Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Realizace sběru dat v rámci realizovaných úloh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Realizace sběru dat v rámci realizovaných úloh."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Realizace sběru dat v rámci realizovaných úloh.

2 Obsah cvičení Grafická tvorba pohledu. Pohled – T-SQL. Kontrola aktualizací pohledu. Kurzory.

3 Grafická tvorba pohledu (1)  Zobrazit v pohledu VProjektResitel seznam názvů projektů s jejich řešiteli zobrazenými v jednom sloupci (titul před, příjmení, jméno a titul za). Pohled bude tříděn podle příjmení řešitele.

4 Grafická tvorba pohledu (2)  Zobrazit v pohledu VProjektResitel seznam názvů projektů s jejich řešiteli zobrazenými v jednom sloupci s titulem před, příjmením jménem a titulem za). Pohled bude tříděn podle příjmení řešitele. Nezobrazí se zde žádná data!! Zrušit jednu z vazeb mezi tabulkami Ttitul a Tzamestnanec. Zvolit sloupce, které se mají v pohledu zobrazit.

5 Grafická tvorba pohledu (3)  Zobrazit v pohledu VProjektResitel seznam názvů projektů s jejich řešiteli zobrazenými v jednom sloupci s titulem před, příjmením jménem a titulem za). Pohled bude tříděn podle příjmení řešitele. Nastavit třídění dle sloupce Příjmení a dalším krokem je... Vložit tabulku TTitul dvakrát a změnit názvy.

6 Grafická tvorba pohledu (4)  Zobrazit v pohledu VProjektResitel seznam názvů projektů s jejich řešiteli zobrazenými v jednom sloupci s titulem před, příjmením jménem a titulem za). Pohled bude tříděn podle příjmení řešitele. Sloučit sloupce do jednoho výsledného sloupce. TPred.t_TypTitulu + ' ' +z_Jmeno + ' ' + z_Prijmeni + ' ' + TZa.t_TypTitulu AS Řešitel RTRIM(TPred.t_TypTitulu) + … pro všechny sloupce kromě posledního Odstranit prázdné mezery. Proč jsou někteří řešitelé s hodnotou NULL, když každý projekt má svého řešitele?

7 Grafická tvorba pohledu (5) SELECT TProjekt.p_Nazev, CASE WHEN TZa.t_TypTitulu IS NULL THEN (RTRIM(TPred.t_TypTitulu) + ' ' + RTRIM(TZamestnanec.z_Jmeno) + ' ' + RTRIM(TZamestnanec.z_Prijmeni)) ELSE (RTRIM(TPred.t_TypTitulu) + ' ' + RTRIM(TZamestnanec.z_Jmeno) + ' ' + RTRIM(TZamestnanec.z_Prijmeni) + ' ' + TZa.t_TypTitulu) END AS Řešitel FROM TProjekt INNER JOIN TZamestnanec ON TProjekt.p_Resitel = TZamestnanec.z_IC LEFT OUTER JOIN TTitul AS TZa ON TZamestnanec.z_TitulZa = TZa.t_IC LEFT OUTER JOIN TTitul AS TPred ON TZamestnanec.z_TitulPred = Pred.t_IC ORDER BY TZamestnanec.z_Prijmeni Microsoft SQL Server Management Studio (Object Explorer)

8 Pohled – T-SQL  Vytvořte pohled VObory v T-SQL pro zobrazení všech oborů použitých ve všech řešených projektech, jak v části Hlavní obor (TProjekt.p_HlObor), tak v části Vedlejší obor (TProjekt.p_HlObor). Informace pro zobrazení jsou: název oboru. Obory jsou řazeny vzestupně dle jejich názvu. USE EvidProjektu; GO SELECT DISTINCT p_HlObor FROM TProjekt WHERE p_HlObor IS NOT NULL UNION SELECT DISTINCT p_VedlObor FROM TProjekt WHERE p_VedlObor IS NOT NULL; GO USE EvidProjektu; GO CREATE VIEW PObory AS SELECT DISTINCT p_HlObor AS 'Seznam oborů' FROM TProjekt WHERE p_HlObor IS NOT NULL UNION SELECT DISTINCT p_VedlObor FROM TProjekt WHERE p_VedlObor IS NOT NULL; GO

