Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ncurses – úvod • ncurses je knihovna, která umožňuje barevný výstup na terminál, tvoří takovou nádstavbu klasického terminálu. Pomocí ncurses si můžeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ncurses – úvod • ncurses je knihovna, která umožňuje barevný výstup na terminál, tvoří takovou nádstavbu klasického terminálu. Pomocí ncurses si můžeme."— Transkript prezentace:

1 ncurses – úvod • ncurses je knihovna, která umožňuje barevný výstup na terminál, tvoří takovou nádstavbu klasického terminálu. Pomocí ncurses si můžeme nadefinovat barvy, které budeme používat, styl písma (tučné, kurzíva, podtržené a jejich kombinace) a pozadí. Abychom uplatnily styl písma, musí terminál běžet v grafickém režimu (v okně nebo přes framebuffer). ncurses dále umožňuje vytvožit více podoken, zjistit velikost terminálu a hlavně echovat výstup z klávesnice (nečeká na ukončení řádku '\n' – enter). • Abychom úspěšně zkompilovali aplikaci pod ncurses, potřebujeme její hlavičkové soubory a knihovny, nám bude stačit #include poznámka: ncurses je náhrada za curses, v dokumentaci je všude curses.h, takže ho budeme používat i my, v linuxu je ncurses.h jen symbolický odkaz na curses.h, takže je jedno co si zvolíme. Při linkování aplikace potřebujeme knihovnu ncurses. • Příklad kompilace aplikace 'test' v linuxu (výsledný soubor je spustitelný): gcc -lncurses test.c -o test

2 ncurses – vzorová aplikace • V manuálových stránkách ncurses najdeme tuto vzorovou aplikaci a my si krok za krokem popíšeme co dělá. #include /* hlavičkový soubor pro ncurses */ #include /* ncurses aplikace potřebuje signály */ /* tato funkce bude zavolána při ukončení aplikace */ static void finish(int sig) { endwin(); /* tady vlož non-curses ukončovací kód */ exit(0); } /* konec funkce finish() */ int main(int argc, char *argv[]) { int num = 0; /* tady nainicializuj tvoje non-curses data a struktury */ signal(SIGINT, finish); /* signal handler pro ukončení apl. */ initscr(); /* inicializuj knihovnu (n)curses */ keypad(stdscr, TRUE); /* povol mapování kláves */ nonl(); /* nedělej z '\n' -> '\r\n' */ cbreak(); /* nečekej na konec řádku při vstupu z klávesnice */ echo(); /* barevný výstup (echo input in color) */

3 ncurses – vzorová aplikace • /* funkce has_colors() zjistí, zda je terminál barevný */ if (has_colors()) { /* terminál je barevný a funkce start_color() řekne curses * aby používal barvy. */ start_color(); /* Jednoduché přenastavení barev, barva číslo 0 nemůže být * přenastavena. Při volání funkce init_pair zadáváme první * index barvy, barvu textu a barvu pozadí jako poslední */ init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK); init_pair(2, COLOR_GREEN, COLOR_BLACK); init_pair(3, COLOR_YELLOW, COLOR_BLACK); init_pair(4, COLOR_BLUE, COLOR_BLACK); init_pair(5, COLOR_CYAN, COLOR_BLACK); init_pair(6, COLOR_MAGENTA, COLOR_BLACK); init_pair(7, COLOR_WHITE, COLOR_BLACK); } /* hlavní cyklus programu */ for (;;) { int c = getch(); /* zachytává jednotlivé znaky při psaní */ attrset(COLOR_PAIR(num % 8)); /* přenastaví barvu */ num++; /* toto do své aplikace nedávejte, jen to přičítá */ } /* barvy */ finish(0); /* na tento řádek se aplikace nikdy nedostane */ } /* konec funkce main() */

4 ncurses – vzorová aplikace Takto vypadá vzorová apolikace po nalinkování, můžeme si všimnout, že každé písmeno má jinou barvu, to způsopbuje právě to n++ a volání funkce attrset().

5 ncurses – vlastní typy • Ještě než probereme funkce je třeba si ujasnit definice a typy použité v knihovně ncurses: • typedef unsigned char bool; – ncurses definuje bool jako char! (hodnoty TRUE a FALSE). • typedef unsigned long chtype; - jeden znak včetně attributy • typedef struct screen SCREEN; • typedef struct _win_st WINDOW; /*...must be at least as wide as chtype */ • typedef chtype attr_t; • #define ERR (-1) - funkce proběhla s chybou (-1). • #define OK (0) - funkce proběhla v pořádku. • V dokumentaci a hlavičkovém souboru jsem se dočetl, že některé funkce nemusí vrátit OK jako indikaci, že proběhli úspěšně, měli bychom testovat pouze, jestli proběhli neúspěšně (ERR) => Pokud se návratová hodnota funkce nerovná ERR, funkce proběhla úspěšně.

