Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOU Plynárenské Pardubice. O naší škole...  Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice, je jediným centrálně výchovným střediskem ve svém oboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOU Plynárenské Pardubice. O naší škole...  Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice, je jediným centrálně výchovným střediskem ve svém oboru."— Transkript prezentace:

1 SOU Plynárenské Pardubice

2 O naší škole...  Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice, je jediným centrálně výchovným střediskem ve svém oboru v rámci České republiky. Připravuje nejen řemeslníky pro svůj obor, ale i odborně technické pracovníky, kteří na SOU ukončují úplné střední odborné vzdělání.  Převažující působnost našich oborů je ve stavebně- montážní činnosti inženýrských sítí a v technických zařízeních budov.  Díky široké spolupráci s různými zájmovými sdruženími, která zastupují podnikatelskou sféru našeho oboru, bylo vytvořeno nezastupitelné místo SOU plynárenského, Pardubice na trhu vzdělávání. Své aktivity vedení SOU stále stupňuje, a to v zájmu postupného přetvoření na Středisko odborného plynárenského vzdělávání.

3 Vyučujeme tyto obory...  Učební obory (3 roky-denní, závěrečná zkouška-výuční list) Instalatér Mechanik plynových zařízení Kominík  Studijní obor (4 roky-denní, maturitní zkouška-maturitní vysvědčení) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov  Nástavbová studia (po vyučení, maturitní zkouška-maturitní vysvědčení) Technik plynových zařízení a tepelných soustav (2 roky-denní) Provozní technika se zaměřením na plynárenství (3 roky-dálkové)

4 Informace o firmě  Naše firma se jmenuje Quantum energie a zabývá se konstrukcí otopných soustav. Naší snahou je zajistit co nejkvalitnější vytápění v objektech, odvést kvalitní práci a v neposlední řadě za příznivé ceny. Náš tým se skládá z kvalifikovaných pracovníku s platným pracovním osvědčením. Naše firma působí na trhu krátce ale i tak už má své dobré jméno díky spokojeným klientům.  Naše firma zhotovila už mnoho projektů větších rozměrů. Pracovali jsme jak na historických, tak na novodobých domech.

5 Naše motto a logo: „Energie jsou vyčerpatelné.“

6 Struktura firmy

7 Budova firmy  Zabýváme se hodnotou energie, proto využíváme všechny dostupné zdroje.  Na střeše jsou umístěny solární fotovoltaické panely.  Naše budova je jednopodlažní s garáží.  Budova se nachází na okraji města a v jejím okolí rostou stromy a keře různých druhů.  Jméno firmy je napsáno na billboardu i na budově samotné.

8 Budova firmy Půdorys a nárys

9 Úvod do problému  Klientem je Československá církev husitská, konkrétně její farář Tomáš Karel, který potřebuje poradit s vytápěním kostela v Úpici.  A Quantum energie se bude snažit jeho přání vyhovět s co nejlepším a nejlevnějším způsobem vytápění.

10 Plynová přípojka  výkopové práce a záhrn vyjde na 1 m kolem 150 Kč  folie stojí 8Kč/ m  vyhledávací drát vyjde na 1m kolem 12Kč  písek 60Kč / m  Hadice 5/4" 80Kč / m  zapískování +položení vodiče + zapískování +položení folie+ zapískování - práce 120Kč/m  minimální cena :  150+8+12+60+80+120=430 * 100m = 43 000Kč  Informace pochází od soukromé firmy, která má dlouholetou praxi v oboru.

11 Komínové t ě leso  Komín zůstane zachován tak jak je, nebude naším systémem využíván z důvodu typu navrženého kotle.  Jedná se kotel kondenzační závěsný, odvod spalin bude řešen skrz obvodovou stěnu.  Vzniklý kondenzát bude odveden odpadním potrubím do kanalizace.

12 Plynový kotel Výrobce: Dakon Typ: KZ 14 R Váha: 45 Kg Katalogová cena: 41 988 Kč Internetová cena: 27 292 Kč Jmenovitý výkon je plynule regulovatelný v rozsahu 4 až 15 kW. Vyrábí se ve svislém provedení o celkové výšce 1 863 mm. Vysoká účinnost až 109 %. Úspory paliva až 30% při nízkoteplotním provozu oproti kotlům s tradičním spalováním. Možnost připojení odtahu spalin až do 32 m. Plynulá modulace výkonu pro topení i ohřev teplé vody. Mikroprocesorové řízení s možností nastavení mnoha provozních parametrů. Možnost využití vestavěné ekvitermní regulace, dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, nový moderní design s kompaktními rozměry, jednoduchá obsluha.

