Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel

2 Evidence řidičů a motorových vozidel
Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají: Evidenci držitelů oprávněných k řízení motorových vozidel Vydávají oprávněným osobám řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče Vydávají průkaz způsobilosti vozidla (vyjma historických a sportovních vozidel)

3 Matrika Činnost matričních úřadů upravuje zákon č. 301/2000 o matrikách. Matriční úřady evidují a provádějí ověřování listin a podpisů, vysvědčení, kopie smluv, písemností, zajišťují a zprostředkují výpisy z rejstříku trestů Matriční úřady provádějí tyto úkony: Zaznamenávají matriční události (narození dítěte, sňatek, rozvod) Zaznamenávají matriční změny (změny jména) Matriční opravy (oprava chyb)

4 Matriční knihy Kniha narození (rodný list) Kniha sňatků (oddací list)
Kniha úmrtí (úmrtní list) Knihy registrovaného partnerství (osvědčení o uzavření registrovaného partnerství)

5 Archivnictví Archivnictví je upraveno zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Archivnictví je řízeno vnitřní státní správou. Předmětem činnosti archivů e péče o archiválie. Pojem archiv má tyto významy: Soubor písemností a jiných záznamů dokumentární povahy (archiválie) Objekt (místnost, budova s uloženými archiváliemi) Instituce, která vykonává archivní činnost (třídění, ukládání, uchovávání, ochrana, vědecké a praktické využití archiválií)

6 Instituce archivní správy
Archivní správa MV Národní archiv Statní oblastní archivy Moravský zemský archiv v Brně Specializované archivy (České televize, ČNB, Český rozhlas, Vojenský ústřední archiv) Bezpečnostní archiv Archiv územně právních celků Církevní archivy Správní archivy (jednotlivých ministerstev a správních organizací)

7 Vybrané pojmy archivnictví
Organizace s jakoukoliv právní formou podléhá zákonu o archivaci. Každá organizace má spisový a skartační řád schváleným státním archivem Archiválie jsou písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti nejen organizací veřejné správy, ale i z činnosti jednotlivců a které mají ke svému historickému, politickému, hospodářskému a kulturnímu významu trvalou dokumentární hodnotu K ukládání a studiu archivních materiálů slouží spisovna

8 Skartační řád Jedná se o předpis pro legální likvidaci archiválií, písemností a informací, které nemají archivní hodnotu. Organizace jsou povinny řídit se schváleným skartačním řádem, který obsahuje skartační návrh, skartační seznam, skartační lhůty a knihu předávání písemností Skartační znak (označení hodnoty dokumentu) A – dokument, archiválie trvalé hodnoty; předávají se na základě protokolu do Okresního archivu S – archiválie bez archivní hodnoty se v rámci skartačního řízení zničí V – archiválie, jehož hodnotu nelze předem určit, po uplynutí skartační doby se označí jako A nebo S

9 Skartační lhůty a řízení
Skartační řízení je proces vyřazení dokumentů, které pozbyly správní či provozní upotřebitelnosti Skartační lhůta je doba, po kterou jsou dokumenty uloženy v organizaci. Po uplynutí skartační lhůty se dokument zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí se skartačním znakem (5 let= S5) Skartační protokol je písemnost, kterou vydává státní archiv, a tím povoluje písemnost předat ke zničení

10 Tajemství Nakládání z důvěrnými informacemi upravují následující zákony zákon č. 558/91 Sb., o státním, hospodářském a služebním tajemství Zákon č. 154/94 o bezpečnostní službě Zákon č. 153/94 o zpravodajských službách Informace, ke kterým nemá přístup veřejnost podléhají utajení. Důležitost utajení je vyjádřena stupni: Důvěrné Tajné Přísně tajné

11 Právně ošetřené utajené informace
Státní tajemství - vše, co má zůstat utajeno v zájmu ČR Služební tajemství (soudy, Policie, ozbrojené síly) – důležité skutečnosti související s činností státních orgánů a má být utajeno v obecném zájmu Hospodářské tajemství – vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a je v obecném zájmu Vojenské tajemství – důležité informace o činnosti vojenských sil Listovní tajemství – vyplývá z LZPS Poštovní tajemství – povinnost provozovatele poštovních služeb Další pojmy – obchodní tajemství, lékařské tajemství, atp.

