Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu"— Transkript prezentace:

1 1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu
1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této přidělované (pronajímané) půdě? a) zemnice b) desátek c) léno d) podzemek 2. Jak se nazývali prostí rolníci, kteří se poddávali držitelům lén (feudálům), hledali u nich ochranu a pronajímali si od nich půdu? a) vazalové b) kněží c) feudálové d) poddaní 3. Jak se nazývá organizace společnosti v době středověku, v jejímž čele stojí panovník a feudálové a k zachování pořádku tu slouží zákony, nařízení panovníka, úřady a vojsko? a) občina b) kmenový svaz c) tlupa d) stát 4. Vrcholným obdobím tohoto státu byla vláda Boleslava Chrabrého. Ve 12. st. došlo k úpadku královské moci. O jaký stát se jednalo? a) bulharský b) Zlaté hordy c) srbský d) polský 5. Jak se nazývá posvátná kniha křesťanského náboženství? Nový zákon b) Bible c) Korán d) Starý zákon

2 6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve?
a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha 7. Jak se jmenoval zakladatel křesťanství? a) Ježíš Kristus b) svatý Benedikt c) dalajláma d) Muhammad 8. Významnou součástí literatury období středověku byly knihy, které zaznamenávaly události tak, jak po sobě následovaly. Jak se tyto knihy nazývaly? a) eposy b) kroniky c) legendy d) bajky 9. V průběhu st. byly podnikány na východ výpravy na osvobození posvátných měst křesťanstva. Jak se účastníci takových výprav nazývali? a) řeholníci b) křižáci c) farníci d) kališníci 10. Kolik bohů uznávají křesťané? a) mnoho b) žádného c) jednoho d) dva

3 11. Na konci 10. století si západofranští velmožové zvolili za svého krále Hugo Kapeta, který se proslavil bojem proti Normanům. Stal se zakladatelem nového státu. Kterého? a) Německa b) Anglie c) Francie d) Polského státu 12. Nejrozšířenější středověkou literaturou byly příběhy ze života lidí, které církev prohlásila za svaté. Jak se tyto příběhy nazývaly? a) legendy b) byliny c) bajky d) eposy 13. Písemnictví, výtvarné umění, architektura, vzdělanost a hudba šířené v západní a střední Evropě přibližně v letech se souhrnně nazývají kulturou a) byzantskou b) gotickou c) románskou d) renesanční 14. V období feudalismu byl vztah nájemce k majiteli půdy vyjádřen feudální rentou. Šlo o rentu naturální, peněžní a a) pracovní b) robotní c) vodní d) lesní 15. Středověká města vznikající na vybraném novém místě byla stavěna na tzv. a) zeleném drnu b) ostrohu c) podhradí d) neoraném poli

4 16. Před rokem 1000 na území mezi Odrou a Vislou vznikl stát, ve kterém vládla dynastie Piastovců. Jak se jmenoval? a) Polský stát b) Německý stát c) Český stát d) Svatá říše římská 17. Jak se nazývá posvátná kniha muslimů? Bible b) Nový zákon c) Korán d) Starý zákon 18. Papež je volen na celý život. Kdo ho volí? a) patriarchové b) kardinálové c) biskupové d) arcibiskupové 19. Jak se nazývá organizace křesťanství? a) církev b) polnost c) arcidiecéze d) farnost 20. Jak se nazývá náboženství, jehož zakladatelem byl Mohamed? Buddhismu b) islám c) judaismus d) pravoslaví

5 21. Roku 1066 zvítězil Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu a Normané tím dobyli
a) Holandsko b) Normandii c) Dánsko d) Anglii 22. Jak se nazývá představený mužského kláštera? a) mnich b) jeptiška c) opat d) řeholník 23. Církev se postupně feudalizovala, bohatla - získávala půdu a majetek. Co museli poddaní odevzdávat církvi? a) 1/3 úrody b) pytel obilí c) devátek d) desátek 24. Jak se nazývá válcovitá stavba s kruhovým půdorysem, s kopulí a s půlkruhovitě nebo podkovovitě založenou apsidou v románského slohu? a) bazilika b) rotunda c) katedrála d) klášter 25. V románském malířství se uplatňuje tzv. hierarchická perspektiva. V čem spočívá? a) osoba s vyšším postavením je zobrazována stejně jako osoba s nižším postavením b) v 1. plánu obrazu je vždy nějaký světec c) osoba s vyšším postavením je na všech obrazech d) osoba s vyšším postavením je zobrazována větší než osoba s postavením nižším

6 26. Roku 1301 vymřel v Uhrách rod Arpádovců. Uherským králem se stal
a) Béla IV. b) Václav III. c) Václav II. d) Ota Braniborský 27. Jaký jazyk používala západní církev v období raného středověku při svých bohoslužbách? a) angličtinu b) francouzštinu c) latinu d) němčinu 28. Ve středověku bylo povinností věřících odevzdávat církvi poplatek ve výši asi desetiny úrody. Jak se nazýval? tucet b) veletucet c) desátek d) kopa 29. Jak se nazývá schránka na nejvzácnější náboženské předměty? a) Reliéf b) relikviář c) freska d) glazura 30. Jak se nazývali držitelé léna (leníci) latinsky? a) feudálové b) vazalové c) kněží d) poddaní

7 31. Na vrcholu tzv. "lenní pyramidy" stál
šlechtic b) měšťan c) panovník d) papež 32. V průběhu 10. století se v nížině při středním toku Dunaje usídlili Maďaři a podmanili si slovanské obyvatelstvo na území dnešního Slovenska. Společně začali budovat stát, který je známý pod názvem a) Sámova říše b) uherský c) Kyjevská Rus d) rumunský 33. Jak se nazývaly státy, které po zániku Západořímské říše (476) vytvořily převážně germánské kmeny? a) románské b) vojenské c) barbarské d) hunské 34. Jak se nazývají nástěnné malby zhotovené do vlhké omítky? a) arkýře b) rotundy c) baziliky d) fresky 35. Románský sloh se rozšířil z Itálie po celé Evropě, zvláště tam, kde zapustilo kořeny východní křesťanství b) pravoslaví c) římské křesťanství d) islám

8 36. Svědectví o nejstarší minulosti Kyjevské Rusi podávají pověsti, které se šířily většinou ústním podáním. Jak se nazývaly tyto příběhy o bohatýrech? a) bajky b) dumky c) byliny d) dumy 37. Novgorodský kníže Oleg dobyl v 9. století Kyjev a území násilím sjednotil. Vznikl nový stát, který vstoupil do historie jako a) Rusko b) Kyjevská Rus c) Novgorodský stát d) Zakarpatská Ukrajina 38. V roce 843 se Franská říše rozdělila na dvě části. Na území východofranském se v průběhu více než sta let vytvořila tzv .a) Velká Morava b) Německo c) Svatá říše římská d) Francie 39. Karel I. Veliký, franský a langobardský král, byl korunován r. 800 a) na českého krále b) na německého krále c) na římského krále d) na římského císaře 40. Velké románské kostely měly obdélníkový půdorys a tři lodě, které oddělovaly řady kamenných sloupů. Jak se tyto kostely nazývají? baziliky b) fresky c) arkýře d) rotundy

9 41. Středověká města, kde se těžily drahé kovy (zejména stříbro), byla nazývána
a) města lenní b) města věnná c) města poddanská d) města horní 42. Kulturou raného středověku je a) secese b) renesance c) baroko d) románský sloh 43. Typickým znakem románské architektury je mimo jiné a) valená klenba b) lomený oblouk c) sgrafito d) obdélníkové okno 44. Franská říše využila ve svých počátcích některých prvků římské státní správy. Říše byla rozdělena na a) kraje b) hrabství c) městské státy d) další malé státy 45. Umění na dvoře Karla Velikého se nazývá a) karolínská secese b) karolínská renesance c) karolínský klasicismus d) karolínské baroko

10 46. Majordomovi Franské říše Karlu Martelovi se podařilo v bitvě u Poitiers a Tours roku 732 zastavit a) Vandaly b) Araby c) Maďary d) Poláky 47. Kdo porazil Araby v roce 732 v bitvě u Poitiers? a) Vandalové b) Frankové c) Germáni d) Slované 48. Kdo je hlavou východní křesťanské církve? a) dalajláma b) patriarcha c) papež d) biskup 49. Jaký titul měl panovník Byzantské říše, který byl zároveň i hlavou církve? a) kníže b) patriarcha c) císař d) král 50. Kdy byl Karel Veliký v Římě korunován papežem na císaře? a) v roce 1000 b) v roce 1212 c) v roce 900 d) v roce 800

11 51. Čím byla roku 843 rozdělena Franská říše mezi tři vnuky Karla Velikého?
a) sálským zákoníkem b)smlouvou verdunskou c) smlouvou karolínskou d) zemským zákoníkem 52. Která říše vznikla roku 962 a trvala až do roku 1806? a) Svatá říše římská národa německého b) Říše franská c) Říše východofranská d) Říše západofranská 53. Na Baltském a Severním moři si vydobyl zvláštní postavení v obchodu svaz severoněmeckých měst. Vznikl kolem roku Jak se tento svaz jmenoval? a) Danza b) Hanza c) Seza d) Hazon 54. V 10. století vznikla Francie. Která zde vládla dynastie? a) Kapetovců b) Stuartovců c) Rurikovců d) Lucemburků 55. Franská říše se rozdělila na západofranskou a východofranskou roku a) 843 b) 1453 c) 746 d) 800

12 56. Kterého roku se vylodilo vojsko Normanů v Anglii, zvítězilo (v bitvě u Hastingsu) a Vilém Dobyvatel byl zvolen anglickým králem? a) b) c) d) 978 57. Centrem vzdělanosti ve Franské říši za vlády Karla Velikého bylo město a) Drážďany b) Ravena c) Paříž d) Cáchy 58. Karel I. Veliký žil v letech a) b) c) d) 59. Po smrti Vladimíra Monomacha se prohloubily rozbroje mezi Rurikovci. Kyjevská Rus se rozpadla. Kdy zemřel Vladimír Monomach? a) b) c) d) 1125 60. Uherský stát se upevnil za krále Štěpána I. z rodu Arpádovců, který dokonce získal královský titul. Kdy to bylo? a) v roce b) v roce c) v roce d) v roce 1200

13 Sv. Vojtěch pocházel z rodu
a) Lucemburků b) Přemyslovců c) Slavníkovců d) Vršovců 2. Císař Ota III. se přičinil brzy o to, že byl Vojtěch a) patronem německé církve b) vyloučen z církve c) pohřben v Římě d) prohlášen za svatého 3. Od 11. století začínají na našem území vznikat střediska obchodu a řemeslné výroby. Jak se jmenovala? a) zámky b) hrady c) občiny d) města 4. Jak se jmenoval vládce slovanského kmenového svazu, který svrhl avarskou nadvládu a porazil franskou vojenskou výpravu? a) Dagobert b) Justinián I. c) Alexandr Makedonský d) Sámo 5. Jak se nazýval stát, který vznikl v 9. století sjednocením moravského a nitranského knížectví? Byzantská říše b) Velká Morava c) Sámova říše d) Český stát

14 6. Mojmírův nástupce Rastislav pozval na Velkou Moravu bratry - věrozvěsty Konstantina a Metoděje, a to proto, aby šířili víru v jazyce srozumitelném moravskému lidu. O jakou víru šlo? islám b) buddhismus c) křesťanství d) hinduismus 7. Jak se nazývá jazyk, který Konstantin a Metoděj vytvořili? a) staroslověnský b) slovenský c) českoslovanský d) slovanský 8. O vyspělosti Velké Moravy svědčí nálezy, které objevuje, popisuje a zkoumá věda, která se zabývá pozůstatky života zachovaného v zemi. Jak se tato věda nazývá? a) numizmatika b) archeologie c) heraldika d) paleontologie 9. Ve 4. st. pronikli do stř. Evropy Keltové, kolem přelomu letopočtu Germáni, později Hunové a v 6. století ukončili stěhování národů Slované. V roce 623 vznikla na našem území. a) Svatá říše římská b) Sámova říše c) Bohemia d) Velká Morava 10. Jak se nazýval první státní útvar na našem území? a) Český stát b) Svatá říše římská c) Velká Morava d) Sámova říše

