Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled pamětních desek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled pamětních desek"— Transkript prezentace:

1 Přehled pamětních desek
Projekt Mé město Přehled pamětních desek IX. A

2

3 Pamětní deska synagoga a freska Šlikové
Projekt : Mé město Pamětní deska synagoga a freska Šlikové Skupina: Pavel Smažík, Dana Vraníková, Vojtěch Janko

4 Na rohu ulic hradební a obrněné brigády byla od roku 1893 synagoga
Na rohu ulic hradební a obrněné brigády byla od roku 1893 synagoga. Při tzv. Křišťálové noci byla vypálena a to dne 10. listopadu Místo synagogy, která byla srovnána se zemí zde byla vystavěna protipožární nádrž. Roku 1993 zde byla postavena panelová přístavba k budově tehdejšího internátu zemědělského učiliště a administrativní budova. Na tomto domě byla dne 10. listopadu 2004 odhalena pamětní deska. Tato deska byla věnována chebským židům, kteří z Chebu museli prchnout a mnoho z nich zemřeli v koncentračních táborech. Jitka Chmelíková jako první v roce 2000 zpracovala dokumentaci o osudech chebských židů. Z iniciativy zmiňované Jitky Chmelíkové a karlovarského rabína Samuela Abramsona tato deska vznikla. Adresa: Obrněné brigády 2258/6

5 Adresse: Obrněné brigády 2258/6
Die neue Synagoge wurde ab 1893 an der Ecke Straßen Hradební und Obrněné brigády. Am 10. November 1938 während der Reichspogromnacht wurde verbrannt, dann dem Erdboden gleichgemacht und seinen Platz besetz gegenfeuer Tank. Später im Jahre 1993 wurde an dieser Parzelle als Zubau zu dem damaligen Gebäude eines Schülerheimes ein Plattenbau erstellt und Bürogebäude. Am 10. November 2004 wurde auf diesem Hause offenbart Gedenktafel fur Cheb Juden, die müssen aus Cheb fliehen und viele von ihnen gefunden Tod in Konzentrationslagern.

6 The new synagogue stood since 1893 at the corner Hradební and Obrněné brigády.On 10. November 1938 during the Crystal Night was burned , then razed to the ground and its place occupied fire tank. Later in 1993 was built here a panel extension to building of the former agricultural boarding school and administration building. On 10 November 2004, was revealed at this same memorial plaque of Jews from cheb who had to flee from Cheb and many of them found death in concentration camps. Address: Obrněné brigády 2258/6

7 Freska Šlikové Tato freska se nachází v Chebu na rohovém domu třídy Svobody a Šlikovy ulice. Na fresce jsou znázorněny 4 postavy z rodu šliků. V polovině 90. letech byla tato malba restaurována a dokončena v roce

8 Šlikové jsou český a říšskoněmecký původně patricijský rod, který povýšil až do hraběcího stavu. Byl založen někdy mezi 14. stoletím a jeho zakladatel byl Kašpar Šlik.

9 This plate is located in town Cheb in street Šliková
This plate is located in town Cheb in street Šliková. This fresc is painted in corner house class Svobody. In fresc are figured four Characters from their birth. At half of 90. years Was this painting restored and completed in 1939. Fresco Šlik

10 Fresko Šlik Dies Fresko ist aus Eger auf Ecke Haus Klasse Svobody und aus Straße Šlikovy. Auf Fresko sind gezeigt vier Charakter aus Geschlecht Šlik. In Hälfte of 90. Jahre war dies Malerei restauriert und fertiggestellt in 1939.

11 Pamětní desky: Goethe, SdP
Projekt : Moje město Pamětní desky: Goethe, SdP

12 Pamětní deska Goethe Tato pamětní deska byla odhalena v září roku 1904 poblíž dřevěné lávky u Kachního kamene. Zhotovil ji sochař Karel Wilfert. Deska byla vyrobena z mramoru a byl na ní bronzový reliéf. Mramorová deska byla však roku 1945 zničena, ale muzeu se podařilo Wilfertův reliéf zachránit. Podle této předlohy roku 2006 chebský akademický sochař Miloš Svoboda zhotovil nový reliéf a město Cheb tak mohlo obnovit původní pamětní desku. Tato deska se nachází na levém břehu Ohře.