6 ncurses – inicializace a deinicializace • inicializace a deinicializace: • WINDOW* initscr(void); První funkce, která musí být zavolána, nastaví vše potřebné, zjistí charakteristiku terminálu a alokuje prostor pro první okno (stdscr). Tato funkce smí být zavolána pouze jednou a jako první. • int endwin(void); Funkce, která se postará o vyčištění ncurses z paměti a posune kurzor do spodního levého rohu. Tato funkce by měla být zavolána jako poslední funkce z knihovny ncurses. • SCREEN* newterm(const char *type, FILE *ofp, FILE *ifp); Aplikace, která potřebuje více než jeden terminál by měla zavolat tuto funkci pro vytvoření dalšího, takto vytvořený terminál může být odstraňen funkcí delscreen(). Parametr ofp je výstup a parametr ifp je vstup. Type je typ, v případě že je NULL, bude použita systémová proměnná $TERM. • SCREEN* set_term(SCREEN *to); Nastaví aktuální terminál na to a vrátí předchozí. • void delscreen(SCREEN *sp); Zničí terminál sp vytvořený funkcí newterm().

7 ncurses – okna (WINDOW*) • Okno je pole, které má 2 dimenze znaků, reprezentující celou nebo část CRT obrazu. Výstup a vstup znaků by měl být směřován do specifického okna. • Defaulní okno je stdwin, které reprezenjute plnou velikost terminálu x, y. Ale funkcí newwin() můžeme vytvořit například určitý výřez okna, viz obrázek. • Vytvoření okna: • WINDOW *newwin(int nlines, int ncols, int y0, int x0); WINDOW *subwin(WINDOW *parent, int nl, int nc, int y0, int x0); • LINES a COLUMNS jsou globální proměnné!

8 ncurses – okna (WINDOW*) • Zníčení okna: int delwin(WINDOW *win); • Výška a šířka okna: Velikost terminálu je dána proměnou COLUMNS a LINES. Jsou to globální proměnné nastavené při initsrc(). Co když se ale velikost změní...? Změnit velikost může například uživatel když roztáhne okno terminálu. #define getmaxx(win)((win)?((win)->_maxx + 1):ERR) #define getmaxy(win)((win)?((win)->_maxy + 1):ERR) #define getmaxyx(win,y,x)(y = getmaxy(win), x = getmaxx(win)) struktura WINDOW sama uchováná svoje rozměry a tyto makra slouží jenom pro jejich extrakci. • Obnovení obsahu okna (aktualizace): int wrefresh(WINDOW *win); #define refresh() wrefresh(stdscr) Funkce wrefresh() obnoví obsah okna win, makro refresh() obnoví obsah okna stdscr. Můžeme si všimnout, že u všech funkcí, které mají prefix w je první parametr WINDOW*. • Vyčištění obsahu okna: int wclear(WINDOW *win); #define clear() wclear(stdscr)

9 ncurses – okna (WINDOW*) • Změnění velikosti okna: • int wresize(WINDOW *win, int y, int x); Změní velikost okna win na x, y. Funkce vrátí ERR při neúspěchu, jinak OK. • Posun okna: • int mvwin(WINDOW *win, int y, int x); Posune okno win na pozici x, y. Funkce vrátí ERR při neúspěchu, jinak OK.

10 ncurses – kurzor • Kurzor nám ukazuje, kam je směřován vstup, a proto je jeho pozice velmi důležitá. • Pro změnu kurzoru je funkce wmove() a makro move(), ale máme tu i kombinované funkce, které udělají víc věcí současně (jednoduchost a rychlost). Funkce, které změní pozici kurzoru mají prefix mv a funkce které změní pozici kurzoru do okna mají prefix mvw. Malý příklad pro funkci wgetch(): int mvgetch(int y, int x); int mvwgetch(WINDOW *win, int y, int x); • Změna pozice kurzoru: int wmove(WINDOW *win, int y, int x); #define move(x, y) wmove(stdscr, y, x) Opět se jedná o dvojici funkcí, pozor u všech funkcí začíná první parametr y a pak x, je to tak trochu nezvyk, ale knihovna ncurses je taková.