15 11. Konstantin a Metoděj sestavili písmo, kterým bylo možné zaznamenat slovanský jazyk. Jak mu říkáme? a) latinka b) azbuka c) hlaholice d) klínové písmo 12. Roku 1172 byl v Praze přes Vltavu dostavěn první kamenný most, který svou mohutností neměl ve střední Evropě obdoby. Jak se tento most jmenoval? a) Juditin most b) Karlův most c) Eliščin most d) Anežčin most 13. Kde v Praze bylo sídlo českých přemyslovských knížat po roce 1000? a) na Velehradě b) na Hradě c) na Vyšehradě d) ve Vladislavském sále 14. Spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na mladého Václava se vyhrotil v souvislosti s postoji k Sasku a skončil a) domluvou b) zavražděním Ludmily c) zavražděním Drahomíry d) nástupem Boleslava na trůn 15. Koho porazil Ota I. s pomocí Boleslava I. v bitvě na řece Lechu r. 955? a) Maďary b) Sasy c) Poláky d) Francouze

16 16. Jak se nazývala opevněná sídla starých Slovanů?
a) hradiště b) tvrze c) oppida d) stanovitá obydlí 17. Co bylo základním stavebním materiálem při stavbě velkomoravských kostelů? a) dřevo b) sláma c) kámen d) cihly 18. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci? a) vyvražděním Přemyslovců b) vyvražděním Slavníkovců c) smírem d) vyvražděním obou rodů a nástupem Lucemburků 19. Na našem území žili před stěhováním národů kmeny Markomanů a Kvádů. O jaké kmeny šlo? a) germánské b) keltské c) slovanské d) románské 20. Jak se nazýval rod, který sídlil na Libici a byl vyvražděn v r. 995? a) Přemyslovci b) Slavníkovci c) Piastovci d) Vítkovci

17 21. Václav II. byl zároveň r. 1300 zvolen králem
francouzským b) německým c) uherským d) polským 22. Po smrti Vratislava I. (921) se ujala vlády za nezletilé syny jejich matka a) Eliška Rejčka b) Ludmila c) Drahomíra d) Anežka 23. Boleslav I. byl zvaný a) Hrozný b) Pobožný c) Otec vlasti d) Ukrutný 24. Kníže Václav založil na Pražském hradě a) Baziliku sv. Jiří b) kostel sv.Víta c) obrazárnu d) Vladislavský sál 25. Přes Polsko se Vojtěch r. 997 vydal do pohanských Prus, kde na misijní cestě zahynul. Jeho ostatky přivezl do Čech a) Václav IV. b) Karel IV. c) Přemysl Otakar II. d) Břetislav

18 26. V českém státě byla významným dílem románského období latinsky psaná Kronika česká. Kdo je jejím autorem? a) Dalimil b) Kosmas c) Jan Hájek z Libočan d) Jeroným Pražský 27. První historicky doložený kníže přemyslovského knížectví Bořivoj I. sídlil a) ve Hnězdně b) na Vyšehradě c) na Levém Hradci d) ve Staré Boleslavi 28. V dějinách českého státu v 10. století se projevovaly dvě koncepce. První křesťanskou a prosaskou prosazoval Václav, druhou pohanskou, nezávislou na západu a odstranění nepřemyslovských knížectví, zastával a) Boleslav II. b) Břetislav c) Boleslav I. d) Vojtěch 29. V roce 988 opustil Vojtěch Čechy, pobýval v Itálii a v Řecku. V 90. letech 10. století se vrací do Čech se skupinou benediktýnů a zakládá a) Sázavský klášter b) mužský klášter v Břevnově c) Vyšebrodský klášter d) Opavský klášter 30. Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády dosáhla Velká Morava největšího územního rozmachu? a) Svatopluk b) Václav I. c) Rastislav d) Mojmír

19 31. Jak se jmenoval druhý pražský biskup pocházející z rodu Slavníkovců?
a) Metoděj b) Jiří c) Vojtěch d) Václav 32. Kníže Velké Moravy Mojmír I. měl velkého soupeře. Byl jím a) Svatopluk b) nitranský kníže Pribina c) Friedrich II. d) Boleslav II. 33. Druhým biskupem pražského biskupství byl velmi vzdělaný muž patřící mezi Slavníkovce. Jak se jmenoval? a) Spytihněv b) Mnata c) Vojtěch d) Dětmar 34. Hrad Přimda a Chebský hrad jsou postaveny ve slohu a) barokním b) renesančním c) gotickém d) románském 35. Za vlády Svatopluka byla uznána slovanská bohoslužba papežem a Metoděj byl jmenován moravsko - panonským arcibiskupem. Jeho sídlem byl a) Budapešť b) Vyšehrad c) Velehrad d) Hrad

20 36. Jak se nazývaly stříbrné peníze, které se začaly razit za vlády Boleslava I.?
a) groše b) stříbrné c) denáry d) koruny 37. Roku 973 bylo zřízeno v Praze biskupství. Prvním biskupem byl a) Boleslav Pobožný b) Dětmar c) Vojtěch d) Bořivoj 38. Za vlády Břetislava I. byl vydán zákon, podle něhož po smrti knížete nastupuje nejstarší žijící Přemyslovec. O jaký zákon šlo? a) následnický b) nástupnický c) stařešinský d) dědičný 39. Jak se nazývalo rodové sídlo Slavníkovců? a) Velehrad b) Cidlina c) Libina d) Libice 40. V jakém slohu byla postavena rotunda na Vyšehradě? a) románský b) barokní c) renesanční d) gotický

21 41. Syn Bořivojův, který nastoupil v r
41. Syn Bořivojův, který nastoupil v r. 894 na knížecí stolec, se jmenoval a) Měšek I. b) Václav c) Boleslav d) Spytihněv 42. Dcera Boleslava I. byla manželkou a) Břetislava b) Oty I. c) Jindřicha Ptáčníka d) knížete Měška 43. Boleslav II. byl zvaný a) Pobožný b) Ukrutný c) Otec vlasti d) Hrozný 44. Jak se nazývala obydlí starých Slovanů? a) zemljanky b) podzemnice c) oppidum d) zemnice 45. Jak se nazýval nejuctívanější bůh západních Slovanů? Terentius b) Svantovít c) Taranis d) Teutatés

22 46. Nájezdy bojovných maďarů vedly k zániku Velké Moravy
46. Nájezdy bojovných maďarů vedly k zániku Velké Moravy. Jak se jmenoval náčelník maďarských kmenů? a) Sámo b) Arpád c) Bořivoj d) Boleslav Chrabrý 47. Sv. Vojtěch žil a) v 9. století b) v 10. století c) v 11. století d) ve 12. století 48. S kým svedl v roce 631 kupec Sámo vítěznou bitvu u Vogatisburku? a) s uherským králem Matyášem Korvínem b) s franským králem Dagobertem c) s nitranským knížetem Pribinou d) s Maďary 49. Po smrti českého knížete Bořivoje ovládl Čechy v letech kníže Velké Moravy. Jak se jmenoval? a) Rastislav b) Boleslav II. c) Svatopluk d) Mojmír II. 50. Jak se nazývala mince, kterou nechal razit Václav II. r. 1300? Pražský denár b) Pražský stříbrný c) Pražský zlatý d) Pražský groš

23 51. Který král byl nazván králem železným a zlatým?
a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II. c) Václav II. d) Václav III. 52. V letech panoval na Velké Moravě kníže Rastislav. Byl to a) synovec Mojmíra I. b) otec Mojmíra I. c) syn Mojmíra I. d) bratr Mojmíra I. 53. Na které hlavní skupiny se rozdělili Slované? a) jižní, západní, východní b) západní, východní, severní c) jižní a severní d) jižní, východní, severní 54. Kdo nechal zavraždit knížete Václava a sám se stal knížetem na více než 30 let? a) Boleslav I. b) Rastislav c) Bořivoj I. d) Boleslav II. 55. Kdo byl posledním knížetem Velké Moravy? a) Mojmír II. b) Svatopluk c) Rastislav d) Bořivoj

24 56. V roce 982 se stal Vojtěch a) pražským arcibiskupem b) kardinálem c) pražským biskupem d) papežem 57. Sv. Vojtěch se stal patronem a) rakouské církve b) pruské církve c) uherské církve d) polské církve 58. Který český kníže získal v roce 1085 pro svou osobu královský titul? a) Vratislav II. b) Vladislav II. c) Přemysl Otakar II. d) Boleslav II. 59. Český kníže, který získal královskou korunu pouze pro svou osobu od německého císaře Barbarossy za pomoc v Itálii, se jmenoval a) Oldřich b) Soběslav I. c) Přemysl Otakar II. d) Vladislav II. 60. K vyvraždění Slavníkovců a sjednocení českého státu došlo a) v r b) v r. 1003 c) v r d) v r. 973

25 61. Kdy zřídil Boleslav II. v Praze biskupství?
v roce 948 b) v roce 973 c) v roce d) v roce 995 62. V letech u nás panoval syn knížete Oldřicha. Během jeho vlády došlo k stabilizaci poměrů v Čechách. Jak se jmenoval? a) Měšek I. b) Boleslav Chrabrý c) Břetislav I. d) Oldřich

26 1. Kde se narodil Jan Hus? a) v Českých Budějovicích b) v Trocnově c) v Husinci d) v Praze 2. Jan Hus se jako univerzitní učitel obracel ke svým žákům s odmítáním formalismu náboženského života i s odhalováním nepravd. Vymohl na Václavovi IV. i a) zakládací listinu Betlémské kaple b) Toleranční patent c) glejt d) Kutnohorský dekret 3. Který den slavíme jako státní svátek - vzpomínku na upálení Jana Husa? a) 8. květen b) 5. červenec c) 7. červenec d) 6. červenec 4. Nejvýznamnějším latinským spisem Jana Husa je dílo a) Dcerka b) Mým národům c) Postila d) O církvi 5. Husova Postila je psána a) italsky b) česky c) německy d) latinsky

27 6. Který sloh se objevuje na pražském dvoře za vlády Václava I.?
a) baroko b) secese c) gotika d) renesance 7. Jak se nazývala práce poddaného pro vrchnost (feudála)? a) robota b) poddanost c) lopota d) dřina 8. Jak se jmenoval zástupce vrchnosti na vesnici, který rozsuzoval spory a dohlížel na odvádění dávek? a) kaplan b) rychtář c) purkmistr d) lokátor 9. Jak se nazývá sdružení mistrů jednoho řemesla? a) rada b) cech c) řehole d) družstvo 10. Jak se ve středověku nazývali členové městské rady? a) purkmistři b) rychtáři c) konšelé d) patriciát

28 11. Jak se ve středověku jmenoval vyučený řemeslník, který pracoval v dílně mistra?
a) přidavač b) učeň c) tovaryš d) pomocník 12. Se vznikem českého království se změnil znak českého panovníka. Čím byla nahrazena dosavadní černá orlice? V červeném poli se objevil dvouocasý a) lev b) pes c) medvěd d) vlk 13. Jak se nazývá pomocná věda historická, která zkoumá erbovní umění? a) symbolika b) grafika c) heraldika d) filatelie 14. Podle projektu Petra Parléře byl postaven v Praze 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje? a) Janův b) Karlův c) Kamenný d) Parléřův 15. Součástí Nového Města pražského byl i Dobytčí trh. Jak se dnes toto místo jmenuje? a) Karlovo náměstí b) Národní třída c) Staroměstské náměstí d) Václavské náměstí

29 16. Roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského nastupuje na český trůn nový panovnický rod. Jak se jmenoval? a) Lucemburkové b) Přemyslovci c) Jagellonci d) Habsburkové 17. Karel IV. byl nejen českým králem, ale získal i titul a) německý císař´ b) polský císař c) římský císař d) římský kníže 18. Václav IV. zemřel r bez potomků. Posledním králem z rodu Lucemburků na českém trůně byl a) Ladislav Pohrobek b) Zikmund Lucemburský c) Jan Jindřich d) Jindřich Korutanský 19. Věřící si v době předhusitské také mohli od církevních hodnostářů koupit potvrzení, že jsou jim některé hříchy odpuštěny. Jak se říkalo takovým potvrzením, proti kterým ostře vystupoval Jan Hus? a) odpustky b) hostie c) piety d) desátky 20. Jak se nazývala kaple, ve které kázal Jan Hus v Praze? a) Pražská b) Betlémská c) Jezuitská d) Husitská

