Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace, ukázky z d ě l.  Bed ř ich Smetana  Antonín Dvo ř ák  Leoš Janá č ek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace, ukázky z d ě l.  Bed ř ich Smetana  Antonín Dvo ř ák  Leoš Janá č ek."— Transkript prezentace:

1 Základní informace, ukázky z d ě l

2  Bed ř ich Smetana  Antonín Dvo ř ák  Leoš Janá č ek

3 2. 3. 1824 Litomyšl – 12. 5. 1884 Praha

4  Hudební nadání se projevovalo od d ě tství – v p ě ti letech hrál dob ř e na housle, v šesti ve ř ejn ě koncertoval na klavír, v osmi slo ž il první skladbu  Skladatel, u č itel hudby, dirigent, p ů sobil i ve Švédsku  M ě l rád tanec, s oblibou skládal polky (Luisina polka, Ji ř inková polka)  V 50 letech ohluchl, skládat však nep ř estal  V záv ě ru ž ivota byl velmi nemocný, zem ř el v ústavu pro choromyslné  V den výro č í jeho smrti (12. kv ě tna) ka ž doro č n ě za č íná hudební festival Pra ž ské jaro, úvodní skladbou je v ž dy Smetanova Má vlast  Za č átek p ř edehry k ope ř e Libuše se vyu ž ívá jako prezidentské fanfáry (p ř ed oficiáním projevem prezidenta, p ř i jeho p ř íchodu), za č íná jimi i festival Pra ž ské jaro - ukázkafestival Pra ž ské jaro ukázka  Jeho opera Libuše zazn ě la p ř i otev ř ení Národního divadla  V Litomyšli se ka ž dý rok koná Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl Bed ř ich Smetana

5  Dílo:  Cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z č eských luh ů a háj ů, Tábor, Blaník)  9 oper (Branibo ř i v Č echách, Prodaná nev ě sta, Dalibor, Libuše, aj.)  komorní a orchestrální tvorba  klavírní skladby  písn ě, sbory  Hudební ukázky:  Prodaná nev ě sta – árie Jeníka a Ma ř enkyárie Jeníka a Ma ř enky – árie Kecalaárie Kecala  Libuše – Libušin soudLibušin soud  Má vlast – VltavaVltava – VyšehradVyšehrad  Píse ň – Má hv ě zdaMá hv ě zda Bed ř ich Smetana

6 8. 9. 1841 Nelahozeves – 1. 5. 1904 Praha

7  Celým jménem Antonín Leopold Dvo ř ák  Je jedním z nejslavn ě jších hudebních skladatel ů všech dob a je sv ě tov ě nejproslulejším a nejhran ě jším č eským skladatelem  M ě l mimo ř ádný hudební talent, hrál na housle, violu, klavír a varhany  Brzy za č al skládat, své skladby úsp ě šn ě dirigoval  Získal doktorát, stal se profesorem na pra ž ské konzervato ř i  V letech 1892 – 1895 pobýval v New Yorku, kde p ů sobil jako ř editel americké národní konzervato ř e  Inspiraci pro svou tvorbu hledal také ve vlasteneckých nám ě tech, č eské a moravské hudb ě ; v dob ě svého pobytu ve Spojených státech se nechal inspirovat také č ernošskou a indiánskou hudbou (9. symfonie Z Nového sv ě ta) Antonín Dvo ř ák

8  Dílo:  9 symfonií (Symfonie č. 9 e moll „Z Nového sv ě ta“ – „Novosv ě tská“)  Symfonické básn ě (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, aj.)  Koncertní skladby (pro violoncello, klavír, housle a orchestr)  10 oper ( Č ert a Ká č a, Rusalka, aj.)  Tance a pochody (Slovanské tance, Slavnostní pochod)  Smy č cové kvartety, klavírní a varhanní skladby, písn ě, sbory  Oratoria, kantáty, mše (Requiem, Svatební košile)  Hudební ukázky:  Novosv ě tská symfonieNovosv ě tská symfonie  Opera Rusalka – árie Rusalkyárie Rusalky  – árie Vodníkaárie Vodníka  RequiemRequiem  Smy č cový kvartetSmy č cový kvartet  Slovanský tanec č. 2Slovanský tanec č. 2  Slovanský tanec č. 8Slovanský tanec č. 8 Antonín Dvo ř ák

9 3. 7. 1854 Hukvaldy – 12. 8. 1928 Ostrava

10  Je sv ě tov ě uznávaným č eským skladatelem  Byl známý p ř edevším nezvyklou melodikou vycházející z lidové hudby moravských region ů (Slovácka a Lašska)  Hudební vzd ě lání získal v klášterní škole v Brn ě, studoval na gymnáziu a pak odešel do Prahy na varhanickou školu  Další hudební vzd ě lání získal v Lipsku a ve Vídni  P ů sobil jako dirigent, skladatel a ř editel varhanické školy v Brn ě  Byl inspirován moravskou lidovou písní, u ž íval náp ě vy písní a studoval rytmiku a intonaci ř e č i, které pak origináln ě p ř evád ě l do své hudby  Nejvíce uznávány byly jeho orchestrální skladby a opery  Zem ř el na zápal plic v ostravské nemocnici  V rodišti Leoše Janá č ka se ka ž doro č n ě po ř ádá hudební festival Janá č kovy Hukvaldy, dalším významným hudebnímfestival Janá č kovy Hukvaldy festivalem je Janá č k ů v májJaná č k ů v máj Leoš Janá č ek

