Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoinformatika 1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remediakucera.xf.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoinformatika 1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remediakucera.xf.cz."— Transkript prezentace:

1 Farmakoinformatika 1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remediakucera.xf.cz

2 Proč?  Např. (Zákon o léčivu 79/97Sb nověji 129/2003Sb, Farmaceutická péče, Atestace,...)  Knowledge is of two kinds. We know a subject ourselves, or we know where we can find information on it. Samuel Johnson quoted in Boswell's Life of Johnson English author, critic, & lexicographer (1709 - 1784) Osobní preference – 2. varianta – vědět, kde to najít (a umět zhodnotit kvalitu informací)

3 Osnova - Farmakoinformatika jako obor, informace - Informační zdroje – dělení - Faktografické informační zdroje - IZIP

4 Data  Slova, písmena, čísla, obrázky 鬲 اضيع 123Ahoj

5 Informace  Venku prší  1+1 = 2; 1+1 = 3 – Co je z toho FAKT?  Informace = zachycení a kategorizace dat, tak aby nám dala nějakou výpověď  informare“ - tvořit, zobrazovat, „informatio“ - představa, pojem

6 Informace "každodenní" pohled na informaci  Sdělení, zpráva zpráva filozofické pojetí informace  Vlastnost hmotné reality být uspořádán… (Zeman) komunikační pojetí informace  Obsah procesu lidské komunikace… kybernetické pojetí informace  Zpráva o objektivní realitě, která funguje jako zpětná vazba … matematický přístup k informaci  Energetická veličina, jejíž hodnota je úměrná zmenšení entropie systému …  Obsah zprávy, který je definován jako záporný dvojkový logaritmus její pravděpodobnosti …

7 Znalost Informace, které si pamatujeme (víme, kde je najdeme) Řešení problémů Hlavní roli hrají naše znalosti: Know – how - empirie Know – why – pochopení podstaty

8 Vývoj společnosti z hlediska přístupu k informacím  vznik písma - zaznamenání na hmotný nosič, přenos informace  vynález knihtisku - šíření, uchování, přenos informace Guttenberg v roce 1450  technické vynálezy – telegraf, telefon, film, radiový a televizní přenos, počítače  digitalizace informace, zpřístupnění na počítači, internet  přístup k IT  informační gramotnost – schopnost používat IT  funkční gramotnost – schopnost vyhledat relevantní informace, zpracovat je, pochopit, využít

9 Data, informace, znalost, fakt - souhrn  Data •Údaje; čísla, řetězce písmen, obrázky •Nositelé informace, ale jen pro člověka, který je obeznámen •„Vstupní surovina“ pro další zpracování •Telefonní seznam  Informace •Data, která nás osloví (po zpracování) •Nemusí být vždy pravdivá  Fakta •Informace – pravdivé, opravdu se staly  Znalosti •Informace, které uchováváme v paměti •Odborné – know-why, empirické – know- how

10 Teorie - Informatika  Informatika •Věda, zabývající se prací s informacemi •Práce s informacemi  Sběr  Kontrola  Přenos  Archivace  Ochrana  Zpracování  Vyhledávání  Poskytování Informací

11 Lékařská informatika  aplikace informatiky ve zdravotnictví  informace vycházející z péče o nemocného  V ČR - při ČLS J.E.Purkyně společnost biochemického inženýrství a lékařské informatiky a společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací

12 Význam lékařské informatiky  Zpracování signálů  Systematické shromažďování dat  Shromažďování a využívání literárních poznatků  Podporu rozhodování zdravotníka  Výuka a kontinuální vzdělávání

13 Teorie - Farmakoinformatika  Farmakoinformatika •Mezioborová specializace, která se zabývá využitím informatiky ve farmacii  Cíl – podpora rozhodování + integrace informací  Uplatnění: hlavně obor klinická farmakologie, klinická farmacie, sociální farmacie – kinetika léku, lékárenské informační systémy, LIC, vzdělávání

14 Typy odborných informací ve farmacii  Právní – Sbírka zákonů, ASPI, Časopis českých lékárníků, www.mvcr.cz www.mvcr.cz  Daňové - některé předpisy Časopis českých lékárníků  Technologie, Kontrola léčivých přípravků – Český lékopis, event. interní pokyny lékárny  „Klinika LP“ – co LP obsahuje, NÚ, indikace, interakce apod.

15 Kde hledat f.-terapeutické informace?  Lékárna  Specializovaná pracoviště lůžkových zařízení  Informační centra - léková informační centra (FaF UK, SÚKL, nemocnice u sv. Anny) - toxikologická informační centra (Na Slupi, biochemická odd.,…) - specializovaná informační centra (homeopatie, alternativní medicíny, enzymoterapie,…)  Úřady státní správy-SÚKL, SZÚ  Odborně zaměřené knihovny - NLK - státní vědecké knihovny - knihovny lékařských/farmaceutických fakult - knihovny výzkumných ústavů - knihovna MZ ČR  Internet - e-mail groups - vyhledávače – Google, Quick, Altavista…….Boolean operátory)

16 Informační zdroje, literární zdroje  Informační zdroj (= informační pramen) • kdo(co)koli, kdo(co) umožní získat potřebnou informaci – kolega, zdrav. dokumentace, video...a zejména…  Literární informační zdroje – odborné publikace, učebnice, sdělení, sborníky, časopisy, ale i databáze – Medline, Ebsco, Proquest – a obecně informace na internetu.