30 21. Jak se jmenuje město, ve kterém byl Jan Hus upálen?
a) Husinec b) Basilej c) Praha d) Kostnice 22. Husovi přívrženci zavedli společné přijímání z kalicha. Hostii i víno přijímali všichni na znamení rovnosti před bohem. Jak se toto přijímání nazývá? a) přijímání b) podvojné přijímání c) podobojí d) bratření 23. Roku 1420 založili husité město, kde se oslovovali bratře a sestro. Jak se jmenovalo? a) Německý Brod b) Sudoměř c) Písek d) Tábor 24. Jak se nazývaly ozbrojené výpravy husitských vojsk do zahraničí? a) čisté jízdy b) spanilé jízdy c) husitské jízdy d) krvelačné jízdy 25. Roku 1434 došlo mezi přívrženci dohody s katolickou církví a mezi odpůrci ústupků k bitvě (poslední v období husitském). Kde byla vojska sirotků a táboritů vedená Prokopem Holým poražena? Byla to bitva u a) Tachova b) Sudoměře c) Ústí nad Labem d) Lipan

31 26. Dne 30. července 1419 žádal Jan Želivský v čele zástupců chudiny novoměstské konšely o propuštění zajatých husitů. Když odmítli, vnikli lidé do radnice a vyhodili konšely z oken a zabili je. Byla to první pražská a) manifestace b) defenestrace c) kapitulace d) ofenziva 27. Úředně zabavený majetek se nazývá a) kantáta b) kompaktáta c) konfiskát d) monarchie 28. Vrchním vojenským velitelem husitů byl a) nejvyšší purkrabí b) generalisimus c) nejvyšší hejtman d) papež 29. Jak se nazývá veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve? a) interdikt b) klatba c) koncil d) kompaktáta 30. Jakým symbolem označovali křižáci svůj oděv? a) křížem b) půlměsícem c) srpem d) hvězdou

32 31. Na trůn nastoupil po Janu Lucemburském, byl to jeho nejstarší syn, později nazývaný "otec vlasti". Jak se tento panovník jmenoval? a) Václav IV. b) Přemysl Otakar II. c) Karel IV. d) Ladislav Pohrobek 32. Zlatou bulu sicilskou obdržel a) Karel IV. b) Přemysl Otakar I. c) Václav II. d) Přemysl Otakar II. 33. V kapli sv. Kříže byly uloženy korunovační klenoty. Hrad, ve kterém bychom mohli tuto kapli vidět, se jmenuje a) Křivoklát b) Pražský hrad c) Karlštejn d) Kost 34. Kdo kázal v Kapli Betlémské? a) Jeroným Pražský b) Jan z Jenštejna c) Jan Želivský d) Jan Hus 35. V roce 1409 byl Jan Hus zvolen a) zástupcem kališníků na českém sněmu b) biskupem katolické církve v Praze c) rektorem Karlovy univerzity d) představeným mužského kláštera v Břevnově

33 36. Autoritou papeže silně otřásl názor J. Husa, že
a) papež by se měl chovat mravně b) církevní moc má být podřízena světské c) hlavou církve je Kristus, nikoliv papež d) papež má být volen pouze na jeden rok 37. Kolem r vznikl spis O českém pravopise, ve kterém vysvětluje Hus nahrazení pravopisu spřežkového pravopisem a) archaickým b) diakritickým c) analogickým d) opět spřežkovým ale s úpravami 38. Zlatá bula sicilská (1212) potvrzovala uznání dědičného titulu krále pro toho, a) koho potvrdí patriarcha b) koho potvrdí papež c) koho zvolí v Čechách d) koho potvrdí německý císař 39. Za vlády posledních Přemyslovců dochází i k osídlování pohraničí obyvateli německé národnosti. Hovoříme o tzv. a) třetí koloně b) konkordátu c) vnitřní kolonizaci d) vnější kolonizaci 40. Jak se jmenovala sestra Václava I., která přijala řeholní slib, uvedla do Čech klarisky a františkány a byla kanonizována v roce 1989? a) Anežka b) Kunhuta c) Eliška d) Zdislava

34 41. Jak se nazývalo středověké právo, podle něhož se ve městě mohlo odsoudit k smrti a popravit odsouzeného? a) právo veta b) právo trestní c) právo křížové d) právo hrdelní 42. Císař Karel IV. nechal postavit zeď proto, aby chudým poskytl příležitost k výdělku. Jak se tato zeď nazývala? a) Kamenná b) Nářků c) Výdělková d) Hladová 43. Za vlády Karla IV. bylo pražské biskupství povýšeno na a) arcibiskupství b) mocnářství c) purkrabství d) opatství 44. Podle projektu Petra Parléře byl za vlády Lucemburků postaven 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje? a) Juditin most b) Karlův most c) Lucemburský most d) Vladislavský most 45. Kdo byl Petr Parléř? a) český malíř - mistr 14. století b) geniální architekt, kameník a sochař c) opat kláštera ve Zlaté Koruně d) vůdce rolnického povstání

35 46. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě
46. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě. Kdo stojí v jejím čele? a) děkan b) rektor c) Mistr d) kvestor 47. Roku 1409 byl vydán dekret upravující podíl hlasů na Karlově univerzitě ve prospěch Čechů. Byl to Dekret a) znojemský b) kutnohorský c) pražský d) univerzitní 48. V českém státě dosáhla svého vrcholného postavení církev za vlády a) Ladislava Pohrobka b) Karla IV. c) Přemysla Otakara II. d) Václava IV. 49. Od roku 1402 začal kázat v Betlémské kapli, byl mistrem Karlovy univerzity, hájil své učení až do smrti. Jak se jmenoval? a) Jan z Jenštejna b) Jeroným Pražský c) Jan Hus d) Jan Nepomucký 50. Jak se jmenoval geniální vojevůdce, nikdy neporažený husitský hejtman, který pocházel z Trocnova? a) Tomáš Štítný b) Prokop Holý c) Jan Hus d) Jan Žižka

36 51. Kdo stál v čele křižáckých vojsk, bojujících proti husitům
51. Kdo stál v čele křižáckých vojsk, bojujících proti husitům? Pod ochranou svých vojsk se 14 dní po bitvě na Vítkově nechal korunovat za českého krále ( ). a) Václav IV. b) Zikmund c) Ladislav Pohrobek d) Prokop Holý 52. Rodištěm Jana Husa je a) Husinec b) Basilej c) Praha d) Kostnice 53. V roce 1420 vpadl Zikmund s křižáckým vojskem do Čech a oblehl Prahu. 14. června tohoto roku Žižka odrazil jeho útok v bitvě na a) Rábí b) Vítkově c) Záluží d) Bílé hoře 54. Své myšlenky a názory vysvětlovali husité také v listech, které rozesílali do zahraničí. Jak se tyto listy nazývaly? a) manifesty b) husitské listy c) protesty d) dokumenty 55. Po porážce křižáků u Domažlic poznal Zikmund i církev, že husity nelze vojensky zdolat. Proto se rozhodli jednat. Jednání se mělo konat na koncilu, který zasedal již od roku Ve kterém městě? a) v Basileji b) v Čáslavi c) v Benátkách d) v Římě

37 56. Jiří z Poděbrad se ujal správy země za nezletilého Zikmundova vnuka, uchazeče o trůn. Jak se jmenoval? a) Ladislav Lucemburský b) Zikmund II. c) Ladislav Pohrobek d) Jan Pohrobek 57. Sněm předních hodnostářů katolické církve, který přijímal závažná rozhodnutí, se nazýval a) interdikt b) dekret c) bula d) koncil 58. V předhusitském období dochází v Čechách k hospodářskému úpadku, rozporům v církvi a rozvoji kazatelství. Mezi kazateli vyniká a) Jan Hus b) Martin Luther c) Arnošt z Pardubic d) Jan Milíč 59. Na místo Jana Žižky (po jeho smrti) nastupuje a) Jakoubek ze Stříbra b) Jan Roháč z Dubé c) Albrecht Habsburský d) Prokop Holý 60. Z jaké země pocházeli Jagellonci? a) z Polska b) z Německa c) z Anglie d) z Nizozemí

38 61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?
a) do období secese b) do období gotiky c) do období baroka d) do období renesance 62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo? a) pohrobek b) otec vlasti c) král cizinec d) král Bene 63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly? a) Eliška a Markéta b) Anna a Eliška c) Anna a Anežka d) Eliška a Kunhuta 64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka? a) Zlatá bula česká b) Soubor občanského práva c) Zlatá bula sicilská d) Královská deklarace 65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí? a) Pražská tržnice b) Nová tržnice c) Dobytčí trh d) Koňský trh

39 61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?
a) do období secese b) do období gotiky c) do období baroka d) do období renesance 62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo? a) pohrobek b) otec vlasti c) král cizinec d) král Bene 63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly? a) Eliška a Markéta b) Anna a Eliška c) Anna a Anežka d) Eliška a Kunhuta 64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka? a) Zlatá bula česká b) Soubor občanského práva c) Zlatá bula sicilská d) Královská deklarace 65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí? a) Pražská tržnice b) Nová tržnice c) Dobytčí trh d) Koňský trh

40 66. V jakém vztahu byli Václav IV. a Zikmund?
a) bratři b) otec a syn c) strýc a synovec d) bratranci 67. Jan Hus usiloval o zjednodušení českého pravopisu. Nahradil spřežky znaménky. Takto upravený pravopis se nazývá a) diakritický b) slovanský c) spřežkový d) latinský 68. Jiří z Poděbrad byl vyznáním a) hugenot b) lutherán c) katolík d) kališník 69. Kdo byl Theodorik? a) český malíř - mistr 14. století b) autor české kroniky c) geniální architekt, kameník a sochař d) architekt Karlova mostu 70. Roku 1344 bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem byl a) Dětmar b) Vojtěch c) Zdislav z Lemberka d) Arnošt z Pardubic

41 71. Jiří z Poděbrad vypracoval návrh na mírový sbor evropských panovníků a dával do pořádku hospodářství státu. V posledních letech své vlády musel vést válku s vnitřními nepřáteli i s uherským králem. Jak se jmenoval onen uherský král? a) Ladislav Pohrobek b) Vladislav Jagellonský c) Zikmund d) Matyáš Korvín 72. Jiří z Poděbrad, obratný politik a diplomat, byl jediným králem a) který neměl mužské potomky b) kterého zvolil lid c) zvoleným z českého šlechtického rodu d) který se nezúčastnil žádné bitvy 73. Výklad tří základních modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám o praktických otázkách mravního života. Jde o dílo a) Dcerka b) Výklad Viery, desatera a páteře c) Knížky o svatokupectví d) Postila 74. V průběhu 13. století se čeští králové zařadili mezi vybraný okruh volitelů římského krále. Jde o a) konšely b) vévody c) kurfiřty d) vazaly 75. Co získal Václav II. sňatkem s Eliškou Rejčkou? a) uherskou korunu b) území Korutan c) říšskou korunu d) polskou korunu

42 76. Nejkrásnějšími a nejdokonalejšími gotickými stavbami jsou vysoké chrámy. Jak se tyto chrámy nazývají? a) portály b) hrady c) katedrály d) rotundy 77. Jak se říkalo středověkým městům, která patřila královně? a) královská b) věnná c) poddanská d) církevní 78. V jakém stylu byl postaven Karlštejn? a) renesančním b) barokním c) gotickém d) románském 79. Za vlády Václava I. přichází do Čech a) islámská kultura b) církevní kultura c) orientální kultura d) rytířská kultura 80. Kdo byl Matyáš z Arrasu? a) opat kláštera ve Zlaté Koruně b) rektor univerzity c) první stavitel katedrály sv. Víta d) malíř deskových ob

43 81. První česky psaná kronika se nazývá
a) Kralická b) Dalimilova c) Hájkova d) Kosmova 82. Po smrti Karla IV. se začala projevovat nespokojenost mnoha vrstev obyvatelstva. Panovník, šlechta i měšťané byli nespokojeni se stavem církve. Kdo vládl v této době v českém státě? a) Karel IV. b) Václav IV. c) Václav III. d) Přemysl Otakar II. 83. Manželka Jana Lucemburského se jmenovala a) Markéta Korutanská b) Eliška Přemyslovna c) Blanka z Valois d) Anna Přemyslovna 84. Od r platilo, že a) po zemřelém šlechtici dědí také i bratři a jejich potomci b) po zemřelém šlechtici smí dědit jen synové c) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželé jeho dcer d) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželka 85. Ve 20. a 30. letech 14. století probíhala úspěšná územní expanze. Bylo připojeno např. Chebsko, Horní Lužice. Bylo to za vlády a) Jindřicha Korutanského b) Rudolfa Habsburského c) Karla IV. d) Jana Lucemburského

