Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentografické Informační Systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentografické Informační Systémy"— Transkript prezentace:

1 Dokumentografické Informační Systémy
Slidy k přednášce NDBI010 KSI MFF UK Verze 1

2 Literatura (skripta) Dokumentografické informační systémy
Pokorný J., Snášel V., Kopecký M.: Nakladatelství Karolinum, UK Praha, 2005 Pokorný J., Snášel V., Húsek D.: Nakladatelství Karolinum, UK Praha, 1998 Textové informační systémy Melichar B.: Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997 Introduction to Information Retrieval Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze Cambridge University Press, 2008 DBI010 - DIS - MFF UK 2

3 Další odkazy Computer Algorithms - String Pattern Matching Strategies,
Jun Ichi Aoe, IEEE Computer Society Press 1994 Concept Decomposition for Large Sparse Text Data using Clustering Inderjit S. Dhillon, Dharmendra S. Modha IBM Almaden Research Center, 1999 DBI010 - DIS - MFF UK 3

4 Další odkazy (články) The IGrid Index: Reversing the Dimensionality Curse For Similarity Indexing in High Dimensional Space for Large Sparse Text Data using Clustering Charu C. Aggrawal, Philip S. Yu IBM T. J. Watson Research Center The Pyramid Technique: Towards Breaking the Curse of Dimensionality S. Berchtold, C. Böhm, H.-P. Kriegel: ACM SIGMOD Conference Proceedings, 1998 DBI010 - DIS - MFF UK 4

5 Další odkazy (články) Affinity Rank: A New Scheme for Efficient Web Search Yi Liu, Benyu Zhang, Zheng Chen, Michael R. Lyu, Wei-Ying Ma 2004 Improving Web Search Results Using Affinity Graph Benyu Zhang, Hua Li, Yi Liu, Lei Ji, Wensi Xi, Weiguo Fan, Zheng Chen1, Wei-Ying Ma Efficient computation of pagerank T.H. Haveliwala Technical report, Stanford University, 1999 DBI010 - DIS - MFF UK 5

6 Další odkazy (starší) Introduction to Modern Information Retrieval
Salton G., McGill M. J.: McGRAW-Hill 1981 Výběr informací v textových bázích dat Pokorný J.: OVC ČVUT Praha 1989 DBI010 - DIS - MFF UK 6

7 Přehled problematiky měření informativnosti
Přednáška č. 1 Úvod do DIS Přehled problematiky měření informativnosti 7

8 Vznik DIS 50. léta 20. stol. Postupná automatizace postupů používaných v knihovnictví Nyní samostatná podčást IS Faktografický IS Zpracování informací s definovanou vnitřní strukturou (nejčastěji v podobě tabulek) Dokumentografický IS Zpracování informací v podobě textu v přirozeném jazyce bez pevné vnitřní struktury DBI010 - DIS - MFF UK 8

9 Práce s DIS Zadání dotazu Porovnání
Získání seznamu odpovídajících dokumentů Ladění dotazu Vyžádání dokumentu Obdržení textu DIS 1 3 5 6 2 4 DBI010 - DIS - MFF UK 9

10 Struktura DIS Systém zpřístupnění dokumentů 1 I) 2
Vrací sekundární informace Autor Název ... Systém dodání dokumentů Někdy není řešen pomocí SW I) 1 2 3 4 II) 5 6 DBI010 - DIS - MFF UK 10

11 Vyhodnocení dotazu Přímé porovnání náročné na čas Dotaz Porovnání Dok1
Doki1 Dotaz Přímé porovnání náročné na čas DBI010 - DIS - MFF UK 11

12 Vyhodnocení dotazu Nutné vytvoření modelu dokumentu
Indexace X1 Nutné vytvoření modelu dokumentu Ztrátový proces, obvykle založený na identifikaci slov v dokumentech Výsledkem strukturovaná data vhodná pro porovnávání DBI010 - DIS - MFF UK 12

13 Vyhodnocení dotazu Dotaz se upraví do odpovídající podoby
Následně se porovná s modelem dokumentů Porovnání Doki1 X1 Dotaz DBI010 - DIS - MFF UK 13

14 Předzpracování textu Vyhledávání probíhá nad vytvořeným modelem efektivněji, ale může použít jen informace obsažené v modelu. Cílem je vytvořit model, který by zachoval co nejvíce informací, obsažených v původním modelu. Problémem je řada nejednoznačností. Dosud neřešitelné nároky na encyklopedické i asociativní znalosti. DBI010 - DIS - MFF UK 14

15 Porozumění textu Posloupnost slov v přirozeném jazyce.
Každé slovo zastupuje pro autora nějakou představu, kterou v něm slovo vyvolá - význam. Tyto představy reprezentují reálné předměty. ... DBI010 - DIS - MFF UK 15

16 Porozumění textu Synonymie slov
Více slov může mít pro autora stejný význam krychle = kostka buldozer = nakladač ... DBI010 - DIS - MFF UK 16

17 Porozumění textu Homonymie slov
Jedno slovo může mít pro autora několik významů taška: střešní, nákupní koruna: platidlo, královská k., k. stromu třída: školní, kategorie v teorii množin los: zvíře, poukázka ke slosování ... DBI010 - DIS - MFF UK 17

18 Porozumění textu Homonymie slov
Jedno slovo může používat stejný tvar pro různé pády a další gramatické jevy (gramatická homonymie) kontroly: 1. p. m.č., 2. p. j.č. není zřejmé, zda se jedná o jednu, nebo více kontrol Jeden tvar slova může mít různý význam plesy: podst. jm. ples, podst. jm. pleso žena: podst. jm. žena, sloveso hnát hnát: sloveso hnát, podst. jm. hnát tři: číslovka tři, sloveso třít pět: číslovka pět, sloveso pět DBI010 - DIS - MFF UK 18

19 Porozumění textu Významy slov se mohou překrývat. Hierarchicky
zvíře > kůň > hřebec Asociace kalkulátor ~ počítač ~ procesor ... DBI010 - DIS - MFF UK 19

20 Porozumění textu Jednotlivá přiřazení jsou navíc závislá na subjektu, který dokument píše nebo čte. Dva lidé mohou jednomu slovu přikládat zcela nebo jen částečně jiný význam. Dva lidé si i pod stejným významem mohou představit jiný konkrétní předmět nebo množinu předmětů. máma, pokoj, ... Výsledkem je situace, kdy dva různí čtenáři nemusí přečtením získat ani stejnou informaci jako autor, ani stejnou informaci navzájem. DBI010 - DIS - MFF UK 20

21 Porozumění textu Homonymie a nejednoznačnosti narůstají při přechodu od slov k větám. Homonymie vlastních jmen na začátku věty Dohnal zvítězil. (Čtrnáctý zvítězil.) Plk. Dohnal předešel gen. Kvapila velmi výrazně. jedna, dvě, nebo tři věty? Homonymie spojky a v předmětu věty Funkce rezistoru a zesilovače v radiotechnice. (funkce rezistoru v radiotechnice) a (funkce zesilovače v radiotechnice) (funkce rezistoru) a (funkce zesilovače v radiotechnice) (funkce rezistoru) a (zesilovače v radiotechnice) Homonymie podmětu a předmětu Popílek přikryl sníh. – co leží navrchu? DBI010 - DIS - MFF UK 21

22 Porozumění textu Příklad české věty s více gramaticky možnými významy
viz např. Podivné fungování gramatiky, věta „Ženu holí stroj“ může - podle volby přísudku ve větě - znamenat: Poháním stroj pomocí hole (hnát) Žena používá depilační přístroj (holit) Návod k nekonvenčnímu způsobu oblékání (strojit) … a další DBI010 - DIS - MFF UK 22

23 Porozumění textu Příklad anglické věty s více gramaticky možnými významy viz např. Podivné fungování gramatiky, věta „Time flies like an arrow“ může - podle volby přísudku ve větě - znamenat: Čas letí jako voda (fly) Časové mouchy/zipy mají rády šíp (like) … a další DBI010 - DIS - MFF UK 23

24 Předzpracování textu Částečným řešením problému porozumění textu je zahrnutí lingvistické analýzy Disambiguace Určení správného významu slova ve větě Na základě gramatiky (slovesa vs. podst. jm.) Na základě kontextu (komplikovanější). Tančila na Hasičském plese. Tančila na Štrbském plese. DBI010 - DIS - MFF UK 24

25 Předzpracování textu Částečným řešením problému porozumění textu je zahrnutí lingvistické analýzy Lemmatizace Přiřazení správného lemmatu jednotlivým slovům Základní tvar slova (1. p. j.č., infinitiv, ...) Slovní druh, osoba, číslo, čas, vid, ... Informace z větného rozboru, (podmět, předmět, ...) DBI010 - DIS - MFF UK 25

26 Lemmatizace a disambiguace českého jazyka (ÚFAL)
Odpovědným zástupcem nemůže být každý. Zákon by měl zajistit individualizaci odpovědnosti a zajištění odbornosti. … <p n=1> <s id="docID:001-p1s1"> <f cap>Odpovědným <MDl>odpovědný_^(kdo_za_něco_odpovídá) <MDt>AAIS7----1A---- <f>zástupcem<MDl>zástupce<MDt>NNMS7-----A---- <f>nemůže<MDl>moci_^(mít_možnost_[něco_dělat])<MDt>VB-S---3P-NA--- <f>být<MDl>být<MDt>Vf A---- <f>každý<MDl>každý<MDt>AAIS1----1A---- <p n=2> … Číslo odstavce Číslo věty Slovo v dokumentu Lemma včetně významu Slovní druh (Adverb), … DBI010 - DIS - MFF UK 26

27 Předzpracování textu Dalšími možnosti, které lingvistika v různé míře nabízí jsou Označování víceslovných spojení - kolokací Druhá světová válka, ... Zatím velmi problematické nahrazování zájmen odpovídajícími podstatnými jmény DBI010 - DIS - MFF UK 27

28 Přesnost a úplnost Výsledkem nejednoznačností žádný existující DIS nedává ideální výsledky Po zobrazení odpovědi na dotaz lze určit následující Počet vrácených dokumentů Nv O nich si DB myslí, že jsou relevantní, odpovídají dotazu Počet vrácených relevantních dok. Nvr O nich si tazatel myslí, že uspokojují jeho požadavky Počet všech relevantních dok. v DB Nr Problematické u velkých DB DBI010 - DIS - MFF UK 28

29 Přesnost a úplnost Dva DIS mohou vrátit na shodný dotaz různé odpovědi, které se nemusí překrývat ani v jediném vráceném dokumentu Jak porovnat kvalitu odpovědí navzájem? Dokumenty v databázi Relevantní dokumenty Vrácené v DIS1 Vrácené v DIS2 DBI010 - DIS - MFF UK 29

30 Přesnost a úplnost Dva tazatelé mohou mít při položení shodného dotazu různý názor na relevanci vrácených dokumentů Jak vyhovět subjektivnímu názoru tazatelů? Dokumenty v databázi Relevantní Vrácené dok. DBI010 - DIS - MFF UK 30

31 Přesnost a úplnost Kvalita výsledné množiny dokumentů se měří na základě těchto čísel Přesnost (Precision) P = Nvr / Nv Pravděpodobnost, že dokument zařazený v odpovědi je skutečně relevantní Úplnost (Recall) R = Nvr / Nr Pravděpodobnost, že skutečně relevantní dokument je zařazený v odpovědi DBI010 - DIS - MFF UK 31

32 Přesnost a úplnost Koeficienty jsou opět závislé na subjektivním názoru tazatele Dokument vrácený na výstupu může uspokojovat požadavky dvou uživatel, kteří položili stejný dotaz, různou měrou. DBI010 - DIS - MFF UK 32

33 Přesnost a úplnost V ideálním případě V běžném případě P=R=1
V odpovědi jsou zařazeny právě a pouze všechny relevantní dokumenty V běžném případě Odpověď na první verzi dotazu není ani přesná, ani úplná 1 Optimum Počáteční odpověď 1 DBI010 - DIS - MFF UK 33

34 Přesnost a úplnost Ladění dotazu
Postupná modifikace dotazu s cílem zvýšit kvalitu odpovědi Teoreticky je sice možné dosáhnout optima, ale … R 1 Optimum P 1 DBI010 - DIS - MFF UK 34

35 Přesnost a úplnost … vlivem víceznačností jsou v praxi oba koeficienty na sobě nepřímo závislé, tj. P*R  konst. < 1 Při snaze zvýšit P se na výstup dostane méně relev. dokumentů. Při snaze zvýšit R se na výstup dostane s více relev. dok. i mnohem více těch nerelevantních. R 1 Optimum P 1 DBI010 - DIS - MFF UK 35

36 Kritérium predikce Při formulaci dotazů je potřebné uhádnout, které termy (slova) byly v dokumentu autorem použity pro vyjádření dané myšlenky Problémy m.j. způsobují Synonyma (autor mohl použít synonymum, které si tazatel při formulaci dotazů ani nemusí neuvědomí) Překrývající se významy slov Opisy jedné situace jinými slovy DBI010 - DIS - MFF UK 36

37 Kritérium predikce Částečným řešením je zařazení tezauru, který obsahuje Hierarchie slov a jejich významů Synonyma slov Asociace mezi slovy Tazatel může tezaurus využít při formulaci svých dotazů DBI010 - DIS - MFF UK 37

38 Kritérium predikce Při ladění dotazů má uživatel tendenci postupovat konzervativně V dotazu zůstávají často ty jeho části, které uživatele napadly na začátku a mění se jen podružné části, které nekvalitní výsledek nemusí nijak zásadně ovlivnit Vhodné je uživateli pomoci s odstraněním nevhodných částí dotazu, které nepopisují relevantní dokumenty a naopak s přidáváním formulací, které relevantní dokumenty popisují DBI010 - DIS - MFF UK 38

39 Kritérium maxima Tazatel obvykle není schopen (nebo ochoten) procházet příliš mnoho dokumentů do té míry, aby se rozhodl, zda jsou pro něj relevantní nebo ne Obvykle podle velikosti Potřeba nejen dokumenty rozlišovat na odpovídající/neodpovídající dotazu, ale řadit je na výstupu podle míry předpokládané relevance DBI010 - DIS - MFF UK 39

40 Kritérium maxima V důsledku kritéria maxima se při ladění dotazu uživatel obvykle snaží zvýšit přesnost Malé množství dokumentů v odpovědi, obsahující co největší poměr relevantních dokumentů Některé oblasti použití vyžadují co nejvyšší přesnost i úplnost Právnictví „lepší“ Vr. Rel. „horší“ Vr. Rel. DBI010 - DIS - MFF UK 40

41 Přesné vyhledávání vzorků
41

42 Proč vyhledávat vzorky textu
Při tvorbě indexu dokumentů či dotazu Pro zahrnutí pouze určité, předem dané množiny slov (lemmat) z dokumentu při tzv. řízené indexaci Pro vynechání předem dané množiny slov (lemmat) jako jsou spojky, částice, zájmena a podobně Při zobrazování sekundárních a primárních dokumentů v odpovědi Nalezení a zvýraznění slov (lemmat) použitých v dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 42

43 Algoritmy dle předzpracování
I - Triviální algoritmus (Naivní algoritmus) (Algoritmus hrubé síly) II - Ostatní (vhodné pro DIS) Dále členěné dle Počtu vyhledávaných vzorků 1, N,  Směru hledání Sousměrné Protisměrné DBI010 - DIS - MFF UK 43

44 Algoritmy II Sousměrné porovnávají vzorek zleva doprava, tj. souhlasně se směrem procházení celého dokumentu. Protisměrné obráceně DBI010 - DIS - MFF UK 44

45 Přesné vyhledávání vzorků
Hledání jednoho vzorku v textu 45

46 Triviální algoritmus Délka textu t ozn. m, délka vzorku v ozn. n
Při neshodě i-té pozice textu s j-tou pozicí vzorku Posun vzorku o jednu pozici doprava, prohledávání od začátku vzorku Časová složitost je v průměrném případě o(m*n), např. pro hledání „an-1b“ v „am-1b“ Pro přirozený jazyk průměrně m*konst operací, tedy o(m) konst je malé číslo (jednotky), závislé na jazyku a b c Text Před pos. Po posunu DBI010 - DIS - MFF UK 46

47 Knuth-Morris-Prattův algoritmus
Přednáška č. 2 Knuth-Morris-Prattův algoritmus Sousměrné vyhledání jednoho vzorku Oproti naivnímu přístupu eliminuje porovnávání již jednou zkontrolované části textu Vzorek je posunut co nejméně tak, aby část, která zůstane pod již zkontrolovanou částí, s ní byla shodná DBI010 - DIS - MFF UK 47

48 KMP algoritmus a b c Text Před pos. Po posunu Triviální algoritmus a b
DBI010 - DIS - MFF UK 48

49 KMP algoritmus Před pozicí neshody zůstane vlastní prefix již prohledané části vzorku Musí být shodný s postfixem této části Nejdelší takový určuje nejmenší posun a b c Text Před pos. Po posunu DBI010 - DIS - MFF UK 49

50 KMP algoritmus DBI010 - DIS - MFF UK 50

51 KMP algoritmus Pokud Potom
Vzorek v se na pozici j neshoduje s textem t Nejdelší vlastní prefix zkontrolované části vzorku, rovnající se postfixu zkontrolované části má délku k Potom Po posunu zůstane k znaků vzorku před pozicí porovnávání Vzorek se začne porovnávat od pozice k+1 Opravné pozice pro chyby na jednotlivých pozicích j jsou uloženy v pomocném poli P V tomto případě P[j] = k+1 DBI010 - DIS - MFF UK 51

52 KMP algoritmus begin {KMP} m := length(t); n := length(v); i := 1; j := 1; while (i <= m) and (j <= n) do begin while (j > 0) and (v[j] <> t[i]) do j := P[j]; inc(i); inc(j); end; {while} if (j > n) then {nalezen na pozici i-j+1} else {nenalezen} end; {KMP} DBI010 - DIS - MFF UK 52

53 Určení pole P pro KMP P[1] = 0
Pokud známe opravy pro pozice 1 .. j-1, je snadné spočítat opravu pro pozici j P[j-1] obsahuje opravu pro pozici j-1. Tzn., že P[j-1]-1 znaků ze začátku vzorku se shoduje se stejným počtem znaků před j-1 ní pozicí ve vzorku DBI010 - DIS - MFF UK 53

54 Určení pole P pro KMP DBI010 - DIS - MFF UK 54

55 Určení pole P pro KMP Pokud se také j-1 ní pozice vzorku shoduje s P[j-1] ní pozicí, může se prefix prodloužit a tedy správná hodnota pro P[j] je o jedna vyšší než předchozí. DBI010 - DIS - MFF UK 55

56 Určení pole P pro KMP DBI010 - DIS - MFF UK 56

57 Určení pole P pro KMP Pokud se j-1 ní a P[j-1] ní pozice vzorku neshodují, došlo by po chybě a následném posunu vzorku k situaci, že nebude souhlasit znak před pozicí na které se bude pokračovat Pro chybu na této předchozí pozici je však již známa oprava (čísla P[1] .. P[j-1] jsou již spočtena) DBI010 - DIS - MFF UK 57

58 Určení pole P pro KMP Je nutné sledovat opravy počínaje j-1 ní pozicí tak dlouho, dokud se j-1 ní pozice vzorku neshoduje s pozicí, na kterou odkaz směřuje, nebo dokud nedojdeme na konec odkazů (hodnota 0) DBI010 - DIS - MFF UK 58

59 Určení pole P pro KMP DBI010 - DIS - MFF UK 59

60 Určení pole P pro KMP DBI010 - DIS - MFF UK 60

61 Určení pole P pro KMP - algoritmus
begin p[1] := 0; n := length(v); j := 2; while (j <= n) do begin k := j-1; l := k; repeat l := p[l]; until (l = 0) or (v[l] = v[k]); p[j] := l+1; inc(j); end; end; DBI010 - DIS - MFF UK 61

62 KMP algoritmus Časová složitost algoritmu je o(m+n).
V textu se nikdy nevrací. Při posunutí vzorku znovu porovnává stejnou pozici, ale posunů vzorku nemůže být více než o(m). Stejně tak časová složitost předzpracování je o(n). DBI010 - DIS - MFF UK 62