11 ncurses – vstup • Funkce pro nastavení vstupu: • int cbreak(void); Tato funkce ohlásí terminálu, že chceme zachytit každý znak (nečekat na '\n' – konec řádku). • int keypad(WINDOW *window, bool value); Tuto funkci zavoláme, když chceme zachytit speciální klávesy, jako jsou např. Backspace, Delete, … (jestli jsme vytvořili pouze jedno okno funkcí initsrc(), voláme tuto funkci takto: keypad(stdscr, TRUE); ) • int echo(void); Touto funkcí zapneme echování vstupu z klávesnice (každá klávesa, která bude poslána na vstup bude vypsána na obrazovku) • int noecho(void); Touto funkcí vypneme echování vstupu z klávesnice, stisknuté klávesy se nebudou vypisovat. • int nodelay(WINDOW *win, bool value); Tato funkce vypne (nebo zapne) zpoždění kláves po první stisknuté klávese. To je dobré například pro ňákou hru(?).

12 ncurses – vstup • Funkce pro zachycení vstupu: • int wgetch(WINDOW *win) • int mvwgetch(WINDOW *win, int y, int x); • #define getch() wgetch(stdscr) • #define mvgetch(y, x) mvwgetch(stdscr, y, x) všechny tyto funkce a makra zachytí jeden znak ze vstupu. V případě, že jsme nastavili funkcí nodelay() na TRUE, funkce vrátí hodnotu ERR, v případě, že nebyla stisknuta žádná klávesa. Funkce getch čeká pouze, když je nastaveno: nodelay(win, FALSE); • int scanw(const char *fmt,...); • int wscanw(WINDOW *win, const char *fmt,...); • int mvscanw(int y, int x, const char *fmt,...); • int mvwscanw(WINDOW *win, int y, int x, const char *fmt,...); Zachycení formátovaného vstupu (jako scanf)

13 ncurses – vstup • Funkce pro zachycení vstupu (pokr.): int wgetstr(WINDOW *win, char *str); int wgetnstr(WINDOW *win, char *str, int len); int mvwgetnstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str, int len); int mvwgetstr(WINDOW *win, int y, int x, char *str); #define getstr(str) wgetstr(stdscr, str) #define mvwgetnstr(win,y,x,str,n) (wmove(win,y,x) == ERR ? ERR : wgetnstr(win,str,n)) #define mvwgetstr(win,y,x,str) (wmove(win,y,x) == ERR ? ERR : wgetstr(win,str)) Funkce a makra, které čtou řetězec ukončený '\n' • Tady je seznam některých kódů kláves (Kompletní seznam je v man stránkách funkce getch()): key code popis KEY_DOWN The four arrow keys... KEY_UP KEY_LEFT KEY_RIGHT KEY_HOME Home key KEY_BACKSPACE Backspace KEY_F(n) Function keys, for 0 = 63 KEY_DC Delete character KEY_IC Insert char or enter insert mode KEY_ENTER Enter or send

14 ncurses – výstup • výstup je vždy tam, kde se nachází kurzor. • pro výstup máme i funkce s prefixem mv a mvw. • pro aktualizaci (obnovení) je třeba volat funkci refresh() nebo wrefresh(). • Výstup po jendom znaku: • int addch(const chtype ch); • int waddch(WINDOW *win, const chtype ch); • int mvaddch(int y, int x, const chtype ch); • int mvwaddch(WINDOW *win, int y, int x, const chtype ch) • int echochar(const chtype ch); • int wechochar(WINDOW *win, const chtype ch); • Máme tu šestici funkcí, které vypíší jeden znak do okna win (nebo do stdscr), rozdíl je v tom, že funkce echochar() a wechochar() zavolají wrefresh() pro aktualizaci výstupu. • Výstup řetězce: • int addstr(const char *str) • int waddstr(WINDOW *win, const char *str) • int mvaddstr(int y, int x, const char *str); • int mvwaddstr(WINDOW *win, int y, int x, const char *str); • int addnstr(const char *str, int len); • int waddnstr(WINDOW *win, const char *str, int len); • int mvaddnstr(int y, int x, const char *str, int len); • int mvwaddnstr(WINDOW * win, int y, int x, const char * str, int len );

