Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie a její instituce Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie a její instituce Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie a její instituce Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz

2  Projekt Evropské unie – čím je vlastně EU?  Historický vývoj – od 2. SV po současnost  Instituce EU - pravomoci, povinnosti a vzájemná spolupráce

3 Projekt Evropské unie  Evropská unie (EU) není ani federací jako Spojené státy americké ani pouze organizací pro spolupráci mezi vládami jako OSN.  Členské státy delegují některé ze svých rozhodovacích pravomocí na jimi vytvořené a vzájemně sdílené instituce

4 Poválečná Evropa  Marshallův plán pro ekonomické oživení válkou zničené Evropy – OEEC – Organizace pro Evropskou Hospodářskou Spolupráci zodpovědná za management plánu(1947-48)  Vytvoření Rady Evropy ve Štrasburku(1949) - není institucí EU, ale byla 1. parlamentním uskupením na evropské úrovni(kodecize)  Založení Evropského společenství uhlí a oceli(ECSC) – přímý zárodek EU institucí

5 Evropského společenství uhlí a oceli(ECSC)  Hlavní zásluhu za jeho vznik francouzský politik J. Monnet, který vyzval k nadnárodní organizaci  Dohoda o ECSC (1951), připojuje se k ní 6 zemí(Francie, Německo, Itálie a země Beneluxu)  1953 – začíná fungovat společný trh uhlím a ocelí  Následně ztroskotávají pokusy o hlubší integraci a koordinaci zahraničních politik a politiky obrany(není vyřešeno dodnes)

6 Vývoj 50.-90. léta  Messinská konference (1955) – v návaznosti se rozšířila oblast společného trhu na většinu ostatních odvětví  1957 – dohoda o EHS a EUROATOM, tzv. Římské smlouvy, v platnost 1.1.1958 (právo EU)  1967 – spojení EHS, ECSC a EUROATOM založením společné komise, dnes Evropská komise  1968 – vytvořena celní unie(1. července) - zahájení společných hospodářských politik, především společné zemědělské politiky  1979 – zahájeno fungování Evropského měnového systému

7 Vývoj 50.-90. léta  Uzavření jednotného Evropského aktu(1986) - v platnost 1.7.1987 - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu - posílení role EP, princip kvalifikované většiny - přerozdělení hlasů v Radě - změna celního sazebníku  Maastrichtská smlouva(v platnost 1.11.1993) - změnila název Evropského hospodářského společenství na „Evropské společenství“ - tzv. 3 pilíře – Evropské společenství, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Policejní a justiční spolupráce - rozhodnutí o společné měně - Maastrichtská konvergenční kritéria

8 Maastrichtská konvergenční kritéria  Inflační kritérium – do 1,5% nad průměr tří nejlepších  Úrokové kritérium – do 2% úrokové sazby tří nejnižších „inflačníků“  Rozpočtový deficit – nepřekračuje 3% HDP  Veřejný dluh – nepřekračuje 60% HDP  Kursová stabilita – účast nejméně 2 roky v mechanizmu ERM, žádná devalvace kurzu

9 ČR a EU  Jednotný vnitřní trh(1993) - je vyšší stádium společného trhu, státy zavedly společné technické a jiné normy na výrobky a vnitřní hranice mezi členskými státy již neexistují?  Podepsána Asociační Evropská dohoda ČR s EU  Kodaňská konference – obecné podmínky pro přijetí zemí střední a východní Evropy  Spuštění společné evropské měny(1999)  Vstup ČR do EU 1.5.2004

10 INSTITUCE

11 Jaká je struktura orgánů EU  Instituce (EP, EK, Rada EU,Soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů)  Finanční orgány (ECB, EIB+Evropský investiční fond)  Poradní orgány (Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů)  Interinstitucionální orgány (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Evropský úřad pro výběr zaměstnanců)  Decentralizované orgány Evropské unie(agentury)

