Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008 Zku š enosti se založen í m a rozvojem podnikatelsk é ho a inovačn í ho centra B IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008 Zku š enosti se založen í m a rozvojem podnikatelsk é ho a inovačn í ho centra B IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008."— Transkript prezentace:

1 IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008 Zku š enosti se založen í m a rozvojem podnikatelsk é ho a inovačn í ho centra B IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008 European Commission Enterprise and Industry

2 BIC Plzeň Založen í 1992 Vlastn í k – město Plzeň Společnost s ručen í m omezeným

3 Jak jsme zač í nali …. Program rozvoje města Využit í holandských a amerických poradců Využit í modelu EBN Založen í BIC Plzeň- společnost s ručen í m omezeným (1992)- satelit BIC ČVUT

4 Co jsou to BIC? BIC- Podnikatelsk á a inovačn í centra jsou „ a regional innovation tool for economic development “ Podnik á n í Inovace Podpůrn é organizace (soukrom é nebo veřejn é ) zaměřen é na poskytov á n í služeb malým a středn í m firm á m a podnikatelům Podporou zakl á d á n í nových inovačn í ch firem a podporou inovačn í ch projektů existuj í c í ch firem BIC Plzeň- od listopadu 2004 - licence na použ í v á n í zn á mky EC-BIC „ European Community Business & Innovation Centre “

5 BIC - služby- aktivity Propagace podnik á n í Výběr inovačn í ch projektů Poradenstv í Poskytov á n í informac í Signposting Fyzick é prostory

6 Podnikatelský inkub á tor Prostory Služby  Podnikatelsk é pl á nov á n í  Semin á ře  Nab í dka sd í lených služeb ( ú středna, sekret á řsk é pr á ce, kop í rov á n í, fax, … ) 1992

7 Rozvojov á etapa Využit í býval é ho vojensk é ho are á lu  Rozvojov á z ó na  Předpoklad infrastruktury  Soustředěn í zaj í mavých projektů  Bl í zkost univerzitn í ho are á lu My š lenka vědeckotechnick é ho parku v Plzni Program PARK!! 1996, 1999, 2001 50% dotace, 50% BIC (vlastn í zdroje, ú věr)

8 Strategick á lokalita

9 Prostory pro podnik á n í 1996 – kancel á řsk é prostory (1000 m 2 ) 1999 – poloprovozn í prostory (600 m 2 ) 2001 – technologick é centrum (1000 m2) - kancel á řsk é prostory

10 Služby podnikatelsk é ho inkub á toru Podnikatelský inkub á tor m í sto, kde se koncentruje několik n á strojů podpory zač í naj í c í m podnikatelům m í sto, kde zač í naj í c í podnikatel může za výhodných podm í nek zač í t provozovat sv é aktivity (výhodn é podm í nky n á jmu, flexibilita n á jemn í ho vztahu) m í sto, kter é zač í naj í c í mu podnikateli nab í z í š irok á š k á la poradenských služeb m í sto s vysokou koncentrac í inovačn í ch aktivit (synergický efekt)

11 Služby podnikatelsk é ho inkub á toru N á jem prostor výhodn é ceny n á jemn é ho možnost pron á jmu kancel á ře nebo zku š ebn í d í lny vybaven í kancel á ř í / d í len (internet, telefonn í linky, … ) vybaven í budovy (kuchyňka, sprcha, … ) technick é vybaven í budovy (kop í rka, vazačka, … ) zabezpečen í budovy (EZS, kamerový syst é m, … ) flexibilita n á jemn í ho vztahu!

12 Služby podnikatelsk é ho inkub á toru Poradenský servis asistence při zpracov á n í podnikatelsk é ho pl á nu posouzen í životaschopnosti podnikatelsk é ho pl á nu pomoc při z í sk á v á n í finančn í ch zdrojů (dotace, př í spěvky, zvýhodněn é ú věry) poskytov á n í informac í / novinek týkaj í c í ch se podnik á n í asistence při transferu technologi í dal ší poradensk é služby (marketing, pr á vn í poradenstv í, lidsk é zdroje) – může být zaji š ťov á no extern í m dodavatelem