44 86. Roku 1356 byla přijata Zlatá bula Karla IV. jako
a) inaugurační privilegia b) úprava povinností poddaných c) základní říšské právo d) úprava práv pouze českých šlechticů 87. V závěti rozdělil Karel IV. země mezi své syny. Zikmund dostal Braniborsko, Jan část Horní Lužice a díl Braniborska a Václav a) Čechy, Lužici, Slezsko b) Čechy, Slezské vévodství, část Horní Lužice, Dolní Lužici a vrchní moc nad všemi zeměmi Koruny české c) Braniborsko, Čechy d) Čechy a Slezsko 88. Pozdní gotika na našem území je nazývána a) Vladislavskou b) Segmentovou c) Lucemburskou d) Jagellonskou 89. Jak se jmenoval kazatel, který stál v čele pražské chudiny do roku 1422, kdy byl popraven? a) Jan Hus b) Jeroným Pražský c) Jan z Jenštejna d) Jan Želivský 90. Kdo se stal po smrti Jana Žižky hlavním velitelem sirotčích vojsk? Říkali mu také Veliký. a) Jan Želivský b) Jeroným Pražský c) Prokop Holý d) Jan Nepomucký

45 91. S výsledky husitské revoluce nebyli spokojeni ti, kteří snili o úplné spravedlnosti. Mezi ně patřil i jihočeský zeman Petr Chelčický. Jeho přívrženci se v r sdružili v samostatnou církev. Jak se nazývala? a) Církev spravedlivých b) Jednota bratrská c) Církev umírněných d) Bratrská jednota 92. Ladislav Pohrobek zemřel v době, kdy se měl ujmout české koruny. Koho proto zemský sněm r zvolil českým králem? a) Zikmunda II. b) Matyáše Korvína c) Vladislava Jagellonského d) Jiřího z Poděbrad 93. Papež vystoupil proti Husovi, dal ho do klatby a v Praze se nesměly konat bohoslužby, křty, pohřby a svatby. Nad Prahou byl vyhlášen tzv. a) koncil b) interdikt c) glejt d) postulát 94. Na Tábor přišel zeman Jan Žižka z Trocnova. Byl zvolen do čela táborské obce jako jeden ze čtyř hejtmanů. Své schopnosti osvědčil již cestou na Tábor v bitvě u a) Malešova b) Sudoměře c) Moháče d) Lipan 95. V roce 1419 se v Praze uskutečnil akt, který dal podnět k zahájení husitských bouří. Byla to a) 1. křížová výprava proti Čechům b) bitva u Moháče c) 1. pražská defenestrace d) bitva na Vítkově

46 96. Poslední bitvou husitů byla bitva r. 1434
a) na Vítkově b) u Tachova c) u Domažlic d) u Lipan 97. Basilejská kompaktáta (1436) potvrzovala uznání a) život církve v chudobě a bez světské moci b) život všech ve smíru a chudobě c) přijímání podobojí po jednu generaci d) svobodné kázání slova božího 98. Jiří z Poděbrad doporučil českým stavům, aby zvolili králem Vladislava II. Jak se jmenoval panovnický rod, z kterého Vladislav II. pocházel? a) Jagellonci b) Přemyslovci c) Habsburkové d) Slavníkovci 99. V roce 1465 vznikl spolek katolické šlechty. Nazýval se a) Zelenohorská jednota b) Jednota bratrská c) panská jednota d) selská jednota 100. V jakém byli příbuzenském vztahu Karel IV. a Václav IV.? a) otec a syn b) bratři c) v žádném d) děd a vnuk

47 101. Který český král padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku?
a) Karel IV. b) Jan Lucemburský c) Rudolf II. d) Vladislav Jagellonský 102. Stařešinský řád Břetislava I. byl za vlády Přemysla Otakara I. nahrazen a) principem nástupnictví nejstaršího z panovnického rodu b) principem nástupnictví zvoleného c) principem nástupnictví prvorozeného dítěte d) principem nástupnictví prvorozeného syna (primogenitury) 103. Přemysl Otakar I. dosáhl v r. 1222 a) uznání závislosti církve pouze na patriarchovi b) uznání základních požadavků pro samostatné postavení c) uznání svobody vyznání d) uznání českého jazyka při bohoslužbách 104. V roce 1278 se odehrála rozhodující bitva Přemysla Otakara II. s říšsko-uherskou přesilou. Kde se bitva odehrála? a) u Kressenbrunnu b) u Moháče c) na Moravském poli d) u Lipan 105. Z které země k nám pronikla od 2. poloviny 13. století gotika? a) z Francie b) z Itálie c) z Německa d) z Polska

48 106. V roce 1300 Václav II. zavedl ražbu druhé mince. Jak se nazývala?
a) pražský cent b) pražský denár c) pražský groš d) pražský zlatý 107. Jan Lucemburský se zdržoval v Čechách málokdy. Více bojoval na evropských bojištích. V roce 1346 padl v bitvě stoleté války a) u Moháče b) u Kresčaku c) u Flander d) u Grünwaldu 108. V roce 1409 byl vydán Václavem IV. dokument, kterým se upravoval poměr hlasů na univerzitě. Český národ měl 3 hlasy, ostatní pouze 1 hlas. O jaký dokument šlo? a) Zlatou bulu sicilskou b) Dekret kutnohorský c) Dekret zelenohorský d) Dekret pražský 109. Roku 1310 byla při nástupu Lucemburků na český trůn vydána a) stavovská privilegia b) inaugurační privilegia c) Svatováclavská smlouva d) Magna charta libertátum 110. Matkou Václava IV. byla a) Anna Falcká b) Eliška Pomořanská c) Anna Svídnická d) Blanka z Valois

49 111. V období vrcholné gotiky působí v Praze významní architekti
111. V období vrcholné gotiky působí v Praze významní architekti. Jak se jmenují? a) bratři Dienzehofferové b) Petr Parléř a Matyáš z Arrasu c) Matyáš Braun a Matěj Rejsek d) Myrón a Feidias 112. Jak se nazývá závěrečné období gotického slohu v 15. století? Pozdní neboli a) vladislavská gotika b) románská gotika c) ranná gotika d) naivní gotika 113. Mezi ochrannou zbroj pěších husitských bojovníků patřil štít. Jak se tento štít nazýval? a) tarasnice b) cep c) řemdich d) pavéza 114. Roku 1431 vtáhla do Čech pátá křížová výprava pod vedením kardinála Cesariniho. Když křižáci uslyšeli rachot vozů a zpěv husitů, rozprchli se. Které město se stalo svědkem této události? a) Tábor b) Praha c) Domažlice d) Tachov 115. Umírnění husité uzavřeli dohodu s církví, která uznávala jen malou část čtyř artikulů. Jak se tato dohoda nazývala? a) Dekret kutnohorský b) čtyři artikuly pražské c) Basilejská kompaktáta d) Svatováclavská smlouva

50 116. Na základě učení Petra Chelčického vznikla r. 1457
a) Jednota bratrská b) Kališnická církev c) Lutheránská církev d) Česká husitská církev 117. Jiří z Poděbrad byl v 60. letech 15. st. uvalen do klatby a byla vyhlášena křížová výprava proti Čechům. V jejím čele byl a) Ludvík Jagellonský b) Oldřich z Rožmberka c) Ladislav Pohrobek d) Matyáš Korvín 118. Jak se nazývala dohoda mezi městy a šlechtou o podílu na moci z roku 1517? a) Obnovené zřízení zemské b) Tridentská smlouva c) Svatováclavská smlouva d) Basilejská kompaktáta 119. Při obléhání hradu Rábí přišel Jan Žižka a) o první oko b) o pravou ruku c) o levou ruku d) o druhé oko 120. Jak se jmenovala žena, která proslula charitativní činností a v 90. letech 20. století byla kanonizována? a) Kunhuta b) Perchta z Rožmberka c) Zdislava z Lemberka d) Markéta Babenberská

51 121. Pod vedením Prokopa Holého zvítězili husité r. 1427 v bitvě u
a) Tachova b) Trocnova c) Sudoměře d) Německého Brodu 122. Co bylo příčinou smrti Ladislava Pohrobka? a) tuberkulóza b) leukémie c) mor d) jed 123. Kromě kazatelské a univerzitní činnosti píše Jan Hus mimo jiné díla a) Bible kralická b) O církvi, Dcerka, Postila c) Řeči besední d) Husitská kronika 124. Píseň, která posilovala husity v boji, se jmenovala a) Spi, pachole b) Hospodine, pomiluj ny c) Pohár a kalich d) Ktož jsú boží bojovníci 125. Po smrti Hynka Ptáčka z Pirknštejna zaujal Jiří z Poděbrad místo a) v čele protestantské šlechty b) v čele spojených východních landfrídů c) v čele zemanstva d) v čele katolické šlechty

52 b) s kyjevským knížetem Vladimirem Monomachem
126. V roce 1260 svedl Přemysl Otakar II. vítěznou bitvu u Kressenbrunnu o Štýrsko. S kým? a) s Friedrichem II. b) s kyjevským knížetem Vladimirem Monomachem c) s Rudolfem Habsburským d) s uherským králem Bélou IV. 127. V r se Přemysl Otakar II. rozvedl s Markétou Babenberskou a oženil se s a) Kunhutou b) Gertrudou c) Eliškou Rejčkou d) Zdislavou 128. Kdo získal po smrti Přemysla Otakara II. správu nad českými zeměmi? a) Béla IV. b) Ota Braniborský c) Karel Robert d) Ladislav Pohrobek 129. V jakém stylu byla postavena Svatovítská katedrála v Praze? a) gotickém b) renesančním c) barokním d) románském 130. V roce 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. V Olomouci byl zavražděn poslední mužský příslušník rodu. Uveďte jeho jméno. a) Václav IV. b) Václav III. c) Václav II. d) Přemysl Otakar II.

53 131. Jak se jmenovala manželka Jana Lucemburského?
a) Anna Přemyslovna b) Eliška Rejčka c) Blanka z Valois d) Eliška Přemyslovna 132. Posledním z rodu Lucemburků na českém trůně byl Zikmundův vnuk. Jak se jmenoval? a) Jiří z Poděbrad b) Ladislav Pohrobek c) Václav IV. d) Zikmund II. 133. V inauguračních privilegiích, vydaných po nástupu Lucemburků na český trůn, bylo zahrnuto mimo jiné i a) to, že šlechta je povinna pomoci vždy králi v boji b) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále a pomoci mu i mimo naše území c) to, že šlechta není povinna táhnout s králem za hranice Čech d) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále 134. V době vlády Václava IV. byl arcibiskupem a) Jan Blahoslav b) Jan z Jenštejna c) Arnošt z Pardubic d) Jošt 135. V době gotiky byl u nás postaven nejstarší (dodnes stojící) most. Kde? a) v Písku b) v Českém Krumlově c) v Kutné Hoře d) v Praze

54 136. Evropští feudálové zorganizovali do naší země 5 křižáckých výprav
136. Evropští feudálové zorganizovali do naší země 5 křižáckých výprav. Jejich vojska husité vždy odrazili. U kterého města se konala bitva v roce 1426? a) u Prahy b) u Ústí nad Labem c) u Čáslavi d) u Sudoměře 137. Požadavky, program husitů, dostaly název a) Kompaktáta b) Svatováclavská smlouva c) Čtyři artikuly pražské d) Dekret kutnohorský 138. První křížová výprava proti husitům skončila r porážkou Zikmunda v bitvě a) u Sudoměře b) u Tachova c) na Vítkově d) u Domažlic 139. Proti Jiřímu z Poděbrad vystupovala katolická církev a města. Kdo je vedl? a) Jan Jiskra z Brandýsa b) Oldřich z Rožmberka c) Jan Roháč z Dubé d) Matyáš Korvín 140. Karel IV. panoval v letech a) b) c) d)

55 141. Mezi palné zbraně užívané husity patřily
a) halapartny b) cepy c) tarasnice d) řemdichy 142. Koho porazil r Jan Žižka v bitvě u Malešova? a) panskou jednotu b) křižáky c) Švédy d) spojené vojsko křižáků a českých katolických pánů 143. Autorem Prašné brány v Praze je a) Benedikt Rejt b) Martin Luther c) Mikuláš Klaudyán d) Matěj Rejsek 144. V roce 1448 dobyl Jiří z Poděbrad Prahu a uvedl tam kališnického arcibiskupa a) Arnošta z Pardubic b) Jeronýma Pražského c) Lva z Rožmitálu d) Jana Rokycanu 145. Boj proti odpustkům byl posledním impulzem k vyhlášení interdiktu nad Prahou a klatby nad Husem. Ten odchází z Prahy roku a) b) 1413 c) d) 1414