12 Evropský parlament  785 poslanců, z toho 24 českých, od 1.1.2007 BLG-18 a ROM 35 Členové Evropského parlamentu nezasedají v rámci národních bloků, ale v rámci celoevropských politických frakcí.  Pracoviště Evropského parlamentu se nachází ve Francii, Belgii a Lucembursku.  EP má legislativní pravomoc, vykonává demokratický dohled a dělí se s Radou o rozpočtovou pravomoc.  Příprava plenárního zasedání probíhá ve výborech(zasedají poslanci) a ve frakcích(politické skupiny), plenární zasedání se konají ve Štrasburku, doplňující v Bruselu.

13 Legislativní pravomoc  Spolurozhodování(kodecize)- staví Evropský parlament a Radu do rovnocenné pozice a zákony schválené na základě této procedury jsou společnými právními akty Rady a Parlamentu.  Důležitá politická a institucionální rozhodnutí jsou s EP konzultována.  Při přezkoumávání ročního pracovního programu Komise, zvažuje, jaké nové zákony by bylo vhodné přijmout. Může požádat komisi o předložení návrhů.

14 Demokratický dohled  Provádí tzv.“hearings“ potenciálních Evropských komisařů.  Může vznést návrh na odvolání Komise.  Ověřuje zprávy předkládané Komisí, interpeluje Komisi.  Interpelace a kontrola Rady.  Prověřování petic podaných ze strany občanů a sestavováním dočasných vyšetřovacích výborů.  Formou příspěvků se podílí na každém summitu.

15 Rozpočtová pravomoc  Roční rozpočet EU schvaluje Parlament společně s Radou Evropské unie.  Rozpočet je projednáván ve dvou čteních, předpokladem jeho vstupu v platnost je podpis prezidenta EP.  Parlamentní Výbor pro kontrolu rozpočtu (COCOBU) monitoruje, jak je rozpočet naplňován.  Parlament každý rok rozhoduje o tom, zda schválí způsob, jakým Komise v předchozím finančním roce s rozpočtem nakládala.  Jedná se o tzv.“udělení absolutoria“.

16 Rada EU  Rada Evropské unie je hlavním rozhodovacím orgánem.  Reprezentuje členské státy a jejích schůzí se účastní jeden ministr z každé národní vlády EU(dle předmětu jednání).  Celkem existuje devět rad různého složení: Všeobecné záležitosti a vnější vztahy Hospodářství a finance (“ECOFIN”) Justice a vnitřní věci Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a záležitosti spotřebitelů Konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum) Doprava, telekomunikace a energie Zemědělství a rybolov Životní prostředí Vzdělávání, mládež a kultura

17 Úkoly Rady EU  Schvalovat evropské zákony. V mnoha oblastech sdílí legislativní pravomoc s Evropským parlamentem.  Koordinovat základní rysy hospodářské politiky členských států.  Uzavírat mezinárodní smlouvy mezi EU a jedním či více dalšími státy nebo mezinárodními organizacemi.  Schvalovat rozpočet EU, společně s Evropským parlamentem.  Rozvíjet společnou zahraniční a bezpečnostní politiku  Koordinovat spolupráci národních soudů a policejních složek v trestních věcech.

18 COREPER  V Bruselu má každý členský stát EU stálou skupinu delegátů, zastupujících zájmy svých zemí v EU(vedoucím je „stálý zástupce“).  "stálí zástupci" se každý týden scházejí v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER).  Úkolem tohoto výboru je připravovat práci Rady(kromě otázek zemědělství-speciální výbor)  COREPER je ve své činnosti podporován řadou pracovních skupin, které tvoří úředníci národních administrativ.