13 Z á jemce, potenci á ln í klient Ú vodn í rozhovor- z á kladn í informace – z á kladn í z á měr klienta, produkt, inovačn í charakter,. … ---rozhodnut í, zda s klientem d á le pracovat Profil klienta- podrobněj ší analýza klienta a jeho z á měru (produkt, technologie, financov á n í, lidsk é zdroje, marketing, … ) Stanoven í postupu spolupr á ce a služeb od BIC Plzeň

14 Služby podnikatelsk é ho inkub á toru Př í klad „ života “ firmy v podnikatelsk é m inkub á toru Založen í firmy – zpracov á n í / posouzen í podn. pl á nu Vstup do PI (pron á jem 1 kancel á ře) Využit í konzultačn í ch služeb (např. pro z í sk á n í financ í ) Rozvoj firmy (pron á jem dal ší ch kancel á ř í ) Využit í konzultačn í ch služeb (např. transfer technologi í ) za cca 3 roky: Firmě již prostory v PI nestač í a přesouv á se do jiných prostor

15 VTP Plzeň a.s.

16

17 Př í klad 2 býval í absolventi ZČU s prax í v průmyslových podnic í ch i ve výzkumu (univerzitn í, průmyslový), zaměřen í chemie+fyzika, materi á lov é inženýrstv í Z á jem o vstup do podnik á n í Proč?  osobn í důvody- potřeba seberealizace, ekonomick é důvody, pocit svobody, zodpovědnosti za vlastn í rozhodov á n í, podnikatelský n á pad

18 Spolupr á ce s konzultanty BIC – HLAVN Í N Á PLŇ ČINNOSTI: Poskytov á n í vysoce odborných služeb v oblasti materi á lov é ho inženýrstv í, týkaj í c í se chemick é ho složen í, struktury a mechanických vlastnost í materi á lů – Z Á KAZN Í CI: Podniky v oboru metalurgie a stroj í renstv í – OBOR: – Pro ekonomiku v ČR m á z á sadn í význam stroj í renstv í – Mal é ani středn í firmy již nejsou schopny provozovat modern í laboratoře a vysoce kvalifikovaný person á l – Zvy š uje se specializace firem, roste outsourcing, rostou probl é my s kvalitou KONKURENČN Í VÝHODY (Modern í, efektivn í postupy a vybaven í, rychlost zpracov á n í, př í zniv á cena, zku š enosti společn í ků, znalost potřeb z á kazn í ků, … ) Spolupr á ce s konzultanty BIC Plzeň a využit í služeb  Podnikatelský z á měr - Hled á n í financov á n í - Využit í semin á řů -Poradenstv í  Prostory (prestižn í adresa, dispozice prostor, cena, okol í, … )

19 Model spolupr á ce BIC Plzeň s klientem Obchodní kontakty a informace ze sítě EIC, účast na akcích IRC, Technology Watch Service Obchodní kontakty a informace ze sítě EIC, účast na akcích IRC, Technology Watch Service

20 Networking Region á ln í ú roveň N á rodn í ú roveň- např. členství v SVTP Mezin á rodn í ú roveň  Členstv í v s í ti Enterprise Europe Network Podnik á n í v EU  Poradenstv í a informace týkaj í c í se jednotn é ho evropsk é ho trhu a podporuj í c í zvy š ov á n í konkurenceschopnosti podniků Inovace a technologický transfer  Asistence při mezin á rodn í m transferu technologi í, komercializaci výsledků výzkumu a vývoje a realizaci inovačn í ch z á měrů podniku 7. r á mcový program  Podpora ú časti malých a středn í ch podniků v 7. r á mcov é m programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

21 Vztahy s klienty Př í klady: Pravidelný zpravodaj BIC Report Datab á ze klientů Akce- semin á ře, konference

22

23

24 Děkuji za pozornost! Kontakt: Jana Klementov á BIC Plzeň, Podnikatelsk é a inovačn í centrum Riegrova 1 306 25 Plzeň Web:www.bic.czwww.bic.cz E-mail:bic@bic.cz


Stáhnout ppt "IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008 Zku š enosti se založen í m a rozvojem podnikatelsk é ho a inovačn í ho centra B IC Plzeň semin á ř Praha 8.12.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google