13 Pamětní deska SdP Pamětní deska Sudetoněmecké strany byla zhotovena 21. června 1936 v hostinci U věčného světla na Františkánském náměstí. Deska byla vyrobena, aby připomínala založení Sudetoněmecké vlastenecké fronty v roce Z chebského hostince, který byl pověstný výbornou kuchyní, se tak stalo kultovní místo henleinovského hnutí. Tato deska se nachází v Chebském muzeu. Sudetoněmecká strana byla politická strana za První republiky, založená 1. října 1933 Konradem Henleinem.

14 English

15 Project : My town Memorial folder (plaque) : Goethe, SdP

16 Plaque Goethe This plaque was unveiled in September 1904 near the wooden bridge at the duck stone. He made ​​her sculptor Karl Wilfert. The plate was made ​​of marble, and was on the bronze relief. Marble slab but was destroyed in 1945, but we managed to save Wilfertův relief. According to the draft 2006 Cheb sculptor Miloš Svoboda made ​​a new relief and the town of Cheb and could restore the original plaque.

17 Plaque SDP Plaque of the Sudeten German Party was made ​​June 21, 1936 at the Inn of the eternal light of the Franciscan Square. The album was produced to commemorate the establishment of the Sudeten German Patriotic Front in Cheb Z inn, which was known for its excellent cuisine, became an iconic place henleinovského movement. This plaque be in museum in Cheb. Sudeten German Party was a political party during the First Republic was established October 1, 1933 by Konrad Heinlein.

18 KONEC THE END Jakub Fabian, Jakub Lojka, Daniel Jankulár

19 Pamětní deska-Goethe 4 tajemným text : Johann Wolfagang Goethe , měl asi naznačit že tu žil Nová pamětní deska v Grünerově -> domě z 80 let, 2001

20 Po více než desetileté opravě byl v červnu 1984 předán do užívání Grünerův dům.. Tato novodobá deska zde vydržela až do roku 2003, pak nějaký úředník nechal chodbu vytapetovat informačními skříňkami a deska zmizela ukrytě do výklenku za schodiště, kde je dodnes.

21 Informační panely místo pamětní desky ,2003
Ukrytá pamětní deska,2004. Deska se nachází : Náměstí Krále Jiřího 23

22 Kdo byl Johann Wolfgang von Goethe ?

23 Byl německý básník, prozaik,dramatik, historik,umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel. Vystudoval práva a přírodní vědy (učinil několik objevů, které popsal ve svých dílech). Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství. Byl v čele skupiny Sturm und Drang (Bouře a vzdor), která měla vzdorovat tehdejší civilizaci a odstranit faleš.

24 Pomník Zemského sněmu Chebanů
V létě 1922 slavilo sdružení vysokoškoláků z Chebska, založené v roce 1872 v Praze pod názvem  Zemský sněm Chebanů, v Chebu 50. výročí  svého založení. Na závěr oslav byl na Zlatém vrchu odhalen pomník chebským vysokoškolským studentům padlým v I. světové válce.

25 Dnes už nečitelný nápis jmen padlých studentů :
"Na památku našim ve světové válce padlým spolkovým bratrům, Zemský sněm Chebanů, Praha“

26 Zlatý vrch. Pomník padlým studentům z Chebska. 2001
Pomník Zemského sněmu Chebanů 2013

27 Kamila Stöhrová Karolína Topinková Marie Wielgoszová

28 Pamětní deska Rudolfinum
Projekt: Moje město Pamětní deska Rudolfinum

29 Rudul… co? Základní informace Ich verstehe auch nicht. O_o
Tato pamětní deska jsou vlastně desky dvě. Na deskách jsou napsána jména představitelů města a stavebníků budovy, ve které byly zabudovány. Desky Byly po roce 1945 zakryty dřevěnou stěnou a po opuštění školy v roce 1987 byly vyjmuty a převezeny do muzea, kde jsou uloženy dodnes ve sbírkách. Místo nacházení: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 - Muzeum Rok vzniku: 1874 I don‘t understand.  Ich verstehe auch nicht. O_o

30 Ich verstehe immer noch nicht !  
I understand now.  Basic information This plaque is actually two boards. The plates are inscribed the names of the city officials and developers building in which they were built. Plates were in 1945 covered wooden wall and after leaving school in were removed and transported to the museum , where they are stored in collections today. Instead of finding : King George Square from Poděbrad 493/4 - Museum Year of establishment: 1874 Ich verstehe immer noch nicht !  