19 Předsednictví Rady  Mění se v šestiměsíčních intervalech.  Každá země tedy po dobu 6 měsíců zodpovídá za program jednání Rady.  Předsednictví je podporováno generálním sekretariátem, který připravuje a zajišťuje hladké fungování práce Rady na všech úrovních.  V současné době předsedá EU Německo, následované Portugalskem a Slovinskem.  Tzv. „Trio Presidency“ Německo, Portugalsko, Slovinsko – kontinuální politika EU, společná personální politika  Naše předsednictví bude v roce 2009.

20 Hlasování v Radě  Nejčastěji dochází k hlasování tzv.“kvalifikovanou většinou“ - návrh může být přijat jen za podpory určitého minimálního počtu hlasů.  V citlivých oblastech však musejí být rozhodnutí přijata jednomyslně.  Česká republika disponuje 12 hlasy stejně jako Belgie, Řecko, Maďarsko a Portugalsko.

21 Evropská komise  Navrhuje legislativu, politiky a programy činnosti a zodpovídá za realizaci rozhodnutí Parlamentu a Rady.  Z každé země jeden člen jmenovaný členskými státy a Parlamentem.  Nová Komise je jmenována každých 5 let, během šesti měsíců po zvolení Evropského parlamentu.  Sídlo Komise se nachází v Bruselu  V bruselském sídle pracuje okolo 18 000 úředníků, včetně externích spolupracovníků 36 000 úředníků!!! (počty se nadále zvyšují – přistoupení nových členských států)

22 Činnosti EK  Navrhuje legislativu Parlamentu a Radě  Řídí a realizuje politiky EU a rozpočet  dohlíží na dodržování evropského práva (společně se Soudním dvorem)  reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně(vyjednává dohody mezi EU a ostatními zeměmi).

23 Evropský soudní dvůr  Byl založen v roce 1952 Pařížskou smlouvou.  Jeho úkolem je zajišťovat, že legislativa EU je interpretována a uplatňována ve všech členských státech stejně.  Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu.  V zájmu efektivnosti však může Soudní dvůr zasedat i jako "velký senát” složený pouze ze 13 soudců  1989 zřízen "Soud prvního stupně„- z důvodu velkého množství řešených případů.

24 Jak funguje ESD  V první fázi po předložení písemných podkladů zúčastněných stran sestaví přidělený soudce zprávu.  Na základě zprávy učiní generální advokát vlastní závěry.  Soudce vezme závěry v úvahu a sestaví návrh rozsudku.  Ve druhé fázi dochází k veřejnému slyšení na jehož základě dojde k rozhodnutí soudu hlasováním.

25 Ostatní instituce  Evropský účetní dvůr - kontroluje, zda veškeré příjmy Evropské unie byly inkasovány, zda všechny výdaje byly vynaloženy v souladu se zákonnými předpisy a pravidly a zda byl poctivě naplňován rozpočet EU.  Evropský veřejný ochránce práv - působí jako prostředník mezi občany a orgány EU. Má právo přijímat a vyšetřovat stížnosti ze strany občanů EU, podniků a institucí i kohokoli jiného.  Evropský inspektor ochrany údajů - zajišťuje, aby orgány a instituce Evropské unie respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.

26 Diskuze  má mít EU vlastní ústavu?  má mít EU vlastní jednotnou bezpečnostní a zahraniční politiku?  jednotná energetická politika?  harmonizovat více nebo méně?  má pokračovat rozšiřování EU?  má se stát Turecko členskou zemí?  jak reformovat Jednotnou zemědělskou politiku?

27 Zdroje  http://eulaw.typepad.com/ - Evropské právo http://eulaw.typepad.com/  http://europe.eu.int/eur-lex/ - Monitoring práva EU http://europe.eu.int/eur-lex/  http://integrace.cz http://integrace.cz  http://europa.eu.int http://europa.eu.int  Vstup do Evropské unie (Petr Zahradník, 2004)


Stáhnout ppt "Evropská unie a její instituce Ivo Strejček poslanec Evropského parlamentu výbor pro ekonomiku a monetární záležitosti výbor pro mezinárodní obchod www.istrejcek.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google