Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 11. „Top ten“ důvodů, proč víme, že NZ mluví pravdu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 11. „Top ten“ důvodů, proč víme, že NZ mluví pravdu."— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 11. „Top ten“ důvodů, proč víme, že NZ mluví pravdu

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 01: autoři NZ uváděli o svém životě i negativní detaily   všechny negativní detaily, které autor o sobě uvádí, jsou pravděpodobně pravdivé proč?   díky tendenci většiny autorů vynechat to, co na ně vrhá špatné světlo

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim: "Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Marek 9, 30-32   učedníci mu nerozuměli

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: "Počkejte tu, než se pomodlím." Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. I řekl jim: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!" Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš." Přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. Řekl Petrovi: "Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít?

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, zastihl je spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel potřetí a řekl jim: "Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Marek 14, 32-41   učedníci nebyli ochotni Ježíše podpořit – byli bez zájmu, bez oddání

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z cesty, satane!; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!" Marek 8, 31-33   Ježíš kárá Petra

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci. Matouš 26, 33-35   i když slibovali, tak po Ježíšově zatčení všichni utekli – skrývají se ze strachu před židy

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Matouš 28, 16-20   někteří pochybovali i po Ježíšově vzkříšení

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   kdyby autoři NZ příběh vymýšleli, uvedli by všechny tyto detaily?   nemám tolik víry, abych tomu věřil

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 02: autoři NZ uváděli zvláštní detaily i o životě Ježíše   proč by autoři NZ vrhali negativní světlo na toho, kdo byl středem jejich svědectví?   jen za předpokladu, že chtěli věrně předat, jak jej znali (nic ze svého svědectví si nevymysleli, ale taky neubrali)

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. Marek 3, 21   jeho vlastní rodina si myslela, že se pomátl

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Židé ho o svátcích hledali a říkali: "Kde je?" Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: "Je dobrý." Jiní říkali: "Není, vždyť svádí lid." Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Jan 7, 11-13   o Ježíši se říkalo, že svádí lidi – je podvodník

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Já jsem chléb života. Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa." Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?" Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Jan 6, 48-53   po těch slovech někteří Ježíše opustili

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: "Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice." Ježíš mu na to řekl: "Šimone, chci ti něco povědět." On řekl: "Pověz, Mistře!" - "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?" Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému odpustil víc." Řekl mu: "Správně jsi usoudil!"

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: "Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje." Lukáš 7, 36-47   zaznamenali příběh, který by mohl být někým chápán jako sexuální výzva

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   kdyby autoři NZ příběh vymýšleli, uvedli by všechny tyto detaily?

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 03: autoři NZ zaznamenali vysoké nároky Ježíše   pokud by autoři NZ příběh vymýšleli, jistě by si život pro sebe učinili jednodušším   ale nezdá se, že by např. „kázání na hoře“ bylo vymyšleno někým jiným než Ježíšem

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš.´ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Matouš 5, 27-28   pokud i myšlení člověka je hříchem, tak všichni – i autoři Nového Zákona – jsou před Bohem vinni

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Také bylo řečeno: `Kdo propustí svou manželku manželku, ať jí dá rozlukový lístek!´ Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí ji do cizoložství; a kdo by se s propuštěnou ženou oženil, cizoloží. Matouš 5, 31-32   přísné měřítko rozvodu a možnosti opětovného sňatku s někým jiným

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, zub za zub´. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou; a tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Matouš 5, 38-42   neodporovat urážkám a útokům = jít proti základnímu instinktu člověka (instinkt sebezáchovy) … napsáno v době, kdy se blížilo pronásledování křesťanů

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5, 43-45   podobná etika nebyla nikdy vyslovena – přikazuje laskavost tam, kde nepřátelství by bylo přirozenou reakcí

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6, 19-21   nehromadit finanční zabezpečení odporuje naší snaze o zajištění

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Matouš 7, 1-5   nesoudit, dokud nebude můj vlastní život v pořádku, odporuje mé tendenci poukazovat na chyby druhých

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   co jiného vedlo k vytváření tak vysoké morálky, než že Ježíš tato slova skutečně řekl?

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 04: autoři NZ věrně odlišují slova Ježíše od svých vlastních slov   kdyby si příběh vymýšleli, bylo by pro ně snadné nechat Ježíše „promluvit“ o kontroverzních otázkách   prostě by jen Ježíšovi do úst vložili „správnou odpověď“

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: "Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon." Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Skutky 15, 5-6   otázka, zda křesťané mají dodržovat židovský zákon, byla řešena před rokem 60 n.l., ovšem Bible poctivě zaznamenává, jak se učedníci sešli v Jeruzalémě a rozhodli ji

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji - ne já, ale Pán - aby žena od muže neodcházela. A když už odejde, ať zůstane neprovdána nebo se s mužem smíří; a muž ať ženu neopouští. 1. Korintským 7, 10-11   Pavel připomíná slova Ježíše o rozvodu; pak pokračuje a starostlivě odlišuje, že následující radu už neřekl Ježíš, ale říká ji on:   Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. (1. Korintským 7, 12-13)

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 05: autoři NZ o vzkříšení uvádějí takové detaily, na něž by sami nepřišli

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pohřeb Ježíše:   Ježíše pohřbil Josef z Arimateje, člen židovské rady, která Ježíše odsoudila k smrti.   Proč by autoři NZ vrhali člena Sanhedrinu (= židovské rady) do tak příznivého světla?   Tento detail byl snadno ověřitelný, takže pokud to nebyla pravda, mohli jej židé snadno zpochybnit.