63 Optimalizace KMP Pomocné pole P je možné optimalizovat
Pokud je znak v[j] shodný s v[P[j]], dostal by se pod kolizní pozici v textu posunem znak shodný s tím, který kolizi způsobil. Opravu je možné zohlednit ve druhém poli P’ s hodnotou P’[j]=P’[P[j]], jinak P’[j]=P[j] Pole P[j] není potom při vlastním hledání potřeba a b c 1 2 3 4 V P P’ DBI010 - DIS - MFF UK 63

64 Boyer-Moorův algoritmus
Protisměrné vyhledání jednoho vzorku s předzpracováním vzorku vzorek přikládá k textu postupně zleva doprava znaky vzorku se porovnávají zprava doleva DBI010 - DIS - MFF UK 64

65 Boyer-Moorův algoritmus
Pokud nedojde ke shodě na pozici V[n-j] vzorku s textem na pozici T[i-j]=x n je délka vzorku, i je pozice konce vzorku v textu, j=0..n-1 xX, X je abeceda Vzorek se posune o SHIFT[n-j,x] znaků doprava Začne se znovu od j=0, tedy od konce DBI010 - DIS - MFF UK 65

66 Boyer-Moorův algoritmus
Existuje více definic pro SHIFT[n-j,x] Varianta 1: Pomocné pole SHIFT[0..n-1,X] je pro pozici ve vzorku a znak x abecedy X definováno následovně: Co nejmenší posun takový, aby se pod právě porovnávanou pozici v textu dostal odpovídající znak x vzorku. Pokud se znak, který kolizi způsobil, ve zbývající levé části vzorku nevyskytuje, posune se vzorek těsně za testovanou pozici. DBI010 - DIS - MFF UK 66

67 Boyer-Moorův algoritmus (1)
Časová složitost je v průměrném případě o(m*n), např. pro hledání „ban-1“ v „am-nban-1“ Pro velké abecedy a vzorky s malým počtem různých znaků (např. přirozené jazyky) je průměrná časová složitost o(m/n) DBI010 - DIS - MFF UK 67

68 Boyer-Moorův algoritmus (1)
Příklad vyhledávání: DBI010 - DIS - MFF UK 68

69 Boyer-Moorův algoritmus (1)
Definice SHIFT pro slovo ’ANANAS’ Plné šipky znázorňují úspěšné porovnání Dvojité znázorňují posun koncového znaku na místo počátečního Neuvedené znamenají posun za kolizní pozici S A N DBI010 - DIS - MFF UK 69

70 Boyer-Moorův algoritmus (1)
Pro úsporu místa x{‘A’,’N’,’S’,’X’} ‘X‘ zastupuje všechny znaky nevyskytující se ve vzorku Hodnoty s „+“ označují velikost posunu Hodnoty bez „+“ označují novou hodnotu j DBI010 - DIS - MFF UK 70

71 Porovnání na umělém příkladu
DBI010 - DIS - MFF UK 71

72 Porovnání na umělém příkladu
DBI010 - DIS - MFF UK 72

73 Porovnání na umělém příkladu
DBI010 - DIS - MFF UK 73

74 Porovnání na anglickém textu
Pozn: různý vzorek  nalezen poprvé až na své původní pozici DBI010 - DIS - MFF UK 74

75 Porovnání na anglickém textu
DBI010 - DIS - MFF UK 75

76 Porovnání na anglickém textu
DBI010 - DIS - MFF UK 76

77 Porovnání na anglickém textu
DBI010 - DIS - MFF UK 77

78 Porovnání na anglickém textu
DBI010 - DIS - MFF UK 78

79 Porovnání na anglickém textu
*) Vzhledem k linearitě KMP můžeme předpokládat, že každý z dvouslovných vzorků se našel v průměru 3,3617 krát dále od začátku textu než u vzorků jednoslovných BM i při 3,3617 krát větší vzdálenosti spotřeboval jen 2,0770 krát větší počet operací Na prohledání stejně velkého objemu textu tedy potřebuje při dvojnásobném prodloužení vzorků jen 61,78% operací DBI010 - DIS - MFF UK 79

80 Boyer-Moorův algoritmus (2)
Jiná – efektivnější – varianta BM založena na dvou jednorozměrných polích P1 a P2 místo jednoho dvojrozměrného P1 obsahujexX posun, který pod kolizní pozici zarovná poslední výskyt znaku x ve vzorku a nastaví pozici porovnání na konec vzorku. Pokud se x ve vzorku nevyskytuje, je tedy P1[x] rovno délce vzorku. DBI010 - DIS - MFF UK 80

81 Boyer-Moorův algoritmus (2)
P2 obsahuje pro každou pozici j ve vzorku délku nejmenšího možného posunu, která pod již úspěšně porovnanou příponu vzorku na pozicích j+1 až m zarovná shodný podřetězec vzorku. Pokud se nejpravější výskyt podřetězce patj+1…patm nachází na pozici nvp(j), potom P2[j] = m+1 - nvp(j). Pokud se podřetězce patj+1…patm ve vzorku nenachází, hledá se nejdelší předpona vzorku shodná s příponou podřetězce patj+1…patm DBI010 - DIS - MFF UK 81

82 Boyer-Moorův algoritmus (2)
Posun shift(j, x) je definován výrazem max(P1[x],P2[j]) Nemá cenu zarovnat kolizní znak, pokud se se vzorkem neshoduje zkontrolovaná část textu a naopak DBI010 - DIS - MFF UK 82

83 Boyer-Moorův algoritmus (2)
BM(2) Text a b c c b a b a c b b c a b b a c b b a b c b b a b c c Před pos. b b a c b b a b c b b Po posunu b b a c b b a b c b b BM(2) Text a b c c b a a b c b b c a b b a c b b a b c b b a b c c Před pos. b b a c b b a b c b b Po posunu b b a c b b a b c b b DBI010 - DIS - MFF UK 83

84 Boyer-Moorův algoritmus (2)
procedure InitBM(const pat: string; var P1: ShiftArray1; var P2: ShiftArray2) var m, x, k, l: integer; KMP: KmpArray; NVP: NvpArray; begin {nejprve zkonstruujeme pole P1} m := length(pat); for x := 1 to ALPHABET_SIZE do P1[x] := m; for j := 1 to m do P1[pat[j]] := m-j; {oprav posun pro znak pat[j]} {nyní zkonstruujeme postupně pole P2} for j := 1 to m do NVP[j] := j-m+1; KMP[m] := m+1; j := m-1; {analogie KMPInit, zrcadlově převrácená} while (j > -m) do begin k := j+1; l := k; repeat l := KMP[l]; until (l = m+1) or (l <= 0) or (pat[l] = pat[k]); KMP[j] := l-1; {pat[l..m] se nachází na pozici j+1} if (j <= 0) or (pat[j] <> pat[l-1]) then NVP[l-1] := max(NVP[l-1],j+1); {hledáme nejpravější výskyt} dec(j); end {while}; {nyní již lze P2 snadno určit} for j := 1 to m do P2[j] := m+1–NVP(j); end {procedure InitKMP}; DBI010 - DIS - MFF UK 84

85 Boyer-Moorův algoritmus (2)
function ShiftBM(const j: integer; const x: char): integer begin ShiftBM := max(P1[x],P2[j]); end {ShiftBM}; procedure BMSearch(const txt: string; const pat: string); var m, n, i, j: byte; nalezeno: boolean; {2} P1: ShiftArray1; P2: ShiftArray2; begin m := length(pat); n := length(txt); InitBM(pat,P1,P2); i := m; while i <= n do begin j := m; {porovnávání vzorku od konce} while (j > 0) and (txt[i] = pat[j]) do begin dec(i); dec(j); {úspěšné porovnání jednoho znaku} end; if j = 0 then begin ReportMatchAtPosition(i+1); i := i+1+m; {posun vzorku o jednu pozici} end else i := i+BMShift(j,x); {posun vzorku + skok na konec vzorku} end {while}; end {BMSearch}; DBI010 - DIS - MFF UK 85

86 FS algoritmus (modifikace BM)
Autoři: Jang-Jon Fan a Keh-Zih Su Kombinace zpětného prohledávání s KMP Posun delta při neshodě V[j] s T[i], vzorek V[1..n] delta(n,x) = n, pokud x není ve vzorku = n-max{k | V[k]=x} delta(j,x), j<n minimální posun takový, že se vzorek zarovná s ověřenou částí vzorku a pod kolizní pozicí bude x minimální posun takový, že se prefix vzorku zarovná s postfixem ověřené části n DBI010 - DIS - MFF UK 86

87 FS algoritmus FS Text a b c c b a b a c b b c a b b a c b b a b c b b
Před pos. b b a c b b a b c b b Po posunu b b a c b b a b c b b FS Text a b c c b a a b c b b c a b b a c b b a b c b b a b c c Před pos. b b a c b b a b c b b Po posunu b b a c b b a b c b b DBI010 - DIS - MFF UK 87

88 S předzpracováním vzorku
Porovnání algoritmů Bez předzprac. S předzpracováním vzorku protisměrný sousměrný timemax o(m*n) o(m+n) timeavg (přir. jazyk) o(m) o(m/n) DBI010 - DIS - MFF UK 88

89 Přesné vyhledávání vzorků
Hledání konečného počtu vzorků v textu 89

90 Algoritmus Aho-Corrasickové
Sousměrné vyhledání více vzorků současně Rozšíření KMP algoritmu Předzpracování vzorků Lineární průchod textem Časová složitost o(m+ni), kde m je délka textu ni je délka i-tého vzorku DBI010 - DIS - MFF UK 90

91 A-C algoritmus Text T Množina vzorků V={V1, V2, …, Vk}
Vyhledávací stroj S = (Q, X, q0, g, f, F) Q množina stavů X abeceda q0Q počáteční stav g: Q x X  Q (go) dopředná funkce f: Q  Q (fail) zpětná funkce F  Q množina koncových stavů DBI010 - DIS - MFF UK 91

92 A-C algoritmus Stavy množiny Q reprezentují všechny prefixy všech vzorků Stav q0 reprezentuje prázdný prefix  g(q,x) = qx, pokud je qxQ Jinak g(q0,x)=q0 Jinak g(q,x) nedefinováno f(q) pro q<>q0 je rovna nejdelšímu vlastnímu postfixu q v množině Q |f(q)|<|q| Koncovými stavy jsou všechny hledané vzorky, tedy F=V DBI010 - DIS - MFF UK 92

93 A-C algoritmus Při vyhledávání se využívá všude definovaná přechodová funkce (q,x): QxXX (q,x) = g(q,x), pokud g(q,x) definována (q,x) = (f(q),x) Korektní definice, protože |f(q)| - vzdálenost f(q) od počátečního stavu - je menší než |q| a g(q0,x) je vždy definována. DBI010 - DIS - MFF UK 93

94 A-C algoritmus Konstrukce f dle |q|, tedy dle vzdálenosti stavu od počátku Pro q0 není třeba funkci definovat Pro |q|=1 je nejdelší vlastní postfix prázdný, tedy f(q)=q0 f(qx)=f(g(q,x)) = (f(q),x) Při hledání hodnoty zpětné funkce ve stavu qx, do kterého se přechází z q znakem x, je nutné se vrátit do q, přejít do f(q) a poté vpřed přes znak x DBI010 - DIS - MFF UK 94

95 A-C algoritmus Příklad pro V={”he”,”her”,”she”}, funkce g
DBI010 - DIS - MFF UK 95

96 A-C algoritmus Příklad pro V={”he”,”her”,”she”}, funkce f
DBI010 - DIS - MFF UK 96

97 A-C algoritmus Detekce všech vzorků, včetně těch obsažených uvnitř jiných: Buďto pro každý stav q předem sestrojíme seznam všech detekovaných vzorků průchodem seznamu stavů dosažitelných z q přes zpětnou funkci, tedy stavů f i(q), i>=0 Nebo při vstupu do q projdeme seznam dosažitelných stavů během vyhledávání DBI010 - DIS - MFF UK 97

98 A-C algoritmus – funkce delta
function delta(q:stavy; x: abeceda):stavy; begin {delta} while g[q,x] = fail do q := f[q]; delta := g[q,x]; end; {delta} begin {A-C} q := 0; for i := 1 to length(t) do begin q := delta(q,t[i]); vypis(q); {výpis vzorků končících znakem t[i]} end; {for} end; {A-C} DBI010 - DIS - MFF UK 98

99 KMP vs. A-C pro 1 vzorek Shodné algoritmy s rozdílným popisem
j (~ porovnávaná pozice) P[1]=0 P[j]=k qj-1 (~ # porovnaných pozic) g(q0,*)=q0 f(qj-1)=qk-1 a V b c P 1 2 3 4 DBI010 - DIS - MFF UK 99

100 Algoritmus Commentz-Walterové
Protisměrné vyhledání více vzorků současně Kombinace B-M a A-C algoritmů Průměrná časová složitost (pro přirozené jazyky) o(m/min(ni)), kde m je délka textu ni je délka i-tého vzorku DBI010 - DIS - MFF UK 100

101 C-W algoritmus Text T Množina vzorků V={V1, V2, …, Vk}
Vyhledávací stroj S = (Q, X, q0, g, f, F) Q množina stavů X abeceda q0Q počáteční stav g: Q x X  Q (go) dopředná funkce f: Q  Q (fail) zpětná funkce F  Q množina koncových stavů DBI010 - DIS - MFF UK 101

102 C-W algoritmus Stavy množiny Q reprezentují všechny postfixy všech vzorků Stav q0 reprezentuje prázdný postfix  g(q,x) = xq, pokud je xqQ f(q) pro q<>q0 je rovna nejdelšímu vlastnímu prefixu q v množině Q |f(q)|<|q| Koncovými stavy jsou všechny hledané vzorky, tedy F=V DBI010 - DIS - MFF UK 102

103 C-W algoritmus Dopředná funkce s h e “e“ “he“ “she“ r “r“ “er“ “her“
DBI010 - DIS - MFF UK 103

104 C-W algoritmus Zpětná funkce s h e “she“ “he“ “e“ r h e “her“ “er“ “r“
DBI010 - DIS - MFF UK 104

105 C-W algoritmus LMIN = min(ni) délka nejkratšího vzorku
h(q) = |q| vzdálenost q od počátku char(x) nejmenší hloubka stavu do kterého se přechází přes x pred(q) předchozí stav stavu q, tj. ten, který reprezentuje o jedna kratší postfix Pokud g(q,x) nedef., posunou se vzorky o shift(q,x) pozic doprava a začne se stavem q0 shift(q,x)=min( max( shift1(q,x), shift2(q) ), shift3(q) ) DBI010 - DIS - MFF UK 105

106 C-W algoritmus shift1(q,x) = char(x)-h(q)-1, pokud > 0
shift2(q) = min({LMIN}{h(q’)-h(q), f(q’)=q}) shift3(q0) = LMIN shift3(q) = min({shift3(pred(q))}   {h(q’)-h(q), k:fk(q’)=q  q’F}) DBI010 - DIS - MFF UK 106

107 C-W algoritmus shift1(q,x) – zarovnání kolizního znaku char(’y’)-h(’kolo’)-1=8-4-1=3 m k y o l g . m k y o l g . l o k g a m z v S r t u i á n y l o k g a m z v S r t u i á n y +3 DBI010 - DIS - MFF UK 107

108 C-W algoritmus shift2(q) – zarovnání zkontrolované části m k y o l g .
+1 DBI010 - DIS - MFF UK 108

109 C-W algoritmus shift3(q) – zarovnání (obecně postfixu) zkontrolované části bez nutnosti použít kolizní znak m k y o l g . +2 a z v S r t u i á n DBI010 - DIS - MFF UK 109

110 FS vs. BM vs. CW pro 1 vzorek Ne zcela shodné algoritmy
FS (+5) není horší než BM (+1) FS zarovnává kolizní znak spolu s prozkoumanou částí, BM jen kolizní znak FS (+5) není horší než CW (+4) FS zarovnává kolizní znak spolu s prozkoumanou částí, CW jen jednu z nich CW (+4) není horší než BM (+1) V BM je zarovnání dle kolizního znaku lépe definováno (využívá i pozici kolize), ale tato výhoda se oproti CW pro jeden vzorek neprosadí a b . c a b . c a b . c b . c b b DBI010 - DIS - MFF UK 110

111 Přesné vyhledávání vzorků
Přednáška č. 3 Přesné vyhledávání vzorků Hledání nekonečného počtu vzorků v textu 111

112 Regulární výrazy a jazyky
Regulární výraz R Atomické výrazy a, a  X Operace U.V – zřetězení U+V – sjednocení Vk = V.V…V V* = V0+V1+V2+… V+ = V1+V2+V3+… Hodnota výrazu h(R)  prázdný jazyk {} jen prázdné slovo a, a  X {u.v|uh(U) vh(V)} h(U)h(V) DBI010 - DIS - MFF UK 112

113 Vlastnosti regulárních výrazů
1)  U+(V+W) = (U+V)+W 2)  U.(V.W) = (U.V).W 3)  U+V = V+U 4)  (U+V).W = (U.W)+(V.W) 5)  U.(V+W) = (U.V)+(U.W) 6)  U+U = U 7)  .U = U 8)  .U =  9)  U+ = U 10) U* = +U*.U = (+U)* DBI010 - DIS - MFF UK 113

114 Konečný automat K = ( Q, X, q0, , F ) Q je množina stavů
X je vstupní abeceda q0  Q je počáteční stav : Q x X  Q je přechodová funkce F  Q je množina koncových stavů. DBI010 - DIS - MFF UK 114

115 Konečný automat Konfigurace KA Přechod KA
(q,w)  Q x X* Přechod KA relace  (Q x X*) x (Q x X*) (q,aw) (q’,w)  (q,a) = q’ Automat přijímá slovo w (q0, w) * (q,), qF DBI010 - DIS - MFF UK 115

116 Nedeterministický konečný automat
a) standardně K = ( Q, X, q0, , F ) b) rozšíření K = ( Q, X, S, , F ) Q je množina stavů X je vstupní abeceda q0  Q je počáteční stav S  Q je množina počátečních stavů : Q x X  P(Q) je přechodová funkce F  Q je množina koncových stavů DBI010 - DIS - MFF UK 116

117 Nedeterministický konečný automat
NKA pro{”he”, ”her”, ”she”} S={1,4,8} F={3,7,11} S={1} F={3,4,7} h e r s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * h e r 1 2 3 4 5 6 7 * s DBI010 - DIS - MFF UK 117

118 Převod NKADKA K=(Q, X, S, , F) K’=(Q’, X, q’0, ‘, F‘) Q’ = P(Q) X
q’0 = S ‘( q’, x) = (q, x), qq’ F‘ = {q’Q’q’F} DBI010 - DIS - MFF UK 118

119 Převod NKADKA povolena množina poč. stavů
Tabulkou, jen dosažitelné stavy přechody do stavu neuvedeny e h s 2 4 1 3 5 7 r 6 h e r s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * DBI010 - DIS - MFF UK 119

120 Převod NKADKA pouze jeden poč. stav
Tabulkou, jen dosažitelné stavy přechody do stavu neuvedeny e h s 2 4 1 3 5 7 r 6 h e r 1 2 3 4 5 6 7 * s DBI010 - DIS - MFF UK 120

121 Derivace regulárního výrazu
Pokud, , potom Např., pokud , potom DBI010 - DIS - MFF UK 121

122 Derivace regulárního výrazu
DBI010 - DIS - MFF UK 122

123 Konstrukce KA pomocí derivace
Derivace regulárního výrazu umožňuje přímou algoritmickou konstrukci DKA pro libovolný regulární výraz Dán regulární výraz V nad abecedou X Každý stav KA definuje množinu slov, které KA převedou ze stavu q do některého koncového stavu. Tedy stav je možné ztotožnit s regulárním výrazem definujícím tuto množinu q0 = V (q,x) = F = {qQ | h(q)} DBI010 - DIS - MFF UK 123