17 Informační zdroje  tištěné ID (klasické) •knihy (monografie, sborníky, učebnice, slovníky, encyklopedie, příručky) •periodika (časopisy, noviny) •šedá literatura (diplomové a disertační práce, výzkumné zprávy) •normy, patenty  auditivní, audiovizuální ID (vnímání pomocí technických prostředků) •gramofonové desky, magnetofonové pásky, audio a videokazety  elektronické ID (digitální) •databáze na CD-ROM, DVD •databáze přístupné v počítačových sítích •elektronické knihy, časopisy

18 Dělení literárních informačních zdrojů 1  Původnost •Primární – originální výsledky konkrétního výzkumného úkolu – CS, CC, RCT, syntéza nové látky … •Sekundární – přehledné zpracování nějakého tématu – převážně citace z prim. zdrojů, lze i ze sekundárních - review •Terciární – Přehled o problematice z P, S i jiných T zdrojů – kompendia, učebnice

19 Dělení literárních informačních zdrojů 2  Způsob publikování •ISBN – neperiodické - monografie, stať, učebnice, sborník, slovník, příručka či encyklopedie •ISSN – periodické - článek, překlad, recenze či kazuistika v časopise  Dostupnost •Publikované – ISSN, ISBN •Šedá literatura – bez ISSN, ISBN – disertační, diplomové práce •Firemní literatura •Nepublikované zdroje  Recenzní řízení •Recenzované •Nerecenzované Impact faktor

20 Dělení literárních informačních zdrojů 3  Závislost/nezávislost  Cochrane Collaboration  International Society of Drug Bulletins

21 Impact factor 2004 IF = - Kritérium kvality časopisu

22 ISBN  Neperiodické zdroje (knihy, učebnice apod.)  International Standard Book Number  Rozmezí hodnot ISBN přidělují národní agentury ISBN nakladatelství  Na vyžádání  Nakladatelství přiřadí knize ISBN ze „svého“ rozmezí, přidělení kódu nakladatel hlásí agentuře na ohlašovacím lístku  166 zemí  Viz www.isbn.org

23 ISSN  Periodické zdroje (časopisy)  International Standard Serial Number  Národní střediska (81) + centrum v Paříži  Viz http://www.issn.org/en/node http://www.issn.org/en/node

24 Faktografické informační zdroje  Obsahují kompletní informace jak ze zdrojů primárních, tak i sekundárních a terciárních informačních zdrojů

25 Faktografické informační zdroje – databáze - ČR  Databáze •MV-AISLP + Infopharm Compendium •Pharmindex systém •PDK číselník  Zdroje dat z institucí: •Číselník VZP •AISLP – SÚKL – SPC, příbalový leták

26 Mikro-verze AISLP  80. léta – státní úkol tvorby dtb. léčiv RVHP  Vyvinul se AISLP – Automatizovaný informační systém léčivých přípravků  Již za socialismu s prvními PC – Mikro- verze AISLP  Dnes: • AISLP – dtb humánních léčiv na SÚKLu •Mikro-verze AISLP – RNDr. Bohuslav Škop CSc. – čistě komerční produkt  ČR vs. SR

27 Moduly  MVA - Mikro-verze AISLP v užším smyslu • humánní LP • veterinární LP • homeopatika  PZT – Zdravotnické prostředky  PFA – parafarmaceutika – potraviny určené pro zvláštní výživu

28 Struktura MVA Schéma 1.: Obecná struktura modulu MVA MV- AISLP

29 Vademecum INFOPHARM  Lékové Interakce •5 úrovní nebezpečnosti interakce  Remedia Compendium •Tvořeny podle ATC systému – primárně na LL •Snad příští rok?  Číselník VZP

30 Pharmindex systém  Brevíř – přešel pod Medical Tribune  Kompendium - mrtvé  knižní podoba  CR-ROM Historie

31 Medical Tribune - Brevíř  Brevíř •Rozsah dat  Původně – Rozsah číselníku VZP  Redukce 10% •Firmy ohlásí – LP není na trhu •Firmy vybírají lukrativnější formu •Firmy dlouhodobě nesponzorují – nejsou LP •Obsah: Struktura článku, VZP info, Rejstřík ATC – LP, Rejstřík LL – LP, nové LP – firemní články, LP + MV-AISLP „brevíř“, adresář firem, další adresy •Aktualizace – 1-2* ročně •Neobsahuje: radiofarmaka, infundibilia, dialyzační roztoky •Článek: V, S, IS, I, KI, D, PE, …, Max ú., ORC (*DNC) nemá NÚ, IT, ZP …

32 PDK číselník  Pharmdata s.r.o  Snaha o zavedení jednotného kódu pro modemové objednávání lékárna- distributor  Základní údaje o distribuovaných přípravcích.

33 Faktografické informační zdroje – databáze zahraniční MICROMEDEX  4× ročně  systém dtb od fy Micromedex:  Drugdex  Poisindex  Diseasedex + externí dtb: Martindale + externí dtb: Martindale Index Nominum Index Nominum USP DI USP DI

34


Stáhnout ppt "Farmakoinformatika 1 PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Remediakucera.xf.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google