31 Grundlegende Informationen
Diese Plakette ist eigentlich zwei Bretter. Die Platten werden eingeschrieben , die Namen der Vertreter der Stadt und Entwickler Gebäude, in dem sie gebaut wurden. Die Platten wurden im Jahr 1945 überdachte Holzwand und nach Verlassen der Schule im Jahr 1987 wurden entfernt und in das Museum , wo sie heute Sammlungen gespeichert transportiert. Stattdessen finden : King George Square von Podiebrad 493/4 - Museum Gründungsjahr: 1874 Jetzt bin ich glücklich. Danke. 

32

33 Děkujeme za pozornost 
Kamila Morávková a Dominika Berglová

34 Pamětní deska Freska – Černý medvěd
Projekt: Moje město Pamětní deska Freska – Černý medvěd

35 „Cože to vlastně je?“ Freska – Černý medvěd je pamětní deska umístěná v Chebu. Tato deska je ve skutečnosti zbytek freskové malby, vytvořená malířem Francem Dietlem a zobrazující tančícího medvěda s pištcem. Malba byla vytvořena za účelem, vzpomínky na Chebský sněm, který se konal v hostinci U černého medvěda na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, na kterém je freska namalována. Rok vzniku: 1924 Místo nacházení: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu 477/32 – vedle infocentra

36 „A teď znova, ale německy!“
Fresko - Black Bear ist eine Gedenktafel in Cheb. Dieses Board ist in der Tat der Rest der Fresken von dem Künstler Franco Dietl Darstellung eines tanzenden Bären mit Pfeifer. Das Gemälde wurde für die Zwecke , die Erinnerungen an Cheb Versammlung, die am Inn der Black Bear am King George Square von Podiebrad , die ein Fresko gemalt ist gehalten wurde geschaffen . Jahr der: 1924 Statt finden: King George Square von Podiebrad in Cheb 477/32 - neben dem Informationszentrum

37 „Znova, anglicky!“ Fresco - Black Bear is a memorial plaque in Cheb. This board is in fact the rest of the fresco paintings created by the artist Franco Dietl depicting a dancing bear with pipers. The painting was created for the purpose , the memories of Cheb Assembly , which was held at the Inn of the Black Bear at King George Square from Poděbrad , which is a fresco painted . Year of: 1924 Instead of finding: King George Square from Poděbrad in Cheb 477/32 - next to the information center

38 „A kdože to byl Franc Dietl?“
Narodil se 11. srpna 1892 v Podhradu. Byl to jeden z nejvýznamnějších chebských umělců v polovině 20. století. Studoval na tehdejších Gymnáziu v Chebu a vyučil se písmomalířem. Začal se věnovat malířství, v čemž ho podporoval Dr. Michael Müller a August Brömse. V rocích 1920 – 1921 začal studium na Akademii výtvarných umění a mistrovskou školu grafiky ve Vídni. V roce 1928 získal stipendium a byl pověřen, aby zastupoval Československo na Mezinárodní výstavě grafiky ve Florencii. Tento úspěch mu pomohl získat mnoho zakázek, ve kterých tvořil především fresky a krajinomalby. Následně se vrací do Chebu. Franc Dietl se zabýval nejrůznějším technikám, od užité grafiky, přes návrhy nástěnných koberců, kachlů a řady fresek, je dokonce autorem i slunečních hodin na Manském dvoře. Před Vánoci 1945 zmizel a o čtvrt roku později se našlo jeho tělo v Ohři a bylo pohřbeno na Chebském hřbitově.

39

40 „Děkujeme za pozornost.“ 
Dominika Berglová a Kamila Morávková

41 Pamětní deska Radnice 3 Radnice se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad. .Deska je umístěna u vstupu do střední budovy radnice po ukončení rekonstrukce dvou radničních domů ze 14. století. Rekonstrukce probíhala v letech 1969 – 1975. Barokní budova radnice vznikla v letech na základě projektu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho.I přesto, že původní budova byla přivedena prakticky až na pokraj zkázy, byla obnovena a dnes platí za jednu z nejvýznamnějších barokních staveb ve městě. Obdivuhodná je především její štuková i sochařská výzdoba interiérů.

42 Zajímavost radnice:V přízemí radnice najdete “Malou galerii”, zaměřenou na díla umělců nejmladší a střední generace, videoroom a museum café s prostorem pro výstavy na papíře a přednáškovým sálem. 1. patro je vyhrazeno pro stálou expozici českého umění 19. a 20. století. 2. patru se říká Velká galerie. Je zaměřena na velké výstavní projekty, a výstavní formát Opus magnum, v jehož rámci jsou představována mimořádná díla českého i zahraničního umění.