13 Výpo č et Q dle Č SN  P ř íklad výpo č tu Q zdi ze dvou materiál ů – kámen, cihla.  Q=k*S*(t i -t e )  O tepelná ztrát ě v ě tráním jsme neuva ž ovali.  S = 6,1 · 3,1 = 18,91 m 2  S k = 6,1 · 1 = 6,1 m 2  S c = 6,1 · 2,1 = 12,81 m 2  K k = = 0,43  Q k = 0,43 · 6,1 · (20 – (-18))  Q k = 99,674 W  K c = = 1,34  Q c = 1,34 · 12,81 · (20 (-18))  Q c = 652,285 W  Q = 751,959 W

14 Sálavá otopná tělesa K10  Designové otopné t ě leso KORATHERM VERTIKAL p ř edstavuje moderní design spojený s efektivním zp ů sobem sdílení tepla ve vytáp ě né místnosti. Její č elní plocha zvýraz ň uje sálavou slo ž ku tepla a navazuje tak rychlejší pocit tepelné pohody.  Je ur č ena pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným ob ě hem teplonosné látky, otopné profily jsou orientovány svisle, p ř ipojení na otopnou soustavu je bo č ní shora dol ů.

15

16

17

18

19 Desková Otopná t ě lesa 33VK  Model RADIK VK je deskové otopné t ě leso v provedení VENTIL KOMPAKT, které umo žň uje pravé spodní p ř ipojení na otopnou soustavu s nuceným ob ě hem.  Ze zadní strany jsou p ř iva ř eny dv ě horní a dolní p ř íchytky, otopná t ě lesa o délce 1800 mm a delší mají nava ř ena šest p ř íchytek.

20

21

22

23 Investi č ní náklady  Mo ž nost 1.: Koratherm Vertikal- -Na celou OS pou ž ijeme 22otopných t ě les vertikál = 110954,- -p ř edpovídaná cena kotle = 41988,- ->pro materiál na rozvod topného média jsme se rozhodly pro 2 mo ž nosti: Materiál z : A) M ě di – 191,- / 5m (=11460,-) B) Pexanu – 460,- / 5m (=27600,-) …..celková délka potrubí je cca 300m -celkové investi č ní náklady pro typ ot k10v č iní A) 209407,- / p ř ibli ž ná investi č ní návratnost je 11,5 let B) 225542,- / p ř ibli ž ná investi č ní návratnost je 12,5 let

24  Mo ž nost 2.: VK33- -Na celou OS pouzijeme 7otopnych t ě les vk = 48800,- - kotel = 41988,- -> pro materiál na rozvod topného média jsme se rozhodly pro 2 mo ž nosti: Materiál z: A) M ě di – 191,- / 5m (=4737,-) B) Pexanu – 460,- / 5m (=11408,-)…..celková délka potrubí je cca 124m -celkové investi č ní náklady pro typ ot vk č iní A) 140525,- / p ř ibli ž ná investi č ní návratnost je 8 let B) 147196,- / p ř ibli ž ná investi č ní návratnost je 8 let

25 Plynová topidla Plynová topidla Karma zaru č ují vysoký standard vytáp ě ní. V nabídce naleznete klasická podokení topidla s odtahem p ř es ze ď i s odtahem do komína a dále komfortní topidla imitující krb. Sou č ástí nabídky jsou i populární vafky (Gamaty) v moderním provedení, které umo žň uje snadnou vým ě nu za staré modely. Všechny nabízené výrobky vynikají moderním designem, vysokou výh ř evností, ekonomickým provozem a snadnou obsluhou. Plynová topidla Plynová topidla Karma zaru č ují vysoký standard vytáp ě ní. V nabídce naleznete klasická podokení topidla s odtahem p ř es ze ď i s odtahem do komína a dále komfortní topidla imitující krb. Sou č ástí nabídky jsou i populární vafky (Gamaty) v moderním provedení, které umo žň uje snadnou vým ě nu za staré modely. Všechny nabízené výrobky vynikají moderním designem, vysokou výh ř evností, ekonomickým provozem a snadnou obsluhou.

26 Plynová topidla - Odtah do komína Komínová topidla dopl ň ují sortiment klasických podokeních topidel a zárove ň jsou variantou pro vytáp ě ní místností, kde je nutné zajistit odtah spalin do komína. Tato topidla vynikají vysokou výh ř evností, nízkými po ř izovacími náklady a ekonomickým provozem. Plynová topidla - Odtah p ř es ze ď Beta Klasická podokení konven č ní topidla jsou ř ešením pro místnosti, kde je ideální variantou odtah spalin p ř es ze ď. Topidla jsou svými funk č ními vlastnostmi pln ě srovnatelná s ostatními typy vytáp ě ní a vzhledem k tomu, ž e odolávají i teplotám pod bodem mrazu jsou výbornou variantou vytáp ě ní pro chaty a chalupy.

