Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

224- 4. ročník, obor Obchodník, O4 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ SVĚTOVÁ LITERATURA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "224- 4. ročník, obor Obchodník, O4 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ SVĚTOVÁ LITERATURA."— Transkript prezentace:

1 224- 4. ročník, obor Obchodník, O4 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ SVĚTOVÁ LITERATURA

2 OBSAH:  Opakování (Přiřaď…)  Počátek 20. století  Asociace a avantgarda  Dekalk  Psychoanalýza  Komunismus  Formování avantgardy  Kubismus  Futurismus  Dadaismus  Surrealismus  Socialistický realismus  Seznam použitých pramenů

3 Přiřaď: impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, vitalismus  zachycení smyslového vjemu,nálady  volný verš  zobrazení myšlenek, pocitů pomocí symbolů  častým námětem je krajina, příroda  oslavuje mládí, radost ze života a přírodu  oslava pokroku, technických vynálezů a demokracie  převažuje v malířství  vznikl jako reakce na první světovou válku  hledání krásy v ošklivosti, pesimismus,tabuizovaná témata (kult smrti,zla,satana,erotika)

4 Přiřaď: impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, vitalismus  Antonín Sova – Z mého kraje  Fráňa Šrámek – Splav  Otakar Březina – Ruce  Karel Hlaváček – Pozdě k ránu  Stanislav Kostka Neumann – Nové zpěvy  Oscar Wilde – Šťastný princ a jiné pohádky  Jean Arthur Rimbaud – Opilý koráb  Charles Baudelaire – Květy zla  Walt Whitman – Stébla trávy Kdo vydával Moderní revui? Kdo to byl František Xaver Šalda?

5 Počátek 20. století  zobrazování světa v realistické rovině se vyčerpalo, a proto umělci hledali nové cesty svého vyjadřování  experimentování nejlépe vyhovovala poezie  Docházelo k prolínání literatury a výtvarného umění. Některé básně měly být vnímány zároveň jako obrazy.  Po myšlenkové stránce nejvíce ovlivnily tvorbu psychoanalýza a komunismus.  Místo logického myšlení se v literatuře začala uplatňovat asociace.  Moderní umělecké směry literatury 1. pol. 20. století jsou nazývány avantgardními.

6 Avantgarda a asociace  AVANTGARDA - (z franc. l’avant-garde = přední stráž,předvoj) - kulturní a umělecké hnutí v 1. pol. 20. století - uplatňuje se současně ve výtvarném umění, literatuře, divadle, filmu - úsilí o experiment, hledání nového tvaru i obsahu sdělení  ASOCIACE je myšlenkový postup, pro který je typické volné sdružování a spojování představ bez logických souvislostí. Asociační spojování probíhá na základě podobnosti, kontrastu, zážitků, vzpomínek atp. Významným činitelem je jedincova psychika, jeho vědomí a podvědomí.

7 Dekalk - souměrný otisk Co Vám tento dekalk připomíná? Autor:Michaela Gondeková http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Tvo%C5%99iv%C3%A1_d%C3%ADlna/Tvo%C5%99iv%C3%A1_d%C3%ADlna_- _6._lekce

8 Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 -1939) - rakouský lékař  Člověk je poháněn pudy: -pud života (eros) - obsahuje např. pud sebezáchovy a sexuální pudpud životaeros - pud smrti (thanatos) – pud smrti je zodpovědný za destruktivitu (sebevražda) pud smrtithanatos  Lidská psychika dle Freuda sestává ze tří vrstev: -VĚDOMÍ zahrnuje tu část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje -PŘEDVĚDOMÍ obsahuje zapomenuté, ale vybavitelné myšlenky -NEVĚDOMÍ - vědomí nepřístupná část psychiky,představuje změť představ,přání a obav - Do nevědomí jsou vytěsněny myšlenky a city, které by pro jedince byly při uvědomění příliš zraňující, ponižující, budily by pocity úzkosti nebo viny. - Co je nevědomé, má stálou tendenci stát se vědomým a psychika musí vynakládat energii, aby se tomu nestalo. - Nevědomí se člověku nejvíce zjevuje ve snech.

9 Komunismus - Karl Marx (Němec),Friedrich Engels (Němec)  politická ideologie  hlásající a požadující společné vlastnictví výrobních prostředků (půda, práce, kapitál atd.)  státní a družstevní vlastnictví  odmítající třídní rozdíly mezi lidmi  dosažený důchod se má rozdělovat podle potřeb  plánované hospodářství  lepší životní podmínky pro dělníky

10 Formování avantgardy: Na formování nových uměleckých směrů 1.poloviny 20. století měly významný vliv následující osobnosti: Guillaume ApollinaireChristian Morgenstern http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Guillaume_Apollinaire?uselang=cs http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Morgenstern