43 Gedenktafel Halle 3 Der Rathausplatz ist auf Georg von Podiebrad entfernt. . Slab wird am Eingang zum Central Hall Gebäude nach der Fertigstellung der Sanierung der beiden Rathausgebäude aus dem 14. Jahrhundert gelegt. Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 1969 bis 1975. 1728 im Rahmen des Projekts der Prager Hofarchitekten Giovanni Battista Alliprandi - Die barocke Rathaus wurde zwischen 1723 gebaut. Obwohl das ursprüngliche Gebäude wurde fast an den Rand der Zerstörung brachte, wurde restauriert und gilt heute als einer der bedeutendsten Barockbauten in der Stadt. Wie bewundernswert ist seine Stuck-und Skulpturenschmuck.

44 Interessante Rathaus: Unten Halle werden Sie "kleine Galerie" zu finden, wobei der Schwerpunkt auf den Werken von Künstlern der jüngsten und mittleren Alter, und Video-Museums-Café mit Platz für Ausstellungen auf Papier und Hörsaal. Erste Boden ist für die Dauerausstellung der tschechischen Kunst des 19. vorbehalten und 20 Jahrhunderts. Zweite der Gaumen wird als die Große Galerie. Es wird an den großen Ausstellungsprojekte und Ausstellungsformat Opus magnum, in dem sich durch hervorragende Werke der tschechischen und ausländischen Künstlern vertreten soll. německy

45 Memorial plaque Hall 3 The Town Hall Square is located on George of Podebrady. . Slab is placed at the entrance to Central Hall building after the completion of the refurbishment of two town hall buildings from the 14th century. Reconstruction took place in the years The Baroque town hall building was built between under the project of the Prague court architect Giovanni Battista Alliprandi. Although the original building was brought almost to the brink of destruction, has been restored and is today considered one of the most important baroque buildings in the city. How admirable is its stucco and sculptural decoration.

46 Interesting City Hall: Downstairs hall you will find "small gallery", focusing on the works of artists of the youngest and middle-aged, and video-museum café with space for exhibitions on paper and lecture hall. First floor is reserved for the permanent exhibition of Czech art of the 19th and 20 century. Second the palate is called the Great Gallery. It is aimed at the large exhibition projects and exhibition format magnum opus, in which are represented by outstanding works of Czech and foreign artists. anglicky

47 Pamětní deska Schiller 2

48

49 Pár důležitých informací
Deska se nachází na Schillerově domě ve Školní ulici vedle vstupu do domu. Byla tam umístěna roku 1866 a má připomínat pobyt Německého básníka , spisovatele a dramatika Friedricha Schillera, který sem přijel aby si prohlédl místo Valdštejnovy smrti, což je i napsáno na samotné desce. V roce 2005 byla na Schillerově domě upevněna deska nová, která je vyobrazena v předchozím snímku.

50 A couple of important information
The plate is located on Schiller's house in School Street next to the entrance to the house. It was Placed there in 1866 to commemorate the visit of German poet, writer and dramatist Friedrich Schiller, WHO came here to look at the place of death of Wallenstein, Which is Also written on the board itself. In 2005, the Schiller House attached the new board, Which is Shown in the previous image.

51 Ein paar wichtige Informationen
Die Platte ist auf Schillers Haus in Schule Straße neben dem Eingang zu dem Haus. Dort wurde im Jahr 1866 gelegt, um den Besuch der deutschen Dichter, Schriftsteller und Dramatiker Friedrich Schiller, die hierher kamen, um am Ort des Todes von Wallenstein, der auch auf der Platine selbst geschrieben aussehen zu gedenken. Im Jahr legte der Schiller-Haus den neuen Platte, der im vorherigen Bild dargestellt ist.

52 Kdo byl Friedrich Schiller?
Friedrich Schiller (10.listopadu 1759 – 9. května 1805) byl Německý básník, dramatik a spisovatel. Chtěl studovat školu teologie, ale to mu neumožnili vévoda a na jeho rozkaz musel nastoupit do Karlsschule kde byl od 13 do 21 let. Jeho první drama, které napsal se jmenovalo Loupežníci a to ho také asi nejvíce proslavilo. Po zveřejnění hry dostal zákaz publikování, a tak začal pracovat jako novinář v Manheimu. Společně s Goethem, Herderem a Wielandem tvořili tzv. výmarské klasiky. Roku 1802 byl povýšen do šlechtického stavu a pozdějí roku 1805 umírá. Do Chebu přijel aby si prohlédl místo Valdštejnovy smrti ke ztvárnení trilogie o Valdštejnovi.