56 146. Součástí Zlaté buly sicilské bylo i
a) povinnost desátku b) právo investitury (schvalování českých biskupů) c) povinnost zúčastňovat se všech říšských sněmů d) právo na dědičný titul krále v ženské linii 147. Základním znakem gotické architektury je a) dominantní vertikála b) velká zdobnost c) hierarchická perspektiva d) dominantní horizontála 148. Staroměstskou mosteckou věž navrhl architekt a) Matěj Rejsek b) Petr Parléř c) Tomáš Štítný d) Matyáš z Arrasu 149. Jan Hus se stal horlivým čtenářem spisů anglického filozofa a teologa. Jak se tento filozof jmenoval? a) Martin Luther b) Jan Želivský c) Richard II. d) Jan Viklef (John Wycliffe) 150. Radikální novoměstský kazatel (kostel Panny Marie Sněžné) se jmenoval a) Tomáš Štítný b) Arnošt z Pardubic c) Jan Milíč d) Jan Želivský

57 151. Proud v husitství, který tvořilo husitské panstvo a část nižší šlechty, souhlasící pouze s křesťanskou rovností, si říkal a) orebité b) pohrobci c) umírnění husité d) táborité 152. Syn Zikmundovy dcery a Albrechta II. Habsburského se jmenoval a) Jiří z Poděbrad b) Albrecht Habsburský c) Ladislav Pohrobek d) Jan Roháč z Dubé 153. Kolik let bylo Ladislavu Pohrobkovi, když nastoupil na český trůn? a) 15 b) 13 c) 8 d) 10 154. V době jagellonské zvyšovala šlechta své požadavky na poddané. Sedláci se bouřili. Jeden zeman se roku 1496 ujal rozbouřených sedláků, byl vězněn ve věži, postaven před soud a poté popraven. Jednalo se o a) Dalibora z Kozojed b) Jánošíka c) Jana Žižku z Trocnova d) Ctibora Tovačovského z Cimburka 155. Po smrti Vladislava II. vládl Ludvík Jagellonský. V roce 1526 padl v bitvě proti turecké armádě. Kde se odehrála tato bitva? a) u Moháče b) na Bílé hoře c) u Lipan d) u Kresčaku

58 156. Jiří z Poděbrad porazil Matyáše Korvína v bitvě
a) u Vilémova b) u Moháče c) u Domažlic d) u Lipan 157. Roku 1500 byl vydán dokument, který uzákonil stavovskou monarchii a omezil moc panovníka. Dokument se nazýval a) Obnovené zřízení zemské b) Vladislavské zřízení zemské c) Svatováclavská smlouva d) 4 pražské artikuly 158. V jakém byli příbuzenském vztahu Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna? a) manželé b) otec a dcera c) žádném d) bratr a sestra 159. Karel IV. byl zvolen římským králem a) v r b) v r. 1346 c) v r d) v r. 1415 160. Karel IV. byl čtyřikrát ženatý. Jeho poslední ženou byla a) Anna Falcká b) Anna Svídnická c) Blanka z Valois d) Eliška Pomořanská

59 161. Do Čech přichází gotika asi
a) na počátku 15. století b) v 2. čtvrtině 13. století c) v 2. polovině 14. století d) na počátku 16. století 162. Bez odezvy zůstala cesta poselstva českého krále s plánem vytvořit mírovou evropskou unii, založenou na mírovém řešení sporů. Poselstvo vedl v letech a) Lev z Rožmitálu b) Arnošt z Pardubic c) Vilém z Rožmberka d) Zdeněk ze Šternberka 163. V roce 1517 byl uzavřen spor mezi šlechtou a městy. Byl uzavřen kompromisem - šlechtě poskytl výsady a měšťanům udělil právo zasedat v zemském sněmu. Jak se nazýval výsledný dokument? a) Zlatá bula sicilská b) Toleranční patent c) Dekret kutnohorský d) Svatováclavská smlouva 164. Přezdívku "král bene" měl a) Albrecht Habsburský b) Ludvík Jagellonský c) Ladislav Pohrobek d) Vladislav Jagellonský 165. Jak se nazýval ochranný štít pěšího husitského bojovníka? a) tarasnice b) řemdih c) pavéza d) sudlice

60 166. Tento syn polského krále byl v roce 1471 zemským sněmem v Kutné Hoře zvolen českým králem. Královský dvůr přestěhoval do Budína. Jak se jmenoval? a) Jiří z Poděbrad b) Rudolf II. c) Vladislav Jagellonský d) Matyáš Korvín 167. Jak se jmenoval druh Jana Žižky, neústupný odpůrce smíru po bitvě u Lipan? a) Jan Rokycana b) Jan z Jenštejna c) Jan Roháč z Dubé d) Jan Očko z Vlašimi 168. Husitské vojsko se skládalo z a) pěchoty a lučištníků b) pouze z jízdy c) pěchoty, jízdy a dělostřelectva d) pouze ze špatně ozbrojené pěchoty 169. Jaký panovnický rod vládl v Čechách v letech ? a) Habsburkové b) Lucemburkové c) Arpádovci d) Jagellonci 170. Proti stoupencům pokrokového hnutí, uznávajícím spisy Viklefovy, zakročuje rázně arcibiskup a) Lev z Rožmitálu b) Jakoubek ze Stříbra c) Arnošt z Pardubic d) Zbyněk Zajíc z Hazmburku

61 171. S královnou vdovou Kunhutou se oženil
a) Záviš z Falkenštejna b) Zdislav z Lemberka c) Ota Braniborský d) Vilém z Rožmberka 172. Karel IV. měl celkem čtyři ženy. Jak se jmenovala jeho 1. manželka? a) Alžběta Pomořanská b) Blanka z Valois c) Anna Svídnická d) Anna Falcká 173. V roce 1421 se sešli poprvé na sněmu zástupci šlechty a zástupci měst. V kterém městě se konal tento sněm? a) v Přibyslavi b) v Čáslavi c) v Chrudimi d) v Kutné Hoře 174. Proti Jiřímu z Poděbrad se vzmáhala domácí opozice. Jak se nazývala jednota, kterou založilo katolické panstvo v roce 1465? a) Zelenohorská jednota b) Strakonická jednota c) kališnická jednota d) panská jednota 175. Co zrušil roku 1462 papež Pius II.? a) 4 pražské artikuly b) kompaktátu c) Jednotu bratrskou d) rozhodnutí Čáslavského sněmu

62 176. Kdy byl uzavřen na zemském sněmu v Kutné Hoře Kutnohorský smír?
a) roku 1425 b) roku 1520 c) roku 1485 d) roku 1620 177. Nejstarší tištěnou mapu Čech vytvořil v roce 1517 a) Matěj Rejsek b) Benedikt Rejt c) Mistr litoměřického oltáře d) Mikuláš Klaudyán 178. V kterých letech panoval Václav I.? a) b) c) d) 179. V kterých letech panoval Václav II.? a) b) c) d) 180. Jiří z Poděbrad se narodil v roce a) 1423 b) 1420 c) 1415 d) 1422

63 181. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře dokončil po Petru Parléřovi
a) Benedikt Rejt b) Martin Luther c) Matěj Rejsek d) Matyáš Braun 182. U Sudoměře si Žižka vybral postavení chráněné a) dvěma rybníky b) strmou skálou a propastí c) strmou skálou d) hradbami 183. O rok později než Jan Hus byl upálen jeho přítel Jeroným Pražský. Bylo to v roce a) b) 1414 c) d) 1419 184. Jiří z Poděbrad vládl v Českém státě v letech a) b) c) d) 185. Kolik drahokamů bychom napočítali na slavné svatováclavské koruně, kterou nechal zhotovit Karel IV.? a) 30 b) 57 c) 257 d) 96

64 186. Od roku 1402 káže Jan Hus a) na Krakovci b) v kapli Betlémské c) v kapli sv. Václav d) na Kozím Hrádku 187. Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem za Ladislava Pohrobka roku a) b) 1460 c) d) 1452 188. V kterých letech panoval Přemysl Otakar I.? a) b) c) d) 189. V kterých letech panoval Přemysl Otakar II.? a) b) c) d) 190. V kterých letech u nás panoval Václav III.? a) b) c) d)

65 191. Václav IV. panoval v letech
a) b) c) d) 192. Jiří z Poděbrad, "husitský král", umírá roku a) b) 1490 c) d) 1510 193. Listiny přesně vymezující postavení českého krále v říši, vztah Moravy a Slezska k českému králi a listiny zakládající univerzitu, byly vydány v roce a) b) 1357 c) d) 1355 194. V letech byl českým králem a) Ladislav Pohrobek b) Albrecht Habsburský c) Jiří z Poděbrad d) Zikmund Lucemburský 195. Jan Hus vystudoval filozofii a teologii a na kněze byl vysvěcen roku a) b) 1400 c) d) 1409

66 1. Který sloh se stal kulturou vrcholného středověku?
a) secesní b) románský c) gotický d) barokní 2. Který stát zvítězil ve stoleté válce? a) Španělsko b) Svatá říše římská c) Anglie d) Francie 3. V době stoleté války se šířily epidemie nemoci, které se říkalo "černá smrt". Nemoc se jmenovala a) kurděje b) cholera c) lepra d) mor 4. Král Chlodvík se stal zakladatelem říše, která se rozkládala v západní Evropě a patřila k největším v období raného středověku. Jak se jmenoval tento stát? a) Byzantská říše b) Sámova říše c) Římská říše d) Franská říše 5. V jakém státě vzniká v polovině 12. století gotika? a) v Polsku b) ve Francii c) v Itálii d) v Německu

67 6. V Anglii po stoleté válce propukly boje o moc mezi dvěma rody
6. V Anglii po stoleté válce propukly boje o moc mezi dvěma rody. O jakou válku šlo? Byla to válka dvou a) kalichů b) mečů c) růží d) sudlic 7. Jana z Arku upadla do zajetí Angličanů. Jaký byl její další osud? a) byla upálena b) byla otrávena c) byla zavřena do kláštera d) stala se královnou 8. Chrám v Chartres nebo kostel v Kolíně nad Rýnem patří do architektury a) byzantské b) gotické c) románské d) renesanční 9. Ve stoleté válce válčila Anglie a a) Rakousko b) Francie c) Španělsko d) Svatá říše římská 10. Mladičká dívka Jana z Arku se postavila během stoleté války do čela armády jedné ze zemí. Které? a) Španělska b) Svaté říše římské c) Francie d) Anglie

68 11. Co je typickým znakem gotické architektury?
a) hranaté tvary b) kulatá okna c) lomený oblouk d) obdélníková okna 12. Jak se nazývá stát, který vznikl v Povolží a staletí ohrožoval ruská knížectví? Byla to Zlatá a) horda b) bula c) společnost d) země 13. Od čeho odvozujeme název uměleckého slohu gotika? a) od názvu barbarského kmene ve starověkém Řecku b) od názvu města ve Francii c) od názvu kmene Gótů (Francie) d) od města Gótta v Itálii 14. Od poloviny 14. století se v gotickém sochařství začíná prosazovat a) zvířecí motivy b) mariánský kult c) přírodní motivy d) zobrazení panovníků 15. Stoletá válka ( ) probíhala mezi a) Francií a Anglií b) Anglií a Španělskem c) Francií a Pruskem d) Francií a Španělskem

69 16. Kdo byl v roce 1273 zvolen římským králem?
a) Rudolf Habsburský b) Václav II. c) Přemysl Otakar II. d) Václav III. 17. V roce 1378 byli zvoleni dva papežové. Říkáme, že šlo o a) papežské vyrovnání b) papežský dualismus c) papežské schizma d) papežské trojvládí 18. V roce 1301 vymřel panovnický rod uherského státu. Jak se jmenoval? a) Lucemburkové b) Arpádovci c) Piastovci d) Přemyslovci 19. V letech došlo v západní Evropě k válečnému konfliktu mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka nazývá? a) stoletá válka b) válka růží c) třicetiletá válka d) občanská válka 20. Bitva u Kresčaku, ve které padl Jan Lucemburský, proběhla roku a) b) 1346 c) d) 1453