11 Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) /gijóm apolinér / - francouzský básník - vl.jm.Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky  básnická sbírka: Alkoholy (1913) - báseň Pásmo z této sbírky oslavuje evropská velkoměsta (moderní způsob života) - podle básně Pásmo vznikl nový literární žánr  básnická sbírka: Kaligramy (1918) PÁSMO - polytematická (mnohovýznamová) báseň - jednotlivá témata jsou volně spjata na základě asociace - báseň je koncipována jako volný proud pocitů, dojmů, nálad, představ a vzpomínek - narušena logická spojitost veršů, odstraněna interpunkce - převaha volného verše  v české literatuře: Vítězslav Nezval (Podivuhodný kouzelník, Edison), Konstantin Biebl (Nový Ikaros)

12 tím starým světem přec jsi znaven nakonec Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes Řecký i římský starověk se ti už přežily Zde antické se zdají být už i ty automobily Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů Jediné neantické v Evropě křesťanství je Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie A tobě brání stud když okna na tebe hledí Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě Toť dnešní poesie zatím co prózou žurnály sytí tě Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví Pásmo (G.Apollinaire) -překlad: Karel Čapek- Francouzská poezie nové doby -http://cs.wikisource.org/wiki/P%C3%A1smo_%28Apollinaire%29

13 Kaligramy (G.Apollinaire) - z řec. kalos=krásný,gramma=písmeno,ideos=myšlenka -obsah básně je vyjádřen i grafickou podobou,báseň je i obrazem http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Guillaume_A pollinaire?uselang=cs

14 Christian Morgenstern (1871 – 1914) /kristyjánmorgnštern/ - německý básník - básnická sbírka: Šibeniční písně (1905) -hra s jazykem - s.34,Sochrová,M.: Čítanka III.k literatuře v kostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. -básně vystavěné jen z grafických znaků,tj.beze slov -neologismy = nová slova

15 ABSTRAKTNÍ POEZIE = básně tvoří originální shluky hlásek,slabik G.Apollinaire: Veliké lalulá s.34,Sochrová,M.: Čítanka III.k literatuřekostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. -přeložil Josef Hiršal

16 Expresionismus - předchůdce surrealismu - nebývá řazen k avantgardním směrům  umělecký směr, který se snaží vyjádřit citové stavy  zdůraznění pocitů úzkosti, osamění,tísně  pracuje s představami,sny a halucinacemi  motivy vzbuzující ošklivost (např. morbidní motivy-lebka,mrtvoly,smrt,duchové,záhrobí)  poezie i próza  rakouský básník Georg Trakl (1887 – 1914)  německý básník Gottfried Benn (1886 – 1956)  čeští spisovatelé: -Ladislav Klíma, Richard Weiner, Lev Blatný

17 Kubismus z lat. cubus = krychle, umělecký směr -zjednodušuje věci do geometrických tvarů -Obraz vypadá jako mozaika různých úhlů pohledů na tutéž věc. Pablo Picasso - Španěl, - obraz Avignonské slečny http://en.wikipedia.org/w/ index.php?title=Les+Demoiselles +d'Avignon&oldid=32991 Kubistickým malířem byl i Josef Čapek, bratr Karla Čapka.

18 FUTURISMUS - z lat. futurus = budoucí, umělecký směr  snaha zachytit rychlost pohybu,změnu (dynamismus)  okouzlení světem techniky a civilizace, ruchem velkoměsta  oslava destrukce a války jako hygieny světa  malíř se snažil namalovat v jednom obraze všechny fáze pohybu  Básníci užívali tzv. teorii osvobozených slov, jejímž tvůrcem je Marinetti.  futurismus byl často spojován s kubismem, a proto se mluví o kubofuturismu.  Básníci: - Filippo Tommaso Marinetti (Ital,1876 – 1944) - Vladimír Vladimirovič Majakovskij (Rus,1893 – 1930)  Velemir Chlebnikov (Rus,1885 – 1922) vl.jm. Viktor Vladimirovič Chlebnikov

19 Teorie osvobozených slov: 1. Skladba musí býti zrušena a podstatná jména buďte náhodně dle svého vzniku umístěna. 2. Sloveso budiž užíváno jen v infinitivu. 3. Přídavné jméno musí být odstraněno. 4. Zrušení interpunkce.

20 Dopis,,passeistického“ pána mladé krasavici s.6.,Prokop,V.:Přehled světové literatury 20. století,2.vyd.,O.K. – Soft, Karlovy Vary 2006.

21 DADAISMUS z franc. dada = koníček,hračka,slovo nalezené po náhodném otevření slovníku špičkou nože  využívá náhodu, nelogické souvislosti a různé nesmysly  Například dadaistická báseň vzniká rozstříháním novinového článku na slova, která potom jsou náhodně vytahována z obálky a sestavována do veršů.  vznikl ve Švýcarsku, v kabaretu Voltaire  Dadaisté jako první objevili tzv. automatické texty. Tuto techniku psaní později užívali surrealisté.  Dadaismus na počátku 20.let přešel v surrealismus.  Vůdčí osobností byl Tristan Tzara (1896-1963) -vl.jm. Samuel Rosenstock, -francouzský básník rumunského původu

22 Tristan Tzara provozoval divadelní představení, která měla za úkol pouze provokovat.  Na jevišti se tlouklo na klíče a krabice,jakoby umělci provozovali hudbu,až publikum začalo protestovat. Herec položil k nohám krejčovské panny kytici. Zpod ohromného klobouku tvaru homole cukru jakýsi hlas recitoval básně. Dva herci tančili medvědí tance nebo provozovali cvičení zvané černý kakadu,kolébali se v pytli s rourou na hlavě. Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994.