27 Plynová topidla - Odtah p ř es ze ď Gamat Topidla ř ady Gamat navazují na starší typy topidel Gamat prodávaných v Č echách p ř ed 10 a více lety. Jejich výhodou je identické provedení p ř ívodu plynu a odtahového systému, tak ž e p ř i vým ě n ě starých topidel Gamat není nutné provád ě t ž ádné stavební úpravy.

28 Karma GAMA F+5 Plynové topidlo o výkonu 5 kW s odtahem spalin do komína a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udr ž ována automaticky. Topidlo je vybaveno mechanickou regulací teploty - termostatem a piezozapalova č em, kterým se zapaluje v ěč ný plamínek. Ten m ůž e ho ř et po celou topnou sezónu, sou č asn ě zajiš ť uje p ř es termoelektrickou pojistku bezpe č ný provoz kamen. V p ř ípad ě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene se automaticky uzav ř e p ř ívod plynu do topidla. Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii. Karma GAMA F+5 Plynové topidlo o výkonu 5 kW s odtahem spalin do komína a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udr ž ována automaticky. Topidlo je vybaveno mechanickou regulací teploty - termostatem a piezozapalova č em, kterým se zapaluje v ěč ný plamínek. Ten m ůž e ho ř et po celou topnou sezónu, sou č asn ě zajiš ť uje p ř es termoelektrickou pojistku bezpe č ný provoz kamen. V p ř ípad ě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene se automaticky uzav ř e p ř ívod plynu do topidla. Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii.

29 -výkon topidla 5 kW -topidlo vhodné pro místnosti o objemu a ž 100 m3 -automatické udr ž ování teploty místnosti bez nutnosti další obsluhy -mechanická regulace teploty v rozsahu 10° a ž 35°C -nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii -nezámrznost topidla -vysoká ú č innost topidla (vyšší ne ž otopné systémy s kotlem) -nezávislost topidla -piezoelektrické zapalování -v ěč ný plamínek -vysoká bezpe č nost provozu -bezpe č nostní pojistka plamene -oboustrann ě smaltované st ě ny spalovací komory -plynový ho ř ák z nerezové oceli -plynový ventil CR 640 -umíst ě ní – postaveno na podlaze -otev ř ený spalovací okruh -vzduch pro ho ř ení je nasáván z místnosti -odvod spalin je vyveden do komína (pr ů m ě r 80 mm) -kryt topidla z ocelového plechu chrán ě ného speciálními práškovými barvami -tovární nastavení pro zemní plyn -mo ž nost p ř estavení na propan-butan -záruka 24 m ě síc ů

30 PARAMETRY: Barva okrová hmotnost (kg) 24 Barva m ř í ž ek na topidle hn ě dá Vým ě ník smaltovaný Elektrické p ř ipojení / p ř íkon nevy ž aduje P ř ipojení plynu G 1/2 Odstup topidla od zdi (mm) 160 Rozm ě ry vn ě jší - š x h x v (mm) 632 x 316 x 658 Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 5 Spot ř eba - zemní plyn (m3/h) 0,533 Spot ř eba - propan butan (m3/h) 0,416 Ú č innost (%) 88 Pr ů m ě r odtahu p ř es ze ď (mm) 80 Cena s DPH: 7.945,- K č PARAMETRY: Barva okrová hmotnost (kg) 24 Barva m ř í ž ek na topidle hn ě dá Vým ě ník smaltovaný Elektrické p ř ipojení / p ř íkon nevy ž aduje P ř ipojení plynu G 1/2 Odstup topidla od zdi (mm) 160 Rozm ě ry vn ě jší - š x h x v (mm) 632 x 316 x 658 Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 5 Spot ř eba - zemní plyn (m3/h) 0,533 Spot ř eba - propan butan (m3/h) 0,416 Ú č innost (%) 88 Pr ů m ě r odtahu p ř es ze ď (mm) 80 Cena s DPH: 7.945,- K č

31 KARMA BETA 5 MECHANIC Plynové topidlo o výkonu 4,7 kW s odtahem spalin p ř es ze ď a velmi jednoduchou obsluhou. Nastavená teplota je udr ž ována automaticky. Topidlo je vybaveno mechanickou regulací teploty - termostatem a piezozapalova č em, kterým se zapaluje v ěč ný plamínek. Ten m ůž e ho ř et po celou topnou sezónu, sou č asn ě zajiš ť uje p ř es termoelektrickou pojistku bezpe č ný provoz kamen. V p ř ípad ě výpadku plynu nebo zhasnutí plamene se automaticky uzav ř e p ř ívod plynu do topidla. Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii.

