Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Roční výročí novelizace zákona o silničním provozu Tisková konference, 28. června 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Roční výročí novelizace zákona o silničním provozu Tisková konference, 28. června 2007."— Transkript prezentace:

1 1 Roční výročí novelizace zákona o silničním provozu Tisková konference, 28. června 2007

2 2 Obsah 1.Roční výročí zákona 361/2000 Sb., statistiky 2.Nehodovost 3.Technická novela 4.Přísnost bodového systému v ČR / bodový systém v zahraničí 5.Systém 3E 6.Budoucnost bodového systému

3 3 Celkové statistiky – bodovaní řidiči I. •449 347 bodovaných řidičů, což je 6,73 % z registrovaných řidičů •173 910 řidičů získalo 2 body (největší skupina – 40 %) •nejvíce bodovaných řidičů v Ústeckém kraji – 8,93 % •nejméně bodovaných řidičů v Pardubickém kraji – 4,95 % •nejvíce bod. řidičů z ORP v Aši – 27, 76 % •nejméně z ORP ve Voticích – 2,99 % Pozn. ORP = obecní úřad s rozšířenou působností stav k 31.5.2007

4 4 Jak si vedou jednotlivé kraje

5 5 Celkové statistiky – bodovaní řidiči II. •1 277 řidičů získalo 12 bodů, z toho 45 žen (3,5 %) •15 554 bodovaných řidičů je ve věku 32 let (největší skupina), následují řidiči ve věku 31, 33 a 30 let •největší skupinu řidičů s 12 body tvoří věková skupina 20 let (celkem 81 řidičů), následují řidiči ve věku 22, 23 a 19 let •14 693 bodovaných řidičů získalo řidičské oprávnění v roce 1991 (největší skupina) •56 12ti bodových řidičů získalo řidičské oprávnění v roce 2006 (největší skupina) stav k 31.5.2007

6 6 Odhad k 30. 6. 2007 500 000 bodovaných řidičů. (necelých 8 % z registrovaných řidičů) 12 bodů dosáhne cca 1 600 řidičů.

7 7 Nejčastější bodované přestupky •překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h ( Ø 465 / den) •Porušení povinnosti vyplývající ze zákazových nebo příkazových značek ( Ø 319 / den) •neosvětlení vozidla ( Ø 192 / den) •překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více než 20 km/h ( Ø 138 / den) •nepoužívání bezpečnostních pásů ( Ø 125 / den)

8 8 Bodovaní řidiči dle pohlaví

9 9 Bodovaní cizinci •celkem bylo dosud na území ČR bodováno 60 411 cizinců, tvoří 13,44 % z bodovaných řidičů •27 056 cizinců získalo 1 bod (největší skupina – 44,79 %) •76 cizinců získalo 12 bodů •nejvíce bodovaných cizinců je v Karlovarském kraji – 39,14 % •nejméně bodovaných cizinců je v Pardubickém kraji (4,01 %) •průměrně 250 bodovaných cizinců na ORP (mimo Prahu)

10 10 Bodování řidičů – celkový přehled

11 11 Vývoj přírůstků bodů v tomto roce

12 12 Nehodovost •je nutné zaměřit se na vývoj u účastníků silničního provozu, kterých se bodový systém dotýká = řidičů motorových vozidel •za období leden až květen 2007 je registrován meziroční pokles nehod této skupiny – celkem o 14 289 dopravních nehod •oproti tomu zaznamenáváme nárůst dopravních nehod zaviněných cyklisty (+10 mrtvých) •zvýšený počet úmrtí v důsledku dopravní nehody s divokou nebo domácí zvěří (+5 mrtvých) •nepříznivě se projevil vliv mírného počasí v tomto roce

13 13 Nehodovost •pokles nehod a usmrcených v obci (o 10 913 nehod méně, 4 usmrcené osoby) – vliv represe (dozor a postih se odehrává většinou v obci, v mizivé míře mimo obec) •kladný vývoj u usmrcených dětí – o 3 méně než ve stejném období předchozího roku •o 34,8 % poklesl počet dopravních nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí

14 14 Nehodovost jako globální problém •vysoká nehodovost je v současné době celosvětový problém •pro muže ve věku 14 – 44 let je druhou nejčastější příčinou hospitalizace a úmrtí (hned po AIDS) •10. nejčastější příčina úmrtí bez rozdílu věkových skupin •v roce 2000 zemřelo v důsledku dopravních nehod 1,26 milionů osob, při současném trendu to bude v roce 2020 2,3 miliony osob •hlavní příčinou vysoké nehodovosti je především nárůst agresivity – MD považuje tento faktor za prioritu, na kterou je nutné se zaměřit při výchově řidičů v České republice

15 15 Celkový vývoj usmrcených osob z dopravních nehod v EU – 1990 – 2001 – 2006 (2010) 2010 cíl: 25 zachráněných životů EU usmrcené osoby Zdroj:

16 16 Technická novela •MD přikročilo k „technické“ novelizaci zákona o silničním provozu a přestupkového zákona po dohodě napříč politickým spektrem •v současné době byla schválena v PSP ČR •k projednání v Senátu (doručeno 26.6.2007) •jedná se o odstranění nepřesností a chyb z původního zákona •MD očekává hladké projednání novely a její schválení, platná by mohla být na konci srpna 2007