70 21. V letech vítězili ruští bojovníci nad Švédy a nad vojsky řádu německých rytířů. Kdo vedl vítězná vojska? a) Alexandr Makedonský b) Ivan Hrozný c) Petr Veliký d) Alexandr Něvský 22. V malířství 14. století vrcholí a) rytiny b) mozaikové motivy c) deskové malby s náboženskou tematikou d) přírodní malby na plátně 23. V roce 1215 byla v Anglii přijata listina zaručující práva šlechty a měst, svobodnou volbu biskupů a opatů. Jak se tato listina nazývala? a) Zlatá bula sicilská b) Listina Velké rady c) Karolínská listina d) Magna charta libertátum 24. Kdy skončila stoletá válka mezi Anglií a Francií? a) b) 1453 c) d) 1450 25. Potulní pěvci zpívající většinou o lásce a rytířských ctnostech se nazývali a) konšelé b) velmoži c) rytíři d) trubadúři

71 26. Středověcí kolonisté si připravovali půdu na orbu nejdříve vypalováním lesních porostů. Jak se této přípravě říkalo? a) žhářství b) žďáření c) vypalování d) výsek 27. Na připravené půdě zemědělci střídali během tří let jař, ozim a úhor. Jak se nazývá tento způsob hospodaření? a) plurální b) monokulturní c) trojpolní d) trojjediné 28. Jak nazývala církev člověka, který zastával názory odlišné od učení katolické církve? Tento člověk byl z církve vyloučen a mohl být i popraven. a) pohan b) vyvrhel c) kacíř d) bezvěrec

72 1. Alžběta I., dcera Jindřicha VIII., byla z rodu
a) Lancasterů b) Yorků c) Tudorovců d) Stuartovců 2. Cílem Petra I. Velikého bylo vytvoření centralizované absolutistické monarchie pomocí reforem hospodářských, školských a vojenských. Ve které zemi? a) ve Francii b) v Rakousku c) ve Švédsku d) v Rusku 3. Co proslavilo Galilea Galileie? a) objev parní lokomotivy b) vynález pohyblivého člunku c) objev vodíku d) vynález prvního teploměru (termometru) a astronomického dalekohledu 4. Jak se jmenuje životní názor, který vznikl v Itálii ve 13. a 14. století a svůj zájem soustředil na člověka a jeho pozemský život a vědu? Člověk se stal středem zkoumání. Je to a) šovinismus b) renesance c) obrození d) humanismus 5. Jak se jmenuje umělecký směr, který napodobuje umění antiky a snaží se obnovit starověký (římský a řecký) způsob života? a) obrození b) renesance c) znovuzrození d) šovinismus

73 6. Kdo byl Leonardo da Vinci?
a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím b) objevitel ústí řeky Hudson c) všestranný italský umělec, vynálezce a přírodovědec d) španělský hrdina 7. Kdo byl Jan Kepler? a) hvězdář na dvoře Rudolfa II. b) přírodovědec c) kapitán Kolumbovy lodě, 1. Evropan na území Jižní Ameriky d) autor cestopisů 8. Humanismus jako světový názor má v centru uvažování a) přírodu b) člověka c) boha d) minulost 9. Ve století se projevuje nový umělecký styl, který se snaží o znovuzrození antických ideálů. Jak se nazývá? a) secese b) renesance c) baroko d) gotika 10. Renesance klade důraz na a) podporu šlechty b) podporu bohatství c) vzdělanost a schopnosti jedince d) převahu církve nad panovníkem

74 11. Obraz Mona Lisa namaloval
a) Michelangelo b) Raffael Santi c) Leonardo da Vinci d) Tizian 12. Kdo byl Kryštof Kolumbus? a) janovský mořeplavec, který pro Španělsko objevil Ameriku b) objevitel ústí řeky Hudson c) pirát španělské královny d) anglický korzár 13. Evropany přiváděla do zámořských zemí touha zmocnit se jejich bohatství. Objevné plavby byly proto současně prvním krokem k budování velkých panství. Je to počátek a) demokracie b) absolutismu c) kolonialismu d) despotismu 14. Španělští dobyvatelé získávají pro svou zemi další kolonie v zámoří. Ničí kulturu mayskou, kulturu Inků a kulturu a) punskou b) aztéckou c) orientální d) apačskou 15. Který stát v roce 1535 obsadil území dnešní Kanady? a) Francie b) Anglie c) Itálie d) Španělsko

75 16. Říše Aztéků se rozkládala na území
a) Mexika b) Chile c) Peru d) Kanady 17. Jak se nazývá shromáždění šlechty a měšťanstva v Anglii, které se schází od roku 1265 a má dvě sněmovny? a) zastupitelstvo b) rada c) parlament d) senát 18. Po nástupu reformace rozkvétalo v evropských zemích umění, věda i literatura. Základy tomuto rozkvětu položily renesance a a) reformace b) humanismus c) znovuzrození d) osvícenství 19. Jak se nazývala nejzámožnější vrstva feudálů v Rusku v 15. století? a) bojaři b) kozáci c) buržoazie d) patriciové 20. Proti kterému státu byl veden nizozemský odboj v 16. století? a) proti Portugalsku b) proti Španělsku c) proti Rusku d) proti Francii

76 21. Nizozemské povstání přineslo nejen nezávislost, ale také zásadní přeměnu politických a společenských poměrů. Poprvé v dějinách Evropy vznikl stát, kde byla zrušena feudální závislost. Kdo měl ve státě rozhodující slovo? a) feudálové b) šlechta c) dělníci d) buržoazie 22. Představitelem německé reformace v 16. století byl a) Albrecht Habsburský b) Matěj z Janova c) Martin Luther d) U. Zwingli 23. Ve Francii se protestanti nazývají a) lutheráni b) kalvinisté c) puritáni d) hugenoti 24. Rozhodující při šíření humanistických myšlenek byl vynález Johannese Gutenberga. O jaký vynález jde? a) zkonstruování dalekohledu b) vynález knihtisku c) objev střelného prachu d) objev výroby papíru 25. Jak se nazývá filozofický a společenský směr žádající politickou a hospodářskou volnost? a) merkantilismus b) absolutismus c) konzervatismus d) liberalismus

77 26. Čím se stalo roku 1701 Braniborsko - Prusko?
a) republikou b) královstvím c) císařstvím d) knížectvím 27. Absolutismus (neomezená vláda panovníka) se opírá ve Francii a) o šlechtu b) o města c) o církev d) o poddané 28. Vrcholem absolutismu v Anglii je vláda Karla I. (do r. 1649). S kým se za své vlády dostává do konfliktu? a) s městy b) s církví c) s parlamentem d) se šlechtou 29. Mezi příčiny třicetileté války patří nerovnoměrný vývoj v Evropě, sílící absolutismus Habsburků a a) boj o zámořské kolonie b) rozpor náboženský (katolíci a protestanti) c) snaha získat obchodní centra v Indii d) nízká produktivita hospodářství 30. V roce 1660 byla zrušena v Anglii republika a vrátili se na trůn Stuartovci. Král se ale musel podřídit vůli parlamentu. Jak se nazývá stát, v jehož čele stojí král, ale jeho moc je omezena ústavou? a) konstituční monarchie b) ústavní monarchie c) královská monarchie d) demokratická monarchie

78 31. U kterého města bychom našli Versailles?
a) u Calaise b) u Remeše c) u Paříže d) u Prahy 32. Jak se nazývá utužené poddanství, kdy se poddaní nesměli ženit, stěhovat a vzdělávat bez souhlasu svého pána? a) otroctví b) nevolnictví c) podroba d) absolutismus 33. Co proslavilo Mikoláše Koperníka? a) objevné plavby b) vynález spřádacího stroje c) jako první vyslovil teorii heliocentrické soustavy d) objev velkého krevního oběhu 34. Co proslavilo Jana Keplera? a) objev barometru b) herbář c) nová projekce map d) formulace zákonů o pohybu planet 35. Kdo byl Dante Alighieri? a) italský architekt b) malíř renesance c) renesanční italský básník d) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím

79 36. Kdo byl Francesco Petrarca?
a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím b) stavitel chrámu sv. Petra v Římě c) italský básník, zakladatel italského písemnictví d) představitel renesanční hudby 37. Jakým jazykem psali svá díla Dante a Petrarca? a) anglickým b) italským c) latinským d) francouzským 38. V období renesance se jako šlechtická sídla staví a) opevněná hradiště b) tvrze c) zámky d) hrady 39. V období renesance probíhají ostré boje mezi přívrženci papeže - Guelfy a přívrženci císařské moci - Ghibelliny. Ve které zemi? a) v Nizozemí b) v Anglii c) ve Francii d) v Itálii 40. Již od I. poloviny 15. st. se v Evropě začaly šířit knihy jiným způsobem než opisováním a to díky vynálezu Johannese Gutenberga. O jaký vynález šlo? a) knihtisk b) kopírovací přístroj c) poštovní rychlík d) telegrafická linka

80 41. V západní části Evropy se postupně s rozvojem výroby začínají zakládat ruční dílny založené na dělbě práce. Jak se těmto dílnám říkalo? a) sériová výroba b) polyfaktury c) pásová výroba d) manufaktury 42. Po zámořských objevech se zvětšovaly rozdíly rozvoje hospodářství západní a východní Evropy. Která část byla vyspělejší? a) severní b) jižní c) východní d) západní 43. Jak se nazývali duchovní, kteří obraceli v koloniích "nevěřící" na svou víru - křesťanství? a) misionáři b) jezuité c) protestanti d) hugenoti 44. Jak se nazývali němečtí luteráni (název vznikl, když na říšském sněmu protestovali proti císařově snaze vnutit všem knížatům katolické náboženství)? a) protestující b) protestanti c) kalvínci d) hugenoti 45. Do dalšího vývoje vzdělanosti zasáhla později významně katolická církev, začala vysílat zvlášť vyškolené kněze, aby šířili katolickou víru v zemích, kde již zvítězila reformace. Jak se nazývá toto úsilí katolické církve? a) osvícenství b) protireformace c) proreformace d) protitah

81 46. Prvním panovníkem z rodu Stuartovců byl v Anglii Jakub I
46. Prvním panovníkem z rodu Stuartovců byl v Anglii Jakub I. Kdo se postavil proti němu ve střetnutí, které vyvrcholilo anglickou revolucí? a) Ludvík XIII. b) parlament c) Jindřich IV. d) šlechta 47. Šlechta si stavěla přepychová sídla ve stylu renesance. Ve které zemi najdeme zámek Chanenceaun na Loiře? a) v Itálii b) ve Francii c) v Anglii d) ve Španělsku 48. V roce 1555 byl podepsán mír mezi protestanty a katolickými knížaty v Německu. V jakém městě byl podepsán? a) v Benátkách b) v Augšpurku c) v Hamburku d) v Brémách 49. Jindřich porazil roku 1485 v bitvě u Bosworthu Richarda III. a ujal se vlády jako Jindřich VII. Byl z dynastie a) Stuartovců b) Piestovců c) Tudorovců d) Anjouovců 50. Jak se jmenovala církev, jejíž základy definoval v letech na hradě Wartburg Martin Luther? a) hugenotská b) kalvínská c) kališnická d) lutheránská (protestantská)

82 51. Roku 1533 vyhlásil Jindřich VIII
51. Roku 1533 vyhlásil Jindřich VIII. v Anglii umírněnou protestantskou církev, jejíž byl sám hlavou. Jak se nazývala? a) Svatá liga b) anglikánská c) puritánská d) hugenotská 52. Jak se nazývá monarchie, v jejímž čele je panovník, který se dělí o moc ve státě se stavy? a) stavovská b) vazalská c) konstituční d) absolutistická 53. Jak se nazývali v Rusku nevolníci? a) dělníci b) mužici c) sobi d) otroci 54. V kterém roce skončila třicetiletá válka? a) b) 1615 c) d) 1620 55. Prvním absolutistickým panovníkem Ruska byl a) Ivan IV. Hrozný b) Boris Godunov c) Petr I. d) Petr Veliký

83 56. Jak se nazývala absolutistická vláda cara v Rusku?
a) kalvinismus b) utopie c) samoděržaví d) demokracie 57. Jména M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, G. Bruno spojuje a) objevy v medicíně b) objevy v oblasti historiografické c) platónská filozofie d) bádání v oblasti astronomie a fyziky 58. Humanistická mládež má být vychovávána a) světsky v duchu antické kalokagathie b) v přísné víře v boha c) v naprosté poslušnosti k světské a církevní moci d) k rozhodnosti 59. Nespokojenost se stavem katolické církve se vystupňovala počátkem 16. století (v Čechách již husitské hnutí proběhlo) zejména na území Svaté říše římské. Jak se nazývá hnutí za nápravu poměrů v církvi? a) osvícenství b) defenestrace c) formace d) reformace 60. Kdo byl Fernando Magallanes? a) mořeplavec, obeplul nejjižnější cíp Afriky (mys Dobré naděje) b) mořeplavec, objevil Ameriku c) anglický korzár d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi