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   prvními svědky vzkříšení byly ženy:   jednou z prvních byla Marie z Magdaly, o které Bible říká, že byla uzdravena od zlých démonů a nemocí   svědectví ženy u soudu tehdy nemělo váhu (R.Stevens: židovské pokyny k modlitbě pro muže obsahovaly „vzdání díků za to, že mne Bůh nestvořil jako ženu“)   nikdo by ženu kdysi ovládanou démony nepovažoval za hodnověrného svědka

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   proč autoři NZ nevybrali za svědka vzkříšení někoho „lepšího“ – třeba sebe sama?   protože chtěli říct pravdu, i když pro ně byla zahanbující

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   uvěření židovských knězů:   Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru.Skutky 6, 7   proč by Lukáš takovou věc zaznamenával, kdyby to nebyla pravda?   přední židovští farizeové (= vykladači Starého Zákona), kteří přešli na stranu křesťanství, rozpoutali později spor o dodržování židovského zákona   jejich uvěření i sporné otázky bylo možné ověřit

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   způsob, jak židé vysvětlili vzkříšení Ježíše:   Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes. Matouš 28, 11-15

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Matouš už říká, že tato verze je rozšířena, muselo tedy už být všeobecně známo, že o o hrob je prázdný o o že „krádež těla“ je oficiálním vysvětlením židů   toto mohli židé snadno popřít, ale místo toho tuto verzi šířili i během druhého století n.l. (potvrzují to Justin 150 n.l., Tertulián 200 n.l.)

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 06: NZ je historicky přesný, včetně aspoň 30 historicky potvrzených postav   obzvláště se jednalo o lidi známé a mocné   pokud by si autoři NZ příběh vymýšleli, mohli být snadno obviněni ze lži lidmi jako byl Pilát, Kaifáš, Festus, Felix a celá linie králů z rodu Herodes   nebyla prokázána historická nepřesnost NZ … viz vlastně vše v kapitolách 9 a 10

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 07: autoři NZ uvádějí „navzájem si odporující“ detaily   např. Matouš říká, že u Ježíšova hrobu byl po vzkříšení jeden anděl, ale Jan mluví o dvou andělích   klíč k řešení: Matouš neříká, že by u hrobu tehdy nebyl více než jeden anděl

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   záznamy odpovídají realitě – různí lidi vidí různé podrobnosti; proto „navzájem si odporující detaily“ jsou vlastně důkazem nezávislosti svědků   nezávislí svědkové nezaznamenají nikdy všechny detaily stejně, ale jádro jejich zprávy je stejné: Ježíš byl vzkříšen   autoři NZ se nedomlouvali na lži, kterou by pak společně předali – spíše jeden druhého doplňují

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 08: autoři NZ vyzývají své čtenáře k ověření důležitých faktů – např. zázraků   Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí, v znameních, divech a mocných činech. 2. list Korintským 12, 12   Pavel se dovolává pravosti svých zázraků, kterou mohou dokázat samotní posluchači jeho dopisu

39 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   1. list Korintským 15, 3-8:   Pavel vyzývá své posluchače, aby vyhledali další očité svědky vzkříšení Ježíše (a sami se ujistili)

40 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 09: autoři NZ mluví o zázracích jako o jiných historických událostech – jednoduše, bez příměsi nereálného   příkladem svědectví o vzkříšení, které bylo nerealisticky přibarveno, může být apokryfní kniha „Evangelium Petrovo“, která se do Bible právě díky přehánění nedostala: (apokryfy = obsahují určitá fakta, ale také zjevné nesrovnalosti a nepřesnosti (např. historické), na základě kterých nebyly zařazeny do biblického kánonu)

41 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Brzy ráno po sobotě přišel velký dav z Jeruzaléma a okolních oblastí, aby se podíval na zapečetěný hrob. Ale už předtím uprostřed noci, kdy se vojáci na hlídce po dvou střídali, se ozval na obloze velký hluk a vojáci viděli otevřené nebe, odkud sestupovali dva muži zářící velkým světlem a přiblížili se ke hrobu. Kámen u hrobu se sám od sebe odvalil a oba zářící muži vešli dovnitř. Když to vojáci viděli, vzbudili setníka a starší (neboť ti také drželi u hrobu hlídku). Zatímco jim ještě popisovali, co viděli, všichni spatřili, jak z hrobu vychází tři lidé, dva z nich podpírali toho třetího a kříž je následoval. Hlavy těch dvou mužů dosahovaly až do nebe, ale hlava toho třetího, kterého ti dva vedli, nebe přesahovala. A slyšeli hlas z nebe, který říká: „Už jsi kázal těm, kdo spí?“ Z kříže bylo slyšet odpověď: „ANO“!