53 Who was Friedrich Schiller?
Friedrich Schiller (10 November May 1805) was a German poet, playwright and writer. He wanted to study theology school, but he did not allow Duke and his order had to go in Karlsschule where it was from 13 to 21 years. His first drama that he wrote was called Robbers and it's also probably the most famous. Following the publication of games got banned publishing, so he started working as a journalist in Mannheim. Together with Goethe, Herder and Wieland formed the so-called Weimar classics. In 1802 he was ennobled and later in died. In Cheb he came to inspect the place of death to the portrayal of Wallenstein trilogy of Wallenstein.

54 Wer ist Friedrich Schiller?
Friedrich Schiller (10. November Mai 1805) war ein deutscher Dichter, Dramatiker und Schriftsteller. Er wollte Theologie Schule studieren, aber er wollte nicht zulassen, dass Herzog und seine Entscheidung hatte, muss er in der Karlsschule gehen, wo es war von 13 bis 21 Jahren. Sein erstes Drama, die er hat geschrieb, wurde Die Räuber genannt und es ist auch wahrscheinlich der berühmteste. Nach der Veröffentlichung der Spiele wurde verboten Veöffentlichung, so begann er als Journalist in Mannheim. Zusammen mit Goethe, Herder und Wieland bildeten die so genannten Weimarer Klassiker. Im Jahre 1802 wurde geadelt und später in 1805 hat gestorben. In Eger kam, um den Ort des Todes,dass um die Darstellung von Wallenstein-Trilogie von Wallenstein zu inspizieren.

55 Autoři: Tomáš Ouda, Petr Srba
Zpět

56 Bismarckova rozhledna
Bismarckova rozhledna  se nachází na vrcholu Zelené hory, v katastrálním území Dolní Pelhřimov. Rozhledna byla na místě původní dřevěné stavby vybudována v roce A dnešním materiálem pro její stavbu byl kámen Rozhledna byla postavena roku 1909 na místě původní dřevěné rozhledny, která tu stávala v letech 1891 až 1909. V roce 1973 byla nedaleko rozhledny postaven nový televizní vysílač. Od roku 2004 je v majetku města Cheb a o rok později prošla dvoumilionovou rekonstrukcí V období železné opony se rozhledna nacházela v zakázaném hraničním pásmu, proto pozapomenuta. Název nese po německém kancléři Otto von Bismarckovi. Po II. světové válce byl přístup na rozhlednu zakázán, protože se nacházela v pohraničním pásmu. Kvůli tomu upadla do naprostého zapomnění. Po roce 1989 byla sice opět zpřístupněna, ale výhledu bránily okolní stromy. Naštěstí se v roce 2005 město Cheb rozhodlo pro její rekonstrukci. Rekonstruovaná rozhledna byla za velkého zájmu české i německé turistické veřejnosti opět otevřena 12. června 2005.

57 Bismarck lookout Bismarck lookout tower is located on top of the Green Mountains , in the cadastral Lower Pelhřimov . The tower was the site of the original wooden structure built in And today's materials for its construction was stone The tower was built in 1909 on the site of the original wooden tower, which stood here between 1891 and 1909th In 1973, the lookout tower built near the new TV channel . Since 2004 it is owned by the town of Cheb and a year later underwent two million refurbishment During the Iron Curtain observation tower located in a restricted border zone, therefore not successful . Bears the name of the German chancellor Otto von Bismarck. After II . World War II was access to the observatory banned because it was in the border zone . Because she fell into oblivion . After 1989, although again open , but the outlook prevented the surrounding trees . Fortunately, in 2005 the city of Cheb decided to reconstruction . The restored tower was the great interest of Czech and German tourist reopened to the public June 12, 2005

58 Bismarck Aussichtsturm
Bismarck Aussichtsturm befindet sich oben auf der Green Mountains, in der Katastralgemeinde Nieder Pelhřimov . Der Turm war die Stelle der ursprünglichen Holzkonstruktion im Jahre 1909 gebaut. Und die heutigen Materialien für den Bau war Stein Der Turm wurde 1909 auf der Stelle der ursprünglichen Holzturm , der hier zwischen 1891 und Stand 1973 der Aussichtsturm in der Nähe der neuen TV- Kanal gebaut . Seit 2004 wird es von der Stadt Cheb Besitz und ein Jahr später unterzog sich zwei Millionen Sanierung Während des Eisernen Vorhangs Aussichtsturm befindet sich in einer Grenzzone beschränkt , daher nicht erfolgreich. Trägt den Namen des deutschen Kanzlers Otto von Bismarck. Nach dem Zweiten . Zweiten Weltkrieg war der Zugang zur Sternwarte verboten, weil es in der Grenzzone war . Weil sie in Vergessenheit geriet . Nach 1989 , wenn auch wieder zu öffnen, aber der Ausblick auf die umliegenden Bäume verhindert . Glück im Jahr 2005 die Stadt Cheb beschlossen, den Wiederaufbau. Der restaurierte Turm war das große Interesse der tschechischen und deutschen Touristen wieder öffentlich am 12. Juni 2005 eröffnet