84 61. Roku 1492 sestavil Martin Behaim
a) první cestopis b) první zemský glóbus c) první mapu d) první zámořskou loď 62. Jak se nazývali stoupenci Jana Kalvína ve Francii? a) protestanti b) luteráni c) hugenoti d) protestující 63. Od katolické církve se za vlády Jindřicha VIII. odtrhla Anglie. Jak se jmenovala církev, jejíž hlavou byl panovník? a) hugenoti b) anglikánská církev c) protestanti d) panovnická církev 64. Církev v období protireformace požadovala, aby architektura vedla věřící k pokoře a úžasu. Silně ovlivnila nový umělecký sloh, který postupně vznikal. Jak se tento směr nazývá? a) rokoko b) gotika c) baroko d) surrealismus 65. V době nepřítomnosti anglického krále Richarda Lví srdce vládl král okrádající šlechtu i poddané. Jak se jmenoval? a) Filip V. b) Jindřich VII. c) Thomas Becket d) Jan Bezzemek

85 66. Kdo zvítězil roku 1709 v bitvě u Poltavy?
a) Rusko b) Španělsko c) Švédsko d) Prusko 67. Colbert zakázal z Francie vyvážet zlato v surové podobě, zvýšil produkci ražení peněz a podporoval bankovnictví. Prováděl tzv. a) monetární politiku b) centralizační politiku c) obchodní politiku d) merkantilistickou politiku 68. Ludvík XIV. pronásledoval francouzské nekatolíky. Jak se jim říkalo? a) panovnická církev b) luteráni c) protestanti d) hugenoti 69. Co proslavilo René Descarta? a) analytická geometrie, hypotéza o žhavém jádru Země b) teorie počtu pravděpodobnosti c) klasifikace druhů živočichů d) princip kyvadlových hodin 70. Kdo byl Rafael Santi? a) literární vědec b) účastník Kolumbovy plavby (kronikář) c) renesanční italský básník d) italský malíř a architekt

86 71. Autorem Sonetů je a) di Rienzo b) Raffael Santi c) Dante d) Petrarca 72. Italská renesance vrcholí a) v století b) ve 14. století c) v století d) ve 13. století 73. Kdo byl Vasco de Gama? a) mořeplavec, prozkoumal Tichomoří b) mořeplavec, v r přistál jako první Portugalec v Indii c) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi d) mořeplavec, objevitel Špicberk 74. První zámořskou koloniální říši získalo a) Nizozemí b) Německo c) Portugalsko d) Španělsko 75. Jak se nazývají knihy vytištěné před rokem 1500? a) přetisky b) rukopisy c) vazby d) prvotisky

87 76. Přívlastek Veliký byl přiznán
a) Friedrichu III. b) Friedrichu Vilémovi I. c) Friedrichu II. d) Friedrichu Falckému 77. Šlechta se za vlády Ludvíka XIV. dělí na úřednickou, podnikatelskou a a) proparlamentní b) dvorskou c) katolickou d) vesnickou 78. V letech probíhá válka Francie s Habsburky a) o získání Porýní b) o vliv v koloniích c) o španělské dědictví d) o ovládnutí Polska 79. Třicetiletou válku uzavřel a) utrechtský mír b) mír Augšpurský c) mír Pražský d) mír Vestfálský 80. Kdo je autorem výroku "Stát jsem já"? a) kardinál Mazarin b) Richelieu c) Ludvík XIV. d) Colbert

88 81. Ve kterém městě nalezneme chrám Vasila Blaženého?
a) ve Vídni b) v Moskvě c) v Praze d) v Berlíně 82. V Anglii byla katolická menšina. Odpůrci králova režimu se dovolávali náboženských svobod. Jak se nazývali? a) luteráni b) puritáni c) indipendenti d) hugenoti 83. V období rozvitého feudalismu se proslavil zejména na 3. křížové výpravě legendární anglický král. Jak se jmenoval? a) Jan Bezzemek b) Richard Lví srdce c) Vilém Dobyvatel d) Jindřich Plantagenet 84. Kdy byl založen Petrohrad? a) roku b) roku 1603 c) roku d) roku 1403 85. Přezdívku "kaprál na trůně" měl a) Petr I. b) Albrecht Habsburský c) Vladislav Jagellonský d) Friedrich Vilém I.

89 86. Karel I. z rodu Stuartovců (Anglie) prosazoval politický vliv jedné církve. Byla to církev
a) kavalírská b) kalvínská c) anglikánská d) katolická 87. V letech panoval ve Francii absolutisticky a)Ludvík XV. b) Ludvík XIV. c) Jindřich II. d) Jindřich IV. 88. Povstání šlechty, která chtěla omezit moc Ludvíka XIV., se nazývalo a) fronda b) černá smrt c) Mafie d) kapetka 89. V Anglii panovala v letech a) Marie Stuartovna b) Viktorie c) Alžběta II. d) Alžběta I. 90. Představitelem pruského absolutismu a militarismu je císař a) Ferdinand II. b) Friedrich Falcký c) Friedrich II. d) Josef II.

90 91. Ministrem hospodářství Ludvíka XIV. byl
a) kardinál Mazarin b) Colbert c) Richelieu d) Maximilien de Robespierre 92. Jak se nazývá listina, kterou Vilém III. potvrdil v Anglii práva parlamentu? a) parlamentní listina b) Zákoník parlamentu c) londýnský dekret d) Listina práv 93. Kdo byl Vilém I.? a) francouzský král 19. století b) první císař sjednoceného Německa c) italský bojovník za sjednocení Itálie d) německý ministerský předseda 94. Který panovník byl nazýván "Král Slunce"? a) Ludvík XV. b) Ludvík XIV. c) Ludvík XVII. d) Ludvík XVI. 95. Kdo byl Michelangelo Buonarroti? a) představitel kardinálů ve Vatikánu b) objevitel ústí řeky Hudson c) italský sochař, malíř, architekt i básník d) kníže ve Florencii

91 96. Humanismus kritizuje a) boha b) astronomické objevy c) antickou kulturu d) scholastiku 97. Michelangelo Buonarroti je autorem a) Noční hlídky b) obrazu Mona Lisa c) Posledního soudu d) Sixtinské madony 98. Kdo byl Vicente Sanez Pinzon? a) kapitán Kolumbovy lodě, první Evropan na území Jižní Ameriky b) italský malíř a architekt c) muž, který první obeplul Zemi d) bojovník proti Arabům 99. Který z mořeplavců první obeplul zeměkouli? a) Magallanes b) Amerigo Vespucci c) Kolumbus d) Bartolomeo Diaz 100. V roce 1598 vydal Jindřich IV. Navarrský zákon, v němž zaručoval hugenotům svobodu vyznání v celé zemi kromě Paříže. Jak se tento výnos jmenoval? a) edikt nantský b) hugenotský edikt c) dekret navarrský d) augsburský dekret

92 101. Kdo byl v letech 1624-1642 mimořádně významnou osobností Francie?
a) Colbert b) Richelieu c) Napoleon d) Jindřich IV. 102. V letech probíhá a) Bartolomějská noc b) šmalkadská válka c) válka růží d) německá selská válka 103. Třicetiletá válka proběhla v Evropě v letech a) b) c) d) 104. Co ustanovovala Pragmatická sankce vydaná roku 1713? a) právo na trůn pouze pro muže b) právo na trůn pouze pro ženy c) právo ženy stát se panovnicí d) následnictví pouze pro manželky panovníků 105. Jak se jmenoval nejmladší syn cara Alexeje, který proslul svými reformami a velké úsilí věnoval budování moderní armády, hlavně stavbě lodí? a) Petr I. Veliký b) Ivan III. c) Ivan IV. Hrozný d) Boris Godunov

93 106. Jak se nazýval anglický král, který založil anglikánskou církev
106. Jak se nazýval anglický král, který založil anglikánskou církev? Vládl v letech a) Jindřich VII. b) Richard III. c) Jindřich VIII. d) Richard II. 107. Jak se jmenoval ruský panovník, který vládl v letech (vytvořil absolutistickou vládu tzv. samoděržaví)? a) Ivan III. b) Ivan IV. Hrozný c) Boris Godunov d) Petr I. Veliký 108. Co proslavilo Blaise Pascala? a) klasifikace druhů živočichů b) objevy v oblastech plynů a kapalin c) objev vodíku d) slovník 109. Základní principy renesanční architektury stanovil a) Leonardo da Vinci b) Leon Battista Alberti c) Lorenzo de Medici d) Raffael Santi 110. Kdo to byli Olmékové? a) potomci Aztéků b) černošský kmen vyvražděný Španěly c) indiáni z oblasti Střední Ameriky d) Mayové

94 111. Jak se nazýval japonský vojenský velitel, císařem pověřený vládce země?
a) kamikadze b) šógun c) samuraj d) kozák 112. V roce 1572 došlo ve Francii k zavraždění více než tří tisíc hugenotů. Pod jakým názvem vstoupila tato událost do dějin? a) bartolomějská noc b) smutná noc c) noc hugenotů d) krvavá noc 113. Kdo bojoval v čele švédských vojsk do roku 1632? a) Matyáš b) Albrecht z Valdštejna c) Jakub I. d) Gustav Adolf 114. V Anglii probíhala válka mezi Lancastry a Yorky ( ). Byla to válka a) selská b) občanská c) dvou růží d) sedmiletá 115. Ve Francii vládla ve 14. a 15. století panovnická dynastie a) Lucemburků b) Bourbonů c) z Valois d) Piastovců

95 116. Jak se nejmenovala Kolumbova karevela?
a) Kalikata b) Pinta c) Santa Maria d) Niňa 117. Čím se proslavil William Harvey? a) prvním vydáním encyklopedie b) objevem Jupiterových měsíců c) vynálezem vzduchové pumpy (vývěvy) d) objevem velkého krevního oběhu 118. V italské renesanci najdeme tři období, první se nazývá a) monocento b) monumentální c) trecento d) quatrocento 119. Centrem druhého období italské renesance se stává město a) Benátky b) Janov c) Neapol d) Florencie

96 120. V letech 1449-1492 nastává ve Florencii rozkvět renesance za vlády
a) Leonarda da Vinci b) Cola di Rienza c) Lorenza de Medici d) Cosima de Medici 121. Kdo byl Vasco Númez de Balbon? a) mořeplavec, první stanul na březích Tichého oceánu b) mořeplavec, objevitel Špicberk c) mořeplavec, portugalský admirál d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi 122. Kdo byl Bartolomé de Las Casas? a) objevitel Mexika b) misionář a zastánce indiánů c) vědec, který rozluštil šňůrkové písmo d) objevitel Olméků 123. Vrcholem vraždění v 15. století v Anglii byla vláda krále a) Jakuba I. b) Richarda III. c) Viléma Dobyvatele d) Jindřicha VII. 124. Obraz Dáma s hranostajem namaloval a) Francesco Petrarca b) Michelangelo Buonarroti c) Raffael Santi d) Leonardo da Vinci 125. Karel I. byl poražen vojsky anglického parlamentu v bitvě u Naseby roku a) b) 1645 c) d) 1649

97 126. Zrovnoprávnění protestantství a katolictví potvrzuje Augšpurský mír (pro vrchnost) roku
a) b) 1755 c) d) 1555 127. Na které řece založil Petr I. roku 1703 Petrohrad? a) na Něvě b) na Volze c) na Donu d) na Dněpru 128. Ve kterém roce byl popraven Juraj Jánošík? a) b) 1713 c) d) 1813 129. Pruské království vzniklo roku a) b) 1687 c) d) 1698 130. Friedrich II. nastoupil na pruský trůn roku a) b) 1740 c) d) 1780

98 131. Autorem spisu Kníže (Vladař) je
a) Lorenzo Valla b) Lorenzo Medici c) Raffael Santi d) Niccolo Machiavelli 132. Anglická královna Alžběta I. žila v letech a) b) c) d) 133. Petr I. Veliký žil v letech a) b) c) d) 134. Ve kterém roce přibil německý mnich Martin Luther na vrata kostela ve Wittenbergu list s 95 tezemi? a) b) 1517 c) d) 1547 135. Edikt nantský, kterým Jindřich IV. Navarrský zrovnoprávnil katolíky a protestanty ve Francii, byl vydán roku a) b) 1588 c) d) 1572

99 136. Ve kterých letech vládl Petr I. Veliký?
a) b) c) d) 137. Ludvík XIV. vládl ve Francii v letech a) b) c) d) 138. V kterém roce porazil Filip II. v námořní bitvě u Lepanta Turky? a) v roce b) v roce 1471 c) v roce d) v roce 1420

