Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová

2  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony  IS Benefit  Časté chyby 2

3 3

4 4 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

5  Oprávněný žadatel ZŠ se sídlem mimo hl. město Praha (každý kdo podá žádost získá dotaci) Jedna ZŠ může podat 1 projekt  Minimální částka je 300 000 Kč na projekt  Maximální možná částka na školu 300 000 Kč + (počet žáků školy x 4 300,- Kč)  Doba trvání projektu maximálně 30 měsíců (pevné nastavení) 5

6  Není možný partner projektu  Cílové skupiny - žáci ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ  Výzva vyhlášena jako průběžná, ukončení nejpozději do 20.12.2012  Přílohy – Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga, Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit). 6

7  Celkem alokace 4,5 mld. Kč  Předloženo 1 012 projektů za 1,049 mld. Kč  V Sčk předložilo žádost 22 %  Největší zájem III/2 a III/3 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT 7

8  Před vyplněním žádosti projektu v aplikaci Benefit7  Vychází ze školního vzdělávacího programu  Struktura: Cíl projektu (která témata na ZŠ podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP) Počet žáků, kteří budou mít z projektu užitek Počet učitelů, kteří budou mít z projektu užitek Konečný výsledek, jaké změny ZŠ dosáhne Výsledná změna, jak bude rozpoznána 8

9 1) Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 2) Schválení 3) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 4) Zaslání prostředků  proces administrace žádosti je ukončen do cca 3 měsíců od předložení žádosti MŠMT 9

10  Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím několika variant: přes kraje a přes zřizovatele, u církevních a soukromých škol přímo.  Příjemce obdrží prostředky ve dvou zálohových platbách.  První záloha (60%) bude odeslána do 30 dnů od akceptace právního aktu ze strany ZŠ  Druhá záloha (40%) bude odeslána po 14 měsících od poskytnutí první platby 10

11  Způsobilé prostředky od akceptace Rozhodnutí  Prostředky jsou poskytnuty na dosažení definovaných výstupů  Náklady na dosažení výstupu jsou stanoveny pevně a předem  Dosažením definovaných výstupů se stávají poskytnuté prostředky způsobilými 11

12  nedokládají se jednotlivé výdaje  dokládá se dosažení předem definovaných výstupů  Příklad:  Výstupem šablony je 72 odučených hodin, náklady na jednu hodinu jsou 1 000 Kč, celkem 72 000 Kč.  Příjemce doloží pouze 70 odučených hodin, způsobilým výdajem je tedy jen 70 000 Kč. 12

13 I. čtenářská a informační gramotnost II. cizí jazyky III. využívání ICT IV. matematika V. přírodní vědy VI. finanční gramotnost VII. inkluzívní vzdělávání 13

14 Klíčové aktivity1) Individualizace2) Inovace3) DVPP4) DVPP5) DVPP I. Čtenářská a informační gramotnost 68 76040 2303 430 II. Cizí jazyky 70 56089 9608 35015 60055 600 III. Využívání ICT 70 92073 2001 720 IV. Matematika 82 08041 1902 640 V. Přírodní vědy 84 96050 4103 430 VI. Finanční gramotnost 33 8403 570 14 Klíčové aktivity1) Prevence2) Zapojení asistenta pedagoga 3) Zapojení speciálního pedagoga VII. Inkluzívní vzdělávání 55 400239 760269 760

15  Organizační a personální zajištění výuky (mzdy)  Materiální podpora vyučování (didaktické pomůcky, knihy, pracovní sešity, hardware (notebook, interaktivní tabule), software, audio, video materiály  Pouze neinvestiční majetek (nelze projekt jen na pomůcky, HW, SW)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Poměr plně v kompetenci ředitele 15

16 1) Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu 2) Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy 3) DPP/DPČ –např. na administrativní činnost 4) Změna úvazku učitele/Nový učitel 16

17 www.eu-zadost.cz 17 Technické problémy – hotline: help_opvk@msmt.cz

18  Certifikáty  Registrace  Aktuální provozní informace portálu  Přihlášení  Záložky  Nová žádost  Záložky žádosti  Všeobecná pravidla Benefit7 18

19  Editace polí Povinné poležluté Nepovinné polešedé Automatické polebez orámování  Pozor na tlačítka: Bez zadání tlačítka Nový záznam dojde k přepisu původních údajů. V případě neuložení záznamu se Vám data začnou přepisovat v původním záznamu. Po vyplnění záznamu nezapomeňte zmáčknout tlačítko Uložit a pro zadání další položky zmáčkněte tlačítko Nový záznam a pokračujte vyplňováním. 19

20  Do projektové žádosti můžete uvést pouze jednu hlavní kontaktní osobu  Poslední strana žádosti v aplikaci Benefit 7 není součástí projektové žádosti. Tuto stranu, která není označena číslem strany a obsahuje identifikační tabulku s údaji o výzvě, nalepte na poštovní obálku.  Projektovou žádost je nutné v levém horním rohu vždy sešít a přelepit (na přední i zadní straně). Přelepku na přední i zadní straně orazítkujte a podepište, tak jak je specifikováno ve výzvě.  Čestné prohlášení na poslední straně žádosti vždy orazítkujte a podepište. 20

21  Při zadávání počtu žáků vycházejte z údajů uvedených v Příloze č. 1 - Seznam ZŠ a počet žáků, která byla aktualizována.  Počty žáků uvedené v Příloze č. 1 Seznam ZŠ a počet žáků musí korespondovat se zahajovacím výkazem, který škola vyplňuje vždy k 30.9.  V případě, že posíláte projektovou žádost přes datovou schránku, nezapomínejte připojit elektronický podpis. Žádost v takovém případě již neposílejte poštou.  V případě, že posíláte projektovou žádost poštou, obálku s žádostí prosím vždy označte nápisem NEOTVÍRAT. 21

22  E-mailová adresa: esf@msmt.cz  Call linka: 800 228 229  Webové stránky: www.eupenizeskolam.cz www.msmt.cz  Regionální centra: NIDV a ČŠI 22

23 Kontakt: Mgr. Luboš Rambousek Mob: 721 125 978 E-mail: info@eukancelar.eu Ing. Karolína Uhrová Mob: 774 650 029 23


Stáhnout ppt "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google