12 Bezpečnostní funkce Ministerstva vnitra ČR
Policie ČR Hasičský záchranný sbor Další činnosti v oblasti bezpečnosti – např. nakládání se zbraněmi a střelivem

13 Policie ČR Plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Postupuje podle zákonů, zejména zákona č. 361/2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních služeb Chrání bezpečnost osob a majetku, vede boj proti terorismu, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a vykonává další činnost Policie je řízena policejním prezidiem (prezident je jmenován a odvoláván ministrem vnitra) Dále se člení na jednotlivé útvary a služby (Letecká služba, Služba cizinecké policie, Služba kriminální policie a vyšetřování, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Útvar rychlého nasazení, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, aj.) Územně na 14 krajských ředitelství

14 Hasičský záchranný sbor
Organizační součástí MV Je řízeno generálním ředitelstvím HZS, pod které patří 14 krajských ředitelství Základní složka integrovaného záchranného systému (IZS), který zabezpečuje přípravu na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací Spolupracujeme s ostatními složkami IZS

15 Druhy jednotek požární ochrany
Hasičské záchranné sbory jsou zřizovány státem a příslušníci vykonávají své povolání ve služebním poměru Sbory dobrovolných hasičů jsou zřizovány obcemi, městy. Činnost vykonávají na základě dobrovolnosti HZS podniku jsou zřizovány právnickými osobami, které vykonávají činnost se zvýšenými požárním nebezpečím (např. Paramo Pardubice, Syntezia, aj.)

16 Každá HZS má stanoveny odlišné nárpky na činnost, a to dle
Operační hodnoty (podřízenost nadřízenost velení) Doby výjezdu a dojezdu na místo zásahu Nároků na osoby vykonávající činnost v jednotkách Zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost Orgány požární ochrany mají právo: Posuzovat objekty z hlediska požární ochrany Ukládat sankce na porušování povinností požární ochrany Vymezovat podstatu správních deliktů a příčin požárů, pohrom a havárií

17 Požární ochrana Každý občan je povinen poskytovat pomoc a počínat si tak, aby nezvadal příčinu vzniku požáru, neohrozil život, zdraví, majetek osob, či zvířat Zákon o požární ochraně upravuje činnost požární ochrany v oblastech Ochrana života, zdraví a majetku před požáry Poskytování pomoci při mimořádným událostech živelních pohromách, průmyslových haváriích a teroristických útocích

18 Zbraně a střelivo 156/2000 Sb., o zbraních a střelivu (nevztahují se na zbraně a střelivo Armády ČR a Bezpečnostních sborů ČR). Vlastnit zbraň mohou fyzické a právnické osoby.Zakázanou zbraní je takový typ zbraně, který umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště Zákon o zbraních a střelivu upřesňuje podmínky: získání zbrojního průkazu zabezpečení zbraně při uskladnění a uložení odebrání zbrojního průkazu 

19 Postup legálního nákupu zbraně při splnění zákonných podmínek
Zájemce před zakoupením musí žádat o povolení v místě trvalého pobytu na místně příslušné správě Policie ČR. Místně příslušná Policie vydá povolení ke koupi zbraně, Zájemce na místě koupě vyplní formuláře o nabytí zbraně a předá je příslušnému oddělení Policie Policie vydá zbrojní průkaz na příslušnou zbraň Rovněž tak prodávající vyplní formulář o střelci i nakoupeném zboží (včetně střeliva)

20 Zbrojní průkaz Vlastník zbraně je povinen: Zbrojní průkaz
žádat o registraci 5 dnů od nabytí zbraně ohlásit použití zbraně, ke kterému došlo při nutné obraně nebo v krajní nouzi podrobit se na výzvu Policie orientační zkoušce, zda při nošení zbraně není pod vlivem alkoholu nebo návykových látek  Zbrojní průkaz je dokladem o registraci zbraně je veřejnou listinou, která obsahuje základní charakteristické údaje o zbrani opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví ke zbrani, užívání, držení a nošení zbraně doba platnosti je 5 let

21 Typy zbrojních průkazů
A ke sběratelským účelům B ke sportovním účelům C k loveckým účelům D k výkonu zaměstnání nebo povolání E k ochraně života, zdraví nebo majetku K provádění pyrotechnického průzkumu

22 Podmínky vydání zbrojního průkazu
Zbrojní průkaz získá žadatel, který splní podmínky: Je mu více než 21 let absolvoval zkoušku odborné způsobilosti k manipulací se zbraní a vědomostní test je zdravotně způsobilý (vydává posuzující lékař na základě lékařské prohlídky, případně psychologického či jiných vyšetření


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google