100 1. Prvním exilovým pobytem Komenského bylo
a) Nizozemí b) Dánsko c) Polsko d) Švédsko 2. Významné byly Komenského pobyty v různých zemích, kam byl zván, aby reformoval školství. Své myšlenky uložil do spisů. Kromě Školy hrou a obrázkové učebnice Orbis pictus je jeho nejvýznamnějším pedagogickým dílem a) Poklad jazyka českého b) Didaktika magna c) Labyrint světa a ráj srdce d) Velká didaktika 3. Kdo byli Rožmberkové? a) vládnoucí panovnický rod v Polsku b) vládnoucí panovnický rod v Rusku c) vládnoucí panovnický rod Velké Moravy d) vlivný šlechtický rod v jižních Čechách 4. Kdo byli Jiří Melantrich a Daniel Adam z Veleslavína? a) renesanční sochaři b) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu c) představitelé direktoria d) čeští humanisté 5. Císař Rudolf II. podporoval vědu i umění. Na Hradu "kvetla" i předchůdkyně chemie, zkoumající chemické látky s cílem vyrobit zlato nebo elixír mládí. Jak se jmenuje? a) astrologie b) alchymie c) mystika d) magie

101 6. Jak se nazýval dokument, kterým Rudolf II
6. Jak se nazýval dokument, kterým Rudolf II. potvrzuje náboženskou svobodu. Byl to Rudolfův a) Golem b) dekret c) Majestát d) glejt 7. Za císaře Rudolfa II. se stala hlavním městem říše a) Praha b) Vídeň c) Kutná Hora d) Bratislava 8. Jaká byla situace v Čechách v letech ? a) boje s Matyášem Korvínem b) bezvládí, boje o majetky, moc c) vláda Ladislava Pohrobka d) vláda Vladislava Jagellonského 9. Náboženská politika prvních Habsburků se zaměřila na a) zrušení jezuitského řádu b) rekatolizaci c) obhajobu kališnictví d) rozvoj všech náboženství 10. Třicetiletá válka skončila za vlády Habsburka a) Matyáše b) Maxmiliána II. c) Ferdinanda III. d) Ferdinanda II.

102 11. České stavovské povstání skončilo porážkou v bitvě na
a) Králově poli b) Vítkově c) Bílé hoře d) Maninách 12. Významným bojovníkem protireformace byli jezuité. Zakládali své školy, kde působili odborně vzdělaní profesoři. Jak se nazývaly tyto školy? a) koleje b) univerzity c) fakulty d) klany 13. Povstání Chodů vylíčil A. Jirásek v románu a) Temno b) F. L. Věk c) Psohlavci d) Mezi proudy 14. V roce 1618 začalo české stavovské povstání vyhozením dvou místodržitelů z okna Pražského hradu. Jak se nazývala tato událost? Druhá pražská a) demonstrace b) defenestrace c) manifestace d) konfiskace 15. Tento panovník vládl v letech Přenesl své sídlo z Vídně do Prahy. V době jeho vlády se Praha stala jedním z nejvýznamnějších politických a kulturních center Evropy. Jak se tento panovník jmenoval? a) Rudolf II. b) Ferdinand II. c) Maxmilián II. d) Josef II.

103 16. Jakým jazykem byla napsána Bible kralická?
a) českým b) latinským c) německým d) staroslověnským 17. Po pobytu v Lešně přijal Komenský pozvání loďaře Vavřince de Geera, v jehož domě žil až do smrti. Ve které zemi to bylo? a) v Anglii b) v Norsku c) v Nizozemí d) v Uhrách 18. Jan Amos Komenský byl posledním biskupem a) církve husitské b) Jednoty bratrské c) církve evangelické d) církve luterské 19. Kdo byl Ferdinand I.? a) první Habsburk na našem trůnu b) velitel vojsk v bitvě na Bílé hoře c) otec Františka Josefa I. d) renesanční umělec působící především na italském trůnu 20. Jak se jmenoval poslední biskup Jednoty bratrské, významný pedagog a filozof? a) Petr Chelčický b) Jan Amos Komenský c) Martin Luther d) Jiří Melantrich

104 21. Poprava 27 českých pánů, představitelů stavovského povstání r
21. Poprava 27 českých pánů, představitelů stavovského povstání r. 1621, proběhla na a) Panském náměstí b) Náměstí republiky c) Václavském náměstí d) Staroměstském náměstí 22. Filozofickým spisem, v němž Komenský vyjádřil své názory na tehdejší společnost, je a) Poklad jazyka českého b) Brána jazyků otevřená c) Labyrint světa a ráj srdce d) Informatorium školy mateřské 23. K rozhodujícímu boji českých stavů s Habsburky došlo r Kde se bitva odehrála? a) u Moháče b) u Lipan c) na Vítkově d) na Bílé hoře 24. K nejvážnějším povstáním patřil odboj vedený Janem Sladkým Kozinou. Kde probíhal? a) ve východních Čechách b) na Chodsku c) ve Slezsku d) na Moravě 25. J. A. Komenský se narodil a) v Husinci b) v Přerově c) ve Fulneku d) v Nivnici u Uherského Brodu

105 26. Vedle pedagogických spisů napsal Komenský i řadu děl, ve kterých chtěl shrnout všechno vědění v jednotnou soustavu. Jde o spisy a) biblické b) pansofické c) církevní d) didaktické 27. Komenský po celý svůj život usiloval o smírné řešení všech rozporů mezi národy. Cestou k tomuto ideálu je podle něj vyšší vzdělání a mravní úroveň lidí. S těmito názory nás seznamuje v díle a) Informatorium školy mateřské b) Hlubina bezpečnosti c) Cesta světla d) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 28. Kdo byl Maxmilián II.? a) zimní král b) autor Majestátu c) syn Ferdinanda I. Habsburského d) otec Ferdinanda I. 29. Za vlády Maxmiliána II. vyústila snaha nekatolíků o zrovnoprávnění s katolíky v a) Liběnský mír b) Českou konfesi c) Rudolfův majestát d) personální unii 30. K druhé pražské defenestraci jako počátku českého stavovského povstání došlo za vlády a) Matyáše b) Ferdinanda II. c) Maxmiliána II. d) Rudolfa II.

106 31. Posledním českým korunovaným králem byl Habsburk
a) Leopold II. b) Josef II. c) Ferdinand V. d) Maxmilián II. 32. Kdo byl Friedrich Falcký? a) syn Ferdinanda I. Habsburského b) český král zvolený v roce 1619 c) syn Matyáše d) španělský Habsburk 33. Rudolf II. podporoval na svém dvoře rozvoj vědy zabývající se např. přeměnou prvků, snahou o získání elixíru mládí nebo hledáním kamene mudrců. Jak se tato věda nazývala? a) astrologie b) chemie c) alchymie d) mineralogie 34. Kdo byl císař Matyáš? a) strýc Rudolfa II. b) vnuk Rudolfa II. c) syn Rudolfa II. d) bratr Rudolfa II. 35. Prvním Habsburkem na českém trůnu byl a) Ferdinand II. b) Rudolf II. c) Ferdinand I. d) Maxmilián II.

107 36. V kterém roce proběhla bitva na Bílé hoře?
c) d) 1640 37. V kterém roce proběhla poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí? a) b) 1621 c) d) 1648 38. Kdo byli Slavata a Martinec? a) renesanční sochaři b) humanističtí umělci c) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu d) představitelé protestantů 39. Jak se nazývala nová "ústava" feudálního státu, vydaná v roce 1627? a) Zlatá bula sicilská b) Svatováclavská smlouva c) Dekret Kutnohorský d) Obnovené zřízení zemské 40. Mezi pobělohorské emigranty patří významný malíř a grafik. Jmenoval se a) Václav Hollar b) Karel Škréta c) Vítězslav Nezval d) Jan Kupecký

108 41. V jakém příbuzenském vztahu byl český šlechtic, diplomat a politik Vilém z Rožmberka s Petrem Vokem z Rožmberka? a) synovec a strýc b) v žádném c) otec a syn d) bratři 42. Kdo byl Ferdinand II. Habsburský? a) český král zvolený v roce 1619 b) autor České gramatiky c) velitel vojsk českých stavů na Bílé hoře d) následník Matyáše 43. V kterém roce byl uzavřen Vestfálský mír, kterým skončila třicetiletá válka? a) b) 1638 c) d) 1640 44. Kdy zemřel Jan Amos Komenský? a) b) 1670 c) d) 1660 45. Jak se jmenoval český šlechtic, největší vojevůdce 17. století, zavražděný v Chebu? a) Jan Jiskra z Brandýsa b) Albrecht z Valdštejna c) Jan Roháč z Dubé d) Jan Žižka

109 46. Jak se jmenoval císař, který nařídil popravu českých pánů v roce 1621?
a) Josef I. b) Ferdinand II. c) Ferdinand I. d) Ladislav Pohrobek 47. Kolik českých pánů bylo 21. června popraveno na Staroměstském náměstí v Praze? a) 21 b) 27 c) 7 d) 17 48. Od r učil J. A. Komenský na škole v Přerově. Byla to škola a) dívčí b) jednoty bratrské c) katolická d) šlechtická 49. K nejznámějším stavbám renesance u nás patří Letohrádek královny Anny v zahradě Hradu. Jak se tento hrad nazývá? a) Letní letohrádek b) Annin hrad c) Belvedér d) Karlštejn 50. V 16. st. vstupuje do dějin nová mince, ražená hrabaty rodu Šliků od r v Jáchymově. Jak se jmenovala? a) groš b) denár c) stříbrný d) tolar

110 51. Albrechta Habsburského přijali na českém trůně katolíci
51. Albrechta Habsburského přijali na českém trůně katolíci. V jejich čele stál a) Jan Roháč b) Oldřich z Rožmberka c) Ptáček z Pirknštejna d) Matyáš Korvín 52. První selské povstání zapříčinilo vydání tzv. robotního patentu r Krutě se při jeho potlačování proslavil generál a) Vilém Harant b) Ptáček z Pirknštejna c) Albrecht z Valdštejna d) Laudon 53. Který panovník uvedl v roce 1556 do Prahy jezuitský řád? a) Karel IV. b) Ferdinand I. Habsburský c) Josef II. d) Rudolf II. 54. Obnovené zřízení zemské potvrzovalo mimo jiné dědičný titul krále českého pro Habsburky, povolovalo pouze katolictví, degradovalo český sněm. Bylo vydáno roku a) b) 1630 c) d) 1628 55. Jan Amos Komenský žil v letech a) b) c) d)

111 56. J. A. Komenský musel odejít z vlasti pro své náboženské vyznání roku
a) b) 1627 c) d) 1648 57. V Lešnu Komenskému shořelo čtyřicetileté dílo. O jaké dílo jde? a) Informatorium školy mateřské b) Didaktika magna c) Orbis pictus d) Poklad jazyka českého 58. V čele stavovských vojsk v době stavovského povstání ( ) stál a) Jindřich Matyáš Thurn b) Friedrich Falcký c) Albrecht z Valdštejna d ) Maxmilián II. 59. Sousoší Dne a Noci stojí v pražské zámecké zahradě. Představuje barokní směr, který se snaží zachycením pohybu dosáhnout citového účinku. Kdo je autorem? a) Josef Zítek b) Josef Schulz c) Josef Václav Myslbek d) Matyáš Bernard Braun 60. V kterém roce se uskutečnila II. pražská defenestrace? a) b) 1620 c) d) 1630

112 61. Ve kterém roce se narodil J. A. Komenský?
a) b) 1592 c) d) 1568 62. Kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské? a) b) 1628 c) d) 1629 63. Kdo je autorem Kroniky české z roku 1541? Poutavě líčí české dějiny od předpokládaného příchodu Čechů až do roku 1527. a) Viktorin Kornel ze Všehrd b) Václav Hájek z Libočan c) Daniel Adam z Veleslavína d) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic 64. V letech byl českým králem a) Ladislav Pohrobek b) Jiří z Poděbrad c) Albrecht Habsburský d) Vladislav Jagellonský 65. Císař Rudolf II. panoval v letech a) b) c) d)

113 66. V kterém roce bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?
a) b) 1615 c) d) 1648 67. Jan Sladký Kozina byl vůdcem povstání Chodů v letech Co měli Chodové ve znaku? a) kráčející nohy b) psí hlavu c) vlčí hlavu d) lví hlavu


Stáhnout ppt "1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu"

Podobné prezentace


Reklamy Google