124 Konstrukce KA pomocí derivace
V= (0+1)*.01 nad abecedou X={0,1} q0 = (0+1)*.01 DBI010 - DIS - MFF UK 124

125 Konstrukce KA pomocí derivace
V= (0+1)*.01 nad abecedou X={0,1} q0 = (0+1)*.01 F = {(0+1)*.01+} B C 1 A DBI010 - DIS - MFF UK 125

126 Dvojcestný KA se skokem
Zobecnění všech vyhledávacích algoritmů K = (Q, X, q0, , k, , F) Q je množina stavů X je vstupní abeceda q0  Q je počáteční stav : Q x X  Q x {-1,1,2,...,k} je přechodová funkce k  N je maximální délka skoku  je značka skoku F  Q je množina koncových stavů DBI010 - DIS - MFF UK 126

127 Dvojcestný KA se skokem
Konfigurace: řetězec x1x2...xi-1qxi...xj-1xj...xn z množiny X*QX*X* Přechod relace  (X*QX*X*) x (X*QX*X*) x1x2...xi-1qxi...xj-1xj...xn x1x2...xi-2q’xi-1...xj-1xj...xn  (q, xi) = (q’, -1) x1x2...xi-1qxi...xj-1xj...xn x1x2...xi...xj...xt-1q’xt...xn  (q, xi) = (q’, m), kde t=min(i+m,n+1) Příjem slova w q0w * wf, f  F DBI010 - DIS - MFF UK 127

128 Dvojcestný KA se skokem
Pokud se použijí pouze přechody tvaru (q, xi) = (q’,1) bude automat simulovat standardní nedeterministický konečný automat Pozice skoku se drží neustále u čtecí hlavy Automat postupně čte znaky zleva doprava DBI010 - DIS - MFF UK 128

129 2CKAS simulující B-M algoritmus se vzorkem „ANANAS“
Výchozí konfigurace q0MEZI TROPICKÉ OVOCE … odpovídá umístění vzorku před text Nutno přidat přechod do alternativního výchozího stavu q se skokem o délku vzorku (q0,x) = (q,|ANANAS|) = (q,+6) pro xX M T E Z I R O P C A V N S K É . DBI010 - DIS - MFF UK 129

130 2CKAS simulující B-M algoritmus se vzorkem „ANANAS“
Úvodním skokem automat přejde do konfigurace MEZI TqROPICKÉ OVOCE …, která odpovídá startu B-M algoritmu (q,’A’) = (q,+1) – zarovnání znaku ’A’ (q,’N’) = (q,+2) – zarovnání znaku ’N’ (q,’S’) = (q1,-1) – ověření prvního znaku zprava M T E Z I R O P C A V N S K É . DBI010 - DIS - MFF UK 130

131 2CKAS simulující B-M algoritmus se vzorkem „ANANAS“
Celkově k = 6 = |ANANAS| Q = {q0,q,q1,q2,q3,q4,q5,q6} F = {q6} Ověřen poslední znak vzorku zprava. Nutno detekovat výskyt (q6) a zároveň posunout vzorek tak, aby se pod první znak zprava (tj. S) dostal nejbližší další stejný znak. Zde další S není, proto posun o +6 Kopie stavu q DBI010 - DIS - MFF UK 131

132 Modely Úrovně modelů Rozlišují (ne)přítomnost slov v dokumentech
Rozlišují frekvence výskytů slov Rozlišují pozice výskytů slov v dokumentech DBI010 - DIS - MFF UK 132

133 Modely DIS Boolský model 133

134 Boolský model DIS 50-tá léta 20. stol.
Automatizace postupů používaných v knihovnictví DBI010 - DIS - MFF UK 134

135 Boolský model DIS Databáze D obsahující n dokumentů
D={d1, d2, … dn} Dokumenty popisovány pomocí m termů T ={t1, t2, … tm} term tj = slovo nebo sousloví Reprezentace dokumentu pomocí množiny termů Obsažených v dokumentu Popisujících význam dokumentu d1  T DBI010 - DIS - MFF UK 135

136 Indexace Boolského DIS
Přiřazení množiny termů, které jej popisují ke každému dokumentu Členění indexačních technik dle způsobu vytváření Ruční Nekonzistentní. Více indexátorů se nemusí shodnout na množině termů. Jeden indexátor může po určité době ohodnotit stejný dokument jinak. Automatická Konzistentní, ale bez porozumění textu. Členění indexačních technik dle volnosti výběru termů Řízená Předem daná množina termů. Pouze se vyberou ty, vhodné pro dokument. Neřízená Množina termů se mění s přibývajícími dokumenty. DBI010 - DIS - MFF UK 136

137 Indexace Tezaurus Stop-list Vnitřně strukturovaná množina termů
Synonyma s preferovanými termy Hierarchie užších/širších termů Příbuzné termy ... Stop-list Nevýznamová slova DBI010 - DIS - MFF UK 137

138 Indexace Příliš obecná slova nejsou pro identifikaci dokumentů vhodná
Příliš specifická slova také ne DBI010 - DIS - MFF UK 138

139 Boolský model DIS Dotaz je vyjádřený logickým výrazem
ta AND tb v dokumentu se vyskytují oba termy ta OR tb v dokumentu se vyskytuje alespoň jeden z termů NOT t v dokumentu se daný term nevyskytuje DBI010 - DIS - MFF UK 139

140 Boolský model DIS Dotazem tedy může být například:
‘vyhledávání’ AND ‘informace’ ‘kódování’ OR ‘dekódování’ ‘zpracování’ AND (‘dokument’ OR ‘text’) ‘počítač’ AND NOT ‘osobní’ DBI010 - DIS - MFF UK 140

141 Boolský model DIS Víceslovné termy v dotazech ‘vyhledávání informace’
‘kódování dat’ OR ‘dekódování dat’ ‘zpracování textu’ ‘počítač’ AND NOT ‘osobní počítač’ DBI010 - DIS - MFF UK 141

142 Boolský model DIS Využití faktografických údajů (hodnot atributů)
‘databáze’ AND (autor = ‘Salton’) ‘zpracování textu’ AND (rok_vydání >= 1990) DBI010 - DIS - MFF UK 142

143 Boolský model DIS Zástupné znaky v termech ‘datab*’ AND ‘systém*’
zastupuje termy ‘databáze’, ‘databázový’, ‘systém’, ‘systémy’, a pod. ‘přenosn?’ AND ‘počítač*’ zastupuje termy ‘přenosný’, ‘přenosné’, ‘počítač’, ‘počítače’, ‘počítačový’ a pod. DBI010 - DIS - MFF UK 143

144 Organizace indexu Invertovaný seznam
Pro každý term seznam dokumentů ve kterých se vyskytuje t1 = d1,1, d1,2, ..., d1,k1 t2 = d2,1, d2,2, ..., d2,k2 tm = dm,1, dm,2, ..., dm,km DBI010 - DIS - MFF UK 144

145 Organizace indexu Zpracování dokumentů na vstupu
vznikne posloupnost dvojic <dok_id,term_id> setříděná dle v uvedeném pořadí Setřídění dle term_id,dok_id a odstranění po sobě jdoucích duplicit DBI010 - DIS - MFF UK 145

146 Lemmatizace a disambiguace českého jazyka (ÚFAL)
Odpovědným zástupcem nemůže být každý. Zákon by měl zajistit individualizaci odpovědnosti a zajištění odbornosti. … <p n=1> <s id="docID:001-p1s1"> <f cap>Odpovědným <MDl>odpovědný_^(kdo_za_něco_odpovídá) <MDt>AAIS7----1A---- <f>zástupcem<MDl>zástupce<MDt>NNMS7-----A---- <f>nemůže<MDl>moci_^(mít_možnost_[něco_dělat])<MDt>VB-S---3P-NA--- <f>být<MDl>být<MDt>Vf A---- <f>každý<MDl>každý<MDt>AAIS1----1A---- <p n=2> … Číslo odstavce Číslo věty Slovo v dokumentu Lemma včetně významu Slovní druh (Adverb), … DBI010 - DIS - MFF UK 146

147 Proximitní omezení t1 (m,n) t2 t1 sentence t2 t1 paragraph t2
term t2 se vyskytuje v textu nejdále m slov za t1, nebo se t1 vyskytuje nejdále n slov za t2. t1 sentence t2 termy se v dokumentu vyskytují ve stejné větě t1 paragraph t2 termy se v dokumentu vyskytují ve stejném odstavci DBI010 - DIS - MFF UK 147

148 Proximitní omezení Nahrazení operátoru konjunkcí Vyhodnocení dotazu
Ověření v primárním textu Delší čas pro vyhodnocení Nutnost uložení primárních dokumentů Doplnění indexu o pozice termů v dokumentech Větší index DBI010 - DIS - MFF UK 148

149 Organizace indexu Zpracování dokumentů na vstupu Setřídění
vznikne posloupnost pětic <dok_id,term_id,para_nr,sent_nr,word_nr> setříděná dle v uvedeném pořadí Setřídění vznikne posloupnost pětic <term_id,dok_id,para_nr,sent_nr,word_nr> DBI010 - DIS - MFF UK 149

150 Využití tezauru BT(x) - Broader Term - Širší term k termu x
NT(x) - Narrower Terms - Užší termíny PT(x) - Preferred Term - Preferovaný termín SYN(x) - SYNonyms -Synonyma k termu x RT(x) - Related Terms - Příbuzné termíny TT(x) - Top Term - Nejširší termín DBI010 - DIS - MFF UK 150

151 Nevýhody Boolského DIS
Salton: Formulace dotazů je spíše uměním než vědou. Nemožnost ohodnotit vhodnost vystupujících dokumentů. Všechny termy v dotazu i v identifikaci dokumentu jsou chápány jako stejně důležité. Nemožnost řízení velikosti výstupu. Některé výsledky neodpovídají intuitivní představě. V disjunktivním dotazu na výstupu dokumenty obsahující jediný z termů vedle dokumentů obsahujících všechny. V konjunktivním dotazu na výstupu nejsou dokumenty neobsahující žádný z termů ani dokumentů neobsahující jeden z nich. DBI010 - DIS - MFF UK 151

152 Částečné setřídění výstupu
Q = (t1 OR t2) AND (t2 OR t3) AND t4 převedeme do DKNF Q’ = (t1 AND t2 AND t3 AND t4) OR (t1 AND t2 AND NOT t3 AND t4) OR (t1 AND NOT t2 AND t3 AND t4) OR (NOT t1 AND t2 AND t3 AND t4) OR (NOT t1 AND t2 AND NOT t3 AND t4) DBI010 - DIS - MFF UK 152

153 Částečné setřídění výstupu
Každá elementární konjunkce (dále EK) je ohodnocena číslem rovným počtu termů v kladném smyslu (bez NOT) Všechny EK se navzájem liší alespoň u jednoho termu Každý dokument vyhovuje nejvýše jedné EK Dokument lze ohodnotit číslem, přiřazeným odpovídající EK. DBI010 - DIS - MFF UK 153

154 Částečné setřídění výstupu
Elementárních konjunkcí pro k použitých termů je 2k Možných ohodnocení je jen k Proto může mít více EK stejné ohodnocení (ta OR tb) = = (ta AND tb) … ohodnocení 2 OR (ta AND NOT tb) … ohodnocení 1 OR (NOT ta AND tb) … ohodnocení 1 DBI010 - DIS - MFF UK 154

155 Vektorový model DIS 70-tá léta 20. stol.
Přednáška č. 4 Vektorový model DIS 70-tá léta 20. stol. cca o 20 let mladší než Boolské DIS Snaha minimalizovat nebo odstranit nevýhody Boolských DIS DBI010 - DIS - MFF UK 155

156 Vektorový model DIS Databáze D obsahující n dokumentů
D={d1, d2, … dn} Dokumenty popisovány pomocí m termů T ={t1, t2, … tm} term tj = slovo nebo sousloví Reprezentace dokumentu pomocí vektoru vah termů DBI010 - DIS - MFF UK 156

157 Vektorový model DIS Model dokumentu Dotaz
wi,j … míra důležitosti j-tého termu pro identifikaci i-tého dokumentu Dotaz qj … míra důležitosti j-tého termu pro tazatele DBI010 - DIS - MFF UK 157

158 Index vektorového DIS DBI010 - DIS - MFF UK 158

159 Vektorový model DIS Podobnost mezi vektorem dotazu a vektorem dokumentu je dána funkcí 1 1 DBI010 - DIS - MFF UK 159

160 Podobnostní funkce Příspěvek úměrný míře důležitosti termu pro tazatele a pro dokument Kolmé vektory mají nulovou podobnost Vektory báze (jednotlivé termy) navzájem kolmé a tedy s nulovou podobností DBI010 - DIS - MFF UK 160

161 Podobnostní funkce Výslednou podobnost ovlivňuje velikost dotazu i velikost vektorů jednotlivých dokumentů Delší vektory (přiřazené obvykle delším dokumentům) jsou zvýhodněny Vhodné provádět normalizaci vektorů DBI010 - DIS - MFF UK 161

162 Normalizace vektorů Eliminace vlivu délky vektoru na podobnost
DBI010 - DIS - MFF UK 162

163 Normalizace vektorů Během indexace Během vyhledávání
Nezatěžují vyhledávání Někdy nutné dávkově přepočítat vektory v případě, že normalizace zahrnuje faktory závislé na celé množině vektorů Během vyhledávání Součást definice podobnostní funkce Zpomaluje odezvu DBI010 - DIS - MFF UK 163

164 Omezení velikosti výstupu
Dokumenty na výstupu řazeny sestupně dle podobnosti Nejpodobnější dokumenty na začátku Možno omezit velikost výstupu a splnit snadno kritérium maxima Omezení max. počtu vrácených dokumentů Požadavek na minimální nutnou podobnost DBI010 - DIS - MFF UK 164

165 Negace ve vektorovém DIS
Je možné uvažovat dotaz Potom může být příspěvek záporný Tak lze upřednostnit dokumenty, které daný term neobsahují DBI010 - DIS - MFF UK 165

166 Skalární součin DBI010 - DIS - MFF UK 166

167 Kosinová míra (Salton)
DBI010 - DIS - MFF UK 167

168 Jaccardova míra DBI010 - DIS - MFF UK 168

169 Diceova míra DBI010 - DIS - MFF UK 169

170 Overlap míra DBI010 - DIS - MFF UK 170

171 Asymetrická míra DBI010 - DIS - MFF UK 171

172 Pseudo-kosinová míra DBI010 - DIS - MFF UK 172

173 Indexace ve vektorovém DIS
Založena na počtu opakování slova v dokumentu Čím častěji se slovo opakuje, tím je důležitější Frekvence termu (Term Frequency) TFi,j = #výskytů_termu / #všech_výskytů DBI010 - DIS - MFF UK 173

174 Indexace ve vektorovém DIS
Bez stop-listu na začátku seznamu nevýznamová slova DBI010 - DIS - MFF UK 174

175 Indexace ve vektorovém DIS
Frekvence termu jsou velmi malé i pro nejčastější termy Normalizovaná frekvence termu pro jinak DBI010 - DIS - MFF UK 175

176 Indexace ve vektorovém DIS
Odlišení významných termů od nevýznamných DBI010 - DIS - MFF UK 176

177 Indexace ve vektorovém DIS
ITF (Inverted TF) reprezentuje důležitost termu v pro indexaci v rámci celé kolekce dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 177

178 Indexace ve vektorovém DIS
Normalizace vektoru dokumentu na jednotkovou velikost DBI010 - DIS - MFF UK 178

179 Dotazování Shodná reprezentace dokumentů a dotazů má řadu výhod Dotaz
Přímo zadáním vektoru dotazu Odkazem na zaindexovaný dokument: Odkazem na nezaindexovaný dokument indexační modul spočítá jednorázově vektor dotazu Fragment textu (např. přes copy-paste) Kombinace výše uvedených možností DBI010 - DIS - MFF UK 179

180 Zpětná vazba Podpora konstrukce dotazu na základě odezvy uživatele na předchozí odpovědi Doplnění termů identifikujících relevantní dokumenty Eliminace termů nepodstatných pro identifikaci relevantních dokumentů Zlepšení kritéria predikce DBI010 - DIS - MFF UK 180

181 Zpětná vazba Odpověď na předchozí dotaz je uživatelem rozdělena na relevantní a nerelevantní dokumenty DBI010 - DIS - MFF UK 181

182 Pozitivní zpětná vazba
Relevantní dokumenty „přitahují“ dotaz směrem k sobě DBI010 - DIS - MFF UK 182

183 Negativní zpětná vazba
Nerelevantní dokumenty „odtlačují“ dotaz směrem od sebe Méně efektivní než pozitivní zpětná vazba Relativně málo používaná DBI010 - DIS - MFF UK 183

184 Zpětná vazba Postupně se dotaz stěhuje směrem k centru relevantních dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 184

185 Zpětná vazba Obecný tvar Možný speciální tvar  ... parametr metody
(1-) /  DBI010 - DIS - MFF UK 185

186 Zpětná vazba Obecný tvar Obdoba s váhami (1-) / 
(1-) /  DBI010 - DIS - MFF UK 186

187 Ekvivalence termů ve VDIS
Jednotlivé termy navzájem nezávislé Problém predikce nevhodně zvolené termy DBI010 - DIS - MFF UK 187

188 Ekvivalence termů ve VDIS
Matice ekvivalence DBI010 - DIS - MFF UK 188

189 Podobnost termů ve VDIS
Zobecnění ekvivalence Matice podobnosti Možnost výpočtu podobnosti termů (dimenze vektorů je n, nikoli m) Podobné termy Obecné termy DBI010 - DIS - MFF UK 189

190 Hierarchie termů ve VDIS
Obdobně jako v Boolském modelu Publikace Tiskovina Kniha Noviny Časopis DBI010 - DIS - MFF UK 190

191 Hierarchie termů ve VDIS
0.8 Obdobně jako v Boolském modelu Možnost ohodnotit hrany vahami Publikace 0.4 0.6 0.32 0.48 Tiskovina Kniha 0.3 0.7 0.096 0.224 Noviny Časopis DBI010 - DIS - MFF UK 191

192 Citace a vektorový model
Odborné publikace citují různý počet zdrojů Předpoklad: Citované dokumenty jsou podobné Citující dokumenty jsou podobné DBI010 - DIS - MFF UK 192

193 Citace a vektorový model
Přímá reference mezi dokumenty „A“ a „B“ Dokument „A“ cituje dokument „B“¨ Označíme AB Nepřímá reference mezi „A“ a „B“ Ex. C1, …Ck tak, že AC1…CkB Spojení mezi dokumenty „A“ a „B“ AB nebo BA DBI010 - DIS - MFF UK 193

194 Citace a vektorový model
A a B jsou bibliograficky párovány, pokud citují stejný zdroj C AC  BC A a B jsou v kocitačním vztahu, pokud jsou spolu citovány v dokumentu C CA  CB DBI010 - DIS - MFF UK 194

195 Citace a vektorový model
Acyklický orientovaný graf citací Incidenční matice grafu citací C=[cij]{0,1}<nxn> cij=1, pokud ij cij=0 jinak DBI010 - DIS - MFF UK 195

196 Citace a vektorový model
BP matice bibliografického párování bpij = počet dokumentů společně citovaných jak v i, tak v j. Tedy bpii = počet dokumentů citovaných v i DBI010 - DIS - MFF UK 196

197 Citace a vektorový model
KP matice kocitačního párování kpij = počet dokumentů společně citujících jak i, tak j. Tedy kpii = počet dokumentů citujících i DBI010 - DIS - MFF UK 197

198 Citace a vektorový model
SP matice spojení spij = 1  (cij = 1  cji = 1) Pomocí matic KP, BP, SP lze modifikovat výsledné podobnosti dokumentů s dotazem Modifikace indexové matice D D’= KP.D, resp. D’=BP.D , resp. D’=SP.D D’=KP.BP.SP.D DBI010 - DIS - MFF UK 198

199 Využití podobnosti dokumentů při vyhodnocování dotazu
DS matice podobnosti dokumentů dsij = Podobné použití jako u matic DS, BP, SP Modifikace indexové matice D D’=DS.D DBI010 - DIS - MFF UK 199