23 Dadaismus v malířství  Ve výtvarném umění prosazovali osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a následné položení věcí do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů.  Jejich základními technikami byly tzv. objekt trouvé – tzn. nalezený objekt a ready made. Obě tyto techniky znamenají rozebrání nějakého předmětu na části a jeho případného složení (nebo použití takto vzniklých částí) do něčeho jiného, čímž vznikne nová dosud neznámá věc.

24 Fontána Marcel Duchamp [marsel dyšám] (Francouz,1887 – 1968) http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp

25 Surrealismus /sirealismus/ - z franc. surréalisme = nadrealismus  byl ovlivněn psychoanalýzou rakouského lékaře Sigmunda Freuda  Lidé vnímají každodenní realitu jinak,protože do svého vnímání promítají své tajné sny a přání, ona nadrealita se nám zjeví,pokud si tyto své skryté touhy uvědomíme. Naše skryté touhy se nám v podobě fantastických obrazů zjevují v našich snech.  Spisovatelé se inspirují sny a snaží se při umělecké tvorbě vynechat rozumovou kontrolu.  V surrealistických dílech se objevují erotické motivy.

26 Technika psychického automatismu (automatické psaní)  roce 1924 André Breton napsal první Manifest surrealismu,ve které popsal techniku psychického automatismu:  „… Pište rychle,bez předem promyšleného námětu,tak rychle,abyste se nezastavovali a neupadli v pokušení číst po sobě. První věta se vynoří sama,neboť je pravda,že každou vteřinu proběhne naším vědomým myšlením cizí věta, která si nežádá nic jiného,než aby byla promítnuta navenek…“ Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994.

27 Umělci: a) spisovatelé André Breton (Francouz,1896-1966) – Nadja (próza) Paul Eluard /pól Eliár/ (Francouz,1895 -1952) - vl.jm. Eugene Grindel - Veřejná růže (básnická sbírka) Vítězslav Nezval (Čech,1900-1958) Toyen (Češka,1902-1980) vl.jm. Marie Čermínová Jindřich Štýrský (1899-1942) b) malíři Salvador Dalí (Španěl,1904-1989) Max Ernst (francouzský malíř německého původu 1891-1976) Po druhé světové válce se surrealismus v Čechách vyvíjel jen v samizdatu.

28 -http://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD -http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyen Salvador Dalí Toyen

29 Salvator Dalí a)Face of Mae West http://www.slavneobrazy.cz/obrazy-fulltext?idm=2&&kde=11&radit=1&barevnost=20&fult=dal%C3%AD b) Honey is Sweeter than Blood http://www.slavneobrazy.cz/dali-salvador-honey-is-sweeter-than-blood-surrealismus-obrazy-reprodukce-obrazu- plakaty?idm=2&radit=1&barevnost=20&fult=dalí&kde=11&kam=jeden&ido=874 http://www.slavneobrazy.cz/obrazy-fulltext?idm=2&&kde=11&radit=1&barevnost=20&fult=dal%C3%AD

30 SOCIALISTICKÝ REALISMUS  vyhlášen na ustavujícím sjezdu Svazu spisovatelů SSSR 1934 Maximem Gorkým jako jediný přijatelný umělecký směr  úsilí o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji a třídních rozporech (dělníci x kapitalisté)  sny o spravedlivější společnosti a revoluci  vliv levicových teorií,zvl.komunismu, marxismu  optimismus  Maxim Gorkij (Rus,1868 - 1936)-román Matka  V Čechách před druhou světovou válkou: a) proletářská poezie - Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neumann, Jaroslav Seifert b) próza - Ivan Olbracht – Anna proletářka

31 OPAKOVÁNÍ  Co víš o těchto směrech?  Kubismus  Futurismus  Dadaismus  Surrealismus  Socialistický realismus  Jaké básnické směry a osobnosti měly vliv na formování avantgardních směrů?

32 Seznam použitých pramenů:  http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC  s.34,Sochrová,M.: Literatura v kostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. Prokop,V.:Přehled světové literatury 20. století,2.vyd.,O.K. – Soft, Karlovy Vary 2006. http://cs.wikipedia.org/ http://www.slavneobrazy.cz/obrazy http://www.wikipedie.cz/ www.google.cz Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994. Polášková T.,Milotová D.,Dvořáková Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva, 2.vyd., Petra Velanová, Třebíč.


Stáhnout ppt "224- 4. ročník, obor Obchodník, O4 „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ SVĚTOVÁ LITERATURA."

Podobné prezentace


Reklamy Google