59 Petr Srba, Tomáš Ouda

60 Nikola Eichlerová Kristýna Bartáková Gabriella Krüglsteinová
Pamětní desky Nikola Eichlerová Kristýna Bartáková Gabriella Krüglsteinová Náměstí Balthasara Neumanna nám. Kr. J. z Poděbr. 17,Cheb

61 Pamětní deska DSAP Memorial Plaque DSAP Gedenktafel DSAP Anglicky
2.September 2008 was the House of the former for Volkshaus. plaque commemorating the struggle of German anti-fascists of free and independent Czechoslovakia year 1938. Dne 2. září 2008 byla na domě bývalého hotelu Volkshaus, který byl v době 1. republiky sídlem Německé sociálně demokratické dělnické strany a jejich spřízněných organizací a spolků v Chebu. Německy Gedenktafel DSAP Am 2. Dezember September 2008 war das Haus der ehemaligen am Volkshaus, wer 1 damals. der Republik hat die deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei und deren Verwandte Organisationen und Verbänden in Cheb

62 Anglicky Friedrich Schiller Johann Christoph Friedrich von Schiller was a German writer, poet and playwright. Schiller was born on 10 11th died on May 9, Johann Kaspar His father was a doctor and officer in the service of Duke Karl Eugene. In 1772 Schiller passed the test and the earth began to study. In 1784/5 he Schiller financial distress and ill. Schiller became a professor of world history at the University of Jena. He was engaged to Charlotte von Lengenfeld, which he took in In 1799 he moved to Weimar in 1802 was knighted. Work One of the most important works of Schiller's Ode to Joy. - Robbers (1781) - Fiesco and the Genoese Conspiracy (1783) - Stores and Love (1784) - Trilogy of Wallenstein (1799)   - Messina Bride (1803) Other works: Leaves of aesthetic education (1795) Leaves of Beauty (1793) Polykratův Ring (1798) Song of the Bell (1799)

63 Friedrich Schiller Johann Christoph Friedrich von Schiller byl německý spisovatel, básník a dramatik. Schiller se narodil zemřel 9. května Jeho otec Johann Kaspar byl lékařem a oficírem ve službě vévody Karla Evžena. Roku Schiller složil zemské zkoušky a tím začal studovat. V letech 1784/5 měl Schiller finanční nouzi a také onemocněl. Schiller se stal profesorem pro světové dějiny na univerzitě v Jeně. Zasnoubil se s Charlotte von Lengenfeld, kterou si roku 1790 vzal. Roku 1799 přesídlil do Výmaru, roku byl povýšen do šlechtického stavu. Dílo Jedním z významných Schillerových děl je Óda na radost. - Loupežníci (1781) - Fiesco a jeho janovské spiknutí (1783) - Úklady a láska (1784) - Trilogie o Valdštejnovi (1799) - Messinská nevěsta (1803) Další díla: Listy o estetické výchově (1795) Listy o kráse (1793) Polykratův prsten (1798) Píseň o zvonu (1799)

64 Friedrich Schiller Německy
Johann Christoph Friedrich von Schiller war ein deutscher Schriftsteller, Dichter und Dramatiker. Schiller wurde am starb am 9. Mai geboren. Johann Kaspar Sein Vater war Arzt und Offizier im Dienst des Herzogs Karl Eugen Schiller den Test bestanden und die Erde begann zu studieren. In 1784/5 er Schiller finanziellen Notlage und krank. Schiller wurde Professor für Weltgeschichte an der Universität Jena. Er wurde zu Charlotte von Lengenfeld, die er im Jahre nahm engagiert. Im Jahr 1799 zog er nach Weimar im Jahr 1802 zum Ritter geschlagen wurde. Arbeits Eines der wichtigsten Werke von Schillers Ode an die Freude. - Räuber (1781) - Fiesco und die Genueser Conspiracy (1783) - Geschäfte und Liebe (1784) - Trilogie von Wallenstein (1799)   - Messina Braut (1803) Weitere Werke: Blätter der ästhetischen Bildung (1795) Leaves of Beauty (1793) Polykratův Ring (1798) Lied von der Glocke (1799)