15 ncurses – výstup • Výstup formátovaného textu: • int printw(const char *fmt...); • int wprintw(WINDOW *win, const char *fmt,...); • int mvprintw(int y, int x, const char *fmt,...); • int mvwprintw(WINDOW *win, int y, int x, const char *fmt,...); • Poznámka: Pokud chceme aktualizovat výstup, je nutné zavolat funkci wrefresh() nebo refresh(). Pokud chcete opravdu pokročilou aktualizaci, mrkněte na funkce: int wnoutrefresh(WINDOW *win); int doupdate(void); int redrawwin(WINDOW *win); int wredrawln(WINDOW *win, int beg_line, int num_lines); Smysl těchto funkcí spočívá v tom, že okna si uchovávají dvojí obsah (takový textový double-buffer), jeden obsah je roven tomu, co je na obrazovce, a druhý tomu, co by tam mělo být. Funkcí doupdate() se překreslí jen to, co se opravdu změnilo.

16 ncurses – grafický výstup • NCurses nabízí víc než jen výstup znaků a řetězců. Umožňuje do okna přímo kreslit. V následující části si popíšeme jak vykreslit horizontální nebo vertikální čáru, okraj nebo rámeček a kopírování obsahu z jednoho okna do druhého. • Kreslení horizontální čáry: • int hline(chtype ch, int length); • int whline(WINDOW *win, chtype ch, int length); • int mvhline(int y, int x, chtype ch, int length); • int mvwhline(WINDOW *win, int y, int x, chtype ch, int length); Tyto funkce nakreslí horizontální čáru typu ch o velikosti length. • Kreslení vertikální čáry: • int vline(chtype ch, int length); • int wvline(WINDOW *win, chtype ch, int length); • int mvvline(int y, int x, chtype ch, int length); • int mvwvline(WINDOW *win, int y, int x, chtype ch, int length); Tyto funkce nakreslí vertikální čáru typu ch o velikosti length.

17 ncurses – grafický výstup • Kreslení okraje (border): • int border(chtype ls, chtype rs, chtype ts, chtype bs, chtype tl, chtype tr, chtype bl, chtype br); • int wborder(WINDOW *win, chtype ls, chtype rs, chtype ts, chtype bs, chtype tl, chtype tr, chtype bl, chtype br); Tyto funkce nakreslí okraj (border) okolo okna win. Dalo by se říct že okraj je nakreslen v okně. • Kreslení rámečku (box): • int box(WINDOW *win, chtype ls, chtype rs, chtype ts, chtype bs, chtype tl, chtype tr, chtype bl, chtype br); Funkce nakreslí rámeček (box) v okně win na pozici x, y. • Umístění atribut pro funkce border(), vborder() a box(): ls – levá strana, rs – pravá strana, ts – vrchní strana, bs – spodní strana, tl – roh vlevo-nahoře, tr – roh vpravo nahoře, bl – roh vlevo-dole a br – roh vpravo-dole.

18 ncurses – grafický výstup • Kopírování obsahu z jednoho okna do druhého: int overlay(const WINDOW *srcwin, WINDOW *dstwin); • int overwrite(const WINDOW *srcwin, WINDOW *dstwin); Obě 2 funkce zkopírují obsah srcwin do dstwin. Okna nemusí mít stejné rozměry. Rozdíl je v tom, že funkce overlay() nepřepisuje prázdné znaky (blank characters) a funkce overwrite() ano. • int copywin(const WINDOW *srcwin, WINDOW *dstwin, int sminrow, int smincol, int dminrow, int dmincol, int dmaxrow, int dmaxcol, int overlay); Tato funkce zkopíruje jen určitou část okna srcwin na určitou pozici okna dstwin. Parametr overlay určuje, zda kopírovat i prázdné znaky (blank characters). • U NCurses si musíme opět zvyknout, že první parametr u kopírování je zdroj (source) a druhý je cíl (destination)!!!

19 ncurses – atributy (attributes) • Atributy: • Když se znaky vykreslí na obrazovku, můžeme vidět některé z efektů jako barva písma, barva pozadí, styl písma, blikání, atd..., souhrn těchto efektů nazýváme právě atributy.Každý bit atributy koresponduje jako jeden grafický efekt. • Máme dva způsoby použití atribut, jeden způsob je volání funkcí jako např waddch(win, ch), kde znak ch je včetně atribut, druhý způsor umožňuje nastavit předvolené globální atributy do okna. • Než se pustíme k popisu funkcí, popíšeme si předdefinované atributy: A_NORMALNormání display (bez zvíraznění). A_STANDOUTNejlepší zvýrazňvací mód terminálu. A_UNDERLINEPodtržení. A_REVERSEPřevrátit A_BLINKBlikání. A_DIMPoloviční světlost. A_BOLDExtra světlost nebo tučné. A_PROTECTProtected mode. A_INVISNeviditelný nebo blikací mód. A_ALTCHARSETAlternativní character set. A_CHARTEXTBitová maska k extrakci znaku. COLOR_PAIR(n)Color-pair číslo n.

