Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová

2  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony  IS Benefit  Časté chyby 2

3 3

4 4 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

5  Oprávněný žadatel ZŠ se sídlem mimo hl. město Praha (každý kdo podá žádost získá dotaci) Jedna ZŠ může podat 1 projekt  Minimální částka je Kč na projekt  Maximální možná částka na školu Kč + (počet žáků školy x 4 300,- Kč)  Doba trvání projektu maximálně 30 měsíců (pevné nastavení) 5

6  Není možný partner projektu  Cílové skupiny - žáci ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ  Výzva vyhlášena jako průběžná, ukončení nejpozději do  Přílohy – Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga, Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit). 6

7  Celkem alokace 4,5 mld. Kč  Předloženo projektů za 1,049 mld. Kč  V Sčk předložilo žádost 22 %  Největší zájem III/2 a III/3 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT 7

8  Před vyplněním žádosti projektu v aplikaci Benefit7  Vychází ze školního vzdělávacího programu  Struktura: Cíl projektu (která témata na ZŠ podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP) Počet žáků, kteří budou mít z projektu užitek Počet učitelů, kteří budou mít z projektu užitek Konečný výsledek, jaké změny ZŠ dosáhne Výsledná změna, jak bude rozpoznána 8

9 1) Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti 2) Schválení 3) Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 4) Zaslání prostředků  proces administrace žádosti je ukončen do cca 3 měsíců od předložení žádosti MŠMT 9

10  Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím několika variant: přes kraje a přes zřizovatele, u církevních a soukromých škol přímo.  Příjemce obdrží prostředky ve dvou zálohových platbách.  První záloha (60%) bude odeslána do 30 dnů od akceptace právního aktu ze strany ZŠ  Druhá záloha (40%) bude odeslána po 14 měsících od poskytnutí první platby 10

11  Způsobilé prostředky od akceptace Rozhodnutí  Prostředky jsou poskytnuty na dosažení definovaných výstupů  Náklady na dosažení výstupu jsou stanoveny pevně a předem  Dosažením definovaných výstupů se stávají poskytnuté prostředky způsobilými 11

12  nedokládají se jednotlivé výdaje  dokládá se dosažení předem definovaných výstupů  Příklad:  Výstupem šablony je 72 odučených hodin, náklady na jednu hodinu jsou Kč, celkem Kč.  Příjemce doloží pouze 70 odučených hodin, způsobilým výdajem je tedy jen Kč. 12

13 I. čtenářská a informační gramotnost II. cizí jazyky III. využívání ICT IV. matematika V. přírodní vědy VI. finanční gramotnost VII. inkluzívní vzdělávání 13

14 Klíčové aktivity1) Individualizace2) Inovace3) DVPP4) DVPP5) DVPP I. Čtenářská a informační gramotnost II. Cizí jazyky III. Využívání ICT IV. Matematika V. Přírodní vědy VI. Finanční gramotnost Klíčové aktivity1) Prevence2) Zapojení asistenta pedagoga 3) Zapojení speciálního pedagoga VII. Inkluzívní vzdělávání

15  Organizační a personální zajištění výuky (mzdy)  Materiální podpora vyučování (didaktické pomůcky, knihy, pracovní sešity, hardware (notebook, interaktivní tabule), software, audio, video materiály  Pouze neinvestiční majetek (nelze projekt jen na pomůcky, HW, SW)  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Poměr plně v kompetenci ředitele 15

16 1) Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu 2) Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy 3) DPP/DPČ –např. na administrativní činnost 4) Změna úvazku učitele/Nový učitel 16

17 17 Technické problémy – hotline:

18  Certifikáty  Registrace  Aktuální provozní informace portálu  Přihlášení  Záložky  Nová žádost  Záložky žádosti  Všeobecná pravidla Benefit7 18

19  Editace polí Povinné poležluté Nepovinné polešedé Automatické polebez orámování  Pozor na tlačítka: Bez zadání tlačítka Nový záznam dojde k přepisu původních údajů. V případě neuložení záznamu se Vám data začnou přepisovat v původním záznamu. Po vyplnění záznamu nezapomeňte zmáčknout tlačítko Uložit a pro zadání další položky zmáčkněte tlačítko Nový záznam a pokračujte vyplňováním. 19

20  Do projektové žádosti můžete uvést pouze jednu hlavní kontaktní osobu  Poslední strana žádosti v aplikaci Benefit 7 není součástí projektové žádosti. Tuto stranu, která není označena číslem strany a obsahuje identifikační tabulku s údaji o výzvě, nalepte na poštovní obálku.  Projektovou žádost je nutné v levém horním rohu vždy sešít a přelepit (na přední i zadní straně). Přelepku na přední i zadní straně orazítkujte a podepište, tak jak je specifikováno ve výzvě.  Čestné prohlášení na poslední straně žádosti vždy orazítkujte a podepište. 20

21  Při zadávání počtu žáků vycházejte z údajů uvedených v Příloze č. 1 - Seznam ZŠ a počet žáků, která byla aktualizována.  Počty žáků uvedené v Příloze č. 1 Seznam ZŠ a počet žáků musí korespondovat se zahajovacím výkazem, který škola vyplňuje vždy k  V případě, že posíláte projektovou žádost přes datovou schránku, nezapomínejte připojit elektronický podpis. Žádost v takovém případě již neposílejte poštou.  V případě, že posíláte projektovou žádost poštou, obálku s žádostí prosím vždy označte nápisem NEOTVÍRAT. 21

22  ová adresa:  Call linka:  Webové stránky:  Regionální centra: NIDV a ČŠI 22

23 Kontakt: Mgr. Luboš Rambousek Mob: Ing. Karolína Uhrová Mob:


Stáhnout ppt "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová.  Financování z fondů EU  Výzva č. 21  Projektový záměr  Fáze schvalování projektů  Financování  Šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google