Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“"— Transkript prezentace:

2 2MO301 „Mezinárodní obchod“
* Aktualizace 1. června 2014 Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 1: Dopady ekonomické krize na světové hospodářství a mezinárodní obchod. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

3 Vtip dne: V Tatrách jdou Matematik, Fyzik a Astronom. Jdou, jdou a jdou, když vtom uvidí černého kamzíka.
První se vzpamatuje Astronom a říká: "V Tatrách žijí černí kamzíci."
Fyzik dodá: "Vážení kolegové, jediné co můžeme tvrdit je, že v Tatrách žije JEDEN černý kamzík."
Ozve se Matematik: "Kolegové, kolegové, jediné co můžeme s určitostí tvrdit je, že v Tatrách žije JEDEN kamzík, který je z jedné strany černý!” Kromě kompozičního, synchronizačního a statistického efektu za propad mezinárodního obchodu je zodpovědný i tzv. Chuck Norrisův efekt, který je ze všech čtyř nejmocnější. Zdroj: neznámý.

4 Program dnešního cvičení
Organizační věci – na přednášce Úvod do problematiky a mezinárodního obchodu Diskuze o vývoji světové ekonomiky, světové krizi a vývoji mezinárodního obchodu během krize

5 Kontakt na vyučujícího
Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. odborný asistent, KMO Konzultační hodiny (příp. změny – viz ISIS): Úterý 13:15-14:15 Čtvrtek 13:15-14:15 NB 215 www stránky: - (osobní stránky) - 2MO301, aktualizují se automaticky)

6 Literatura (D) ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, ISBN V prodeji od (429,- Kč) Povinná od příštího semestru (ale doporučujeme pořídit teď) (Z) KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, ISBN (Z) KALÍNSKÁ, E. - ŠTĚRBOVÁ, L. Mezinárodní obchod (pro 2MO301). Praha: Oeconomica ISBN (D) PLCHOVÁ, B. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Praha: Nakladatelství Oeconomica, ISBN

7 Program dnešního cvičení
Informace o předmětu Úvod do problematiky mezinárodního obchodu Diskuze o vývoji světové ekonomiky, světové krizi a vývoji mezinárodního obchodu během krize

8 (předpoklad prof. Krugmana)
Základní přehled Členění obchodu: Zvláštnosti MO: větší vzdálenosti, rizika (mj. přepravní, politické, kurzové), náklady (mj. pojištění, cla a poplatky + průzkum zahraničních trhů), administrativa (celní formality) a kulturní a právní zvláštnosti jiných zemí. Obchod - Národní město-město, město–venkov…mezi administrativními celky (provincie apod.) - Zahraniční / Mezinárodní regionální světový meziplanetární (předpoklad prof. Krugmana) mezihvězdový

9 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, kap. 1.1)
Odborné definice Zahraniční obchod (ZO) lze definovat jako obchod jedné národní ekonomiky se svým okolím, tj. s jednou či více jinými národními ekonomikami, příp. také jako obchod jednoho státu s jinými státy, shodují-li se jejich hranice s hranicemi ekonomik (důvod rozdílů: pohyb kapitálu a práce mezi státy). Zahraniční obchod má dvě pojetí / koncepty: Přeshraniční koncept, podle něhož se za ZO považuje přechod zboží a služeb přes státní, např. celní, hranice bez ohledu na ekonomickou příslušnost prodávajícího a kupujícího. Národní koncept (též koncept změny vlastnictví nebo koncept přidané hodnoty), podle něhož ZO je obchodem mezi rezidenty a nerezidenty zkoumané země bez ohledu na státní hranice. Mezinárodní obchod (MO) lze definovat jako souhrn zahraničněobchodních aktivit dvou a více národních ekonomik, příp. států, shodují-li se jejich hranice s hranicemi ekonomik; je tedy součtem dvou a více ZO. Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, kap. 1.1)

10 Dějiny mezinárodního obchodu
Starověk – počátek středověku Historicky vzájemný obchod center, říší (sumerské, egyptské, indické, čínské, řecké, fénické, římské, kartaginské, mongolské); Uskutečňoval se prostřednictvím tzv. „stezek“: Mořská stezka, Královská stezka, Egypt – okolní státy, Meziříčí, Persie Jantarová stezka, sever Evropy (Baltské pobřeží) – jih Evropy (Itálie, Řecko, Egypt) Hedvábná stezka, Čína (město Xi'an) – Jižní Asie – Malá Asie / Středozemní moře (např. starověký Řím) Kadidlová stezka, Asie – Evropa (kromě kadidla koření, parfémy, sůl, asfalt) Kořeninová stezka, Indie / Kořeninové ostrovy – Východ Afriky – Středozemní moře Varjago-řecká stezka, Skandinávie – východ Evropy - Byzantská říše Zlatá stezka, systém severo-jižních středověkých cest, Čechy – Podunají; + Počátky globalizace;

11 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 27)

12 Dějiny mezinárodního obchodu
Středověk –Novověk: Formování národních států (království, říší) – vzájemný obchod; Gildy kupců, přístavní města (Janov, Benátky, Hamburg apod.); Nové objevy, industrializace. Moderní doba: První fáze růstu (obchod s koloniemi); Meziválečné období (povalečná obnova, vznik nových států, Velká hospodářská deprese 30. let); Třetí fáze růstu (povalečná obnova, rozpad koloniální soustavy, Bretton Woods, založení GATT, integrace v Evropě); Čtvrtá fáze růstu ?? (rozpad RVHP, globalizace, založení WTO, liberalizace obchodu, od r světová krize); Globalizace: růst vzájemné propojenosti světa, zejména pomocí internetu (Just-In-Time apod.); Rozvoj transnacionálních společností a jejich dodavatelských a partnerských sítí; Financializace obchodu s komoditami (spekulace na burzách).

