Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ročník, obor Obchodník, O4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ročník, obor Obchodník, O4"— Transkript prezentace:

1 224- 4. ročník, obor Obchodník, O4
AVANTGARDA SVĚTOVÁ LITERATURA „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“

2 OBSAH: Opakování (Přiřaď…) Počátek 20. století Asociace a avantgarda
Dekalk Psychoanalýza Komunismus Formování avantgardy Kubismus Futurismus Dadaismus Surrealismus Socialistický realismus Seznam použitých pramenů

3 Přiřaď: impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, vitalismus
zachycení smyslového vjemu,nálady volný verš zobrazení myšlenek, pocitů pomocí symbolů častým námětem je krajina, příroda oslavuje mládí, radost ze života a přírodu oslava pokroku, technických vynálezů a demokracie převažuje v malířství vznikl jako reakce na první světovou válku hledání krásy v ošklivosti, pesimismus,tabuizovaná témata (kult smrti,zla,satana,erotika)

4 Přiřaď: impresionismus, symbolismus, dekadence, civilismus, vitalismus
Antonín Sova – Z mého kraje Fráňa Šrámek – Splav Otakar Březina – Ruce Karel Hlaváček – Pozdě k ránu Stanislav Kostka Neumann – Nové zpěvy Oscar Wilde – Šťastný princ a jiné pohádky Jean Arthur Rimbaud – Opilý koráb Charles Baudelaire – Květy zla Walt Whitman – Stébla trávy Kdo vydával Moderní revui? Kdo to byl František Xaver Šalda?

5 Počátek 20. století zobrazování světa v realistické rovině se vyčerpalo, a proto umělci hledali nové cesty svého vyjadřování experimentování nejlépe vyhovovala poezie Docházelo k prolínání literatury a výtvarného umění. Některé básně měly být vnímány zároveň jako obrazy. Po myšlenkové stránce nejvíce ovlivnily tvorbu psychoanalýza a komunismus. Místo logického myšlení se v literatuře začala uplatňovat asociace. Moderní umělecké směry literatury 1. pol. 20. století jsou nazývány avantgardními.

6 Avantgarda a asociace AVANTGARDA
(z franc. l’avant-garde = přední stráž,předvoj) kulturní a umělecké hnutí v 1. pol. 20. století uplatňuje se současně ve výtvarném umění, literatuře, divadle, filmu úsilí o experiment, hledání nového tvaru i obsahu sdělení ASOCIACE je myšlenkový postup, pro který je typické volné sdružování a spojování představ bez logických souvislostí. Asociační spojování probíhá na základě podobnosti, kontrastu, zážitků, vzpomínek atp. Významným činitelem je jedincova psychika, jeho vědomí a podvědomí.

7 Dekalk - souměrný otisk
Co Vám tento dekalk připomíná? Autor:Michaela Gondeková

8 Psychoanalýza Sigmund Freud (1856 -1939) - rakouský lékař
Člověk je poháněn pudy: -pud života (eros) - obsahuje např. pud sebezáchovy a sexuální pud -pud smrti (thanatos) – pud smrti je zodpovědný za destruktivitu (sebevražda) Lidská psychika dle Freuda sestává ze tří vrstev: -VĚDOMÍ zahrnuje tu část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje -PŘEDVĚDOMÍ obsahuje zapomenuté, ale vybavitelné myšlenky -NEVĚDOMÍ vědomí nepřístupná část psychiky,představuje změť představ,přání a obav Do nevědomí jsou vytěsněny myšlenky a city, které by pro jedince byly při uvědomění příliš zraňující, ponižující, budily by pocity úzkosti nebo viny. Co je nevědomé, má stálou tendenci stát se vědomým a psychika musí vynakládat energii, aby se tomu nestalo. Nevědomí se člověku nejvíce zjevuje ve snech.

9 Komunismus - Karl Marx (Němec),Friedrich Engels (Němec)
politická ideologie hlásající a požadující společné vlastnictví výrobních prostředků (půda, práce, kapitál atd.) státní a družstevní vlastnictví odmítající třídní rozdíly mezi lidmi dosažený důchod se má rozdělovat podle potřeb plánované hospodářství lepší životní podmínky pro dělníky

10 Guillaume Apollinaire Christian Morgenstern
Formování avantgardy: Na formování nových uměleckých směrů 1.poloviny 20. století měly významný vliv následující osobnosti: Guillaume Apollinaire Christian Morgenstern

11 Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) /gijóm apolinér/ - francouzský básník - vl.jm.Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky básnická sbírka: Alkoholy (1913) - báseň Pásmo z této sbírky oslavuje evropská velkoměsta (moderní způsob života) podle básně Pásmo vznikl nový literární žánr básnická sbírka: Kaligramy (1918) PÁSMO - polytematická (mnohovýznamová) báseň - jednotlivá témata jsou volně spjata na základě asociace - báseň je koncipována jako volný proud pocitů, dojmů, nálad, představ a vzpomínek - narušena logická spojitost veršů, odstraněna interpunkce - převaha volného verše v české literatuře: Vítězslav Nezval (Podivuhodný kouzelník, Edison), Konstantin Biebl (Nový Ikaros)