9 Kontrola aktualizací pohledů (1)  Vytvořte pohled VVlozitProjekt v T-SQL pro zobrazení projektů, které nepatří do skupiny projektů FRVŠ (p_Typ=4) a také nepatří do skupiny projektů pro Doplňkovou činnost (p_Podtyp=1).  Pohled bude zajišťovat kontrolu integrity vložení dat pouze pro projekty typu GAČR, projekty FRVŠ ani projekty typu Doplňková činnost není možné vkládat do databáze. USE EvidProjektu; GO CREATE VIEW VVlozitProjekt AS SELECT * FROM dbo.TProjekt WHERE p_Podtyp<>1 AND p_Typ<>4; GO

10 Kontrola aktualizací pohledů (2)  Pohled bude zajišťovat kontrolu integrity vložení dat pouze pro projekty typu GAČR, projekty FRVŠ ani projekty typu Doplňková činnost není možné vkládat do databáze.  Vložit nový projekt, tj. do sloupců vložit konkrétní hodnoty: (p_ICislo=3520520,p_Nazev=’MujProjekt’, p_ZahajRes=’1/1/2010’,p_KonecRes=’31/12/2012’, p_Poskytovatel=’GA0’, p_HlObor=’BC’,p_VedlObor=’JC’, p_Kateg=1,p_Typ=4,p_Podtyp=5,p_Resitel=’sku52’, p_DatumAktual=getdate(),p_DatumPrijeti=NULL, p_Pracoviste=’352’). USE EvidProjektu; GO INSERT INTO VVlozitProjekt (p_ICislo,p_Nazev,p_ZahajRes,p_KonecRes,p_Poskytovatel,p_HlObor,p_VedlObor, p_Kateg,p_Typ,p_Podtyp,p_Resitel,p_DatumAktual,p_DatumPrijeti,p_Pracoviste) VALUES (3520520,'MujProjekt',1/1/2010,31/12/2012,'GA0','BC','JC', 1,4,5,'sku52',getdate(),NULL,'352'); GO MujProjekt ??

11 Kontrola aktualizací pohledů (3)  Pohled bude zajišťovat kontrolu integrity vložení dat pouze pro projekty typu GAČR, projekty FRVŠ ani projekty typu Doplňková činnost není možné vkládat do databáze. USE EvidProjektu; GO INSERT INTO VVlozitProjekt (p_ICislo,p_Nazev,p_ZahajRes,p_KonecRes,p_Poskytovatel, p_HlObor,p_VedlObor, p_Kateg,p_Typ,p_Podtyp,p_Resitel,p_DatumAktual, p_DatumPrijeti,p_Pracoviste) VALUES (3520520,'MujProjekt',1/1/2010,31/12/2012,'GA0','BC','JC', 1,4,5,'sku52',getdate(),NULL,'352'); GO USE EvidProjektu; GO ALTER VIEW VVlozitProjekt AS SELECT * FROM dbo.TProjekt WHERE p_Podtyp<>1 AND p_Typ<>4 WITH CHECK OPTION; GO Msg 550, Level 16, State 1, Line 1 The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint. The statement has been terminated.

12 Kurzory (1)  Provést změnu číslování projektů z původního čísla, např.: 3526011 na nové číslování 35206011, kde se rozšiřuje část pro uvedení koncového čísla roku na dvě místa. USE EvidProjektu; GO DECLARE CURSChangeID CURSOR FORWARD_ONLY READ_ONLY FOR SELECT p_ICislo,p_ZahajRes,p_KonecRes,p_Pracoviste FROM Tprojekt OPEN CURSChangeID Zde bude vložen vlastní kód kurzoru (viz další snímek). CLOSE CURSChangeID DEALLOCATE CURSChangeID

13 Kurzory (2) Další zdrojový text, který provádí kontrolu stávajícího čísla projektu v souvislosti s rokem zahájení: FETCH NEXT FROM CURSChangeID INTO @Cislo,@Zahaj,@Konec,@Prac WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN SET @RokIC=substring(convert(char,@Cislo),4,1) SET @Rok=substring(convert(char,year(@Zahaj)),4,1) IF @RokIC<>@Rok BEGIN PRINT 'Rok zahájení nesouhlasí s rokem v kódu projektu !!' PRINT 'Pro projekt s číslem: ' + rtrim(convert(char,@Cislo)) + ' bude opraven kod číslování.' PRINT '-----------------------------------------------------------' END Zde bude vložen další kód pro změnu i opravu čísla projektu (viz další snímek). FETCH NEXT FROM CURSChangeID INTO @Cislo,@Zahaj,@Konec,@Prac END DECLARE @Cislo int DECLARE @Zahaj smalldatetime DECLARE @Konec smalldatetime DECLARE @Prac smallint DECLARE @Rok smallint DECLARE @RokIC char(1)