13 Program dnešního cvičení
Informace o předmětu Úvod do problematiky mezinárodního obchodu Diskuze o vývoji světové ekonomiky, světové krizi a vývoji mezinárodního obchodu během krize

14 Důležité statistiky Zdroj: Světová banka, IMF, WTO
Převzato z Štěrbová a kol. (2013, s. 69)

15 Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 72)

16 Schéma světové krize (je založeno na prezentacích M
Schéma světové krize (je založeno na prezentacích M. Singera z ČNB, ) Další vlna krize od srpna r (spekulace o vyhlášení platební neschopností USA) + snížení ratingu USA a zemí eurozóny

17 Aktivita č. 1 Diskuze na téma „Dopad světové krize na vývoj mezinárodního obchodu“. Otázky: Jakým způsobem krize ovlivnila export a import zboží a služeb? Proč podle Vás došlo k prudkému propadu téměř ve všech zemích? Jak dlouho budou podle Vás trvat následky krize?

18 Cesty vlivu krize na obchod
Domácí poptávky doma a v zahraničí IM = f(domácí Y), X=F(mnoho zahraničních Y); -> pokles X menší Makroekonomická nestabilita Odrazuje od investování do ekonomiky, způsobuje vyčkávání / paniku; Vývoj cen a měnového kurzu Např. u ropy, potravin a dalších výrobků depreciace dolaru vede k růstu cen (nejspíše pro zachování úrovně příjmu ?); Úrokové sazby Přístup k úvěrům pro exportéry a importéry; Obchodní politika Zavedení dočasných a trvalých obchodních překážek (zvýšení cel, zákaz dovozu určitých výrobků).

19 Světový export zboží a výrobků a světový HDP (množství)
Growth in volume of world merchandise trade and GDP, Annual % change a a  Figures for 2013 are projections, Source: WTO Secretariat.

20 Světový export zboží a výrobků a světový HDP (množství)
Volume of world merchandise exports, a
Indices, 1990=100 a Figures for 2013 and 2014 are projections.
Source: WTO Secretariat

21 Relativní vyjádření Ratio of world exports of merchandise and commercial services to world GDP, Source: IMF world GDP, WTO Secretariat for merchandise trade, WTO Secretariat and UNCTAD for commercial services.

22 Komoditní boom na počátku 21. století
Rekordní ceny ropy: téměř 150 USD za barel ≈ komoditní bublina - rychlý růst cen komodit kvůli vysoké poptávce - byl pozorován před krizí - možné příčiny: rozvoj zemí BRIC, finanční spekulace s komoditami, neúrody

23 Potravinová krize v létech 2007-2008
Příčiny krize: Populační růst Změny spotřebních zvyků v Asii s růstem blahobytu (zejména konzumace masa, což zvýšilo poptávku po krmivech) Finanční spekulace a investice do potravin jako do aktiv (vstupovaly i banky, mj. Goldman Sachs) Rostoucí využití půdy pro výrobu biopaliv v USA, EU a Latinské Americe (Brazílii) Snížení rezervních zásob potravin s růstem otevřenosti světa (kvůli snadnějším dovozům) Klimatické a přírodní vlivy (neúrody, eroze) Subvence v oblasti zemědělství v rozvinutých státech

24 Proč došlo k prudkému propadu současně ve více zemích světa?
Podíl hotových výrobků na světovém exportu je vyšší než na HDP zemí => pokles MO > poklesu HDP -> KOMPOZIČNÍ EFEKT 1/3 - 2/3 obchodu (podle šíře definice) je uskutečňováno multi- a transnacionálními korporacemi a přidruženými společnostmi (=strategické sítě): MNK a TNK v současné době využívají just-in-time systémů pro řízení zásob (=absence zásob) a objednávají vstupy online (zvláštnost Nového milénia); Vývoj poptávky se proto přenáší do jiných zemí mnohem rychleji než v minulosti. -> SYNCHRONIZAČNÍ EFEKT + Výrobky často putují po světě (např. jeany až km) předtím než budou dokončeny a mohou vstupovat do jednotlivých zemí vícekrát -> STATISTICKÝ EFEKT (PŘIDANÉ HODNOTY) + Hodnoty se většinou stanovují v USD v běžných cenách.