20 ncurses – atributy (attributes) • Funkce pro změnu atribut: • int attroff(int attrs); • int wattroff(WINDOW *win, int attrs); Funkce které odeberou globální atributy attrs z okna win (nebo stdscr ). • int attron(int attrs); • int wattron(WINDOW *win, int attrs); Funkce které přidají globální atributy attrs do okna win (nebo stdscr ). • int attrset(int attrs); • int wattrset(WINDOW *win, int attrs); Funkce které nastaví globální atributy attrs okna win (nebo stdscr ).

21 ncurses – atributy (attributes)

22 • Barevné funkce: • bool has_colors(void); Zeptá se terminálu, jestli je barevný...? Funkce vrací nenulovou hodnotu, jestli ano. • int start_color(void); Oznámí používání barev. Tato funkce sama o sobě inicializuje barvy COLOR_xxx. • bool can_change_color(void); Zeptá se terminálu, zda můžem změnit základní barvy? Vrací nenulovou hodnotu, jestli ano. • int init_pair(short pair, short f, short b); Nastavý barevný pár pair na barvu popředí f a pozadí b. • int init_color(short color, short r, short g, short b); Nastaví barevné složky r, g, b barvy color. • int color_content(short color, short *r, short *g, short *b); Vrátí barevné složky barvy color. • int pair_content(short pair, short *f, short *b); Vrátí popředí ( f ) a pozadí ( b ) barevného páru pair.

23 ncurses – atributy (attributes) • Jak na to...? Ukázali jsme si funkce a typy pro změnu barev a atribut, ale jak docílit, že se znak zobrazí tak jak chceme...? Jednoduše, při zadávání textu nebo znaku můžeme ORovat styly a barvy, malý příklad: addch(win, 'X' | A_UNDERLINE | COLOR_PAIR(3)); • NCurses nabízí funkce, které umožňují psát text (řetězec) v atributách: • int addchstr(const chtype *chstr); • int waddchstr(WINDOW *win, const chtype *chstr); • int mvaddchstr(int y, int x, const chtype *chstr); • int mvwaddchstr(WINDOW *win, int y, int x, const chtype *chstr); Funkce, které vypíší řetězec chstr typu chtype* ukončený (chtype)0 do okna win (nebo stdscr ). • int addchnstr(const chtype *chstr, int n); • int waddchnstr(WINDOW *win, const chtype *chstr, int n); • int mvaddchnstr(int y, int x, const chtype *chstr, int n); • int mvwaddchnstr(WINDOW *win, int y, int x, const chtype *chstr, int n); • Funkce, které vypíší n znaků řetězce chstr typu chtype* do okna win (nebo stdscr ).

24 ncurses – tabulka grafických znaků • Knihovna NCurses definuje některé grafické znaky: Už jsme se setkali s funkcí box(), border() nebo hline(), když chceme nakreslit například rámeček nebo čáru. Abychom to měli co nejsnadnější, tak nám knihovna NCurses nabízí předdefinované konstanty různých grafických symbolů (čáry a různé ASCII znaky) • ACS_BLOCK solid square block • ACS_BOARD board of squares • ACS_BTEE bottom tee • ACS_BULLET bullet • ACS_CKBOARD checker board (stipple) • ACS_DARROW arrow pointing down • ACS_DEGREE degree symbol • ACS_DIAMOND diamond • ACS_GEQUAL greater-than-or-equal-to • ACS_HLINE horizontal line • ACS_LANTERN lantern symbol • ACS_LARROW arrow pointing left • ACS_LEQUAL less-than-or-equal-to • ACS_LLCORNER lower left-hand corner • ACS_LRCORNER lower right-hand corner • ACS_LTEE left tee

