Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Středověká architektura Téma Středověká architektura Tematická oblast Středověká architektura Název Středověký urbanismus II. AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkúnor 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotaceurbanismus Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky se středověkým urbanismem VY_32_INOVACE_37_19

2  CÍLE KAPITOLY  nastudovat stručnou historii středověkého urbanismu  seznámit se s charakteristickými znaky urbanismu  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  v této kapitole je důležité seznámit se se základy urbanismu ve středověku

3  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte jeden a půl výukové hodiny  KLÍČOVÁ SLOVA  bazilika, bazilikální osvětlení, chrám centrální, sloupová arkáda, spolia

4  Evropská města  - největší rozdíly se projevovaly mezi těmi částmi Evropy, kde mohla města navázat na starší osídlení (jižní a západní Evropa), a do té doby téměř neurbanizovanými prostory východní a severní Evropy  - na pobřeží vznikala přístavní města jako významná střediska obchodu a lodní dopravy

5 STŘEDNÍ EVROPA - v její západní a jižní části existovala římská městská jádra - na ostatním území byla keltská oppida, na která se jen stěží navazovalo - ve východní části byla slovanská hradiště, která se ukázala být velmi vhodným základem středověkých měst - ve střední Evropě je možno sledovat vytváření sítě biskupských rezidencí, vznik knížecích, královských a později císařských dvorců, falcí a hradů, Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

6 STŘEDNÍ EVROPA - postupný vývoj od tržních osad k opevněným městům - římský původ prozrazují půdorysy Kolína n.R., Řezna a Trevíru - původ falce mají Cáchy, Ulm - v severozápadní části dnešního Švýcarska založila zähringenská hrabata jako své opěrné body 12 podobných měst (např. Freiburg, Zurich, Bern) Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

7 ZÁPADNÍ EVROPA - středověká města navazují na starší římská, případně i galská a normanská sídla - zajímavým příkladem jsou francouzská města Nimes a Arles, která se celá vešla do římských cirků a využila jejich vnější stěny jako opevnění - větší skupinou nově založených měst jsou tzv. bastides, zakládané ve 13.století jako válečné pevnosti (v boji Angličanů a Francouzů o západní část dnešní Francie) - Salisbury, Winchelsea, Montfazier Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

8 ZÁPADNÍ EVROPA - Avignon - 1309 sem pod ochranu francouzských králů přesídlili papežové, město bylo podstatně přestavěno a jeho staré jádro se rozšířilo na dvojnásobek, před polovinou 14.století byl pro Klimenta VI. postaven velkolepý městský hrad - Paříž navázala na staré galské osídlení i na římské castrum Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

9 JIHOZÁPADNÍ EVROPA - Španělsko - pod islámskou nadvládou - po vytlačení Arabů vyrůstala středověká města v návaznosti na původním arabském osídlení Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

10 JIŽNÍ EVROPA - Itálie - vzestup přímořských městských republik - Pisa, Janov, Neapol, Benátky - ve vnitrozemí se začaly uplatňovat města Florencie, Verona, Milán - nová městská založení jsou zde výjimečná Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

11 VÝCHODNÍ EVROPA - Rusko - samostatná knížectví, kolem opevněných hradišť s paláci knížat a církevních hodnostářů (kremly) vznikala nová města - dispozice ruských měst byla charakteristická svými jednotlivými budovami a usedlostmi, nesledujícími uliční čáry - neuplatnilo se zde gotické hloubkové přeparcelování - až do klasicistních přestaveb 18.století se zde zachovala původní zastavovací soustava, která byla v západní Evropě typická pro románské období - Kyjev, Novgorod, Smolensk, Rostov a Pskov Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

12 SEVERNÍ EVROPA - pro počátky středověku jsou v této části Evropy rozhodující silou Vikingové - domovem Vikingů bylo moře, což se projevilo jejich menším zájmem o budování měst - nejstarší většinou rostlá města vyrostla v místech výhodných mořských přístavů z nevelkých původních osad (Stockholm, Kodaň) Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

13 ČESKÁ MĚSTA - velký význam českých středověkých měst je způsoben tím, že české království patřilo mezi nejvýznamnější a nejbohatší státní útvary tehdejší Evropy - typy měst - královská, královská věnná, horní města, poddanská města - česká města často vyrůstala v místech původních slovanských hradišť, která byla správními centry přemyslovské říše (Praha, Hradec Králové, Chrudim, Litoměřice, Znojmo, Olomouc, Žatec) Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

14 PRAHA - hlavní příčinou trvalého osídlování pražského prostoru v pravěku byla pravděpodobně existence brodů přes Vltavu - dalším významným osídlením bylo keltské (rozlehlé oppidum na dvou návrších - Hradiště a Šance) - slovanské osídlení - hradiště na návrších a cesty směřující k brodům se staly předobrazem středověké Prahy Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

15 GOTICKÁ PRAHA OD POLOVINY 13.STOLETÍ Města pražská po dokončení karlovských hradeb Zdroj: Školní atlas československých dějin (Praha 1959)

16 STARÉ MĚSTO - kolem roku 1200 vzniklo na pravém břehu Vltavy nové velké tržiště - dnešní Staroměstské náměstí -okolo něj se začali postupně osídlovat nejbohatší řemeslníci a obchodníci, včetně židovských kupců v místě pozdějšího Židovského Města - počátkem 13.století hrozil vpád Tatarů, proto se Václav I. rozhodl opevnit jádro pražského osídlení Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

