Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prokaryotická a eukaryotická BUŇKA. Nebuněčné struktury virion.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prokaryotická a eukaryotická BUŇKA. Nebuněčné struktury virion."— Transkript prezentace:

1 Prokaryotická a eukaryotická BUŇKA

2 Nebuněčné struktury virion

3 virus Bakteriofág = virus napadající bakterie

4 Zoofág Virus napadající bu ň ky živo č ich ů ( i č lov ě ka). Toto je virus HIV

5 Fytofág Viry napadající rostliny. Virus tabákové mozajky.

6 Působení virů

7 Prokaryotická buňka

8 Buňka sinice

9 Eukaryotická buńka rostlin

10 Chloroplasty

11 Semiautonomní organela-chloroplast

12 Eukaryotická buňka živočichů

13 Srovnání eukaryot a prokaryot

14 Eukaryota-buňka houby

15 Eukaryotické buňky-membrána

16 Buněčné organely Plazmatická membrána: Dvojitá vrstva fosfolipid ů, mezi nimi vmeze ř eny bílkoviny. Na lipidy i bílkoviny se mohou vázat sacharidy. Membrána tvo ř í tekutou (fluidní) mozaiku. Je semipermeabilní a místem metabolických d ě j ů.

17 Transport přes membránu

18 Turgor v buňce

19 Cytoplazma Je to sm ě s koloidních a krystaloidních roztok ů org. I anorg. Látek. Hyaloplazma X Granuloplazma. Udržuje tvar, Biochem. Pochody. Vým ě na látek mezi bu ň kou a prost ř edím

20 Cytoskelet Bun ěč ná kostra. Vláknité bílkovinné útvary= mikrofilamenta (tvo ř ena aktinem, p ř íp. myozinem) a mikrotubuly (tvo ř eny tubulinem).

21 Mikrofilamenta Interakce aktinu a myozinu

22 Aktin a myozin

23 Foto cytoskeletu

24 Buněčné jádro=nucleus=karyon Tvar kulovitý, oválný, v ě tvený, vláknitý, podkovovitý,… Uvnit ř je jaderná š ť áva=karyoplazma a 1 č i více jadérek

25 Jaderná membrána Je opat ř ena otv ů rky- jaderné póry. Jimi se uskute čň uje vým ě na látek (RNA,bílkoviny) mezi karyoplazmou a cytoplazmou.

26 DNA v jádře-genetická fce

27 DNA Chromatin tvo ř í v ě tšinu B jádra. Základem chromatinu jsou nukleozómy. Ty jsou tvo ř eny necelými 2 oto č kami DNA kolem 8 molekul bílkovin (histonu)

28 DNA DNA tvo ř í: -zbytek kyseliny fosfore č né -cukr (p ě tiuhlíkatý=pentó za) -dusíkatá báze A=adenosin T=thymin C=cytosin G=guanin Komplementarita dusík. bazí! A-T, C-G

29 DNA

30 Chromozomy v buňce

31 RNA Je obsažena v jadérku. Je to jednoduchá šroubovice. Platí zde komplementarita N bází, ale místo thyminu je zde uracyl=U

32 RNA RNA ribozomu

33 Ribozomy Kulovité útvary, tvo ř ené r-RNA a bílkovinami v pom ě ru 1:1. Každý ribozom se skládá z velké a malé podjednotky (vznikají v jadérku). Funkce: syntéza bílkovin

34 Endoplazmatické retikulum=ER Soustava vzájemn ě propojených siln ě zplošt ě lých vá č k ů a kanálk ů. V okolí jádra napojeno na perinukleární prostor. Funkce: syntéza bílkovin (drsné),lipid ů a polysacharid ů (hladké), sklad

35 ER

36 ER drsné=ER s ribozomy Snímek drsného ER po ř ízený elektronovým mikroskopem

37 Golgiho aparát= GA Soubor srpkovitých vá č k ů - tvo ř í diktyozomy (6-30 propojených plochých vá č k ů ). Funkce: úprava produkt ů ER. Odškrcováním vá č k ů z GA vznikají lyzozomy a cytozomy.

38 Lyzozomy a cytozomy  Vá č ky kulovitého tvaru uzav ř ené jednotkovou membránou, obsahují enzymy (vnitrobun ěč né trávení).  Primární lyzozomy jdou cytoplazmou a splývají s vá č ky s potravou=  =sekundární lyzozomy.  Reziduální t ě líska=terciární lyzozomy- odstra ň ovány exocytozou.

39 Mitochondrie Semiautonomní organely (obsahují vlastní DNA). Složeny ze 2 biomembrán, vn ě jší je hladká, vnit ř ní tvo ř í záhyby=kristy, vypln ě né mitochondriální matrix. Je dýchacím a energetickým centrem!

40 Mitochondrie

41 Vakuoly Odd ě l ě ny od cytoplazmy tonoplastem. U živo č ich ů : prvoci- potravní vakuoly Ostatní-tukové bu ň ky

42 Vakuoly Snímek rostlinných vakuol v pode ň ce

43 Centriola=dělící tělísko Stálá struktura živ.B poblíž jádra. Kolem ní je centrosféra (zrnitá cytoplazma), z níž paprskovit ě vybíhají vlákna mikrotubul ů = astrosféra. Dohromady tvo ř í centrozóm. Funkce: p ř i d ě lení bun ě k

44 Organely pohybu Ř asinky= cilie Centrální mikrotubuly kon č í v tzv. bazální desti č ce, pronikají do cytoplazmy a kon č í bazálním t ě lískem= kinetozóm.

45 Bičík = flagellum Struktura podobná ř asinkám.


Stáhnout ppt "Prokaryotická a eukaryotická BUŇKA. Nebuněčné struktury virion."

Podobné prezentace


Reklamy Google