65 Pamětní deska Friedrich Schiller
Anglicky Memorial Plaque Friedrich Schiller In year 2005, the cultural city commission approved a proposal to the Schiller house was placed a new plaque commemorating the poet's stay in Cheb in 1791. V roce 2005 byl kulturní komisí města schválen návrh aby na Schillerově domě byla umístěna nová pamětní deska připomínající pobyt básníka v Chebu v roce 1791. Německy Gedenktafel Friedrich Schiller Im Jahr 2005 genehmigte die Kommission einen Vorschlag aus der Stadt Kultur das Schillerově House befand sich eine neue Gedenktafel, die an des Dichters Aufenthalt in Cheb im Jahr 1791.

66 Bismarckova lavice V Bismarckově parku, nedaleko železničního viaduktu směrem na Sasko, se nachází ze vzdoruplného kamene zpracovaná Bismarckova lavice, kterou v roce 1910 nechal postavit spolek "Vohburg" ze Svazu Germánů. Na lavici jsou upevněna v bronzu ulitá, věčná slova kancléře staré říše: "Do Canossy nepůjdeme!" a "My, Němci, se bojíme Boha, jinak ničeho na světě!" Mladé duby ze saského lesa obklopují tento meditativní pomník. Pamětní lavice je pojmenovaná po Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. Otto von Bismarck, vévoda z Lauenburgu. Narodil se 1. dubna 1815 v Schönhausen a zemřel 30. července 1898 v Friedrichsruh, Německé císařství. byl jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa. Byl první ministr Pruska . Jeho nekompromisní přístup k řešení politických problémů a autoritativní vystupování vůči sněmu mu vyneslo přezdívku Železný kancléř.

67 Bismarck bench The Bismarck Park, near the railway viaduct towards Saxony, is the stubborn stone benches processed Bismarck, who in 1910 built the club "Vohburg" from the Association of Germans. On the bench are mounted in bronze glove, eternal words of Chancellor of the old empire, "we will not go to Canossa" and "We Germans fear God, nowhere else in the world!" Young oaks from the Saxon forest surround this meditative memorial. Memorial bench is named after Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. Otto von Bismarck, Duke of Lauenburg. Born on 1 Schönhausen in April 1815 and died on 30th Friedrichsruh in July 1898, the German Empire. was one of the most important politician of the 19th century and builder of a unified Germany. He was the first Minister of Prussia. His uncompromising approach to solving political problems and authoritarian behavior towards parliament earned him the nickname Iron Chancellor.

68 Bismarck Bank Der Bismarck-Park, in der Nähe der Eisenbahnbrücke in Richtung Sachsen, ist die dickköpfig Steinbänken verarbeitet Bismarck, der 1910 errichtet der Verein "Vohburg" aus dem Verband der Deutschen. Auf der Bank werden in Bronze Handschuh montiert, ewige Worte der Kanzlerin des alten Reiches, "werden wir nicht nach Canossa gehen" und "Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nirgendwo auf der Welt!" Junge Eichen aus dem sächsischen Wald umgeben dieses meditative Gedenkstä. Memorial Bank ist nach Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen-benannt. Otto von Bismarck, Herzog von Lauenburg. Geboren am 1. April 1815 in Schönhausen und starb am 30. Friedrichsruh im Juli 1898 das Deutsche Reich. war einer der wichtigsten Politiker des 19. Jahrhundert und Erbauer des vereinten Deutschland. Er war der erste Minister von Preußen. Sein kompromissloser Ansatz zur Lösung politischer Probleme und autoritäre Verhalten gegenüber Parlament brachte ihm den Spitznamen Eiserne Kanzler.

69 Pamětní desky Města Chebu

70 Toto je pamětní deska Geothe 1 nachází se v museu pod Špalíčkem
Toto je pamětní deska Geothe 1 nachází se v museu pod Špalíčkem. Dřív se pamětní deska nacházela v bývalé poště na náměstí na rohu Židovské ulici a náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Toto je pamětní deska radnice 1 nachází se v museu pod Špalíčkem. Dřív se nacházela na první radnici v Chebu na Jánském náměstí. Deska je z mramoru . Na desce je nápis od Karla Siegla.

