nemají archivní hodnotu.  Organizace jsou povinny řídit se schváleným skartačním řádem, který obsahuje skartační návrh, skartační seznam, skartační lhůty a knihu předávání písemností  Skartační znak (označení hodnoty dokumentu)  A – dokument, archiválie trvalé hodnoty; předávají se na základě protokolu do Okresního archivu  S – archiválie bez archivní hodnoty se v rámci skartačního řízení zničí  V – archiválie, jehož hodnotu nelze předem určit, po uplynutí skartační doby se označí jako A nebo S

9 Skartační lhůty a řízení  Skartační řízení je proces vyřazení dokumentů, které pozbyly správní či provozní upotřebitelnosti  Skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy v organizaci. Po uplynutí skartační lhůty se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí se skartačním znakem (5 let= S5)  Skartační protokol je písemnost, kterou vydává státní archiv, a tím povoluje písemnost předat ke zničení

10 Tajemství  Nakládání z důvěrnými informacemi upravují následující zákony  zákon č. 558/91 Sb., o státním, hospodářském a služebním tajemství  Zákon č. 154/94 o bezpečnostní službě  Zákon č. 153/94 o zpravodajských službách  Informace, ke kterým nemá přístup veřejnost podléhají utajení. Důležitost utajení je vyjádřena stupni:  Důvěrné  Tajné  Přísně tajné

11 Právně ošetřené utajené informace  Státní tajemství - vše, co má zůstat utajeno v zájmu ČR  Služební tajemství (soudy, Policie, ozbrojené síly) – důležité skutečnosti související s činností státních orgánů a má být utajeno v obecném zájmu  Hospodářské tajemství – vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a je v obecném zájmu  Vojenské tajemství – důležité informace o činnosti vojenských sil  Listovní tajemství – vyplývá z LZPS  Poštovní tajemství – povinnost provozovatele poštovních služeb  Další pojmy – obchodní tajemství, lékařské tajemství, atp.

12 Bezpečnostní funkce Ministerstva vnitra ČR  Policie ČR  Hasičský záchranný sbor  Další činnosti v oblasti bezpečnosti – např. nakládání se zbraněmi a střelivem

13 Policie ČR  Plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti  Postupuje podle zákonů, zejména zákona č. 361/2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních služeb  Chrání bezpečnost osob a majetku, vede boj proti terorismu, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a vykonává další činnost  Policie je řízena policejním prezidiem (prezident je jmenován a odvoláván ministrem vnitra)  Dále se člení na jednotlivé útvary a služby (Letecká služba, Služba cizinecké policie, Služba kriminální policie a vyšetřování, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, aj.)  Územně na 14 krajských ředitelství

14 Hasičský záchranný sbor  Organizační součástí MV  Je řízeno generálním ředitelstvím HZS, pod které patří 14 krajských ředitelství  Základní složka integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje přípravu na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací  Spolupracujeme s ostatními složkami IZS

15 Druhy jednotek požární ochrany  Hasičské záchranné sbory jsou zřizovány státem a příslušníci vykonávají své povolání ve služebním poměru  Sbory dobrovolných hasičů jsou zřizovány obcemi, městy. Činnost vykonávají na základě dobrovolnosti  HZS podniku jsou zřizovány právnickými osobami, které vykonávají činnost se zvýšenými požárním nebezpečím (např. Paramo Pardubice, Syntezia, aj.)

16 Každá HZS má stanoveny odlišné nárpky na činnost, a to dle  Operační hodnoty (podřízenost nadřízenost velení)  Doby výjezdu a dojezdu na místo zásahu  Nároků na osoby vykonávající činnost v jednotkách  Zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost Orgány požární ochrany mají právo: - Posuzovat objekty z hlediska požární ochrany - Ukládat sankce na porušování povinností požární ochrany - Vymezovat podstatu správních deliktů a příčin požárů, pohrom a havárií

17 Požární ochrana  Každý občan je povinen poskytovat pomoc a počínat si tak, aby nezvadal příčinu vzniku požáru, neohrozil život, zdraví, majetek osob, či zvířat  Zákon o požární ochraně upravuje činnost požární ochrany v oblastech  Ochrana života, zdraví a majetku před požáry  Poskytování pomoci při mimořádným událostech živelních pohromách, průmyslových haváriích a teroristických útocích

18 Zbraně a střelivo  156/2000 Sb., o zbraních a střelivu (nevztahují se na zbraně a střelivo Armády ČR a Bezpečnostních sborů ČR).  Vlastnit zbraň mohou fyzické a právnické osoby.Zakázanou zbraní je takový typ zbraně, který umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště  Zákon o zbraních a střelivu upřesňuje podmínky:  získání zbrojního průkazu  zabezpečení zbraně při uskladnění a uložení  odebrání zbrojního průkazu

19 Postup legálního nákupu zbraně při splnění zákonných podmínek  Zájemce před zakoupením musí žádat o povolení v místě trvalého pobytu na místně příslušné správě Policie ČR.  Místně příslušná Policie vydá povolení ke koupi zbraně,  Zájemce na místě koupě vyplní formuláře o nabytí zbraně a předá je příslušnému oddělení Policie  Policie vydá zbrojní průkaz na příslušnou zbraň  Rovněž tak prodávající vyplní formulář o střelci i nakoupeném zboží (včetně střeliva)

20 Zbrojní průkaz  Vlastník zbraně je povinen:  žádat o registraci 5 dnů od nabytí zbraně  ohlásit použití zbraně, ke kterému došlo při nutné obraně nebo v krajní nouzi  podrobit se na výzvu Policie orientační zkoušce, zda při nošení zbraně není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek  Zbrojní průkaz  je dokladem o registraci zbraně  je veřejnou listinou, která obsahuje základní charakteristické údaje o zbrani  opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví ke zbrani, užívání, držení a nošení zbraně  doba platnosti je 5 let

21 Typy zbrojních průkazů  A ke sběratelským účelům  B ke sportovním účelům  C k loveckým účelům  D k výkonu zaměstnání nebo povolání  E k ochraně života, zdraví nebo majetku  K provádění pyrotechnického průzkumu

22 Podmínky vydání zbrojního průkazu  Zbrojní průkaz získá žadatel, který splní podmínky:  Je mu více než 21 let  absolvoval zkoušku odborné způsobilosti k manipulací se zbraní a vědomostní test  je zdravotně způsobilý (vydává posuzující lékař na základě lékařské prohlídky, případně psychologického či jiných vyšetření


Stáhnout ppt "EVIDENCE OBYVATEL. Evidence řidičů a motorových vozidel  Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají:  Evidenci držitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google