12 Pásmo (G.Apollinaire) -překlad: Karel Čapek- Francouzská poezie nové doby
- tím starým světem přec jsi znaven nakonec Pastýřko Eiffelko jak bečí stádo mostů dnes Řecký i římský starověk se ti už přežily Zde antické se zdají být už i ty automobily Jen náboženství zůstalo docela nové jenom ono Zůstalo prosté jak hangáry v přístavu avionů Jediné neantické v Evropě křesťanství je Evropan nejmodernější jste vy ó papeži Pie A tobě brání stud když okna na tebe hledí Vstoupiti do kostela a jít tam ke zpovědi Čteš letáky ceníky plakáty jež zpívají hlasitě Toť dnešní poesie zatím co prózou žurnály sytí tě Jsou krváky po šestáku samé detektivní případy Portréty velkých osob a sterá různá záhlaví

13 Kaligramy (G. Apollinaire) -z řec
Kaligramy (G.Apollinaire) -z řec. kalos=krásný,gramma=písmeno,ideos=myšlenka -obsah básně je vyjádřen i grafickou podobou,báseň je i obrazem

14 Christian Morgenstern (1871 – 1914) /kristyjánmorgnštern/ - německý básník - básnická sbírka: Šibeniční písně (1905) -hra s jazykem - s.34,Sochrová,M.: Čítanka III.k literatuře v kostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. -básně vystavěné jen z grafických znaků,tj.beze slov -neologismy = nová slova

15 ABSTRAKTNÍ POEZIE = básně tvoří originální shluky hlásek,slabik G
ABSTRAKTNÍ POEZIE = básně tvoří originální shluky hlásek,slabik G.Apollinaire: Veliké lalulá s.34,Sochrová,M.: Čítanka III.k literatuřekostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. -přeložil Josef Hiršal

16 Expresionismus - předchůdce surrealismu - nebývá řazen k avantgardním směrům
umělecký směr, který se snaží vyjádřit citové stavy zdůraznění pocitů úzkosti, osamění,tísně pracuje s představami,sny a halucinacemi motivy vzbuzující ošklivost (např. morbidní motivy-lebka,mrtvoly,smrt,duchové,záhrobí) poezie i próza rakouský básník Georg Trakl (1887 – 1914) německý básník Gottfried Benn (1886 – 1956) čeští spisovatelé: -Ladislav Klíma, Richard Weiner, Lev Blatný

17 Kubistickým malířem byl i Josef Čapek, bratr Karla Čapka.
Kubismus z lat. cubus = krychle, umělecký směr -zjednodušuje věci do geometrických tvarů -Obraz vypadá jako mozaika různých úhlů pohledů na tutéž věc. Pablo Picasso - Španěl, - obraz Avignonské slečny Kubistickým malířem byl i Josef Čapek, bratr Karla Čapka. index.php?title=Les+Demoiselles +d'Avignon&oldid=32991

18 FUTURISMUS - z lat. futurus = budoucí, umělecký směr
snaha zachytit rychlost pohybu,změnu (dynamismus) okouzlení světem techniky a civilizace, ruchem velkoměsta oslava destrukce a války jako hygieny světa malíř se snažil namalovat v jednom obraze všechny fáze pohybu Básníci užívali tzv. teorii osvobozených slov, jejímž tvůrcem je Marinetti. futurismus byl často spojován s kubismem, a proto se mluví o kubofuturismu. Básníci: Filippo Tommaso Marinetti (Ital,1876 – 1944) Vladimír Vladimirovič Majakovskij (Rus,1893 – 1930) Velemir Chlebnikov (Rus,1885 – 1922) vl.jm. Viktor Vladimirovič Chlebnikov

19 Teorie osvobozených slov:
Skladba musí býti zrušena a podstatná jména buďte náhodně dle svého vzniku umístěna. Sloveso budiž užíváno jen v infinitivu. Přídavné jméno musí být odstraněno. Zrušení interpunkce.

20 Dopis ,,passeistického“ pána mladé krasavici
s.6.,Prokop,V.:Přehled světové literatury 20. století,2.vyd.,O.K. – Soft, Karlovy Vary 2006.