42 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příkladem přikrašlování a zveličování je zde o o velký dav o o hýbající se kámen u hrobu o o hlavy mužů sahající až do nebe o o chodící a mluvící kříž   na rozdíl od toho je svědectví evangelií o vzkříšení bez příkras a přehánění:

43 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Ale když ženy vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: `Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.´" Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály. Marek 16, 4-8

44 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát." Tu se rozpomenuly na jeho slova. Lukáš 24, 2-8

45 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili." Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala.

46 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´. Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu." Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." (Jan 20, 1-12)

47 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to." Matouš 28, 2-7

48 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pokud by autoři NZ toto svědectví vymýšleli, bezpochyby by je učinili detailnější – a učedníci by třeba byli přímo svědky vzkříšení v hrobě   místo toho se dostávají ke hrobu až po vzkříšení a nemohou Ježíše poznat, mnozí stále nevěří – jejich svědectví není „ideální“, ale pravdivé

49 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Důvod 10: autoři NZ opustili víru a zbožnost svých otců + přijali novou víru, které se nevzdali při mučení ani ve smrti

50 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   opustili „praxi obětování zvířat za hříchy“   začali říkat, že oběť Ježíše jednou provždy zaplatila za všechny hříchy (a není třeba přinášet zvířecí oběti)

51 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   opustili dodržování židovského zákona   začali říkat, ž vykonávání obřadů je Bohu nepřiblíží – k Bohu je přiblížil dokonale bezhříšný život Krista

52 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   opustili striktní monoteismus (= víru v jediného Boha)   začali uctívat nejen Boha, ale i Ježíše a Ducha svatého (uctívání člověka Ježíše jako Boha bylo židy považováno za rouhání)

53 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   opustili dodržování svátku Sabatu, i když předtím věřili, že jej musí dodržovat pod hrozbou smrti   (2. kniha Mojžíšova 31, 14: Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu.)   začínají se scházet v neděli, den po Sabatu, aby byli spolu a chválili Boha

54 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   začínají dodržovat „památku večeře Páně“, aby si připomínali Ježíšovu oběť za jejich hříchy

55 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pokud by vše tohle vymysleli:   proč by riskovali zatracení bez Boha?   proč nikdo z nich při svém mučení neselhal a nezapřel svou víru?   trvali na tom, že osobně viděli Ježíše vzkříšeného (jedenáct ze dvanácti učedníků zemřelo umučením)

56 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka: mučednictví nic nedokazuje (i muslimové mají sebevražedné útoky – taky to máme považovat za důkaz pravosti jejich víry?)

57 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   křesťanští mučedníci – na rozdíl od muslimů, pilotů kamikadze a extrémních náboženských kultů – měli více než upřímnou víru; byli očitými svědky vzkříšeného Krista   představitelé islámu nemají zázraky, které by potvrzovaly jeho pravost

58 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Mohamedovi současníci nebyli svědky ničeho zázračného:   v Koránu nejsou zaznamenány zázraky   až 100-200 let po smrti Mohameda mu byly připsány zázraky (Hadit), ale tyto zázraky nejsou potvrzeny očitými svědky a většina učenců islámu (Al Bukari … autor Haditu) přiznává, že nejsou věrohodné

59 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   proč se islám rozšířil?   v roce 622 byl Mohamed z Mekky vyhoštěn, ale v letech 622-630 dosáhl vojenských úspěchů, které přitáhly více následovníků   činil nájezdy na karavany kolem Mekky a kořist rozděloval mezi své vojáky, tj. jeho popularita vzrostla

60 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   r. 630 dobil Mekku vojensky a ovládl poloostrov dnešní Saudské Arábie   r. 632 Mohamed zemřel, ale jeho následovníci pokračovali ve vojenských kampaních   r. 638 dobyli vojensky Izrael

61 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   v prvních sto letech islámu se jeho stoupenci dvakrát (neúspěšně) snažili dobýt Konstantinopol, zabrali severní Afriku   rozmach islámu je pochopitelný, pokud byl učiněn vojenskou silou   kdyby roku 732 nebyli poraženi francouzem Martelem, asi by zabrali celou Evropu

62 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   křesťanství se naopak šířilo navzdory útisku:   až do roku 311 křesťanům v římském impériu za jejich víru hrozila smrt   křižácké výpravy byly až kolem roku 1100 (asi tisíc let po vzniku křesťanství) a většinou se jednalo o dobytí území, která dříve vojensky získali muslimové

63 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist závěr deseti důvodů potvrzujících pravost Nového Zákona: nemám tolik víry, abych byl vůči Novému Zákonu skeptický


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 11. „Top ten“ důvodů, proč víme, že NZ mluví pravdu."

Podobné prezentace


Reklamy Google