Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD"— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Program semináře 9.00 – hod. Monitorovací zpráva v době udržitelnosti projektu včetně příloh Indikátory projektu a jejich naplnění Publicita projektu Sledování veřejné podpory Stanovení a monitorování nově vytvořených pracovních míst Vedení účetnictví a dodržení pravidel archivace dokumentace projektu Zásahy a změny projektu v době jeho udržitelnosti Poznatky a zkušenosti auditorů z kontroly realizovaných projektů Expertní podpora příjemců Sledování příjmů v době udržitelnosti projektu (pouze pro projekty generující příjmy článku 55 Obecného nařízení č. 1083/2006) 10.30 – hod. přestávka

3 Udržitelnost = zachování investice
Zachovat investici znamená po dobu nejméně 5 let od ukončení projektu: provozovat ji s péčí řádného hospodáře, zajistit, aby po dobu udržitelnosti výstupy projektu naplňovaly jeho cíle, ke kterým jste se zavázali v žádosti o dotaci a později ve Smlouvě o poskytnutí dotace, příjemce smí majetek pořízený z dotace po dobu pěti let převést na jinou osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele,

4 Zachování investice dále znamená…..
majetek lze pronajmout či půjčit jiné osobě na základě otevřeného výběrového řízení a se souhlasem poskytovatele, výjimka např. subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil společnost za účelem poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100% vlastníkem, pronajatý majetek pořízený z dotace nesmí být dále jeho nájemcem či vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě, lze zřídit věcné břemeno pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu.

5 Kontrola zástavy majetku
V době udržitelnosti není možné zřídit zástavu majetku pořízeného z dotace, jste povinni v rámci každé Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu čestně prohlásit, zda jste nezřídili zástavní právo k majetku použitém pro realizaci projektu, a k majetku pořízenému z dotace.

6 Kontrola zástavy majetku
Čestné prohlášení včetně výčtu nemovitostí vyplňuje příjemce v IS BENEFIT7 v záložce „Přílohy“. Společně s čestným prohlášením příjemce předloží Přílohu k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku. Tato příloha je dostupná na v části Pro příjemce dotace – Formuláře ke stažení.

7 Z příjemce se stává provozovatel…
O vývoji provozní fáze projektu je nutné informovat poskytovatele dotace a to prostřednictvím monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. Předkládá se: průběžně v období pěti let od ukončení realizace projektu 1x ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení realizace projektu. Vyplní se: ve webové aplikaci BENEFIT7.

8 Co je třeba doložit k MZ o udržitelnosti?
Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových/stávajících zaměstnanců, podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu, příloha k MZ o zajištění udržitelnosti projektu, dostupná na v části pro příjemce – formuláře ke stažení, doklady prokazující plnění indikátorů projektu,

9 Co je třeba doložit k MZ o udržitelnosti?
podklady pro certifikaci zařízení (ubytovací i turistické informační centrum) včetně uvedení platnosti, doklady o vedení majetku v účetnictví, doklad o zaplacení pojištění, smlouva o pojištění popř. informaci o případné pojistné události a jejího řešení, doklad o skutečnosti, že majetek pořízený formou leasingu je v majetku příjemce, kolaudační rozhodnutí (příp. prodloužení souhlasu s užíváním),

10 Co je třeba doložit k MZ o udržitelnosti?
informaci o zástavě majetku a vyjádření od věřitele, že závazek je splácen dle finančního kalendáře, plnění horizontálních témat, doklady o provozu, doložení obsazenosti a využívání výstupů, fotodokumentaci.

11 Z příjemce se stává provozovatel…
Sledujte příjmy z projektu a výdaje na provoz. Udržujte projekt a s ním i indikátory. Archivujte veškerou dokumentaci týkající se projektu po stanovenou dobu. Zachovejte pravidla publicity i ve fázi provozu. Pojistěte majetek pořízený z dotace- pojištění musí být platné

12 Indikátory… jsou důležitým měřitelným prvkem projektu, na základě kterého je vyhodnoceno dosažení stanovených cílů, jsou předmětem kontroly v době udržitelnosti projektu, jedná se o: Počet nově vytvořených pracovních míst Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu sleduje se dodržování a naplňování monitorovacích indikátorů, ke kterým se příjemce podpory zavázal.