17 STARÉ MĚSTO - Staré Město mělo ještě volné místo na svém východním okraji a tak zde Václav I. nařídil založit Havelské město (bylo to první záměrně založené nové město na pražském území s více než 500 m dlouhým podélným tržištěm mezi dnešním Ovocným a Uhelným trhem) Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

18 Opevnění Starého Města pražského před rokem 1348 Zdroj: Vladimír Kupka: Pražská opevnění (Praha 2008)

19 MALÁ STRANA - založil roku 1257 Přemysl Otakar II. pod Pražským Hradem - bylo to druhé nové pravidelně založené město na pražském území - stejně jako Staré Město byla i Malá Strana nově opevněna Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

20 HRADČANY - základem půdorysu Hradčan se staly dvě významné cesty - první nazývaná Římská byla cesta ze západní Evropy, druhá byla spojnicí Hradu s kdysi významnými hradišti (Levý Hradec, Budeč, Šárka) - Hradčany se dočkaly povýšení na město až v době Jana Lucemburského, někdy po roce 1320 Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

21 Opevnění Menšího Města pražského a Pražského hradu před rokem 1348 Zdroj: Václav Hlavsa,Jiří Vančura: Malá Strana (Praha 1983)

22 NOVÉ MĚSTO - založil Karel IV. - v té době byla neobvyklá šířka ulic (Žitná a Ječná téměř 30m), nebývalá je i délka Václavského náměstí (750 m), stejně jako rozloha Karlova náměstí (8 ha) - Karlovo náměstí nebylo pouze tržištěm, ale bylo označeno jako Forum Magnum - ukazovaly se na něm říšské korunovační klenoty Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

23 NOVÉ MĚSTO - Nové Město bylo po Havelském městě a Malé Straně třetím pravidelně založeným městem na pražském území - Nové Město byla v podstatě tři malá města sdružená kolem Karlova, Václavského a Senovážného náměstí - tato tři tržní náměstí byla spojena širokou ulicí (dnešní Vodičkova a Jindřišská) Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA - VZNIK

24 Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

25 Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

26 Opevnění Nového Města Pražského Zdroj: Vilém Lorenc: Nové Město pražské (Praha 1973)

27  Zpočátku vznikala rostlá města na nepravidelném půdorysu, jejichž živelný rozvoj však byl většinou racionálně regulován.  Při zakládání nových měst „na zeleném drnu“ a při rozšiřování starých měst se uplatňovala pravidelná dispozice.

28  Rozvoj měst se urychlil v souvislosti s růstem významu řemeslné výroby a obchodu a se vzrůstem městských práv ve vrcholném středověku.  V Itálii i jinde vznikaly samostatné městské komuny.

29 V půdorysných dispozicích se vyvinulo několik typologických variant, jejichž základem byla buď jedna výrazná osa nebo šachovnicový půdorys s různou mírou pravidelnosti nebo okrouhlé ulice obklopující centrum Náměstí bývala většinou obdélná a čtvercová (někdy trojúhelníková nebo oválná), obrys města tvořil většinou ovál, různě přizpůsobený terénu. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – OBVYKLÉ DISPOZICE

30 Významné byly mj. i urbanistické koncepce v českých zemích, zejm. založení Nového Města pražského, ale i Českých Budějovic, Plzně, Nového Bydžova aj. Města byla často rozšiřována, a to buď radiálně, nebo připojením dalšího centra. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÉ KONCEPCE

31 Středověk nezanechal žádné teoretické dílo o zakládání měst, jediným ideálním předobrazem města byl biblický Jeruzalém. Analogií Platónovy ideální obce bylo Město Boží sv. Augustina. Od 15. století se začalo rozvíjet umění vedut, které je vlastně jakýmsi portrétním uměním měst. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST

32 Toto umění upozornilo na skutečnost, že každé město (obdobně jako každý člověk) má jedinečný osobitý charakter a výraz. Vnímání města jako jedinečného organismu nebylo podstatně změněno ani obecnými koncepcemi renesance a baroka. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – TEORIE O ZAKLÁDÁNÍ MĚST

33 Urbanistický prostor středověkého města bývá často charakterizován jako prostor bezprostředního kontaktu, ve kterém je všechno utvářeno pro pohledy z blízka. Tím se urbanismus středověký liší od prostoru renesančního a zejména od „divadelního“ prostoru barokního. Urbanismus ve středověku STŘEDOVĚKÁ MĚSTA – URBANISTICKÝ PROSTOR

34 SHRNUTÍ KAPITOLY osvěžili jste si stručnou historii raně křesťanského období SAMOSTATNÝ ÚKOL nastudujte si princip urbanizace středověké Prahy a vypracujte referát o jedné ze jejich částí

35  KRESBY A FOTOGRAFIE:  fotografie z volně přístupných zdrojů internetu  www.lookingatbuildings.org.uk www.lookingatbuildings.org.uk  http://en.wikipedie.org http://en.wikipedie.org  http://chestofbooks.com http://chestofbooks.com  DUDÁK, Vladislav. DUDÁK, v. a kolektiv. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. l. Praha: Baset, 2000, 535 - 1029 s. ISBN 80-862-2308-6.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google