25 ncurses – tabulka grafických znaků • Knihovna NCurses definuje některé grafické znaky: Už jsme se setkali s funkcí box(), border() nebo hline(), když chceme nakreslit například rámeček nebo čáru. Abychom to měli co nejsnadnější, tak nám knihovna NCurses nabízí předdefinované konstanty různých grafických symbolů (čáry a různé ASCII znaky) • ACS_NEQUAL not-equal • ACS_PI greek pi • ACS_PLMINUS plus/minus • ACS_PLUS plus • ACS_RARROW arrow pointing right • ACS_RTEE right tee • ACS_S1 scan line 1 • ACS_S3 scan line 3 • ACS_S7 scan line 7 • ACS_S9 scan line 9 • ACS_STERLING pound-sterling symbol • ACS_TTEE top tee • ACS_UARROW arrow pointing up • ACS_ULCORNER upper left-hand corner • ACS_URCORNER upper right-hand corner • ACS_VLINE vertical line

26 ncurses – příklad 1 • Pojďme si shrnout vše co jsme se naučili do krátkých příkladů, zavádějící a ukončovací kód programu vynechávám, zůstávají akorát vnitřekí: /* nakresli rámeček v hlavním okně / wattrset(stdscr, COLOR_PAIR(2)); wborder(stdscr, ACS_VLINE, ACS_VLINE, ACS_HLINE, ACS_HLINE, ACS_ULCORNER, ACS_URCORNER, ACS_LLCORNER, ACS_LRCORNER); /* vytvoř podokno okna stdwin (pozice 1, 1) */ WINDOW *win = subwin(stdscr, getmaxy(stdscr)-2, getmaxx(stdscr)-2, 1, 1); /* nastav atributu nově vytvořeného okna na barevný pár 0 */ wattrset(win, COLOR_PAIR(0)); wprintw(win, "maxx=%d\n", getmaxx(stdscr)); /* něco */ wprintw(win, "maxy=%d\n", getmaxy(stdscr)); /* vypiš */ wprintw(win, "COLORS=%d\n", COLORS); wprintw(win, "COLOR_PAIRS=%d\n", COLOR_PAIRS); /* všimněme si že se kurzor neposune při volání whline() */ whline(win, ACS_HLINE | COLOR_PAIR(3), getmaxx(win)); wrefresh(stdscr); /* aktualizuj hlavní okno */ wrefresh(win); /* aktualizuj podokno win */

27 ncurses – příklad 1 (výsledek)

28 ncurses – příklad 2 • chtype chstr[] = { 'J' | A_NORMAL | COLOR_PAIR(1), 'E' | A_STANDOUT, 'D' | A_UNDERLINE, 'N' | A_REVERSE, 'O' | A_BLINK, 'D' | A_DIM, 'U' | A_BOLD, 'C' | A_PROTECT, 'H' | A_INVIS, 'Y', ' ', 'T', 'e', 'x', 't', ' ', ACS_PI, 0 }; /* vykresli řetězec typu chtype* */ addchstr(chstr); /* aktualizuj screen */ refresh();

29 ncurses – příklad 2 (výsledek)

30 ncurses – vychytávka pro X Window System • Protože terminál může běžet v okně a uživatel ho může kdykoliv roztáhnout nebo smrštit, je nutné aplikaci umožnit zachytávat událostí o změně velikosti terminálu. Jde o signál SIGWINCH. Jediné co je třeba je nastavit handler a to je vše. • Příklad: #include void* resizeHandler(int sig); int main(int argc, char *argv[]) {... signal(SIGWINCH, resizeHandler);... } void* resizeHandler(int sig) { int nh, nw; getmaxyx(stdscr, nh, nw); /* get the new screen size */... }

31 ncurses – ukázky aplikací běžící pod ncurses (alsamixer)

32 ncurses – ukázky aplikací běžící pod ncurses (mc)

33 ncurses – hořící terminál (aafire, využití knihovny aalib)

34 ncurses – závěr • ncurses toho umí daleko víc, ale to by se sem asi všechno nevešlo. Krátký souhrn toho, co zde chybí: • Tvorba gui (menu, panels, forms,...) #include #include #include • Obsluha myši (je řešena pomocí zvláštní pseudoklávesy, která se získá funkcí getch() ; ) • Nejsou zde popsány úplně všechny funkce, které umožňuje knihovna ncurses. • Vypracoval: Petr Kobalíček (e666e@users.sf.net) 14.3.2005 Zlín


Stáhnout ppt "Ncurses – úvod • ncurses je knihovna, která umožňuje barevný výstup na terminál, tvoří takovou nádstavbu klasického terminálu. Pomocí ncurses si můžeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google