71 A teď v Němčině Diese Plakette Geothe 1 befindet sich im Museum unter Špalíček entfernt. Vor der Gedenktafel in der ehemaligen Postamt auf dem Platz an der Ecke der Straße und dem Platz der jüdischen König George. Diese Plakette Halle 1 befindet sich im Museum unter Špalíček entfernt. Früher war es bei einem Rathaus in Eger auf Janský Square werden. Das Board ist aus Marmor. Das Board ist eine Inschrift von Charles Siegl .

72 Nakonec v Angličtině This plaque Geothe 1 is located in the museum under Špalíček . Before the memorial plaque located in the former post office on the square at the corner of the street and the square of the Jewish King George . This plaque Hall 1 is located in the museum under Špalíček . It used to be located at a town hall in Cheb on Janský Square. The board is made ​​of marble . The board is an inscription from Charles Siegl.

73 Vypracovali: Pavel Gabriel Vojtěch Sýkora Barbora Gogorová

74 Pamětní deska Balthasara Neumanna
V roce 2001 byla z podnětu Chebského muzea zhotovena nová pamětní deska pro chebského rodáka Balthasara Neumanna. Před instalací se zjistilo , že na místo původního domu ji nelze umístit, neboť zde stojí ne příliš hezký panelový dům. Nachází se v ulici Komenského. Německy: Im Jahr 2001 auf Initiative des Egerer Museums machte eine neue Gedenktafel für native Balthasar Neumann. Vor der Installation wurde festgestellt, dass statt des ursprünglichen Hauses nicht platziert werden kann, weil es nicht zu schön, Wohnblock. Sie ist in Komenského Straße Anglicky: In 2001, on the initiative of the Cheb Museum made ​​a new plaque for Cheb native Balthasar Neumann. Before installation, it was found that instead of the original house can not be placed because there is not too nice block of flats. She is in the Komenského street.

75 Johann Balthasar Neumann byl německý barokní architekt.
Narodil se v Chebu v Čechách V roce 1711 se přestěhoval do Würzburgu a stal se v roce 1717 patronem rodiny Schönbornů. Postavil zde residenční palác biskupa z této rodiny Residenz. Ve Würzburgu také zemřel. Pro své rodné město Cheb navrhl přestavbu věží kostela sv. Mikuláše.

76 Německy: Anglicky: Johann Balthasar Neumann was a German Baroque architect. He was born in Cheb in Bohemia January 27, In 1711 he moved to Würzburg and became in 1717 a patron of the Schönborn family. He built a residential palace of the Bishop of the family Residenz. In Würzburg he died. For his hometown Cheb proposed redevelopment tower church. Nicholas.

77 Pamětní deska Luďka Šneppa
Pamětní deska chebského spisovatele Luďka Šneppa ( ) byla na domě, ve kterém v Chebu bydlel, odhalena u příležitosti pátého výročí jeho úmrtí dne 11. dubna 2004. Nachází se v Šlikově ulici. Německy: Gedenktafel Eger Schriftsteller Luďka Snepp ( ) war das Haus, in dem er lebte in Cheb, enthüllt zum fünften Jahrestag seines Todes am 11. April 2004 markieren. Sie ist in Šlikova ulice. Anglicky: Commemorative plaque Cheb writer Luďka SNEPP ( ) was the house where he lived in Cheb, unveiled to mark the fifth anniversary of his death on 11 April She is in the Šlikova street.

78 Česky o Šneppovi: Anglicky: Spisovatel Luděk Šnepp se narodil 21. prosince 1922 v Lánech. Do jeho života nezastupitelným způsobem vstoupila skutečnost, že na nedalekém zámku často pobýval tehdejší prezident T. G. Masaryk. Později se s rodiči přestěhoval do Prahy, kde začal studovat na malostranském reálném gymnáziu. Writer Ludek SNEPP was born December 21, 1922 in Lany. His life came irreplaceable way that the nearby castle often stayed former president TG Masaryk. Later his family moved to Prague, where he began studying at the Lesser grammar school. Německy: Writer Ludek Snepp wurde 21. Dezember 1922 in Lany geboren. Sein Leben kam unersetzlich, dass der nahe gelegenen Burg oft blieb der ehemalige Präsident TG Masaryk. Später zog die Familie nach Prag, wo er begann ein Studium an der Lesser Gymnasium. Mayerová, Boháč, Fink

79 Třída IX.A děkuje a loučí se. Ahoj 


Stáhnout ppt "Přehled pamětních desek"

Podobné prezentace


Reklamy Google