32 výkon topidla 4,7 kW topidlo vhodné pro místnosti o objemu a ž 100 m3 automatické udr ž ování teploty místnosti bez nutnosti další obsluhy mechanická regulace teploty v rozsahu 13-38 °C nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii nezámrznost topidla vysoká ú č innost topidla (vyšší ne ž otopné systémy s kotlem) nezávislost topidla piezoelektrické zapalování v ěč ný plamínek vysoká bezpe č nost provozu bezpe č nostní pojistka plamene plynot ě sná spalovací komora z ocelového plechu oboustrann ě smaltované st ě ny spalovací komory plynový ho ř ák z nerezové oceli plynový ventil SIT 630 EUROSIT umíst ě ní zav ě šením na ze ď spalovací okruh plynot ě sn ě odd ě len od prost ř edí místnosti vzduch pro ho ř ení je nasáván z venkovního prostoru odvod spalin je vyveden p ř es venkovní ze ď otvorem o pr ů m ě ru 122 mm kryt topidla z ocelového plechu chrán ě ného speciálními práškovými barvami maximální tlouš ť ka zdi 82 cm tovární nastavení pro zemní plyn mo ž nost p ř estavení na propan-butan záruka 24 m ě síc ů výdechovou č ást nelze umístit na šikmé st ř echy upev ň ovací materiál a díly pro zav ě šení kamen na ze ď venkovní krycí koš kompletní sestava výdechové č ásti trubice odtahu p ř es ze ď délky 60 cm (lze doobjednat délku a ž 82 cm)

33 PARAMETRY: Barva okrová, hn ě dá, bílá hmotnost (kg) 30 Barva m ř í ž ek na topidle č erná(kryt okrová), v barv ě krytu Barva venkovního koše hliník nebarvený Voli č teploty 13 a ž 38 Elektrické p ř ipojení / p ř íkon nevy ž aduje P ř ipojení plynu G 1/2 Rozm ě ry vn ě jší - š x h x v (mm) 808 x 215 x 600 Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) 4,7 Jmenovitý tepelný p ř íkon, max. (kW) 5,6 Spot ř eba - zemní plyn (m3/h) 0,59 Spot ř eba - propan butan (m3/h) 0,38 Ú č innost (%) 87% St ř ed odtahu od levého okraje (mm) 363 Pr ů m ě r odtahu p ř es ze ď (mm) 122 Cena s DPH: 8.840,- K č

34 GAMAT 471 Plynové topidlo o výkonu 4,6 kW s odtahem spalin p ř es ze ď je vybaveno mechanickou regulací teploty - termostatem, a piezozapalova č em, kterým se zapaluje v ěč ný plamínek. Topidlo odolává teplotám pod bodem mrazu a nevy ž aduje p ř ipojení k elektrické energii. Odtah ř ešen dv ě ma trubkami nad sebou.

35 Výkon(kW)4,6 Odtahem spalinpřes zeď Systém odtahudvě trubky nad sebou Regulace teplotymechanická (termostat) Zapalovánípiezozapalovač Věčný plamínekANO Připojení k elektrické energiinevyžaduje PARAMETRY:

36 Zdroje:  Naše znalosti a zkušenosti ze školy a popřípadě praxe.  Od soukromých podnikatelů pracujících v tomto odvětví.  Internetové zdroje.

37 Tým, který pracoval na tomto projektu:  Josef Brandejs  Josef B ř íza  Tomáš Č erný  Vít Ga ď urek  Zden ě k Jezdinský  Jan Kli č ka  Zden ě k Ryšavý  Petr Vojt ě ch  Ji ř í Zíma

38

39 Poděkování:  Věřím, že pakli-že naše firma bude vybrána k realizaci tohoto projektu, tak bude docíleno nejvyšší spokojenosti a kvality.  Zároveň děkujeme všem našim učitelům a mistrům za pomoc při řešení tohoto projektu.  Chtěli bychom srdečně poděkovat, že jste nás pozvali do tohoto projektu. Práce na tomto projektu pro nás byla přínosem.  Díky Vám jsme mohli prověřit naše vědomosti a zdokonalit vše co jsme se ve škole naučili v praxi na Vašem projektu o kostelu v Úpicích.

40 Jsme rádi, že jsme se na tomto projektu mohli podílet a děkujeme vám.


Stáhnout ppt "SOU Plynárenské Pardubice. O naší škole...  Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice, je jediným centrálně výchovným střediskem ve svém oboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google