14 Kurzory (3) Další zdrojový text, který provádí změnu a opravu čísel projektů: SET @NoveCislo1=convert(char,@Prac) SET @NoveCislo2=substring(convert(char,year(@Zahaj)),3,2) SET @NoveCislo3=substring(convert(char,@Cislo),5,3) SET @NoveCislo=rtrim(@NoveCislo1)+rtrim(@NoveCislo2)+rtrim(@NoveCislo3) PRINT 'Číslo projektu '+ rtrim(convert(char,@Cislo)) + ' je změněno na číslo:'+@NoveCislo SET @Cislo=convert(int,@NoveCislo) Aktualizaci dat v tabulce provést až po zjištění, zda je číslo dobře nahrazeno novým číslem !!! UPDATE TProjekt SET p_ICislo=@Cislo

15 Kurzory (4) – 1. část celého kódu USE EvidProjektu; GO /****** Object: Index [CIprojekt] Script Date: 04/02/2009 12:57:25 ******/ IF EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[TProjekt]') AND name = N'CIprojekt') DROP INDEX [CIprojekt] ON [dbo].[TProjekt] WITH ( ONLINE = OFF ) /****** Object: Index [PK_TProjekt] Script Date: 04/02/2009 12:58:16 ******/ IF EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[TProjekt]') AND name = N'PK_TProjekt') ALTER TABLE [dbo].[TProjekt] DROP CONSTRAINT [PK_TProjekt] DECLARE @Cislo int DECLARE @Zahaj smalldatetime DECLARE @Konec smalldatetime DECLARE @Prac smallint DECLARE @Rok smallint DECLARE @RokIC char(1) DECLARE @NoveCislo1 char(8),@NoveCislo2 char(8),@NoveCislo3 char(8),@NoveCislo char(25)

16 Kurzory (5) - 2. část celého kódu DECLARE CURSChangeID CURSOR FORWARD_ONLY FOR SELECT p_ICislo,p_ZahajRes,p_KonecRes,p_Pracoviste FROM TProjekt OPEN CURSChangeID FETCH NEXT FROM CURSChangeID INTO @Cislo,@Zahaj,@Konec,@Prac

17 Kurzory (5) WHILE @@FETCH_STATUS=0 BEGIN SET @RokIC=substring(convert(char,@Cislo),4,1) SET @Rok=substring(convert(char,year(@Zahaj)),4,1) IF @RokIC<>@Rok BEGIN PRINT 'Rok zahájení nesouhlasí s rokem v kódu projektu !!' PRINT 'Pro projekt s číslem: ' + rtrim(convert(char,@Cislo)) + ' bude opraven kod číslování.' PRINT '-----------------------------------------------------------' END SET @NoveCislo1=convert(char,@Prac) SET @NoveCislo2=substring(convert(char,year(@Zahaj)),3,2) SET @NoveCislo3=substring(convert(char,@Cislo),5,3) SET @NoveCislo=rtrim(@NoveCislo1)+rtrim(@NoveCislo2)+rtrim(@NoveCislo3) PRINT 'Číslo projektu '+ rtrim(convert(char,@Cislo)) + ' je změněno na číslo:'+@NoveCislo SET @Cislo=convert(int,@NoveCislo) UPDATE TProjekt SET p_ICislo=@Cislo FETCH NEXT FROM CURSChangeID INTO @Cislo,@Zahaj,@Konec,@Prac END CLOSE CURSChangeID DEALLOCATE CURSChangeID

18 Shrnutí Pohled – je uložená definice dotazu. Pohled lze vytvořit:  v Management Studiu SQL Serveru.  v prostředí T-SQL. Kontrola aktualizací pohledů: WITH CHECK OPTION. Tvorba, změna nebo odstranění pohledu: CREATE, ALTER, DROP. Kurzor – pro práci s řádky dat.


Stáhnout ppt "Informační systémy Realizace sběru dat v rámci realizovaných úloh."

Podobné prezentace


Reklamy Google