200 Rozlišovací hodnoty termů
Přednáška č. 5 Rozlišovací hodnoty termů Rozlišovací hodnota (discrimination value) určuje míru důležitosti termu pro vzájemné rozlišení uložených dokumentů Odstraněním termu z indexu, tj. redukcí dimenze prostoru dokumentů může dojít: ke vzájemnému přiblížení dokumentů ke vzájemnému oddálení dokumentů v tom případě je dimenze zbytečná DBI010 - DIS - MFF UK 200

201 45,0 35,3 0,0 45,0 DBI010 - DIS - MFF UK 201

202 Rozlišovací hodnoty termů
Výpočet na základě průměrné podobnosti dokumentů Rychlejší varianta přes centrální dokument (centroid) DBI010 - DIS - MFF UK 202

203 Rozlišovací hodnoty termů
Pro každou dimenzi k se spočítá průměrná podobnost v prostoru bez k-té dimenze DBI010 - DIS - MFF UK 203

204 Rozlišovací hodnoty termů
Rozlišovací hodnotu definujeme jako rozdíl průměrných podobností Možno použít místo ITFk  0 Významný term rozlišující dokumenty DVk určuje míru významnosti  0 Nevýznamný term DBI010 - DIS - MFF UK 204

205 Rozlišovací hodnoty termů (průměrná hodnota DV termu v závislosti na počtu dokumentů, ve kterých se term vyskytuje) 180/7777 90/7777 1200/7777 Výsledky pro kolekci z článků z Lidových novin 1994, obsahující 7777 dokumentů a lemmat Kladná hodnota DVk pro lemmat s celkem výskyty. Záporná hodnota DVk pro 1170 lemmat s celkem výskyty. Počet dokumentů, ve kterých se term vyskytuje v rámci kolekce, obsahující celkem 7777 dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 205

206 Kohonenovy mapy C3M algoritmus K-mean algoritmus
Shlukování dokumentů Kohonenovy mapy C3M algoritmus K-mean algoritmus 206

207 Shlukování dokumentů Doba odezvy VDIS přímo úměrná počtu dokumentů, které je nutné porovnat s dotazem Shlukování dovoluje vynechat z porovnávání většinu indexu DBI010 - DIS - MFF UK 207

208 Shlukování dokumentů Bez shluků nutno porovnat s dotazem všechny dokumenty, i když je definována minimální požadovaná podobnost DBI010 - DIS - MFF UK 208

209 Shlukování dokumentů Každý shluk je obvykle ve tvaru m-rozměrné koule určené svým středem a poloměrem Pokud ne, je možné jej pro výpočty pomocí takové koule, která jej celý obsahuje, aproximovat DBI010 - DIS - MFF UK 209

210 Shlukování dokumentů Vyhodnocení dotazu nemusí porovnávat dokumenty ve shlucích ležících mimo oblast zájmu DBI010 - DIS - MFF UK 210

211 Typy shluků Shluky se stejnou velikostí Snadné vytvoření
Některé shluky mohou být téměř prázdné, v jiných může být velké množství dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 211

212 Typy shluků Shluky s (přibližně) stejným počtem dokumentů
Nesnadné vytvoření Efektivnější v případě nerovnoměrně rozložených dok. DBI010 - DIS - MFF UK 212

213 Typy shluků Nedisjunktní shluky
Jeden dokument může být zařazen ve více shlucích DBI010 - DIS - MFF UK 213

214 Typy shluků Disjunktní shluky Dokument nemůže být ve více shlucích
DBI010 - DIS - MFF UK 214

215 Typy shluků Obecně nelze prostor pokrýt disjunktními koulemi
Je nutné uvažovat spíše konvexní mnohostěny, kde dokument přísluší nejbližšímu centru DBI010 - DIS - MFF UK 215

216 Typy shluků Aproximace pomocí koulí určených centrem shluku a vzdáleností nejvzdálenějšího dokumentu v něm DBI010 - DIS - MFF UK 216

217 Vyhodnocení dotazu se shluky I
Dán dotaz q s minimální požadovanou podobností s Pozn.: podobnost počítána skalárním součinem, vektory normalizované Index rozdělen na k shluků (c1,r1), …, (ck,rk) Pozn. poloměry jsou úhlové Poloměr dotazu r =  = arccos(s) s = cos() r= 1 1 DBI010 - DIS - MFF UK 217

218 Vyhodnocení dotazu se shluky I
Zjistí se, zda shluk má neprázdný průnik s oblastí, vymezenou dotazem na základě hodnoty arccos(Sim(q,ci))-r-ri Pokud je hodnota  0, ohodnotí se dokumenty v něm Pokud je hodnota > 0, dokumenty v něm nemohou být ve výsledku DBI010 - DIS - MFF UK 218

219 Vyhodnocení dotazu se shluky II
Dán dotaz q s maximálním počtem požadovaných dokumentů x. Index opět rozdělen na k shluků (c1,r1), …, (ck,rk) Není poloměr dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 219

220 Vyhodnocení dotazu se shluky II
1. 2. Shluky se setřídí vzestupně podle rostoucí vzdálenosti centra shluku od dotazu, tedy dle hodnoty arccos(Sim(q,ci)) Lépe podle rostoucí vzdálenosti okraje shluku od dotazu, tedy dle hodnoty arccos(Sim(q,ci))-ri 2. 1. DBI010 - DIS - MFF UK 220

221 Vyhodnocení dotazu se shluky II
Shluky se setřídí vzestupně dle arccos(Sim(q,ci))-ri tj. vzdálenosti okraje shluku od dotazu q x=7 4. 5. 2. 1. 3. DBI010 - DIS - MFF UK 221

222 Vyhodnocení dotazu se shluky II
Nejbližší shluk se ohodnotí x=7 DBI010 - DIS - MFF UK 222

223 Vyhodnocení dotazu se shluky II
Dokud není dost dokumentů, ohodnotí se další nejbližší shluk Pokud je dost dokumentů, x-tý nejvzdálenější dokument určuje poloměr x=7 DBI010 - DIS - MFF UK 223

224 Vyhodnocení dotazu se shluky II
Jakmile je dost dokumentů, další nejbližší shluk se ohodnotí, jen pokud zasahuje do vytyčené oblasti Následně se poloměr zmenší, pokud dokumenty z nového shluku nahradily některé předchozí x=7 DBI010 - DIS - MFF UK 224

225 Víceúrovňové shlukování
Pokud je shluků hodně, je možné je dále shlukovat do shluků druhé a dalších úrovní. DBI010 - DIS - MFF UK 225

226 Shlukovací metody Kohonenovy mapy (SOM – self-organizing maps)
Používané pro kategorizaci vstupů i v neuronových sítích bez učitele Samoorganizující se struktura Přizpůsobuje se hustotě dokumentů v oblasti Přibližně stejné počty dokumentů ve shlucích DBI010 - DIS - MFF UK 226

227 Kohonenovy mapy Základem jsou centrální m-rozměrné body uspořádané do k-rozměrné mřížky Obvykle k << m Každé centrum má kromě své pozice v m-rozměrném prostoru definováno až 2k sousedů (krajní centra jich mají méně) Př.: 2- a 1-rozměrné mřížky ve 2-rozměrném prostoru DBI010 - DIS - MFF UK 227

228 Kohonenovy mapy Na počátku mají centra náhodná umístění
Při vložení dokumentu najde se nejbližší centrum posune se blíže k dokumentu jeho bezprostřední sousedé v mřížce se posunou také DBI010 - DIS - MFF UK 228

229 Kohonenovy mapy Parametry 0      1 vyjadřují míru přizpůsobivosti systému. Vhodné je, aby oba parametry s časem klesaly k nule DBI010 - DIS - MFF UK 229

230 Kohonenovy mapy Mapa před adaptací na nový dokument
DBI010 - DIS - MFF UK 230

231 Kohonenovy mapy Mapa po adaptaci na nový dokument
DBI010 - DIS - MFF UK 231

232 Kohonenovy mapy Shluky jsou určeny centry mřížky. Do každého shluku patří body, které mají k danému centru blíže, než k jakémukoli jinému Blízké body v mapě jsou blízké i v původním prostoru (ale ne nutně naopak) DBI010 - DIS - MFF UK 232

233 Kohonenovy mapy DBI010 - DIS - MFF UK 233

234 Kohonenovy mapy Lze použít i pro shlukování termů/lemmat Příklad:
matice indexu po sloupcích místo m-rozměrného prostoru se tedy mapuje prostor n-rozměrný Příklad: mřížka 15*15 center 7777 dokumentů (Lidové noviny 1994) 13495 lemmat iterací učení náhodně vybraným vektorem lemmatu Vytvořené shluky lemmat C2,4 burza, akcie, kupónový, cenný, papír, investor, objem, investiční, fond, hodnota, obchod C2,5 vlna, privatizace, národní C3,6 literární, spisovatel, literatura, nakladatelství, počátek, čtenář, dějiny, text, kniha, napsat C3,13 Havel, Václav, prezident C4,13 Klaus, premiér, ministr C6,14 jeviště, komedie, filmový, scénář, publikum, festival, snímek, příběh, film, role DBI010 - DIS - MFF UK 234

235 ekonomika sport Kohonenovy mapy 2D mapa lemmat (rozvinutá 2D mřížka z předchozího příkladu) literatura politika DBI010 - DIS - MFF UK 235

236 Kohonenovy mapy Velikosti získaných shluků
Zaplněnost shluků termy zde příliš rovnoměrně nevyšla, směrem k okrajům hustota klesá DBI010 - DIS - MFF UK 236

237 Kohonenovy mapy Shluk C15,1
37, 41, 45, 46, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, Adamec, Babka, Baček, Balcárek, Baník, Baránek, Barát, Barbarič, Barbořík, Barcuch, Bečka, Bejbl, Beránek, Berger, Bielik, Bílek, Blažek, boční, Bohuněk, Borovec, Brabec, brána, Branca, brankový, Breda, brejk, Brückner, břevno, Březík, Budka, centr, Cieslar, Culek, Cupák, Čaloun, čára, Časka, čermák, Červenka, Čihák, čížek, Diepold, Dobš, dohrávat, Dostál, Dostálek, drnovický, Drulák, Duhan, Džubara, faul, fauloval, Frýdek, Fujdiar, Gabriel, Galásek, gólman, gólový, Gunda, Guzik, Harazim, Hašek, Havlíček, Heřman, hlavička, Hodúl, Hoftych, Hogen, Holec, Holeňák, Hollý, holomek, Holota, holub, Horňák, Horváth, hostující, hradecký, Hrbek, Hromádko, Hrotek, Hruška, Hřebík, hřídel, Hýravý, Hyský, chebský, chovanec, inkasovat, jablonecký, Janáček, Jančula, Janeček, Jánoš, Janota, Janoušek, Jarabinský, Jarolím, Jihočech, Jindra, Jindráček, jinoch, Jirka, Jirousek, Jukl, Kafka, Kamas, Kerbr, Kirschbaum, Klejch, Klhůfek, Klimeš, klokan, Klusáček, Knoflíček, Kobylka, Kocman, kočí, Koller, kolouch, koncovka, kop, kopačka, Kopřiva, Kordule, kostelník, Kotrba, Kotůlek, Kouba, Koubek, kovář, kozel, Kožlej, Kr(krypton), krejčí, Krejčík, Krištofík, Krondl, Křivánek, Kubánek, kuchař, Kukleta, Lasota, Lerch, Lexa, Lička, Litoš, Lokvenc, Ložek, Macháček, Machala, Maier, Majoroš, Maléř, Marek, Maroš, Mašek, Mašlej, Maurer, mela, míč, Mičega, Mičinec, Michálek, Mika, mina, mířit, Mojžíš, Mucha, nápor, nastřelit, Navrátil, Nečas, Nedvěd, Nesvačil, Nešický, Neumann, Novák, Novotný, Obajdin, olomoucký, Onderka, Ondráček, Ondrůšek, Palinek, Pařízek, Pavelka, Pavlík, Pěnička, Petrouš, Petržela, Petřík, pilný, plzeňský, Poborský, pokutový, poločas, poslat, Poštulka, Povišer, prázdný, Pražan, proměněný, protiútok, Průcha, předehrávka, přesný, převaha, Přibyl, přidat, přihrávka, ptáček, Puček, půle, Purkart, rada, Radolský, Rehák, roh, rohový, Rusnák, Řepka, samec, Sedláček, Schindler, Siegl, Sigma, síť, Skála, skórovat, slabý, Slezák, Slončík, Sokol, sólo, srazit, standardní, Stejskal, střídající, střílet, Studeník, Suchopárek, Svědík, Svoboda, šatna, Šebesta, šedivý, šestnáctka, šilhavý, Šimurka, šindelář, Šlachta, Šmarda, Šmejkal, Špak, Švach, Tejml, tesařík, Tibenský, tlak, Tobiáš, trefit, Trval, Tuma, tyč, Tymich, Uličný, Ulich, Ulrich, uniknout, Urban, Urbánek, útočný, úvod, Vacek, Vaďura, Vágner, Vácha, Valachovič, valnoha, Váňa, Vaněček, Vaniak, vápno, Vávra, vejprava, veselý, Vidumský, Víger, Viktoria, vlček, volej, Vonášek, Vosyka, Votava, vrabec, vyloučený, vyložený, Výravský, vyrazit, vyrovnání, Vyskočil, vystrašit, Wagner, Weber, Wohlgemuth, zachránit, zákostelský, zákrok, Západočech, zlikvidovat, zlínský, Zúbek, žižkovský, ŽK (žlutá karta) DBI010 - DIS - MFF UK 237

238 Shlukování metodou C3M Cover Coefficient-based Clustering Methodology
Přednáška č. 6 Shlukování metodou C3M Cover Coefficient-based Clustering Methodology Založen na tzv. koeficientech pokrytí DBI010 - DIS - MFF UK 238

239 Shlukování metodou C3M Pro indexační matici se nejprve spočtou inverzní hodnoty řádkových a sloupcových součtů DBI010 - DIS - MFF UK 239

240 Shlukování metodou C3M Inverzní řádkové součty
Inverzní sloupcové součty Předpoklad: Každý dokument indexován alespoň jedním termem Každý term použit k indexaci alespoň jednoho dokumentu DBI010 - DIS - MFF UK 240

241 Shlukování metodou C3M Číslo vyjadřuje význam j-tého termu v i-tém dokumentu Jak je pravděpodobné, pokud náhodně ukáži do i-tého dokumentu, že najdu právě j-tý term? Číslo vyjadřuje význam i-tého dokumentu pro j-tý term Jak je pravděpodobné, pokud náhodně ukáži na výskyt j-tého termu v kolekci dokumentů, že to bude právě v i-tém dokumentu? DBI010 - DIS - MFF UK 241

242 Shlukování metodou C3M Poté spočteme matici C koeficientů pokrytí Pravděpodobnost toho, že poté, co náhodně vyberu výskyt slova v i-tém dokumentu, a následně náhodný výskyt stejného slova v celé kolekci, bude tento vybraný výskyt právě z j-tého dokumentu DBI010 - DIS - MFF UK 242

243 Shlukování metodou C3M Poté spočteme matici C koeficientů pokrytí Pokud i-tý dokument obsahuje výlučnou sadu jinde se nevyskytujících termů, bude cii =1, tj. jeho termy zcela pokrývají termy i-tého dok. cij =0 iff i<>j, tj. jeho termy nepokrývají žádné jiné dok. DBI010 - DIS - MFF UK 243

244 Prohodit pořadí součtů
Shlukování metodou C3M Rozepsat dle definice 1) Vytknout i Prohodit pořadí součtů Vytknout wi,kk =1 =1 DBI010 - DIS - MFF UK 244

245 Shlukování metodou C3M - zřejmé - plyne z 1) a 2) - plyne z 2) a 4)
DBI010 - DIS - MFF UK 245

246 Shlukování metodou C3M Koeficient pokrytí cij udává, nakolik termy jednoho dokumentu pokrývají termy ostatních dokumentů Pokud dokument špatně pokrývá ostatní, je hodnota cii blízká hodnotě 1 Pokud dokument naopak dobře pokrývá ostatní, je hodnota cii blízká hodnotě 0 DBI010 - DIS - MFF UK 246

247 Shlukování metodou C3M Decoupling coefficient Coupling coefficient
Počet požadovaných shluků „Síla“ dokumentu být centrem shluku DBI010 - DIS - MFF UK 247

248 Shlukování metodou C3M normalizovaný výpočet, kde
DBI010 - DIS - MFF UK 248

249 Shlukování metodou C3M Jako centra shluků se vezme prvních nc dokumentů s nejvyšší hodnotou pi Dokumenty příliš nepodobné je lépe vynechat, zařadit je do speciálního „odpadkového“ shluku (ten se vždy porovnává s každým dotazem), a snížit nc Z podobných dokumentů (porovnáním cii, cij, cjj a cji) je potřeba vzít jen první dokument a ostatní přeskočit Dokumenty se přiřadí nejbližšímu centru DBI010 - DIS - MFF UK 249

250 DBI010 - DIS - MFF UK 250

251 Shlukování metodou C3M Koeficienty pokrytí DBI010 - DIS - MFF UK 251

252 Shlukování metodou C3M Koeficienty , , a p DBI010 - DIS - MFF UK 252

253 Shlukování metodou C3M Po výběru 8. dokumentu za centrum shluku
nelze vybrat 6.,7. a 9., jsou podobné DBI010 - DIS - MFF UK 253

254 DBI010 - DIS - MFF UK 254

255 Shlukování C2ICM Cover Coefficient-based Incremental Clustering Methodology INSERT: přiřazení do nejbližšího, resp. odpadkového shluku DELETE: při mazání centra shluku se shluk označí jako neplatný REORGANIZE: Nově se určí centra, Shluky, jejichž centrum nebylo znovu vybráno, se zneplatní Dokumenty z neplatných shluků se znovu přiřadí Nepostihuje fakt, že některé dokumenty ze zachovaných shluků měly být přeřazeny, protože nová centra mohou být blíže DBI010 - DIS - MFF UK 255

256 Shlukování pomocí sférického k-mean algoritmu
Dhillon, I., S.; Modha, D., S. Vektorový index Rozdělen na k disjunktních množin dokumentů Pro každou množinu j je definován průměrný dokument centroid s jednotkovou délkou d1 d2 m c DBI010 - DIS - MFF UK 256

257 Shlukování pomocí sférického k-mean algoritmu
Hodnotu můžeme považovat za míru kvality shluku (čím vyšší vzájemná podobnost, tím lépe) Hodnota představuje míru kvality celého rozdělení Pozn.: místo euklidovského k-mean algoritmu, minimalizujícího DBI010 - DIS - MFF UK 257

258 Shlukování pomocí sférického k-mean algoritmu
Hledáme rozdělení s maximální hodnotou Zřejmě protože (vektory jsou normalizovány) Obecně NP-úplný problém Iterativní algoritmus konvergující k lokálnímu maximu DBI010 - DIS - MFF UK 258

259 Sférický k-mean algoritmus
Inicializace (0-tá iterace) Dokumenty se náhodně zařadí do k shluků (zde k=3) Spočtou se polohy center (průměry) DBI010 - DIS - MFF UK 259

260 Sférický k-mean algoritmus
Krok iterace tt+1 Dokumenty se přiřadí k nejbližšímu centru z minulé iterace Spočtou se nové polohy center DBI010 - DIS - MFF UK 260

261 Sférický k-mean algoritmus
Iterace se opakují do té doby, dokud nárůst hodnotící funkce neklesne pod stanovenou mez Tedy dokud DBI010 - DIS - MFF UK 261

262 Sférický k-mean algoritmus
Totéž pro k=5 DBI010 - DIS - MFF UK 262

263 Sférický k-mean algoritmus
Ohodnocovací funkce je neklesající Cauchyova-Schwartzova nerovnost tedy: centroid množiny má nejvyšší průměrnou podobnost ke všem dokumentům v množině DBI010 - DIS - MFF UK 263

264 Chceme, ukázat, že platí uvedená nerovnost, tedy že iterace konvergují (rostoucí, shora omezená posloupnost) ?  DBI010 - DIS - MFF UK 264