21 DADAISMUS z franc. dada = koníček,hračka,slovo nalezené po náhodném otevření slovníku špičkou nože
využívá náhodu, nelogické souvislosti a různé nesmysly Například dadaistická báseň vzniká rozstříháním novinového článku na slova, která potom jsou náhodně vytahována z obálky a sestavována do veršů. vznikl ve Švýcarsku, v kabaretu Voltaire Dadaisté jako první objevili tzv. automatické texty. Tuto techniku psaní později užívali surrealisté. Dadaismus na počátku 20.let přešel v surrealismus. Vůdčí osobností byl Tristan Tzara ( ) -vl.jm. Samuel Rosenstock, -francouzský básník rumunského původu

22 Tristan Tzara provozoval divadelní představení, která měla za úkol pouze provokovat.
Na jevišti se tlouklo na klíče a krabice,jakoby umělci provozovali hudbu,až publikum začalo protestovat. Herec položil k nohám krejčovské panny kytici. Zpod ohromného klobouku tvaru homole cukru jakýsi hlas recitoval básně. Dva herci tančili medvědí tance nebo provozovali cvičení zvané černý kakadu,kolébali se v pytli s rourou na hlavě. Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994.

23 Dadaismus v malířství Ve výtvarném umění prosazovali osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a následné položení věcí do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů. Jejich základními technikami byly tzv. objekt trouvé – tzn. nalezený objekt a ready made. Obě tyto techniky znamenají rozebrání nějakého předmětu na části a jeho případného složení (nebo použití takto vzniklých částí) do něčeho jiného, čímž vznikne nová dosud neznámá věc.

24 Fontána Marcel Duchamp [marsel dyšám] (Francouz,1887 – 1968) http://cs

25 Surrealismus /sirealismus/ - z franc. surréalisme = nadrealismus
byl ovlivněn psychoanalýzou rakouského lékaře Sigmunda Freuda Lidé vnímají každodenní realitu jinak,protože do svého vnímání promítají své tajné sny a přání, ona nadrealita se nám zjeví,pokud si tyto své skryté touhy uvědomíme. Naše skryté touhy se nám v podobě fantastických obrazů zjevují v našich snech. Spisovatelé se inspirují sny a snaží se při umělecké tvorbě vynechat rozumovou kontrolu. V surrealistických dílech se objevují erotické motivy.

26 Technika psychického automatismu (automatické psaní)
roce 1924 André Breton napsal první Manifest surrealismu,ve které popsal techniku psychického automatismu: „…Pište rychle,bez předem promyšleného námětu,tak rychle,abyste se nezastavovali a neupadli v pokušení číst po sobě. První věta se vynoří sama,neboť je pravda,že každou vteřinu proběhne naším vědomým myšlením cizí věta, která si nežádá nic jiného,než aby byla promítnuta navenek…“ Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994.

27 Umělci: a) spisovatelé André Breton (Francouz,1896-1966)
– Nadja (próza) Paul Eluard /pól Eliár/ (Francouz, ) - vl.jm. Eugene Grindel - Veřejná růže (básnická sbírka) Vítězslav Nezval (Čech, ) Toyen (Češka, ) vl.jm. Marie Čermínová Jindřich Štýrský ( ) b) malíři Salvador Dalí (Španěl, ) Max Ernst (francouzský malíř německého původu ) Po druhé světové válce se surrealismus v Čechách vyvíjel jen v samizdatu.

28 -http://cs. wikipedia. org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD -http://cs
Salvador Dalí Toyen

29 Salvator Dalí a)Face of Mae West http://www. slavneobrazy
Salvator Dalí a)Face of Mae West b) Honey is Sweeter than Blood

30 SOCIALISTICKÝ REALISMUS
vyhlášen na ustavujícím sjezdu Svazu spisovatelů SSSR 1934 Maximem Gorkým jako jediný přijatelný umělecký směr úsilí o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji a třídních rozporech (dělníci x kapitalisté) sny o spravedlivější společnosti a revoluci vliv levicových teorií,zvl.komunismu, marxismu optimismus Maxim Gorkij (Rus, )-román Matka V Čechách před druhou světovou válkou: a) proletářská poezie - Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neumann, Jaroslav Seifert b) próza - Ivan Olbracht – Anna proletářka

31 OPAKOVÁNÍ Co víš o těchto směrech? Kubismus Futurismus Dadaismus
Surrealismus Socialistický realismus Jaké básnické směry a osobnosti měly vliv na formování avantgardních směrů?

32 Seznam použitých pramenů:
s.34,Sochrová,M.: Literatura v kostce,1.vyd.,FRAGMENT,Praha 2007. Prokop,V.:Přehled světové literatury 20. století,2.vyd.,O.K. – Soft, Karlovy Vary 2006. Maurice,N,: Dějiny surrealismu a surrealistické dokumenty, 1.vyd., Votobia, Olomouc 1994. Polášková T.,Milotová D.,Dvořáková Z.: Literatura – přehled středoškolského učiva, 2.vyd., Petra Velanová, Třebíč.


Stáhnout ppt "ročník, obor Obchodník, O4"

Podobné prezentace


Reklamy Google