25 Efekt PH ve světě – země

26 Prognózy vývoje Současný vývoj je poznamenán
Politickou nestabilitou na Blízkém východu (mj. situace v Sýrii a Egyptu); Nejistým vývojem cen komodit (relativně vysoké ceny ropy, potravinová krize apod.). Pokračováním krize (problémy USA, eurozóny), pomalým oživením ve světě – POŘAD PLATÍ... Kvalita prognóz je proto diskutabilní

27 Odhady WTO * Table 5: World merchandise trade and GDP, a Annual % change b  Figures for 2013 and 2014 are projections (AKTUALIZACE !) Source: WTO Secretariat for exports, consensus estimates for GDP.

28 Aktivita č. 2 Diskuze o statistikách: porovnání předkrizového a krizového vývoje obchodu, změn v teritoriální a komoditní struktuře. Otázky: Co Vás v nich nejvíce zaujalo / překvapilo ve statistikách? Odráží statistiky krizové tendence?

29 TOP 10 největších světových vývozců zboží a výrobků (země), 2013, bil
TOP 10 největších světových vývozců zboží a výrobků (země), 2013, bil. USD * Zdroj: WTO – BRICS

30 TOP 10 největších světových vývozců zboží a výrobků (včetně EU), 2013, bil. USD *
– BRICS Zdroj: WTO

31 TOP 10 největších světových vývozců služeb (země), 2013, bil. USD *
Zdroj: WTO – BRICS

32 TOP 10 největších světových vývozců služeb(včetně EU), 2013, bil. USD *
Zdroj: WTO – BRICS

33 Komoditní struktura Zboží:
Podíl vybraných skupin zboží a služeb na světovém exportu zboží a služeb, % Zboží: Průmyslové výrobky (stroje a dopravní zařízení) ≈ % Paliva a suroviny (Paliva) ≈ 20 % Zemědělské výrobky (potraviny) ≈ 8-10 % Služby: Jiné služby ≈ % Cestování ≈ % Doprava ≈ 20 % Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 87)

34 Struktura služeb, podrobnější členění
Zdroj: Štěrbová a kol. (2013, s. 88) Zdroj: WTO

35 Obchodní politika během krize (1)

36 Obchodní politika během krize (2)
Zeměmi, které zavedly nejvíce protekcionistických opatření (dočasných a jiných) v letech 2008 a 2009 byly Ruská federace (37 opatření), Argentina (20), Německo (16) a Čína, Indonésie, Indie a UK (každá po 11). Nejvíce postiženými zeměmi byly Čína (141 opatření), USA (112), Německo (110), Francie (101), Belgie (96) a některé jiné země. Zdroj: Global Trade Alert.

37 Závěr Hlavní trendy v MO v posledních létech: Hlavní problémy:
Vysoké ceny základních surovin, mj. ropy a potravin; Rychlý nárůst obchodu v rozvojové Asii; Důsledek: růst podílu rozvojových zemí a zemí SNS na světovém exportu: 45 % v 2012, historický rekord (nejvíce Čína, stala se dokonce 2. největší ekonomikou podle HDP v USD vyjádření v r. 2010) – celkově na obchodu 42 %. Hlavní problémy: Stále pomalé oživení kvůli odebrání fiskálních stimulů, vysokým cenám ropy (souvisí se situací na Blízkém východu), nezaměstnanosti a dluhové krizi v EU; => zpomalení růstu MO v r (2,3 %) oproti r (5,0 %).

38 To, co je třeba odnést z hodiny…
Cesty vlivu krize ne mezinárodní obchod; Příčiny, proč došlo k prudkému propadu současně téměř ve všech zemích; Důležité statistiky: Světový HDP, světový export a otevřenost světa; TOP 3 vývozců a dovozců zboží a služeb v létech 2007 a 2011; Podíly hlavních komoditních skupin na světovém exportu a importu.

39 Děkuji za pozornost! Otázky?   ? 

40 Zdroje BALÁŽ, P. a kol. Medzinárodné podnikanie. 4. vyd. SPRINT vfra, ISBN ŠTĚRBOVÁ, L. a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Grada, Praha ISBN KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Grada, Praha ISBN PLCHOVÁ, B. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Oeconomica, Praha ISBN Prezentace Ing. Froňkové, KMO Statistiky a tiskové zprávy Světové obchodní organizace, Databáze Global Trade Alert [online], Projekt OECD-WTO TIVA [online],

41 Statistiky mezinárodního obchodu
WTO, Světová obchodní organizace – WORLD TRADE REPORT news - archive – tiskové zprávy (press release), většinou březen-duben příslušného roku databáze (přeshraniční pojetí obchodu) databáze TIVA (společně s OECD) (národní pojetí) UNCTAD, Komise OSN o obchodu a rozvoje publikace (hlavně Handbook of statistics a Trade and Development Report): databáze IMF, Mezinárodní měnový fond World Economic Outlook, databáze World Bank, Světová banka databáze UNDESA, Odbor pro sociální a ekonomické otázky publikace „World Economic Situation and Prospects“ (pozor na pololetní updaty!) Další instituce po světě ČNB, Globální ekonomický výhled, CPB Economic Policy Analysis (publikace a data), CEPII (publikace a data), apod.


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“"

Podobné prezentace


Reklamy Google