265 Podobnosti se sečtou přes oblasti dané průnikem oblastí z předchozí a následující iterace
Sčítá se stále přes podobnosti k původním centrům, takže se součet nezmění DBI010 - DIS - MFF UK 265

266 Protože to není dále než centrum původní, podobnost neklesne
Místo původního centra spočteme podobnost k nejbližšímu centru předchozí iterace Protože to není dále než centrum původní, podobnost neklesne DBI010 - DIS - MFF UK 266

267 Cauch.-Schwartz. nerovnost:
součet podobností skupiny dokumentů vzhledem k libovolnému jednotkovému vektoru není větší než součet podobností vzhledem k centroidu skupiny DBI010 - DIS - MFF UK 267

268 Celkem dostaneme posloupnost nerovností
Přiřazení dok. V t+1ní iteraci: Cauch.-Schwartz. nerovnost: DBI010 - DIS - MFF UK 268

269 Příklad sfér. k-mean algoritmu
Kombinace dokumentů tří databází MEDLIN: abstraktů, medicínské časopisy CISI: abstraktů, vyhledávání informací CRANFIELD: abstraktů, letectví Matice incidence pro tři spočtené shluky DBI010 - DIS - MFF UK 269

270 Příklad sfér. k-mean algoritmu
Rozložení podobností dok. stejných shluků DBI010 - DIS - MFF UK 270

271 Příklad sfér. k-mean algoritmu
Rozložení podobností dok. různých shluků Shluky navzájem (téměř) kolmé DBI010 - DIS - MFF UK 271

272 Charakterizace shluků
Vzájemná kolmost shluků získaných k-mean algoritmem znamená, že termy důležité pro identifikaci jednoho centra jsou (téměř) nezajímavé pro identifikaci ostatních center Jednotlivá centra lze považovat za prototyp obsahu dokumentů v něm – koncept DBI010 - DIS - MFF UK 272

273 Značkování shluků Pro k-tici shluků dokumentů definujeme k-tici shluků termů Do i-tého shluku patří ty termy, které mají v i-tém konceptu větší váhu, než v ostatních Termy se uspořádají v rámci shluků termů Shluky termů se uspořádají za sebe v libovolném pořadí Každý shluk dokumentů se označí nejvýraznějšími termy v odpovídajícím shluku termů DBI010 - DIS - MFF UK 273

274 DBI010 - DIS - MFF UK 274

275 Hierarchické shlukování
Buďto opakování postupu, produkujícího ploché shluky na centar shluků předchozí úrovně, nebo postupné vytváření do splnění ukončovací podmínky (typicky dosažení požadovaného počtu shluků Aglomerativní metody Postupné spojování nejpodobnějších menších shluků Rozdělovací metody Postupné rozdělování největších shluků DBI010 - DIS - MFF UK 275

276 Hierarchické shlukování
Různé definice podobnosti shluků generují různé výsledky Metoda nejbližšího souseda Podobnost shluků = = maximální podobnost dvojice dokumentů Metoda nejvzdálenějšího souseda Podobnost shluků = = minimální podobnost dvojice dokumentů Průměrová metoda Podobnost shluků = = průměrná podobnost dvojic DBI010 - DIS - MFF UK 276

277 DBI010 - DIS - MFF UK 277 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 Aritmetika
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 Aritmetika 0.0 0.541 0.55 basketbal 0.556 0.563 C chyba 0.517 cyklus dědičnost hardware hráč 0.583 0.531 java jazyk koš míč 0.333 pivot platforma počítač procedura rychlost server software sport síť trojka Výkonnost DBI010 - DIS - MFF UK 277

278 Hierarchické shlukování
Výsledek pro aglomerativní hierarchické shlukování s použitím průměrové metody DBI010 - DIS - MFF UK 278

279 Hierarchické shlukování
Vzniklá hierarchie je binární (obecně k-ární) Vhodnější je však obecná hierarchie, lépe odrážející podobnosti mezi shluky Nalezení optimálního počtu potomků pro kořenový shluk, následně rekurzivní sestup Sleduje se změna kvality vytvořených shluků pro rostoucí počet potomků Řez v místě největšího nárůstu chyby Řez v místě největšího poměru rozdílů chyby Řez v místě největší druhé derivace DBI010 - DIS - MFF UK 279

280 Hierarchické shlukování
Pro řez v místě největšího nárůstu chyby vychází dělení d7, d8 d9 d10 d1, d2, d3, d4, d5, d6 d7, d8, d9, d10 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 d d8 DBI010 - DIS - MFF UK 280

281 Obecné značkování shluků
Usnadňuje uživateli navigaci mezi shluky Realizováno: množinou termů množinou (víceslovných) frází Termy by měly být pro shluk Deskriptivní (popisovat dobře obsah dokumentů) Diskriminační (odlišovat dobře obsah shluku od jiných) DBI010 - DIS - MFF UK 281

282 Obecné značkování shluků
Modifikovaný informační zisk (Modified Information Gain) termu t ve shluku X , kde DBI010 - DIS - MFF UK 282

283 Obecné značkování shluků
Př: |C1|=8, C1(6*t1,2*t2), |C2|=12, C2(1*t1,11*t3) P(C1)=P(C2)=8/20=0.4 P(t1,C1)=8/20*6/8=6/20=0.3 P(C2)=P(C1)=12/20=0.6 P(t1,C2)=12/20*1/12=1/20=0.05 P(t1)=7/20=0.35, P(t1)=13/20=0.65 P(t1,C1)=12/20*11/12=11/20=0.55 P(t2)=2/20=0.1, P(t2)=18/20=0.9 P(t1,C2)=8/20*2/8=2/20=0.1 P(t3)=11/20=0.55 , P(t3)=9/20=0.45 IGm(t1,C1)=P(t1,C1)*log(P(t1,C1)/(P(t1)*P(C1)) +P(t1, C1)*log(P(t1, C1)/(P(t1)*P(C1)) =0.3*log(0.3/(0.35*0.4))+0.55*log(0.55/(0.65*0.6))=+0.6 IGm(t1,C2)=P(t1,C2)*log(P(t1,C2)/(P(t1)*P(C2)) +P(t1, C2)*log(P(t1, C2)/(P(t1)*P(C2)) =0.005*log(0.005/(0.35*0.6))+0.1*log(0.1/(0.65*0.4))=-0.165 Pokud P(t,X)=P(t)*P(X) a P(t,X)=P(t)*P(X), je IGm=0 DBI010 - DIS - MFF UK 283

284 Obecné značkování shluků
Vybereme termy s nejvyšším IGm Sloučíme shluky stejné úrovně se shodným označkováním DBI010 - DIS - MFF UK 284

285 Modely DIS založené na VDIS
Induktivní model Sémantické sítě 285

286 Induktivní IS Modifikace vektorového modelu
Podobná dvojvrstvé neuronové síti. Spodní (vstupní) vrstva obsahuje m uzlů reprezentujících termy t1, …, tm Horní (výstupní) vrstva obsahuje n uzlů reprezentujících dokumenty d1, …, dn Termy tj jsou spojeny s dokumenty di orientovanými hranami, ohodnocenými vahami wi,j DBI010 - DIS - MFF UK 286

287 Induktivní IS Potud shodné s vektorovým DIS d1 d2 d3 d4 d5 dn W1,1
tm DBI010 - DIS - MFF UK 287

288 Induktivní IS Navíc obrácené hrany s vahou xi,j
Obvykle xi,j = wi,j, obecně různé d1 d2 d3 d4 d5 dn x2,5 x4,5 W1,1 W1,3 t1 t2 t3 t4 tm DBI010 - DIS - MFF UK 288

289 Induktivní IS Dotaz q určuje počáteční hodnoty vstupních uzlů.
Inicializace Dopředný krok Zpětný krok DBI010 - DIS - MFF UK 289

290 Induktivní IS Hodnoty v dotazu inicializují dolní vrstvu termů t1 t2
tm DBI010 - DIS - MFF UK 290

291 Induktivní IS Dopředný krok spočítá podobnosti dokumentů s dotazem d1
tm DBI010 - DIS - MFF UK 291

292 Induktivní IS Zpětný krok aktivuje další termy, které v původním dotazu nebyly, ale jsou důležité v dokumentech podobných původnímu dotazu d1 d2 d3 d4 d5 dn t1 t2 t3 t4 tm DBI010 - DIS - MFF UK 292

293 Induktivní IS Dopředný krok aktivuje další dokumenty ... d1 d2 d3 d4
tm DBI010 - DIS - MFF UK 293

294 Induktivní IS Během iterací narůstá celkový součet hodnot na uzlech vrstvy Dopředný krok: Sloupcový součet matice indexu je pro dostatečný počet dokumentů větší než 1 Každá hodnota v dolní vrstvě přispěje do horní vrstvy větší hodnotou, než je její velikost DBI010 - DIS - MFF UK 294

295 Induktivní IS Během iterací narůstá celkový součet hodnot na uzlech vrstvy Zpětný krok: Řádkový součet matice normalizovaného indexu je vždy větší než 1 Každá hodnota v horní vrstvě přispěje do dolní vrstvy větší hodnotou, než je její velikost DBI010 - DIS - MFF UK 295

296 Induktivní IS Řešením tzv. laterální inhibice
Dokumenty pospojovány navzájem hranami Každá ohodnocena vahou li,j, určující nakolik j-tý dokument potlačuje i-tý dokument Před zpětný krok se doplní inhibiční krok pro ij DBI010 - DIS - MFF UK 296

297 Induktivní IS d1 d2 d3 d4 d5 dn t1 t2 t3 t4 tm
Buďto n2 nezávislých koeficientů Nebo pro každé j jeden koeficient Nebo jediný koeficient pro všechny váhy d1 d2 d3 d4 d5 dn t1 t2 t3 t4 tm DBI010 - DIS - MFF UK 297

298 Induktivní IS Dopředný krok Zpětný krok (bez lat. inhibice, x  w)
Tedy spec. případ zpětné vazby pro DBI010 - DIS - MFF UK 298

299 Sémantické sítě a spreading
Zobecnění tezauru O vztahy mezi dokumenty O vztahy mezi dokumenty a termy Obecný orientovaný graf Vrcholy odpovídají termům a dokumentům Ohodnocené orientované hrany odpovídají vztahům DBI010 - DIS - MFF UK 299

300 Sémantické sítě a spreading
Vztahy termterm Synonyma Širší-užší termy Příbuzné termy ... Vztahy termdokument Důležitost termu pro identifikaci dokumentu Vztahy dokumentdokument Citace DBI010 - DIS - MFF UK 300

301 Přiřazení termu k dokumentu
Sémantická sít term(y) Komponenta Vztah Širší/užší Synonyma Citace Obdobné dokumenty Přiřazení termu k dokumentu dokument(y) DBI010 - DIS - MFF UK 301

302 Spreading Dotaz Inicializace
Přírůstek hodnoty uzlu uj způsobený uzlem ui během iterace Celkově DBI010 - DIS - MFF UK 302

303 Modely vycházející z boolského modelu
Fuzzy model MMM model Paice model P-norm model 303

304 Rozšíření boolského modelu
Oproti klasickému boolskému modelu Dovolují vážené dotazy Informační(0,7) AND Systém(0,3) Chov(0,9) AND (Psů(0,6) OR Koček(0,4)) Dovolují využít vektorový index Umožňují uspořádat výstup dle očekávané relevance DBI010 - DIS - MFF UK 304

305 Fuzzy logika Dokument Dotaz Podobnost DBI010 - DIS - MFF UK 305

306 Fuzzy logika 1 Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené konjunkci jsou značeny modře Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené disjunkci jsou značeny zeleně DBI010 - DIS - MFF UK 306

307 Fuzzy logika Př.: DBI010 - DIS - MFF UK 307

308 MMM (Min-Max Model) Lineární kombinace minima a maxima
kMinAnd>kMaxAnd, kMinOr<kMaxOr Obvykle 2 koef.: kMinAnd+kMaxAnd =kMinOr+kMaxOr=1 Nebo 1 koef.:k=kMinAnd=1-kMaxAnd=kMaxOr=1-kMinOr DBI010 - DIS - MFF UK 308

309 MMM (Min-Max Model) 1 k=0,75 Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené konjunkci jsou značeny modře Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené disjunkci jsou značeny zeleně DBI010 - DIS - MFF UK 309

310 MMM (Min-Max Model) Př.: DBI010 - DIS - MFF UK 310

311 Paice Model Započítání všech použitých termů důležitost klesá geometrickou řadou , kde Pro konjunkci jsou hodnoty uspořádány vzestupně Pro disjunkci sestupně DBI010 - DIS - MFF UK 311

312 Paice Model Př.: DBI010 - DIS - MFF UK 312

313 Rozšířená Boolská logika P-norm Model
Podobnosti se odvozují od vzdálenosti dokumentu (měřeno p-normou) od nulového dokumentu dF=<0, 0, …, 0> v případě disjunkce, resp. od jedničkového dokumentu dT=<1, 1, …, 1> v případě konjunkce DBI010 - DIS - MFF UK 313

314 Rozšířená Boolská logika P-norm Model
Varianta bez vážení dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 314

315 Rozšířená Boolská logika P-norm Model
Bez vážení, k termů v dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 315

316 Rozšířená Boolská logika P-norm Model
S vážením, k termů v dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 316

317 Rozšířená Boolská logika P-norm Model
Pro p se model blíží klasickému boolskému modelu Pro p=1 se jedná o vektorový model Pro p=2 se udávají lepší výsledky, než u vektorového modelu DBI010 - DIS - MFF UK 317

318 Rozšířená Boolská logika
1 Rozšířená Boolská logika p=2 Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené konjunkci jsou značeny modře Dokumenty se stejnou podobností vůči nevážené disjunkci jsou značeny zeleně DBI010 - DIS - MFF UK 318

319 Odstranění závislosti indexačních termů
Síť konceptů v boolském modelu, Singular Value Decomposition – SVD ve vektorovém modelu 319

320 Síť konceptů v boolském modelu
Vyžaduje boolský DIS s tezaurem Místo s jednotlivými termy (které na sobě mohou být závislé) pracuje s takzvanými koncepty, které jsou již navzájem nezávislé DBI010 - DIS - MFF UK 320

321 Síť konceptů v boolském modelu
Synonyma Všechny ekvivalentní termy (množina synonym) tvoří jediný koncept (téma) Např. „Domácí počítač“  „Osobní počítač“ Dokumenty používající libovolný z obou termů jsou považovány za dokumenty hovořící o stejném konceptu (tématu) Existují tedy pouze 21=2 rozdílné třídy dokumentů místo čtyř v klasickém modelu xy DBI010 - DIS - MFF UK 321

322 Síť konceptů v boolském modelu
Podobné termy (ve vzájemném vztahu) Dvojice podobných termů definují tři (čtyři) nezávislé koncepty Např. „Informační systém“  „Informatika“ Dokumenty mohou nezávisle vypovídat o „Informačním systému“ (ale ne o „Informatice“) o „Informatice“ (ale ne o „Informačním systému“) o tématu daném průnikem obou významů Existuje tedy celkem 23=8 rozdílných tříd dokumentů místo čtyř v klasickém modelu x y DBI010 - DIS - MFF UK 322

323 Síť konceptů v boolském modelu
Širší term – užší term Dvojice termů v tomto vztahu definují dva (tři) nezávislé koncepty Např. „Počítač“ > „Osobní počítač“ Dokumenty mohou nezávisle vypovídat o „Počítači“ (ale ne o „Osobním počítači“), např. o mainframe o „Osobním počítači“ (a tím zároveň o „Počítači“) Existují tedy celkem 22=4 rozdílné třídy dokumentů, odlišných od klasického modelu x y DBI010 - DIS - MFF UK 323

324 Síť konceptů Tezaurus: Synonyma/Vztahy/Užší-širší termy
DBI010 - DIS - MFF UK 324

325 spol. význam „bibl. inf.“ a „výběr informace“ zahrnuje „vše ostatní“
Síť konceptů Odpovídající síť atomických konceptů (témat) X hardware počítač domácí počítač osobní počítač data informační systém informatika bibliografická výběr informace spol. význam „bibl. inf.“ a „výběr informace“ tzv. doplňkový koncept, zahrnuje „vše ostatní“ DBI010 - DIS - MFF UK 325

326 Síť konceptů V tezauru 9 termů, tj. potenciálně 29 = 512 různých tříd dokumentů Ve skutečnosti 12 různých navzájem nezávislých atomických konceptů (dvanáctý reprezentuje jakékoli jiné téma, nezastoupené termy tezauru), tj. celkem 212 = 4096 různých tříd dokumentů Každý atomický koncept reprezentován konjunkcí všech termů v kladném nebo záporném smyslu podle toho, zda leží uvnitř či vně odpovídající množiny Např. reprezentuje: „informatika“ and „bibliografická informatika“ and „výběr informace“ and not „hardware“ and not „počítač“ and not „domácí počítač“ and not „informační systém“ and not „data“ and not „vše ostatní“ X DBI010 - DIS - MFF UK 326

327 Konstrukce sítě konceptů
Každé skupině synonym se přiřadí jeden atomický koncept DBI010 - DIS - MFF UK 327

328 Konstrukce sítě konceptů
Doplní se koncepty odpovídající dvojicím vztažených termů X DBI010 - DIS - MFF UK 328

329 Konstrukce sítě konceptů
Průchodem tezauru odspoda nahoru se do sloupců širších termů doplní jedničky ze sloupců užších termů X DBI010 - DIS - MFF UK 329

330 Konstrukce sítě konceptů
Doplní se nulový (doplňkový) atomický koncept X DBI010 - DIS - MFF UK 330

331 Síť konceptů Dotaz Nevážená disjunkce termů ‘informatika’
OR ‘výběr informace’ OR ‘data’ Vážená disjunkce termů (‘informatika’ ; 0.5) OR (‘výběr informace’ ; 1.0) OR (‘data’ ; 0.4) DBI010 - DIS - MFF UK 331

332 Síť konceptů Nevážená disjunkce termů se převede pomocí disjunkce odpovídajících sloupců na sloupcový vektor konceptů Dokument se převede stejně ‘informatika’ OR ‘výběr informace’ OR ‘data’  (1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0) DBI010 - DIS - MFF UK 332

333 Síť konceptů Vektory dotazu a dokumentu se porovnají standardně skalárním součinem Dotaz „informatika“ OR „výběr informace“ OR „data“ (1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0) Dokument „Informační systém“ (0,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0) Podobnost 5, zatímco v případě vyhodnocení přes termy je podobnost nulová DBI010 - DIS - MFF UK 333

334 Síť konceptů Vážená disjunkce termů se převede na vektor vah konceptů vzhledem k dotazu Dotaz Term Váha konceptu vzhledem k dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 334

335 0.4 0.5 1.0 1 / 2 1 / 4 1 / 2 Síť konceptů Dotaz (‘informatika’ ; 0.5) OR (‘výběr informace’ ; 1.0) OR (‘data’ ; 0.4)  0.5*1/4  0.4*1/2  0  0  0  0.5*1/4  0  1.0*1/2  1.0*1/2  0.4*1/2  0.5*1/4  0 DBI010 - DIS - MFF UK 335

336 Odstranění závislosti indexačních termů, Redukce dimenzionality indexu
Singular Value Decomposition - SVD Latent Semantic Indexing - LSI 336

337 Latent Semantic Indexing - LSI
Obdobně jako u konceptů v boolském modelu se LSI snaží nalézt navzájem nezávislé koncepty – témata, přes které je možné indexovat dokumenty namísto závislých termů. Nepoužívá tezaurus. Odvozuje tzv. latentně sémantické závislosti termů přímo z indexu vektorového modelu. DBI010 - DIS - MFF UK 337

338 Latent Semantic Indexing - LSI
3 dokumenty ve 3D prostoru Hodnost matice = 2 DBI010 - DIS - MFF UK 338

339 Singular Value Decomposition
Každá matice A o rozměrech mxn hodnosti r, (např. matice A=DT, t.j. řádky  termy), lze rozložit na součin DT=USVT, kde URmxr sloupcově ortonormální Tvoří tedy bázi v prostoru termů s dimenzí odpovídající skutečné hodnosti matice SRrxr diagonální regulární matice VRnxr řádkově ortonormální Tvoří tedy bázi v prostoru dokumentů s dimenzí odpovídající skutečné hodnosti matice DBI010 - DIS - MFF UK 339