11  Dílo:  Opery (Její pastorky ň a, P ř íhody lišky Bystroušky, aj.)  Glagolská mše  Sinfonietta  Lašské tance  Symfonická báse ň Taras Bulba  Orchestrální skladby  Hudební ukázky:  Glagolská mšeGlagolská mše  SinfoniettaSinfonietta  Taras BulbaTaras Bulba  Opera P ř íhody lišky Bystroušky – Úvodní č ástÚvodní č ást - Milostná scénaMilostná scéna Leoš Janá č ek

12  Johann Sebastian Bach  Wolfgang Amadeus Mozart  Ludwig van Beethoven

13 21. 3. 1685 Eisenach – 28. 7. 1750 Lipsko

14  N ě mecký hudební skladatel, virtuos hry na klávesové nástroje, p ř estavitel barokního hudebního stylu  Pocházel z hudební rodiny, u ž od d ě tství projevoval velké nadání  Byl houslista, varhaník, skladatel, koncertní mistr, u č itel  Byl mistrem polyfonie – vícehlasu (skladbu vytvá ř ejí dva, t ř i, č ty ř i i více samostatných hlas ů )  Celkem slo ž il kolem 1 400 d ě l  Jeho dílo m ě lo velký vliv na další vývoj hudby  M ě l 20 d ě tí, v ě tšina z nich ale zem ř ela v útlém v ě ku Johann Sebastian Bach

15  Dílo:  Mše, oratoria, kantáty  Varhanní koncerty  Fugy, preludia (sbírka skladeb Temperovaný klavír, cyklus Um ě ní fugy)  Koncertní a orchestrální skladby (Braniborské koncerty)  Sonáty  Hudební ukázky:  Tokáta a fuga d mollTokáta a fuga d moll  Braniborský koncert č. 3Braniborský koncert č. 3  Koncert pro klavír a orchestrKoncert pro klavír a orchestr  Matoušovy pašijeMatoušovy pašije Johann Sebastian Bach

16 27. 1. 1756 Salcburk – 5. 12. 1791 Víde ň

17  Rakouský skladatel, klavírní virtuos, jeden z nejv ě tších hudebních géni ů  Ve č ty ř ech letech hrál na klavír, v šesti psal své první skladby a u č il se hrát na housle  V d ě tství s otcem cestoval po Evrop ě, spole č n ě se sestrou vystupovali jako zázra č né d ě ti  Byl velmi oblíbený v Praze, pro Prahu slo ž il operu Don Giovanni, kterou p ř i premié ř e dokonce sám dirigoval  Zem ř el mladý, v pouhých 35 letech, ale sta č il slo ž it více ne ž 600 skladeb  P ř esto ž e nebyl ž ádným krasavcem, byl velmi spole č enský a p ř edevším ve spole č nosti ž en byl velice oblíbený Wolfgang Amadeus Mozart

18  Dílo:  Opery (Figarova svatba, Don Giovanni, Kouzelná flétna, aj.)  Malá no č ní hudba  Koncerty pro klavír, housle, flétnu  Requiem  Církevní skladby  Árie, písn ě  Hudební ukázky:  RequiemRequiem  RondoRondo  Kouzelná flétnaKouzelná flétna  Malá no č ní hudbaMalá no č ní hudba  Don GiovanniDon Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart

19 16. 12. 1770 Bonn – 26. 3. 1827 Víde ň

20  Významný n ě mecký hudební skladatel  P ř edstavitel klasicismu a romantismu  Hrál na klavír, skládal, vyu č oval  Nem ě l lehké d ě tství – u ž v jedenácti letech hrál v divadelním orchestru, ve t ř inácti byl varhaníkem, od sedmnácti let se musel starat o otce a dva bratry  Proslavil se jako klavírní virtuos i skladatel, p ů sobil ve Vídni  M ě l problémy se sluchem (ušní šelest), v roce 1816 ohluchl úpln ě, p ř esto stále skládal  Koncem roku 1826 t ěž ce onemocn ě l a v b ř eznu následujícího roku zem ř el; rozlou č it se s ním p ř išla celá Víde ň Ludwig van Beethoven

21  Dílo:  9 symfonií (nap ř. č. 5 – Osudová, č. 9 - s „Ódou na radost“)  Klavírní koncerty  Smy č cové kvartety  Opera Fidelio  Klavírní sonáty (nap ř. M ě sí č ní svit)  2 mše  Hudební ukázky:  P ř edehra z opery FidelioP ř edehra z opery Fidelio  Symfonie č. 5 - OsudováSymfonie č. 5 - Osudová  Symfonie č. 9Symfonie č. 9  Klavírní sonáta – M ě sí č ní svitKlavírní sonáta – M ě sí č ní svit  Klavírní skladba - Pro EliškuKlavírní skladba - Pro Elišku  Missa SolemnisMissa Solemnis Ludwig van Beethoven

22 Zpracovala Mgr. Kamila Vávrová


Stáhnout ppt "Základní informace, ukázky z d ě l.  Bed ř ich Smetana  Antonín Dvo ř ák  Leoš Janá č ek."

Podobné prezentace


Reklamy Google