Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček"— Transkript prezentace:

1 7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček
2011/2012

2 Románská kultura V západní Evropě: 9.- 12. století
vznikla v Itálii a odtud se šířila po Evropě u nás se rozšířila v 11. století Evropa v roce 1000 Itálie

3 Časová osa

4 Architektura: stavby církevní i světské stavebním materiálem byl kámen
rotundy - malé kruhové kostelíky: Znojmo Pražský hrad Vyšehrad,… baziliky – kostely: silné kamenné zdi klenby půlkruhové oblouky podpěrné sloupy fresky malá i dvojitá okna bazilika rotunda

5 Znaky architektury sdružená okna úzká okna

6

7 Rotundy Rotunda sv. Jiří na hoře Říp Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
Ukázka románských rotund v Čechách: 1 - Praha, rotunda sv. Kříže 2 - Holubice 3 - kostel sv. Jiří na Řípu Rotunda sv. Longina v Praze Rotunda sv. Petra a Pavla – Starý Plzenec

8 Baziliky Části románské baziliky: 1 - příčný řez bazilikou a půdorysné schema vázaného klenebního systému (délce jednoho klenebního pole hlavní lodi odpovídají dvě pole bočních lodí o poloviční šířce) 2 - upravený podélný řez bazilikou s příčnou lodí a kryptou a - hlavní (střední) loď b - bazilikální okna c - boční loď d - dvojice západních věží e - podvěží f - mezilodní arkády na pilířích g - trámový strop h - příčná loď (transept) i - chór nad kryptou j - krypta k - apsida

9 Bazilika sv. Petra - Vatikán
Baziliky Bazilika v Kladrubech Bazilika sv. Prokopa - Třebíč Frýdek - Místek Bazilika sv. Petra - Vatikán Bazilika ve Velehradě

10 Literatura: nejstarší knihy byly psány latinsky
psalo se brkem na pergamen knihy opisovali mniši náboženské knihy, legendy a kroniky

11 legendy o prvních světcích:
sv. Václav sv. Ludmila sv. Vojtěch jména autorů neznáme sv. Václav sv. Ludmila sv. Vojtěch

12 Legenda o sv. Václavovi - ukázka
První staroslověnská legenda o sv. Václavu Překlad ze staroslověnštiny Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli. Neboť lidé budou k sobě nemilosrdní, ale Bůh odplatí jim podle skutků jejich. Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu dali mu jméno Václav. Když povyrostl a bylo třeba mu udělit postřižiny, otec jeho Vratislav pozval k nim jednoho biskupa s jeho notářem i s jeho duchovenstvem. V chrámě svaté Marie byla proň odzpívána mše, a potom biskup vzal hocha a postavil jej na rohu stupně před oltářem a požehnal jej slovy: "Pane Ježíši Kriste, požehnej tohoto hocha, jakos požehnal všechny své spravedlivé." A tak s požehnáním byl postřižen. Proto se domníváme, že hoch požehnáním tohoto biskupa a jeho zbožnými modlitbami počal růst chráněn milostí boží. Jeho bába Ludmila dala jej vyučit v knihách slovanských pod vedením kněze, a on si dobře osvojil jejich smysl. Vratislav pak jej poslal do Budče, tam se hoch počal učit knihám latinským a osvojil si je dobře.

13 PROLOŽNÍ LEGENDA O SV. LUDMILE
V týž den (16. září) svaté Ludmily mučednice, báby sv. Václava Blahoslavená Lidmila byla ze země Srbské, knížete srbského dcera. Byla provdána za českého knížete, jménem Bořivoje. Nebyli tehdy ještě všichni pokřtěni; když pak byli spolu, osvítily se jim oči srdce [jejich], a byli pokřtěni ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. I vystavěli chrámy a shromáždili kněze. A zplodili tři syny a dceru. Bořivoj pak, maje šestatřicet let, z života tohoto odešel. Blahoslavená pak Lidmila všecku péči měla k Bohu a rozdala všecko své jmění na almužnu chudým. Syn pak její Vratislav přejal stolec otcovský, a ten, vládnuv třiatřicet let, skonal v Pánu,2 i přejal vládu Václav, vnuk Lidmilin. Tehdy začala pomýšleti máti Václavova velmi [zle] proti tchyni své a všelijak hledala zahubiti jí. Vědouc to Lidmila, odešla na jiný hrad, nazvaný Tetín. Snacha pak její se uradila se dvěma bojary a poslala je na Tetín, aby zahubili tchyni její Ludmilu. Přišedše pak vrahové ti, shromáždili množství zlosynů sobě podobných. Když pak byl večer, obstoupili dvůr se zbraněmi a rozbili dveře a vešli do domu. Chopivše pak Lidmilu, vhodili provaz na hrdlo její a udusili ji. A tak vzala konec života v den sobotní, v první hodinu noční, živši let šedesát a jedno [léto], Bohu se zalíbivši a korunu mučednickou přijavši.3 Neboť Bůh ukázal skrze ni znamení a divy na místě, kdež byla pohřbena; nebyla totiž [pochována] v kostele, ale pode zdí hradní, kdež se po všecky noci zjevovaly svíce hořící. I nějaký slepec prozřel, dotknuv se prsti, kdež Lidmila ležela. A od té doby se děly mnohé zázraky, o nichž slyše vnuk její Václav, pospíšiv si přenesl bábu svou do slavného města Prahy a položil ostatky její v kostele svatého Jiří, kdež i nyní mnohá znamení a zázraky se dějí.

14 Kosmova kronika (Kronika bohemorum):
prameny: co slyšeli starci v mládí od svých starců co starci sami zažili co zažil Kosmas kronika je psána do roku 1125 Kosmas byl děkanem pražské kapituly kronika je psána latinsky slouží jako základ dalším kronikám Kosmova kronika

15 Zápis: Románská kultura V západní Evropě: 9.- 12. století
vznikla v Itálii a odtud se šířila po Evropě u nás se rozšířila v 11. století Architektura: stavby církevní i světské stavebním materiálem byl kámen rotundy - malé kruhové kostelíky: Znojmo Pražský hrad Vyšehrad,… baziliky – kostely: silné kamenné zdi klenby půlkruhové oblouky podpěrné sloupy fresky malá i dvojitá okna Literatura: nejstarší knihy byly psány latinsky psalo se brkem na pergamen knihy opisovali mniši náboženské knihy, legendy a kroniky

16 legendy o prvních světcích:
sv. Václav sv. Ludmila sv. Vojtěch jména autorů neznáme Kosmova kronika (Kronika bohemorum): prameny: co slyšeli starci v mládí od svých starců co starci sami zažili co zažil Kosmas kronika je psána do roku 1125 Kosmas byl děkanem pražské kapituly kronika je psána latinsky slouží jako základ dalším kronikám

17 Otázky pro mladé historiky:
Opakování: Odkud se šířila románská kultura? Ve kterém období v Evropě převládala románská kultura? Jaké jsou znaky románské architektury? Které románské stavby znáš? Co víš o románské literatuře? Co víš o Kosmovi? Otázky pro mladé historiky: Najdi podrobné informace o znojemské rotundě? Znojemskou rotundu navštivte a vše zdokumentujte fotografiemi.

18 Test – kdo nebo co je na obrázku?
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě Kosmas sv. Ludmila rotunda Bazilika v Kladrubech úzká okna bazilika

19 Odkazy: http://www.cgym-kh.cz/s/dejiny-umeni-seminar

20


Stáhnout ppt "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček"

Podobné prezentace


Reklamy Google