340 Singular Value Decomposition
Levé singulární vektory u1, u2, ..., ur Vlastní vektory matice A.AT=DT.D Singulární hodnoty 1  2  ...  r > 0 Odmocniny absolutních hodnot vlastních čísel matic A.AT , resp. AT.A Pravé singulární vektory v1, v2, ..., vr Vlastní vektory matice AT.A=D.DT 1 r S U VT u1 ur v1 vr DBI010 - DIS - MFF UK 340

341 Singular Value Decomposition
Geometricky Matice DT=USVT promítá jednotkovou kouli dimenze m na elipsoid dimenze r s osami ve směru sloupců matice U Délkami poloos jsou hodnoty 1, 2, …, r Pravé singulární vektory se promítají na vektory rovnoběžné s osami DBI010 - DIS - MFF UK 341

342 Latent Semantic Indexing (LSI)
LSI zohledňuje vzájemné závislosti termů pomocí SVD rozkladu matice indexu Spolu se vyskytující (ekvivalentní) termy se promítají do společné dimenze Dovoluje navíc další redukci aproximací matice Další zmenšení prostoru pro uložení indexu Dokumenty používající podobné termy mohou být velmi podobné, i když neobsahují žádné společné termy DBI010 - DIS - MFF UK 342

343 Latent Semantic Indexing (LSI)
Reprezentuje dokumenty a dotazy v prostoru s dimenzí rovnou hodnosti původní indexační matice Dimenze odpovídají levým singulárním vektorům SVD rozkladu DBI010 - DIS - MFF UK 343

344 Latent Semantic Indexing (LSI)
Je možné využít rovněž aproximaci matice indexu D pomocí matice s určenou nižší hodností k<r Pro k<r se matice USVT aproximuje součinem UkSkVkT, kde Uk je prvních k sloupců matice U Sk je levý horní roh matice S velikosti k x k Vk je prvních k sloupců matice V DBI010 - DIS - MFF UK 344

345 Latent Semantic Indexing (LSI)
Elipsoid je snížením hodnoty k o jedna zploštěn ve směru nejkratší osy UkSkVkT je navíc nejlepší aproximace matice USVT s hodností k ve smyslu Frobeniovy normy rozdílu obou matic Tedy pro všechny X s hodností k kde Frobeniova norma DBI010 - DIS - MFF UK 345

346 Latent Semantic Indexing (LSI)
Příklad 6 dokumentů obsahujících 5 různých termů DBI010 - DIS - MFF UK 346

347 u1 u2 u3 u4 u5 U= S= v1 v2 v3 v4 v5 V= DBI010 - DIS - MFF UK 347

348 Latent Semantic Indexing (LSI)
Zpětné roznásobení pro k=5=r DBI010 - DIS - MFF UK 348

349 Latent Semantic Indexing (LSI)
Zpětné roznásobení pro k=4 DBI010 - DIS - MFF UK 349

350 Latent Semantic Indexing (LSI)
Zpětné roznásobení pro k=3 DBI010 - DIS - MFF UK 350

351 Latent Semantic Indexing (LSI)
Zpětné roznásobení pro k=2 DBI010 - DIS - MFF UK 351

352 Latent Semantic Indexing (LSI)
Zpětné roznásobení pro k=1 (každý řádek násobkem libovolného jiného) DBI010 - DIS - MFF UK 352

353 DIS s použitím LSI Místo matice DT používáme její SVD rozklad USVT, resp. jeho aproximaci UkSkVkT. Podobnost dvojic dokumentů DDT =(UkSkVkT)(VkSkTUkT) =(UkSk)(SkTUkT) {Vk je ortonormální, tedyVkTVk=I} =UkSk2UkT {Sk je diagonální, tedy Sk=SkT} =(UkSk)(UkSk)T DBI010 - DIS - MFF UK 353

354 DIS s použitím LSI Místo matice DT používáme její SVD rozklad USVT, resp. jeho aproximaci UkSkVkT. Podobnost dvojic termů DTD =(VkSkTUkT)(UkSkVkT) =(VkSkT)(SkVkT) {Uk je ortonormální, tedyUkTUk=I} =VkSk2VkT {Sk je diagonální, tedy SkT=Sk} =(VkSk)(VkSk)T DBI010 - DIS - MFF UK 354

355 DIS s použitím LSI Z rovnosti DT=UkSkVkT {vynásob. UkT zleva} dostáváme UkTDT=SkVkT {UkTUk=I} a dále {vynásob. S-1 zleva} dostáváme Sk-1UkTDT=VkT {Sk-1Sk=I} Odtud transpozicí dostáváme Vk=DUkSk-1 Tedy: Z původního dokumentu s m dimenzemi získáme vektor v novém prostoru dokumentů s k dimenzemi vynásobením maticí UkSk-1 Na dotaz se můžeme dívat jako na nepřevedený dokument, a rovněž jej nejprve vynásobit maticí UkSk-1 DBI010 - DIS - MFF UK 355

356 DIS s použitím LSI Podobnost dotazu a dokumentu Statická metoda
SimLSI(q,Di)=Sim(qUkSk-1,DiUkSk-1) Statická metoda Rozklad je proveden nad konkrétní množinou dokumentů Další dokumenty je možné přidat pomocí UkSk-1 transformace, ale toto přidání již neovlivní latentně sémantické vlastnosti termů DBI010 - DIS - MFF UK 356

357 Latent Semantic Indexing (LSI)
Vyhodnocení dotazu [měsíc,vozidlo], tedy <0, 0, 1, 1, 0> Bez LSI získáme podobnosti <2.000; 1.000; 0.000; 1.000; 1.000; 0.000> DBI010 - DIS - MFF UK 357

358 Latent Semantic Indexing (LSI)
S LSI jsou dokumenty a dotaz pomocí matice U2S2-1 (pro k=2) zkonvertovány do dvojrozměrného prostoru zachycujícího dva nejvýraznější latentně sémantické koncepty Poté je dotaz normálně vyhodnocen Tím získáme podobnosti <0.983; 0.621; 0.849; 0.424; 0.713; 0.108> <2.000; 1.000; 0.000; 1.000; 1.000; 0.000> Srov. DBI010 - DIS - MFF UK 358

359 Latent Semantic Indexing (LSI) - původní motivační příklad
DBI010 - DIS - MFF UK 359

360 Latent Semantic Indexing (LSI)
Existující výsledky: na kolekcích s 1000 dokumenty až 30% nárůst přesnosti oproti vektorovému modelu na kolekcích s 10000 dokumenty ne tak vysoký nárůst, ale lepší než vektorový model na kolekcích s  dokumenty výsledky zaostávají za vektorovým modelem DBI010 - DIS - MFF UK 360

361 Signatury 361

362 Signatury Pro konjunktivní dotazy nad boolským IS
Vyřazení velkého množství nerelevantních dokumentů s malou časovou a prostorovou složitostí DBI010 - DIS - MFF UK 362

363 Signatury Signatura = k-bitový řětězec
k je předem daná konstanta Každému dokumentu di je přiřazena signatura dokumentu si Konjunktivnímu dotazu q je přiřazena signatura s Dok1 Porovnání Dotaz 00101 01001 10101 00111 10100 DBI010 - DIS - MFF UK 363

364 Vyhodnocení signatur Signatura si dokumentu odpovídá signatuře dotazu s pokud si  s (po bitech) tj. pokud s AND NOT si = 0 (binárně) Pokud signatura nevyhovuje, dokument nemůže obsahovat všechny požadované termy Pokud si signatury vyhovují, dokument může, ale nemusí všechny požadované termy obsahovat DBI010 - DIS - MFF UK 364

365 Vyhodnocení signatur Dok1 Porovnání Dotaz 00101 01001 10101 00111 10100 Dok2 Porovnání II Efektivní vyhodnocení instrukcemi na úrovní strojového kódu procesoru Nepřesné, nevyhovující dokument může svoji signaturou vyhovovat (tzv. false hit) Nutno doplnit dalším, přesným, krokem porovnání DBI010 - DIS - MFF UK 365

366 Přiřazení signatury Signatura slova Hašovací funkcí h : X*  0..k-1
Signatura sig(w) slova w má bit 1 na pozici h(w) a na ostatních bity 0 Výhodnější než hašovací funkcí X*  0..2k-1, která generuje signatury s mnoha jedničkami, které odpovídají téměř libovolnému dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 366

367 Přiřazení signatury Signatura dokumentu
Vrstvením signatur jednotlivých slov pomocí binární disjunkce. Pevně strukturované dokumenty mohou obdržet signaturu zřetězením signatur jednotlivých oddílů (autor, nadpis, abstrakt, text). Každá z řetězených signatur může mít jinou, předem danou délku. DBI010 - DIS - MFF UK 367

368 Řetězené signatury Výhodou řetězených signatur je možnost dotazu nad konkrétní částí dokumentu Knihy Aloise Jiráska: sig(„Alois“)= , sig(„Jirásek“)= Dotaz q= | | sig(„Eduard“)= , sig(„Bass“)= Dokument | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx nevyhovuje signatuře sig(„Božena“)= , sig(„Němcová“)= Dokument | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx vyhovuje signatuře, i když se jedná o jiného autora DBI010 - DIS - MFF UK 368

369 Vrstvené signatury Vrstvením signatur slov narůstá počet jedniček v signatuře a tím klesá její schopnost plnit svůj účel, protože signatura ze samých jedniček vyhovuje jakémukoli dotazu. Dokumentům se přidělí více signatur pro jednotlivé bloky textu. Při vhodném dělení, např. na rozhraní kapitol nebo odstavců, není ztráta informace příliš důležitá. Slova nacházející se daleko od sebe spolu obvykle nesouvisí. DBI010 - DIS - MFF UK 369

370 Vrstvené signatury Bloky se vytváří dvěma metodami
FSB (fixed size block) pro úseky s přibližně stejným počtem slov FWB (fixed weight block) pro úseky s přibližně stejným počtem jedniček optimálně k/2 DBI010 - DIS - MFF UK 370

371 Monotónní signatury Signatura je monotónní, pokud pro každá dvě slova, resp. jejich fragmenty u, v platí sig(u.v)  sig(u) s pravostranným prodlužováním slova signatura nikdy neklesá Monotónní signatury umožňují využití zástupného znaku „*“ na konci termů v dotazu Např. q=„datab*” AND „systém*” DBI010 - DIS - MFF UK 371

372 Monotónní signatury Monotónní signaturu slova lze vytvořit několika způsoby (zvyšuji počet jedničkových bitů) Navrstvením signatur všech prefixů slova sig(„systém“)=sig’(„s“)+sig’(„sy“)+...+sig’(„systém“) kde sig’(w) je libovolně tvořená signatura Navrstvením signatur všech n-gramů slova n-gram = posloupnost n po sobě jdoucích znaků sig(„systém“)=sig’(„sys“)+sig’(„yst“)+...+sig’(„tém“) pro trigramy DBI010 - DIS - MFF UK 372

373 Monotónní signatury Využití signatur tvořených na základě n-gramů
Dovoluje zástupné znaky i na začátku a uvnitř slov Dovoluje rovnoměrné využití všech k pozic signatury n-gramů je pevný počet (26^n v anglickém jazyce) Lze spočítat pravděpodobnosti jejich výskytu a rozdělit je do skupin s přibližně stejnou celkovou pravděpodobností DBI010 - DIS - MFF UK 373

374 Uložení signatur Invertovaný soubor Neinvertovaný soubor
Strom signatur Setříděním signatur se dostanou signatury se shodným prefixem délky k1<k k sobě Prefix se uloží jen jednou Lze i více úrovní pro k1, k2, … 00 000 01001 10101 001 00111 10100 01 10 11 DBI010 - DIS - MFF UK 374

375 Distribuované DIS 375

376 Distribuované DIS Data a funkce rozděleny mezi více počítačů
Transparence Uživatel si rozdělení nemusí být vědom Rozšiřitelnost Zvýšení výkonu přidáním dalších počítačů Robustnost Výpadek jednoho počítače neovlivní funkci ostatních DBI010 - DIS - MFF UK 376

377 Distribuované DIS Data ukládaná v DIS
Primární data (dokumenty) Sekundární data (autor, název, rok vydání, ...) Index Uzly sítě lze rozdělit podle toho, které procesy na nich běží a která data obsahují Na jednom počítači může běžet i více procesů DBI010 - DIS - MFF UK 377

378 Distribuované DIS Procesy v DIS Klient (K) Dokumentový server (D)
Uživatelské rozhraní Dokumentový server (D) Subsystém dodání dokumentu s primárními daty Například nezávislý WEB server Server indexu (S) Subsystém zpřístupnění dokumentu s indexem a sek. daty Integrační uzel (I) Specifický proces zajišťující koordinaci mezi ostatními uzly DBI010 - DIS - MFF UK 378

379 Distribuované DIS Integrační uzel Přebírá dotaz od uživatele
Určuje strategii vyhodnocení v distribuovaném prostředí na základě znalosti umístění jednotlivých zdrojů Rozesílá parciální dotazy na jednotlivé index servery Sestavuje výslednou odpověď z odpovědí na parciální dotazy DBI010 - DIS - MFF UK 379

380 Distribuované DIS DIS DDIS D K S I K S D DBI010 - DIS - MFF UK 380

381 Distribuované DIS Přítomnost více klientů a integračních uzlů zvyšuje propustnost a robustnost Nutné replikovat metadata o rozdělení dat na všech integračních uzlech K K I I I S S S DBI010 - DIS - MFF UK 381

382 Distribuované boolské DIS
Rozdělení matice indexu na několik (obvykle disjunktních částí) Vhodný popis na základě relační algebry Relace R(A1, A2, …, An) Boolská podmínka q Projekce R[Ai1, Ai2, …, Aik] Selekce R(q) Přirozené spojení relací R*S DBI010 - DIS - MFF UK 382

383 Distribuované boolské DIS
Index je relace D(d, t1, t2, …, tm), kde tj  {0,1}, d  N (identifikace dokumentu) Instance indexu je matice DBI010 - DIS - MFF UK 383

384 Distribuované boolské DIS
Odpovědí na dotaz q je seznam identifikací odpovídajících dokumentů D(q)[d] DBI010 - DIS - MFF UK 384

385 Horizontální fragmentace
Rozdělení matice indexu na k fragmentů D1, D2, …, Dk na základě k-tice dotazů q1, q2, …, qk tak, že Dx = D(qx) q1  q2  …  qk = true tj. D1  D2  …  Dk = D qx  qy = false pro x  y tj. Dx  Dy =  DBI010 - DIS - MFF UK 385

386 Horizontální fragmentace
D(q)[d] = (D1  …  Dk)(q)[d] = (D(q1)  …  D(qk))(q)[d] = (D(q1q)[d]  …  D(qkq)[d]) Pokud qxq = false, potom Dx(q)[d] =  DBI010 - DIS - MFF UK 386

387 Horizontální fragmentace
Volba dotazů qi Fragmenty stejné velikosti Fragmenty co nejméně zatěžující servery Volba dotazů tak, aby se typické dotazy vyhodnocovaly na jednom nebo několika málo serverech DBI010 - DIS - MFF UK 387

388 Vertikální fragmentace
Rozdělení matice indexu na k fragmentů D1, D2, …, Dk na základě k-tice množin {d}  T1, T2, …, Tk  {d, t1, t2, …, tm} tak, že Dx = D[Tx] T1  T2  …  Tk = {d, t1, t2, …, tm} tj. D1 * D2 * … * Dk = D Tx  Ty = {d} pro x  y DBI010 - DIS - MFF UK 388

389 Vertikální fragmentace
D(q)[d] = (D1 * D2 * … * Dk)(q)[d] Nechť jsou v dotazu použity jen termy z množiny Tq. Nechť ={d}Tq D(q)[d] = (D[T1] * … * D[Tk])(q)[d] Spojují se menší části Fragmenty, kde Tx={d}lze vynechat DBI010 - DIS - MFF UK 389

390 Vertikální fragmentace
Dotazy lze na základě pravidel D(q1q2)[d]=D(q1)[d]D(q2)[d] D(q1q2)[d]=D(q1)[d]D(q2)[d] rozepsat na průniky a sjednocení výsledků parciálních dotazů vyhodnotitelných na jednotlivých index serverech DBI010 - DIS - MFF UK 390

391 Vertikální fragmentace
Volba množin Ti Fragmenty stejné velikosti Stejně velké množiny Fragmenty co nejméně zatěžující servery Na základě znalosti dotazů udržení spolu se vyskytujících termů na stejném serveru DBI010 - DIS - MFF UK 391

392 Kombinovaná fragmentace
Pravidelná (do tvaru mřížky) Nepravidelná D11=D(q1)[T1] D12=D(q1)[T2] D13=D(q1)[T3] D21=D(q2)[T1] D22=D(q2)[T2] D11=D(q2)[T3] D31=D(q3)[T1] D32=D(q3)[T2] D11=D(q3)[T3] D11=D(q1q2)[T1] D12=D(q1)[T2] D13=D(q1)[T3] D2=D(q2)[T2T3] D3=D(q3) DBI010 - DIS - MFF UK 392

393 Příklad Nepravidelná fragmentace Kde
T1={d, t1, t2, t3}, T2={d, t4, t5, t6} q1=(t1t4), q2=(t1t4)(t1t4), q3=(t1t4) D1=D(q1) D21=D(q2)[T1] D22=D(q2)[T2] D3=D(q3) DBI010 - DIS - MFF UK 393

394 Příklad D=D1(D21*D22)D3 q=t1(t2t4t5)
D(q)[d]=(D1(D21*D22)D3)(q)[d] =D1(q)[d](D21*D22)(q)[d]D3(q)[d] =D1(q)[d](D21*D22)(q)[d] (D21*D22)(q)[d] =(D21*D22)(t1(t2t4t5))[d] =(D21*D22)(t1)[d](D21*D22)(t2t4t5)[d] qq3=false DBI010 - DIS - MFF UK 394

395 Příklad (D21*D22)(t1)[d]=D21(t1)[d]
(D21*D22)(t2t4t5)[d] =(D21*D22)(t2)[d](D21*D22)(t4t5)[d] =D21(t2)[d]D22(t4t5)[d] DBI010 - DIS - MFF UK 395

396 Příklad D22(t4t5)[d] D21(t2)[d] D1(q)[d] D21(t1)[d] S1 S21 S22 S3 
S1 S21 S22 S3 DBI010 - DIS - MFF UK 396

397 Distribuované vektorové DIS
Využití shlukovacích algoritmů Obdoba horizontální fragmentace boolského IS Integrační servery potřebují informaci o středech a poloměrech jednotlivých shluků DBI010 - DIS - MFF UK 397

398 Integrované DIS Spojení několika nezávislých DIS do jednoho celku
Problémy Různé metody indexace Jeden dokument může mít více reprezentací Různé množiny termů Různé výpočty podobnosti DBI010 - DIS - MFF UK 398

399 Optimální vyhledávání
Jedna z možností integrace více DIS, navíc Minimalizace problému kritéria predikce Obecně systém, obsahující některou(-é) z možností Více indexačních algoritmů dokumentů Příliš vysoká prostorová náročnost Více indexačních algoritmů dotazu Více vyhledávacích algoritmů Systém na základě interakce s uživatelem vybírá optimální kombinaci dostupných metod DBI010 - DIS - MFF UK 399

400 Optimální vyhledávání
Výběr optimální vyhledávací metody k různých metod i-tá metoda vrátila ri relevantních dokumentů v celkovém počtu ni dokumentů Jak určit vhodnou metodu nalezení nejlepšího z obsažených DIS? Kritérium ri2 / ni Není nutné zjišťovat celkový počet relev. dok. DBI010 - DIS - MFF UK 400

401 Optimální vyhledávání
Předpokládejme znalost všech relevantních dokumentů pro daný dotaz (a jejich počtu r) Vezměme kde xj je 1, pokud je j-tý dokument relevantní pro tazatele, jinak 0 Vezměme kde yi,j je 1, pokud je j-tý dokument vrácen i-tou metodou, jinak 0 DBI010 - DIS - MFF UK 401