13 Nově vytvořená pracovní místa
Nositelem nově vytvořených pracovních míst může být: příjemce u územně samosprávných celků (krajů a obcí) a svazku obcí - zřízená organizace či subjekty pověřené správou výstupu projektu, v případě svazku obcí - člen svazku. Vytvořené pracovní místo musí ve všech případech vzniknout v přímé souvislosti s projektem.

14 Nově vytvořená pracovní místa
Naplnění indikátoru nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Příjemce uvede v první monitorovací zprávě přepočtený stav svých zaměstnanců (prostřednictvím čtvrtletního formuláře P2-04, viz níže) k datu registrace projektové žádosti. Další aktualizované čtvrtletní formuláře P2-04 odevzdá spolu s každou další následující monitorovací zprávou.

15 Nově vytvořená pracovní místa
Počet nově vytvořených pracovních míst prokazuje příjemce prostými kopiemi následujících dokladů: pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu (pracovní smlouvy, kde budou začerněny osobní údaje zaměstnance, odevzdá příjemce spolu s monitorovací zprávou, která následuje po vytvoření pracovního místa), pracovní náplně nových zaměstnanců (příjemce odevzdá spolu s monitorovací zprávou, která následuje po vytvoření pracovního místa).

16 Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu
Certifikace či vyšší stupeň certifikace musí být: v souladu s novou Oficiální jednotnou klasifikací ubytovacích zařízení České republiky a získána do roka od ukončení realizace projektu a musí zůstat platná po zbytek doby udržitelnosti projektu.

17 Archivujte veškerou dokumentaci projektu…
Stanoveny dvě současně běžící lhůty pro uchování veškerých originálů dokladů souvisejících s realizací projektu a jeho financováním, a to: 10 let po ukončení poslední platby na projekt ROP Jihovýchod, na jednom místě dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude postupováno podle předpisů ČR. zároveň 3 roky od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006.

18 Pojištění majetku A nezapomeňte chránit majetek pořízený z dotace proti zničení, ztrátě a poškození po celou dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy a hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli.

19 Zachovejte pravidla publicity i ve fázi provozu.
Vyvěste dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulku a operace spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. U 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu doložte, že byly uskutečněny veškeré výstupy uvedené v žádosti. Doložení bude provedeno např. fotodokumentací či prostřednictvím jiného nosiče, na kterém budou uchována potřebná data.

20 Zachovejte pravidla publicity i ve fázi provozu.
U propagačních materiálů a předmětů uchovejte pro potřeby kontroly jejich vzorky. Prokazování udržitelnosti u jednotlivých výstupů projektu pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu je popsáno v Metodickém pokynu č. 6/2010 EX Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Nedodržení požadavků na publicitu projektu je porušení podmínek programu a Smlouvy a je důvodem pro vrácení dotace.

21 Účetnictví Veďte obsah projektu pořizovaný z dotace ve svém účetnictví (případně zde musí být zachycen vztah příspěvkové organizace obce, kraje) a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

22 Veřejná podpora Dodržujte obsah a nekomerční charakter aktivit, ke kterým jste se zavázali v žádosti o dotaci. Během doby udržitelnosti projektu bude posuzováno, zda v průběhu realizace nedošlo k narušení podmínek soutěže a naplnění tak znaků veřejné podpory

23 Provoz zařízení Majetek (zařízení) provozujte dle podmínek stanovených v projektu (Smlouvě). Např.: adekvátní otevírací doba, návštěvní kniha, kontaktní údaje provozovatele na budově, reklama, webové stránky… Informujte nás o všech změnách provozu projektu v době jeho udržitelnosti.

24 Zásahy do majetku v době jeho udržitelnosti
Rozsáhlý zásah do investice podpořené z ROP JV znamená: ukončení či výrazné omezení užívání investice, není možné jednoznačně stanovit, že cíl a účel projektu je zachován po celou dobu udržitelnosti projektu, i přestože je investice po zásahu uvedena do původního stavu, vrácení dotace vztahující se ke způsobilým výdajům, které budou zasaženy, zpět do rozpočtu Regionální rady a současně se pozastavuje lhůta udržitelnosti operace (projektu).

25 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "UDRŽITELNOST PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z ROP JIHOVÝCHOD"

Podobné prezentace


Reklamy Google