Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetika. Co to ta energetika je?  Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie.  Jedná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetika. Co to ta energetika je?  Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie.  Jedná."— Transkript prezentace:

1 Energetika

2 Co to ta energetika je?  Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie.  Jedná se zejména o výrobu elektrické energie a její distribuci prostřednictvím přenosové soustavy  Závisí na těžbě, distribuci a využití uhlí, ropy, zemního plynu, jaderného paliva či dřeva.  využití energie vody, větru, přílivu, odlivu či energie geotermální.  V širším slova smyslu zahrnuje též výstavbu a výrobu energetických zařízení

3 Elektrárna  Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie.  Ta se získává přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji je tato energie nejdříve přeměněna na energii mechanickou, kterou je následně poháněn elektrický generátor.  Další alternativou může být využití fotovoltaického jevu nebo termoelektrického jevu, ale obě možnosti jsou prakticky nepoužitelné pro větší elektrické výkony

4 Typy elektráren  Tepelné  jsou obvykle kondenzační parní elektrárny, která získává energii spalováním fosilních paliv (nejčastěji uhlí) nebo biomasy.  Vzniklým teplem je ohřívána pára, která pohání parní turbínu turbogenerátoru.  Tepelné elektrárny bývají často kombinovány s teplárnami a pára z parní turbíny je dále rozváděna k odběratelům pro účely vytápění, ohřevu teplé vody a k technologickým účelům.

5 Princip tepelné elektrárny

6 Jaderné elektrárny  Jaderná elektrárna je v podstatě kondenzační parní elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor a energii získává přeměnou z vazebné energie jader těžkých prvků (uranu 235 nebo plutonia 239).  Výhodou jaderných elektráren je vysoký výstupní výkon vzhledem k dodanému množství paliva.

7 Vodní elektrárna  vyrábí elektrickou energii přeměnou z potenciální energie vody. Voda roztáčí vodní turbínu, která pohání elektrický generátor. Podle konstrukce se vodní elektrárny se dělí na:  Jezové (průtočné)  Derivační (náhonové), jejichž spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem).  Přehradní (akumulační)  Přečerpávací,  Přílivové, využívajícího energii mořského přílivu.

8 Větrné elektrárny  vyrábějí elektrickou energii přeměnou z kinetické energie vzduchu proudícího mezi oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Elektrárna je obvykle tvořena vysokým sloupem, na jehož vrcholu je umístěna hřídel s větrným kolem nebo vrtulí. Proudící vzduch (vítr) působí na lopatky kola nebo vrtule, čímž kolo nebo vrtuli roztáčí. Na hřídeli je připojený elektrický generátor, který vyrábí elektrickou energii.

9 Geotermální elektrárny  využívají energii zemského jádra, kterou získávají z hlubokých vrtů do nitra Země.  Z těchto vrtů je obvykle získávána pára nebo horká voda. Možnost stavby elektrárny je závislý na tektonických podmínkách dané lokality.

10 Solární elektrárny  získávají energii ze slunečního záření. Tuto energii přeměňují na energii elektrickou buď přímo prostřednictvím fotoelektrických článků pracujících na principu fotoelektrického jevu, nebo prostřednictvím ohřevu média v solárních kolektorech.  Existují také experimentální elektrárny, které prostřednictvím velkých skleněných ploch ohřívají vzduch, který pak stoupá vzhůru a roztáčí větrnou turbínu.

11 Výkony elektráren v česku Typ elektrárny Výkon v MW Výkon v %Objem výroby v GW/h Pokrytí trhu v % Tepelné11 43565,6754 789 66,35 Jaderné3 76021,5924 72829,95 Vodní2 16612,443 0273,37 Větrné220,13210,03 Spalovací motory a plynové turbíny 290,17130,02 Celkem17 412100,0082 578100,00

12 Přenosová soustava  Elektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítkách, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám.  Část od rozvoden k jednotlivým uživatelům, například domácnostem, se nazývá distribuce elektrické energie a odpovídající zařízení distribuční soustava.  Přenosová soustava by se dala zhruba přirovnat k dálniční síti – tvoří páteř přenosu elektrické energie a zajišťuje přenosy na velké vzdálenosti a ve velkých objemech.

13 Výpadky přenosové sítě  Potíže v přenosové soustavě bývají jednou z příčin rozsáhlých výpadků dodávky elektrické energie.  Důvodem může být např. poškození důležitých venkovních vedení působením nepříznivých přírodních podmínek (námraza, silný vítr, prudká letní bouře apod.), ale i celkovým přetížením soustavy.  Zařízení přenosové soustavy jsou proto vybavena pojistnými prvky, které zajistí odpojení vybraných odběratelů v případě, že by hrozilo zničení nebo rozpad sítě vlivem jejího přetížení. Pokud by se tak nestalo, je zde reálná možnost tzv. kaskádového šíření poruchy – po selhání přetíženého vedení vzroste přetížení zbytku sítě, jsou postupně odpojeny další a další prvky sítě, případně až po zcela nežádoucí kompletní rozpad celé přenosové soustavy.  Z ekonomických důvodů je vhodné, pokud to je možné, odpojovat nejprve ty odběratele, kde výpadek napájení způsobí nejmenší hospodářské škody.

14 Rozvodna s transformátorem

15 Přenosová soustava v Česku  Přenosovou soustavu v Česku provozuje státní společnost ČEPS a. s.  Síť tvoří vedení vvn 400 kV, 220 kV, vybraná vedení 110 kV a třicet transformačních stanic.  Mezinárodně je síť šestnácti vedeními propojena se sítěmi dalších členů UCTE (evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav). V roce 2006 se přenášený výkon pohyboval od 4,9 GW do 11,4 GW (rekordní hodnota v zimní špičce)  ČEPS zajišťuje regulaci soustavy jednak vlastními prostředky, a také dálkovým ovládáním výkonu dobře regulovatelných zdrojů, jako jsou vodní a přečerpávací elektrárny (např. Dlouhé Stráně).

16 Co si z promítání odneseme  Typy elektráren (vodní, jaderné, tepelné, solární, větrné, paroplynové, geotermální)  Tepelné elektrárny v ČR: např. Prunéřov 1 a 2  Vodní el. v ČR: Lipno, Orlík, Dlouhé stráně  Jaderné el. V ČR: Temelín, Dukovany  Geotermální např. Litoměřice  Paroplynové např. Ústí nad Labem  Důležitost přenosové soustavy  Závislost energetického prům. na ostatních odvětvích

17 Otázky a úkoly  Jak funguje tepelná elektrárna?  Jak funguje jaderná elektrárna?  Jak funguje akumulační vodní elektrárna?  Čím je důležitá přečerpávací elektrárna v přenosové soustavě?  Co to je energetika?  Z čeho se skládá přenosová soustava?  Co nejčastěji způsobuje výpadky v přenosové soustavě?  Na čem a jak závisí energetický průmysl?  Co závisí na energetickém průmyslu?

18  Připravil: Jan Petrásek IX.B  Dne 12.10.2009  Předmět: Zeměpis  Vyučující. Jan Putna  Podklady: wikipedia a ČES a.s.


Stáhnout ppt "Energetika. Co to ta energetika je?  Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie.  Jedná."

Podobné prezentace


Reklamy Google