402 Optimální vyhledávání
Počet relevantních dokumentů, vrácených i-tým systémem V ideálním případě Míra vhodnosti pomocí podobnosti , kde DBI010 - DIS - MFF UK 402

403 Optimální vyhledávání
Míra vhodnosti odpovídá Protože, přičemž r je konstanta, a odmocnina je rostoucí na <0;1>, pro uspořádání vhodnosti stačí výraz bez znalosti r DBI010 - DIS - MFF UK 403

404 Optimální vyhledávání
Postup vyhodnocení dotazu Dotaz se vyhodnotí všemi dostupnými metodami a výsledky se spojí do jednoho výstupu (viz dále) Uživatel označí relevantní dokumenty Pro jednotlivé metody se porovná vhodnost kritériem ri2 / ni Nejlepší metoda bude v dalších iteracích zvýhodněna oproti ostatním DBI010 - DIS - MFF UK 404

405 Optimální vyhledávání
Spojení výstupů metod Různé metody mohou vracet hodnoty podobnosti z různých intervalů Nutná normalizace – převod výsledku z lokálního intervalu <l1,l2> i-té metody na globální interval <g1,g2> lineárně: y=(x- l1)*((g2–g1)/(l2–l1))+g1 <g1,g2> je obvykle <0,1> l1 l2 g1 g2 x y DBI010 - DIS - MFF UK 405

406 Optimální vyhledávání
Spojení výstupů metod Pokud je dokument nalezen více metodami, je nutné to detekovat a zohlednit Pokud je dokument nalezen vícekrát s globálními vahami si v jednotlivých metodách, roste pravděpodobnost toho, že je dokument relevantní Pokud si  <0;1>, potom s = 1-(1-si) Počítáno přes metody, které dokument vrátily si vyjadřuje názor i-té metody, na pravděpodobnost, že dokument bude pro uživatele relevantní. DBI010 - DIS - MFF UK 406

407 Optimální vyhledávání
Pokud má být některá metoda (případně metody) zvýhodněna, jsou výsledky metod normalizovány do intervalů <g1,g1+i(g2-g1)>, kde i<0,1> Např.: i=1 pro nejlepší metodu, i=<1 pro ostatní i=(ri2 / ni) / (rmax2 / nmax) DBI010 - DIS - MFF UK 407

408 Vyhledávání v HTML Web lze chápat jako speciální případ DIS
Neznámý počet dokumentů Povrchový web - anonymně dostupné dokumenty Skrytý web - dokumenty dostupné po autorizaci Objem přesahuje povrchový web ve stonásobcích Kvalita přesahuje povrchový web i tisícinásobné DBI010 - DIS - MFF UK 408

409 Vyhledávání v HTML Web lze chápat jako speciální případ DIS Redundance
Odhady uvádějí redundanci kolem 30% Proměnlivost Čtvrtina stránek se mění denně Odhadovaný „poločas rozpadu“ stránky se odhaduje na přibližně 10 dní Informace získané při indexaci dokumentu rychle zastarávají DBI010 - DIS - MFF UK 409

410 Vyhledávání v HTML Web lze chápat jako speciální případ DIS
Množství dokumentů celkem dokumentů (červenec 2004) celkem dokumentů (květen 2005) nejméně 25 270 000 000 dokumentů, spíše však přes (duben 2006) dotaz „the“ v google vrací dokumentů (květen 2005) 24 210 000 000 dokumentů (duben 2006) 24 840 000 000 dokumentů (květen 2011) dotaz „-the“ v google vrací 14 800 000 000 dokumentů (duben 2006) DBI010 - DIS - MFF UK 410

411 Vyhledávání v HTML Dvojí způsob dotazování Vyhledávače
morfeo.centrum.cz, … Listování v katalozích (browsing) seznam.cz, centrum.cz, … zpravidla kvalitní ručně vytvářené členění nesnadná údržba v měnícím se prostředí DBI010 - DIS - MFF UK 411

412 Dotazování nad webem Zpravidla různé formy rozšířeného boolského vyhledávání Možnost zadávat binární logické operátory Možná podpora proximitních omezení Obvykle nemožnost použít vážený dotaz Další používané techniky Rozhoduje umístění slov v dokumentu Nadpisy jsou důležitější než ostatní text, … Uvažují se vzájemné odkazy mezi stránkami DBI010 - DIS - MFF UK 412

413 Dotazování nad webem Katalogy tématická klasifikace vybraných stránek
navigace listováním hierarchiemi vyhledávacích termů vhodné použít v případech, kdy má uživatel jasný cíl, který nedokáže vyjádřit seznamem klíčových slov DBI010 - DIS - MFF UK 413

414 Využití hypertextových odkazů
Web si lze představit jako orientovaný graf (V,E) V jsou jednotlivé stránky E je množina hran, kde (p,q)E znamená, že stránka q je odkazována ze stránky p Výstupní stupeň stránky o(p) Množství odkazů ve stránce p Vstupní stupeň stránky i(p) Množství odkazů na stránku p DBI010 - DIS - MFF UK 414

415 Využití hypertextových odkazů
Hrany v rámci jedné domény se označují jako vlastní Hrany napříč doménami se označují jako přechodové dom1 dom2 p11 i(p11) = 0, o(p11) = 2 i(p12) = 1, o(p12) = 0 i(p21) = 2, o(p21) = 0 i(p22) = 1, o(p22) = 2 p22 p12 p21 DBI010 - DIS - MFF UK 415

416 Struktura webového vyhledávače
Robot (crowler, spider) Na základě interní databáze URL navštěvuje stránky s danou frekvencí a v daném pořadí Ukládá data do seznamu stažených HTML stránek URL Robot HTML Dotazy Index Indexace DBI010 - DIS - MFF UK 416

417 Struktura webového vyhledávače
Indexační jednotka Indexuje stažené HTML stránky Generuje data indexu Textová Strukturální Přidává nově nalezená URL do seznamu URL Robot HTML Dotazy Index Indexace DBI010 - DIS - MFF UK 417

418 Struktura webového vyhledávače
Zpracování dotazu S využitím indexu zjišťuje podobnost indexovaných dokumentů vůči dotazu Pokud je dotaz formulován na základě podobnosti s neznámou stránku, může ji pomocí robota stáhnout URL Robot HTML Dotazy Index Indexace DBI010 - DIS - MFF UK 418

419 Stahování stránek Obvykle průchod do šířky počínaje odkazy ze startovacích stránek umístěných v databázi URL Startovacími stránkami nemusí být všechny tam uložené stránky Priority se řídí Tématem Např. podobností s nějakým předdefinovaným vektorem Popularitou stránky Umístěním stránky Např. podle domény DBI010 - DIS - MFF UK 419

420 Stahování stránek Roboty nedokáží stáhnout všechny na webu dostupné stránky Web netvoří souvislý graf Indexovány jsou pouze souvislé komponenty dostupné ze startovacích stránek Web roste zpravidla rychleji, než jej roboty stačí indexovat DBI010 - DIS - MFF UK 420

421 Makroskopická struktura webu
Převzato z: Graph structure in the web Andrei Broder, Ravi Kumar2 et al. w9cdrom/160/160.html DBI010 - DIS - MFF UK 421

422 Indexace Indexační jednotka rozhoduje, které ze stažených stránek skutečně zaindexuje Snaha vynechávat duplikáty Výsledná data jsou uložena v případě rozšířeného boolského modelu do invertovaných seznamů, zpravidla včetně pozic slov na stránkách Dále jsou ukládána další specifická data nutná pro vyhodnocování dotazu Graf odkazů Délky stránek DBI010 - DIS - MFF UK 422

423 Porovnávání s dotazem Dokumentům je přiřazeno skóre
Část závislá na dotazu Podobnost dokumentu s položeným dotazem Část závislá na dokumentu Popularita stránky, např. odvozená z počtu na něj směřujících odkazů Část závislá na tazateli Nově se rozvíjející oblast, snažící se vytvářet na základě interakce s tazatelem jeho profil, a upřednostňovat jeho subjektivní názor na kvalitu dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 423

424 Popularita stránek Odvozuje se z analýzy odkazů a podobnosti mezi zdrojovou a cílovou stránkou PageRank Algoritmus HITS DBI010 - DIS - MFF UK 424

425 PageRank Předpokladem je fakt, že odkazem na cizí stránku je daná stránka autorem čtenáři doporučována Problémy Algoritmus lze snadno zmást generováním stránek odkazujících na propagovanou stránku DBI010 - DIS - MFF UK 425

426 PageRank Ohodnocení r(q) stránky q závisí na ohodnocení stránek, které na ní odkazují Jednoduchý PageRank: r(q) = (p,q)E((1/o(p))*r(p)) Vícenásobné odkazy se počítají jako jednonásobné Maticový zápis: r = Xr, kde xp,q = 1/o(p) pro (p,q)E, jinak 0 DBI010 - DIS - MFF UK 426

427 PageRank Výpočet PageRank probíhá iterativně Problémy
Skupina stránek může odkazovat na sebe navzájem, ale nikoli ven (tzv. rank sink) Akumulace ocenění Žádný přínos pro další dokumenty p p1 p2 p p1 p2 DBI010 - DIS - MFF UK 427

428 PageRank Zmírnění problému rank sink dle autorů (Lawrence Page, Sergey Brin) Random Surfer Model PageRank : r(q) = (1-d) + d*(p,q)E((1/o(p))*r(p)), d<0,1> d je tzv. tlumící faktor, obvykle d = 0.85 Maticový zápis: r = (1-d)e + dXr, kde e je vektor obsahující jedničky DBI010 - DIS - MFF UK 428

429 PageRank Random Surfer Model
r(q) = (1-d) + d*(p,q)E((1/o(p))*r(p)), d<0,1> Uživatel náhodně prochází webem Pravděpodobnost návštěvy je dána hodnotou PageRank S pravděpodobností d klikne na některý odkaz ve stránce Výběr některého z o(p) odkazů je náhodný s rovnoměrným rozdělením S pravděpodobností (1-d) nepokračuje pomocí odkazu, ale přímým zápisem adresy, výběrem z oblíbených, … DBI010 - DIS - MFF UK 429

430 PageRank Jiná varianta PageRank dle autorů (Lawrence Page, Sergey Brin) PageRank : r(q) = (1-d)/|V| + d*(p,q)E((1/o(p))*r(p)) Pokud o(p)=0, t.j. stránka nikam neodkazuje, uvažuje se, že odkazuje na všechny stránky webu. Tedy o(p)=|V|, (p,q)E q Lépe odpovídá pravděpodobnosti návštěvy stránky po několika náhodných přechodech mezi stránkami DBI010 - DIS - MFF UK 430

431 PageRank příklad r(x) = *r(z) r(y) = *r(x)/2 r(z) = *(r(x)/2+ r(y)) Přesné řešení rovnic: r(x) = 14/13 = r(y) = 10/13 = r(z) = 15/13 = Iterativní výpočet r(x) r(y) r(z) … … … … x z y DBI010 - DIS - MFF UK 431

432 Kleinbergův algoritmus HITS
Hypertext Induced Topic Search Ohodnocuje dokumenty, vrácené původním dotazem Předpokládá, že na vstupu jsou dokumenty úzce svázané s dotazem Často jsou navzájem provázány odkazy DBI010 - DIS - MFF UK 432

433 Kleinbergův algoritmus HITS
Rozlišují a ohodnocují se dva typy stránek Autority stránky s vysokým vstupním stupněm tj. odkazovány často ze stránek v odpovědi Rozcestníky stránky s vysokým výstupním stupněm tj. odkazují se často na stránky v odpovědi r a DBI010 - DIS - MFF UK 433

434 HITS Algoritmus Výběr množiny stránek pro vstup do HITS
Dostatečně malá kolekce Pokud možno dokumenty relevantní k dotazu q Obsahující hodně autorit Ohodnocení vybraných stránek DBI010 - DIS - MFF UK 434

435 HITS Výběr množiny Sq stránek dle dotazu q
In(p) … množina stránek odkazujících na p Out(p) … množina stránek odkazovaných z p d … zvolené malé celé číslo Rq := prvních 200 stránek odpovědi na q Sq := Rq; for each p in Rq do begin Sq := Sq  Out(p); if i(p)d then Sq := Sq  In(p) else Sq := Sq  S; {SIn(p), |S|=d, S náhodně zvolená} end; z grafu Sq odstraň vlastní hrany DBI010 - DIS - MFF UK 435

436 HITS Ohodnocení vybraných stránek
ak(p) … váha autority pro stránku p v k-té iteraci rk(p) … váha rozcestníku stránku p v k-té iteraci for each p in Sq do begin a0(p) := 1; r0(p) := 1; end; for k := 1 to n do for each p do begin ak(p) := (q,p)Erk-1(q); rk(p) := (p,q)Eak-1(q); normalizuj váhy tak, aby pSq(rk(p))2=pSq(ak(p))2=1 end; DBI010 - DIS - MFF UK 436

437 Jak zrychlit výpočet PageRank
Jednou z možností je omezení doby výpočtu aproximaxí výsledku r(q)  rs(q) * rp(q) rs(q) … rank pro celou site (doménu) rp(q) … rank stránky v rámci site (domény) Domén je podstatně méně než stránek Snazší výpočet vlastního vektoru matice incidence Stránek v doméně je rovněž podstatně méně DBI010 - DIS - MFF UK 437

438 Rozšíření PageRank Samotný PageRank nezávisí na obsahu stránek
Prázdná stránka s mnoha odkazy na ni bude mít velkou hodnotu PageRank Snadněji manipulovatelné Stránka má různou důležitost v závislosti na tématu, na které se tazatel ptá Výpočet PageRank je vhodné změnit tak, aby jeho hodnota byla závislá na konkrétním tématu dotazu DBI010 - DIS - MFF UK 438

439 Rozšíření PageRank dle témat
Původní návrh (Haveliwala) počítá nezávisle jednotlivé hodnoty pro nejširší termy tezauru ODP (Open Directory Project) Závislé na jazyku Pro stránky v odlišných jazycích by bylo nutné počítat PageRank samostatně DBI010 - DIS - MFF UK 439

440 Rozšíření PageRank dle témat
Původní rovnice pro výpočet PageRank r(q) = d*(p,q)E(r(p)/o(p)) + (1-d)/n je změněna tak, že během náhodné procházky se při náhodném výběru stránky přejde s pravděpodobností (1-d) pouze na stránky se stejným tématem, jako původní stránka Pro téma t je proto soustava rovnic následující pokud se stránka q týká tématu t rt(q) = d*(p,q)E(r(p)/o(p)) + (1-d)/nt pokud se stránka q netýká tématu t rt(q) = d*(p,q)E(r(p)/o(p)) + 0 jinak DBI010 - DIS - MFF UK 440

441 Rozšíření PageRank dle témat
Pro dotaz x se spočtou koeficienty náležení dotazu k jednotlivým tématům c(x,t) PageRank stránky q je potom spočten, jako lineární kombinace PageRank hodnot pro jednotlivá témata r(q,x) = rt(q)*c(x,t) DBI010 - DIS - MFF UK 441

442 Personalizovaný PageRank
Modifikuje opět algoritmus náhodné procházky Pro uživatele si pamatuje množinu preferovaných stránek Při náhodném přechodu simulujícím přímý skok na náhodnou stránku jsou tyto stránky preferovány před ostatními DBI010 - DIS - MFF UK 442

443 Další metriky kvality výstupu
Kromě standardních metrik P (přesnost) a R (úplnost) je pro měření kvality výstupu vhodné použít i další Snahou je při měření kvality zohlednit kritérium maxima U velkých databází a obsáhlých odpovědí je často vhodné kvalitu určovat jen v rámci počátečního úseku seznamu nalezených dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 443

444 Další metriky kvality výstupu
Nejjednodušší metrikou je přesnost odpovědi v rámci prvních k vrácených dokumentů, značená Pk Systém s hodnotami P10=0.9; P=0.3 může být vnímán jako lepší, než konkurenční systém s P10=P=0.6 DBI010 - DIS - MFF UK 444

445 Diversity, Information Richness
Pokud je dotaz kladen mnohoznačně, může existovat několik nezávislých skupin dokumentů, které dotazu vyhovují, ale navzájem nemají nic společného Např.: „Puma“ Značka sportovní obuvi Kočkovitá šelma Kódové označení Mac OS X verze 10.1 Letecká puma Typ automobilu značky Ford DBI010 - DIS - MFF UK 445

446 Diversity, Information Richness
V případě mnohoznačného dotazu je žádoucí, aby se na první stránce odpovědi objevily reprezentanti odpovědí na všechny významy dotazu Kterou kategorii měl uživatel na mysli se dá případně odvodit z toho, které odkazy ze stránky s odpověďmi použije DBI010 - DIS - MFF UK 446

447 Diversity, Information Richness
Pro měření množství různých témat, které se v odpovědi na dotaz objeví, je potřeba zavést zcela odlišnou metriku než jsou přesnost a úplnost Diversity … množství skupin (shluků) navzájem podobných dokumentů na výstupu Roste s množstvím témat, které jsou v odpovědi zastoupeny Information Richness … kvalita dokumentů v rámci témat Roste s kvalitou vybraných zástupců jednotlivých témat DBI010 - DIS - MFF UK 447

448 Diversity, Information Richness
Výpočet obdobný výpočtu PageRank, ale Realizuje se nad odpovědí, nikoli nad celou kolekcí (Obdoba algoritmu HITS) Nepoužívá graf založený na odkazech mezi dokumenty, ale graf založený na jejich vzájemné podobnosti DBI010 - DIS - MFF UK 448

449 Diversity, Information Richness
Dána kolekce dokumentů D={di, i  1, …, n} Diversity Div(D) množství různých témat, pokrytých dokumenty množiny D Information Richness IRD(di)  <0;1> úroveň, nakolik dokument di reprezentuje své vlastní téma. DBI010 - DIS - MFF UK 449

450 Diversity, Information Richness
Pokud Div(D)=k, každý dokument je přiřazen jednomu z k témat Počet dokumentů přiřazený tématu l označíme nl i-tý dokument v množině náležející tématu l označíme dil DBI010 - DIS - MFF UK 450

451 Diversity, Information Richness
Spočtou se podobnosti Sim(di, dj) pro di, dj  D, kde Sim(di, dj) = (di*dj)/(|di|*|dj|) Zkonstruuje se ohodnocený graf G=(D,E) vrcholy grafu odpovídají dokumentům v D Ohodnocení hrany eij=(di, dj) je dáno spočtenou podobností, tedy h(eij) = Sim(di, dj) Pro úsporu místa se obvykle odstraňují příliš malé hodnoty hran. Pro hranu eij  E tedy platí h(eij) = 0, pokud Sim(di, dj) < St, kde St je zvolená prahová hodnota. DBI010 - DIS - MFF UK 451

452 Diversity, Information Richness
Vytvoří se matice sousednosti M grafu G Hodnota míry Information richness se odvozuje ze dvou faktů Čím více má vrchol sousedů (tj. podobných dokumentů), tím je jeho hodnota vyšší Čím vyšší je hodnota sousedů, tím je jeho hodnota vyšší DBI010 - DIS - MFF UK 452

453 Diversity, Information Richness
Počítá se vlastní vektor  matice c*M’T + (1-c)*U kde M’ je matice M, s řádky, normalizovanými na jednotkovou velikost (součet prvků na řádce je roven jedné) U má na všech pozicích hodnotu 1/n c = 0.85 (podobně jako pro Page Rank) Vektor  obsahuje hledané hodnoty IR(di) DBI010 - DIS - MFF UK 453

454 Diversity, Information Richness
Průměrnou hodnota Information Richness v celé kolekci je dána výrazem Spočtené hodnoty umožní vybrat ty nejlepší reprezentanty v každém tématu, ale může se stát, že se v některém z témat vybere více velmi podobných dokumentů DBI010 - DIS - MFF UK 454

455 Diversity, Information Richness
Greedyho algoritmus výpočtu postihu jednotlivých dokumentů A :=  ; B := D; setřiď B sestupně dle hodnoty IRD ; while B <>  do begin přesuň nejlépe ohodnocený dokument di z B do A; zbylým dokumentům v B sniž ohodnocení o Mij*IRD(di); přetřiď dokumenty v B end; DBI010 - DIS - MFF UK 455

456 Neuronové sítě COSIMIR 456

457 Neuronové sítě a DIS Využití neuronových sítí v DIS se ve větší míře objevuje od 90. let 20. stol. Obvykle řeší některý z aspektů DIS Shlukování Redukce dimenzionality indexu Nalézání konceptů Odhad relevance dokumentu DBI010 - DIS - MFF UK 457

458 Neuronové sítě a DIS Výhody využití neuronových sítí
Generalizace pravidel relevance na základě učení z konkrétních příkladů Nalézání abstraktních závislostí i v případě, že je uživatel není schopen formulovat Robustnost, odolnost vůči chybám Klasifikace vzorů (zde dokumentů a termů) pomocí samoorganizujících se struktur DBI010 - DIS - MFF UK 458

459 Neuronové sítě a DIS Nevýhody využití neuronových sítí
Nejisté výsledky Pokud vzorová data nejsou vhodně volena, nebo jich je více, než je neuronová síť schopná akceptovat, odvozená pravidla nemusí odpovídat realitě DBI010 - DIS - MFF UK 459

460 Neuronové sítě a DIS Neuron (perceptron) Struktura perceptronu
Základní jednotka neuronové sítě Model biologického neuronu Nepřesný, modeluje pouze představu o činnosti Struktura perceptronu n vstupů, odpovídajících dendritům neuronu 1 výstup odpovídající axonu neuronu axon dendrity DBI010 - DIS - MFF UK 460

461 Neuronové sítě a DIS Struktura perceptronu
n vstupů xi, každý z nich je opatřen vahou wi 1 výstup práh citlivosti (threshold) pokud je excitace neuronu dostatečná, tj. přesahující práh citlivosti, neuron x1 x2 x3 xn z t DBI010 - DIS - MFF UK 461

462 Neuronové sítě a DIS Funkce perceptronu
Spočtení váženého vstupu (aktivace) a = i (wixi)-t Spočtení výstupu neuronu pomocí přechodové funkce g y = g(a) Obvykle g(a) = 1/(1+e-y) tzv. sigmoida se strmostí >0 Někdy i další přechodové funkce Lineární g(a) = a Signum g(a) = sgn(a) x1 x2 x3 xn z t DBI010 - DIS - MFF UK 462

463 Neuronové sítě a DIS Geometrický význam
Rovnice i (wixi)-t=0 určuje dělící nadrovinu v n-rozměrném prostoru Perceptron odlišuje navzájem body náležející jednotlivým poloprostorům i (wixi)-t > 0 i (wixi)-t < 0 DBI010 - DIS - MFF UK 463

464 Neuronové sítě a DIS Sítě z více neurony
Vznikají napojením výstupu jednoho neuronu na vstupy dalších neuronů Rekurentní sítě dovolují cyklické vazby mezi neurony Obvykle bez učitele Dovolují klasifikaci vzorů do skupin Vrstevnaté sítě jsou acyklické výstupy jedné skupiny neuronů (vrstvy) jsou napojené na vstupy vrstvy následující Obvyklé učení algoritmem zpětného šíření na základě dvojic [vzor, požadovaný výsledek] DBI010 - DIS - MFF UK 464

465 Učení vrstevnaté neuronové sítě
Algoritmus zpětného šíření (backpropagation) Založen na množině dvojic vektorů [vzor, požadovaná odpověď] Minimalizuje chybu E sítě přes množinu učebních vzorů E = j(yj-oj)2, kde yj je odpověď j-tého neuronu výstupní vrstvy oj je jeho požadovaná odpověď DBI010 - DIS - MFF UK 465

466 Učení vrstevnaté neuronové sítě
Algoritmus zpětného šíření Numerický iterativní výpočet E je funkce vah sítě, všude derivovatelná podle všech vah (platí pro sigmoidu, nemusí platit obecně) Pro každou váhu w se spočte dE/dw Váha se změní směrem, ve kterém chyba klesá DBI010 - DIS - MFF UK 466

467 Učení vrstevnaté neuronové sítě
Algoritmus zpětného šíření Umožňuje počítat změny vah postupně po vrstvách Výstupní – v-tá – vrstva iv = λ yi (1 – yi) (oi – yi) wij  wij + η δjv yi Jakákoli jiná – k-tá – vrstva ik = λyi(1 – yi)i(jk+1yij) wij  wij + η δjk yi DBI010 - DIS - MFF UK 467

468 Shlukování dokumentů Kohonenovy mapy
Projekce vysoce-rozměrného prostoru do prostoru o méně (často dvou) dimenzí Částečné zachování topologie Vytváření shluků DBI010 - DIS - MFF UK 468

469 COSIMIR COSIMIR Model - Thomas Mandl, 1999: COgnitive SIMilarity learning in Information Retrieval Kognitivní výpočet podobnosti mezi dokumentem a dotazem založený na neuronové síti a algoritmu zpětného šíření DBI010 - DIS - MFF UK 469

470 COSIMIR Vstupní vrstva obsahuje 2m neuronů, kde m je počet termů
Skrytá vrstva obsahuje k neuronů („symbolických konceptů“) Výstupní vrstva obsahuje 1 neuron reprezentující podobnost wi1 wi2 wi3 ... wim q1 q2 q3 qm podobnost Indexace D q DBI010 - DIS - MFF UK 470

471 Prokletí dimenze (dimensionality curse)
Pyramidová technika IGrid indexy 471

472 Co je prokletí dimenze? Většina metod, které jsou vytvořeny pro vyhledání nejbližšího souseda k danému bodu v m-dimenzionálním prostoru jako jsou R-stromy, m-stromy a další, dobře fungují v nízkodimenzionálních prostorech, ale velmi rychle ztrácejí účinnost se vzrůstajícím m. Pro m ~ 500 a více se obvykle vyplatí projít celý prostor (shluk) sekvenčně. Prostory pro DIS mají m ~ a více DBI010 - DIS - MFF UK 472

473 Pyramidová technika Redukuje problém prohledání okolí bodu o předem dané velikosti z m-dimenzionálního na 1-dimenzionální, ve kterém lze použít například B-stromy Prohledání m-rozměrného kvádru v okolí bodu x změní na prohledání určitých úseků přímky DBI010 - DIS - MFF UK 473

474 Pyramidová technika m-rozměrná krychle <0;1>m je rozdělena na 2m pyramid Každá pyramida má podstavu, tvořenou jednou z 2m m-1-rozměrných stěn krychle a vrcholem ve středu krychle. 1 2 3 m=2, 4 pyramidy m=3, 6 pyramid DBI010 - DIS - MFF UK 474

475 Pyramidová technika m-rozměrná krychle <0;1>m je rozdělena na 2m pyramid Každý m-rozměrný bod krychle se zobrazí na bod 0,5*ČísloPyramidy+VzdálenostOdPodstavy 1 2 3 v1 v2 0,5+v1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 1,5+v2 DBI010 - DIS - MFF UK 475

476 Pyramidová technika Při prohledávání okolí daného bodu se prohledávají pouze pásy rovnoběžné s podstavou pyramid, do kterých kvádr okolí zasahuje. Těch je maximálně 2m 1 2 3 v1 0,5+v1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 DBI010 - DIS - MFF UK 476

477 Pyramidová technika Výhody Nevýhody
Snadné nalezení všech bodů, patřících do kvádru v okolí daného bodu a dané velikosti Odpovědi na dotazy DIS s danou maximální vzdáleností (minimální podobností) dokumentu od dotazu Nevýhody Nevhodné pro nalezení nejbližšího(-ších) bodu(-ů) k zadanému bodu x Není zřejmé, jak velké okolí se musí procházet, aby v něm byl alespoň jeden bod Nevhodné, pokud v některých dimenzích není určen interval Výsledný kvádr zasahuje do mnoha pyramid velkým objemem 1 2 3 v1 DBI010 - DIS - MFF UK 477

478 IGrid Index Řeší problém s narůstající velikostí dimenze odlišnou definicí podobnosti (vzdálenosti) bodů v m-rozměrném prostoru Méně „intuitivní“ definice Nevhodná pro nízko-dimenzionální prostory Rostoucí efektivita se zvětšující se dimenzí Čím vyšší dimenze m, tím menší procento prostoru je nutné projít pro nalezení nejbližšího bodu DBI010 - DIS - MFF UK 478

479 IGrid Index Základem metody je rozdělení m-dimenzionálního prostoru obsahujícího n bodů na diskrétní m-dimenzionální podintervaly i-tá dimenze se rozdělí na km úseků tak, aby v každém úseku <li;ui> existovalo zhruba m/km bodů, tedy ve všech úsecích stejně Pokud je v některé dimenzi rozdělení dat nerovnoměrné, hustěji použité úseky jsou jemněji rozděleny DBI010 - DIS - MFF UK 479

480 IGrid Index DBI010 - DIS - MFF UK 480

481 IGrid Index Podobnost je v takto rozděleném prostoru definována
Pokud X=[x1,x2,…xm], Y=[y1,y2,…ym] potom Pokud xi a yi patří do stejného úseku <li;ui>, jsou body podobné v dimenzi i a přírůstek podobnosti je určen hodnotou 1-[(|xi-yi|)/(ui-li)]p. Jinak je přírůstek nulový. Celkově se podobnost sčítá pouze přes dimenze, kde jsou si body podobné Sim(X,Y)= p(1-[(|xi-yi|)/(ui-li)]p) Sim(X,Y)<0;pm> DBI010 - DIS - MFF UK 481

482 IGrid Index Proč 1-[(|xi-yi|)/(ui-li)]p ? Vychází z P-normy
Čím více se vzdálenost v dané dimenzi blíží velikosti celého sledovaného úseku, tím více se poměr blíží jedné a příspěvek k podobnosti se tak blíží nule |xi-yi| |ui-li| X Y DBI010 - DIS - MFF UK 482

483 IGrid Index Nulová podobnost Body nejsou podobné v žádné dimenzi Pravděpodobnost, že budou dva body podobné v i-té dimenzi, je 1/km Dva body budou v průměru podobné v m/km dimenzích Max možná podobnost p1=1 Body jsou podobné v jedné dimenzi Max možná podobnost p2 Body jsou podobné ve dvou dimenzích DBI010 - DIS - MFF UK 483

484 IGrid Index Struktura indexu IGrid Index
Pro každou z m dimenzí a každý z km úseků je vytvořen seznam (délky n/km) prvků, kde hodnota v příslušné dimenzi patří do daného úseku. Prvek seznamu obsahuje odkaz na vektor a zároveň jeho hodnotu pro odpovídající dimenzi DBI010 - DIS - MFF UK 484

485 IGrid Index Struktura indexu IGrid Index
Velikost indexu m*km*(n/km)=m*n Každý vektor je odkazován z m seznamů, vždy z jednoho pro každou dimenzi DBI010 - DIS - MFF UK 485

486 IGrid Index Ukazuje se, že je vhodné volit počet úseků km lineárně závislý na počtu dimenzí m, např. km=m Snížení vlivu diskretizace Každý interval se rozdělí na lichý počet l podintervalů, např. l=3 Vznikne l krát více l krát kratších seznamů v indexu V každé dimenzi se prohledává kromě odpovídajícího seznamu i (l-1)/2 seznamů v každém směru. DBI010 - DIS - MFF UK 486

487 IGrid Index Přímý průchod textovým indexem
Celkový objem dat m*n Nutno přečíst během vyhodnocování dotazu m*n Vyhledání pomocí IGrid indexu Celkový objem dat (m*km)*(n/km)=m*n Nutno přečíst během vyhodnocování dotazu m*(n/km)=n , pokud km=m Množství čtených dat nezávisí na dimenzi prostoru, s rostoucím m roste výhodnost použití DBI010 - DIS - MFF UK 487

488 Přibližné vyhledávání
Detekce chyb (překlepů) v textu Oprava chyb (překlepů) Slova (s max. délkou n) nad abecedou X odpovídají bodům v prostoru (X{})n  doplňuje krátká slova na jednotnou délku Ne každý bod prostoru odpovídá slovu DBI010 - DIS - MFF UK 488

489 Přibližné vyhledávání
Metrika na prostoru (X{})n Hammingova metrika H(u,v) Minimální počet operací REPLACE (jednoho písmene) nutných pro převedení jednoho slova na jiné Vynechání, resp. přidání písmene obvykle vede na velkou vzdálenost mezi slovy H(’success’,’syccess’)=1 H(’success’,’sucess’)=3 DBI010 - DIS - MFF UK 489

490 Přibližné vyhledávání
Metrika na prostoru (X{})n Levenshteinova metrika L(u,v) Minimální počet operací REPLACE, INSERT, DELETE (jednoho písmene) nutných pro převedení jednoho slova na jiné L(’success’,’syccess’)=1 L(’success’,’sucess’)=1 DBI010 - DIS - MFF UK 490

491 Hammingova metrika Detekce porovnáním znak po znaku
Detekce nedeterministickým KA * s u c e -s -u -c -e 0 chyb 1 chyba 2 chyby DBI010 - DIS - MFF UK 491

492 Hammingova metrika Q = {qi,j | 0ik, ijn} je množina stavů
X je daná abeceda S = {q0,0}  Q je množina počátečních stavů F = {qi,n}  Q je množina koncových stavů, přičemž stav qi,n detekuje slovo w s chybou i. a) qi,j  (qi,j-1, xj) reprezentuje přijetí znaku xi bez chyby. b) qi+1,j  (qi,j-1 , x), pro x X\{xj} reprezentuje přijetí znaku xi s chybou (operace REPLACE). DBI010 - DIS - MFF UK 492

493 Levenshteinova metrika
Detekce nedeterministickým KA s u c e -s * -u -c -e 0 chyb 1 chyba 2 chyby DBI010 - DIS - MFF UK 493

494 Levenshteinova metrika
Q = {qi,j | 0ik, 0jn} je množina stavů X je daná abeceda S = {q0,0}  Q je množina počátečních stavů F = {qi,n}  Q je množina koncových stavů, přičemž stav qi,n detekuje slovo w s chybou i. a) qi,j  (qi,j-1, xj) přijetí znaku xi bez chyby. b) qi+1,j  (qi,j-1, x), pro x X\{xj}  REPLACE. c) qi+1,j-1  (qi,j-1, x), pro x X\{xj}  INSERT. d) qi+1,j+1  (qi,j-1, xj+l)  DELETE. DBI010 - DIS - MFF UK 494

495 Konstrukce slovníku Frekvenční slovník dokumentu Na konci Na začátku
Seznam slov sestupně dle četnosti výskytu Na konci Zřídka používaná slova Překlepy Na začátku Častá slova Nevýznamová slova Frekv. sl. Termy Stoplist Překlepy Dok. 1 Dok. 2 DBI010 - DIS - MFF UK 495

496 Neinteraktivní kontrola textu
Simultánním porovnáním dvou abecedně řazených slovníků Abecední seznam termů dokumentu Abecední slovník správných termů Stačí jeden průchod oběma slovníky DBI010 - DIS - MFF UK 496

497 Interaktivní kontrola textu
Každý term je potřeba ihned kontrolovat Úspora místa v paměti a času pomocí hierarchického slovníku Založeno na tzv. Zipfově empirickém zákonu: pořadí termu ve frekvenčním slovníku násobené jeho frekvencí je přibližně konstantní DBI010 - DIS - MFF UK 497

498 Zipfův empirický zákon
Prvních 10 slov anglického frekvenčního slovníku obsahujícího přibližně slov DBI010 - DIS - MFF UK 498

499 Zipfův empirický zákon
Kumulativní frekvence prvních k termů Prvních 10 slov  25% slov textu DBI010 - DIS - MFF UK 499

500 Zipfův empirický zákon
Kumulativní frekvence graficky DBI010 - DIS - MFF UK 500

501 Hierarchický slovník Kompletní slovník v externí paměti
různých slov Slovník slov nalezených v dokumentu 2.000 různých slov Slovník nejčastějších slov v paměti 200 různých slov 50% slov dokumentu DBI010 - DIS - MFF UK 501

502 Komprese Komprese v DIS Seznamy slov (termy, stoplist) Index
Primární dokumenty DBI010 - DIS - MFF UK 502

503 Komprese termů POM - Prefix Omitting Method
Každý term ukládán jako dvojice Délka společného prefixu s předchozím termem Zbytek termu (postfix) DBI010 - DIS - MFF UK 503

504 Organizace vektorového indexu
Jednotlivé vektory jsou řídké (cca 90% nul) Nevyplatí se ukládat vektory včetně nul Výhodnější ukládat jen dvojice Index nenulového prvku Hodnota na daném indexu DBI010 - DIS - MFF UK 504

505 Kódování a komprese Kód K=(A,C,f), kde
A={a1, a2, ..., an} je zdrojová abeceda, |A|=n C={c1, c2, ..., cm} je cílová abeceda, |C|=m, obvykle C={0,1} f: AC+ je prosté kódové zobrazení znaků z abecedy A do prostoru slov v abecedě C. Rozšíření na slova z A* f(ai1ai2...aik) = f(ai1)f(ai2)...f(aik) DBI010 - DIS - MFF UK 505

506 Kódování a komprese Kód K je jednoznačně dekódovatelný, právě když pro každý řetěz YC+ existuje nejvýše jeden řetěz XA+ takový, že f(X)=Y. Kód K=({0,1,2,3},{0,1},f), kde f(0)=0, f(1)=1, f(2)=10, f(3)=11 není jednoznačně dekódovatelný f(21)=101=f(101) DBI010 - DIS - MFF UK 506

507 Kódování a komprese Kód K je prefixový, právě když žádné kódové slovo f(ai) není vlastním prefixem jiného kódového slova f(aj). Kód K=({0,1,2,3},{0,1},f), kde f(0)=0, f(1)=10, f(2)=110, f(3)=111 je prefixový. Kód K je blokový (délky k), právě když mají všechna kódová slova délku k. DBI010 - DIS - MFF UK 507

508 Kódování a komprese Každý blokový kód je zároveň kódem prefixovým.
Každý prefixový kód je jednoznačně dekódovatelný. Kód K je dekódovatelný po znacích, pokud je možné po přečtení prvních znaků tvořících kód f(ai) jednoznačně určit zdrojový znak ai. DBI010 - DIS - MFF UK 508

509 Kódování a komprese Kód K=({a,b,c,d},{0,1},f), kde f(a)=0, f(b)=01, f(c)= 011, f(d)=111 není dekódovatelný znak po znaku, ale je jednoznačně dekódovatelný. Př.: f(X)= DBI010 - DIS - MFF UK 509

510 Entropie a redundance Nechť A={a1, a2, ..., an} je zdrojová abeceda.
Nechť pravděpodobnost výskytu znaku ai v textu je rovna hodnotě pi. P(A) = (p1, p2, ..., pn) nazveme pravděpodobnostním rozdělením A. DBI010 - DIS - MFF UK 510

511 Entropie a redundance Entropie (míra informace) znaku ai v textu je rovna hodnotě E(ai) = -log(pi) bitů. Průměrná entropie jednoho znaku Entropie zprávy DBI010 - DIS - MFF UK 511

512 Entropie a redundance Nechť kód K(A,C,f) přiřazuje znakům aiA kódová slova délek |f(ai)| = di. Délka zakódované zprávy je rovna Platí Redundance DBI010 - DIS - MFF UK 512

513 Kódování čísel Binární kódování pro potenciálně nekonečnou množinu
Dekódovatelné zleva doprava Co nejúspornější DBI010 - DIS - MFF UK 513

514 Fibonacciho kódování Místo mocnin čísla 2 používá pro jednotlivé řády Fibonacciho čísla Tedy místo n=bi2i, kde bi{0,1} se používá zápis n=biFi, kde bi{0,1}, F0=1, F1=2, Fk+1=Fk-1+Fk Nejvyšší řády se zapisují vpravo Problém: nejednoznačnost 1710 = =F0+F2+F3+F4 =10111Fib = =F0+F2+F5 =101001Fib DBI010 - DIS - MFF UK 514

515