17 17 7+1: technická novela 1.nebude možné trestat účastníka provozu, který při nehodě zraní jen sám sebe 2.zrušení poštovní výjimky pro řidiče poskytující poštovní služby, pokud jde o zákaz stání a zastavení 3.napravení nepřesnosti znění ustanovení zákona o výši škody při dopravní nehodě 4.dopravně psychologické vyšetření bude provádět psycholog ve zdravotnictví, který má odbornou způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa 5.odstranění duplicity v přestupkovém zákoně – vypouští se skutková podstata přestupku řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel pro duplicitu sankcí 6.odstranění sankce zákazu činnosti pro řidiče vozidla, který neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo s označením O1, nebo neoprávněně použije označení vozidla O1 při stání nebo při jízdě na místě vyhrazeném pro invalidy 7.vypuštění legislativně technických chyb – přestupek užití silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem a porušení povinnosti vyplývající ze značky „obytná zóna“ a „pěší zóna“; uvedené značky jsou informativní

18 18 7 + 1 nová skutková podstata •jedná se o skutkovou podstatu přestupku zakrytí nebo nečitelnosti registrační značky •častý přestupek ze strany řidičů (nejčastěji motorkářů), nemožnost identifikovat vozidlo při přestupku pomocí automatické detekce apod. •nově navrženo jako přestupek – po jeho spáchání bude možné odebrat provinilému řidiči řidičský průkaz, finanční postih až 10 tisíc korun

19 19 „Utajené body“ •v posledních dnech narůstá diskuse o tom, že řidiči mají body, o kterých nevědí – není možné, nikdo nemůže mít body, o kterých by nevěděl •může se jednat o přestupky, které dosud nebyly projednány a za které tedy řidiči dosud nemají body •po příchodu na příslušný orgán řidič zjistí, že v mezidobí od spáchání prvního přestupku do doby jeho projednání spáchal další přestupky – hrozí mu více bodů •institut „společného řízení o přestupcích“ – všechny přestupky jsou projednávány najednou, finanční postih hrozí jen za nejvážnější přečin, bodový postih za každý jednotlivý přestupek •každý obviněný z přestupku má právo na obhajobu

20 20 On-line registr bodů •padají návrhy na zřízení on-line registru bodového hodnocení řidičů •o zřízení podobného nástroje se do budoucna uvažuje, je však nutné zaměřit se na následující: •ochranu osobních údajů: velmi obtížné a drahé dodržet zákon o ochraně osobních údajů řidičů •finanční důvody: vybudování a správa podobného systému ekonomicky velmi náročná •technické hledisko: nebezpečí zneužití databáze po průniku hackerů, nebezpečí napadení viry apod. •dnes výpis z karty řidiče za 15,- Kč na ORP

21 21 Přísnost bodového systému •častým argumentem přísnost bodového systému v ČR v porovnání s EU zeměmi (N, Fr, VB, Ir, P, Ma, Šp, It, Ra) •Velká Británie: tři závažné přestupky a po nich ihned vysloven zákaz řízení motorového vozidla, nejvyšší finanční tresty až do výše 20 tisíc liber, dopravní přestupky součástí trestního práva •Rakousko: systém 3x a dost, zákaz řízení až na dobu 12 měsíců •Německo: při získání určité bodové hranice psychologická konzultace, nápravné kurzy apod. •Belgie: příprava bodového systému na základě principu 2x a dost, nejpřísnější v Evropě

22 22 Bodový systém ve vybraných státech EU

23 23 Vývoj bodových systémů v Evropě •trendem je zpřísnit sankce za nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích •počet států, které bodový systém zavádějí, roste •výše pokut a peněžitých trestů za přestupky je v mnoha evropských státech výrazně vyšší než v ČR •roste počet států, které uzákoňují omezující opatření vůči řidičům s krátkou dobou praxe (např. ŘP na zkoušku, nižší počet bodů apod.) •vzrůstá používání prostředků automatické detekce přestupků •podle evropského průzkumu, kterého se zúčastnila také ČR, si bodový systém přeje 70 % řidičů, zpřísnění sankcí proti přestupkům 54 % dotázaných

24 24 Systém 3E •používán v programech pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve vyspělých zemích •základ: EDUCATION = VÝCHOVA ENFORCEMENT = DOZOR A DOHLED ENGINEERING = SILNICE A VOZIDLO •úspěšných výsledků snížení nehodovosti v silničním provozu je možné dosáhnout pouze prostřednictvím souběžných opatření ve všech prvcích •nově čtvrté E = EVALUATION = monitoring výsledků a následné vyhodnocování

25 25 Systém 3E výchovadozor a dohled silnice a vozidlo účastníci silničního provozu vyhodnocení

26 26 Budoucnost bodového systému •MD po zpracování analýz svolá expertní skupinu, která bude mít za úkol hloubkově vyhodnotit roční fungování bodového systému a na základě výsledků doporučí: •velkou komplexní novelizaci (trvala by dlouho, v současné době není dostatečně dlouhá doba na vyhodnocení funkčnosti), nebo •malou technickou novelizaci (řeší dílčí nedostatky zákona na úrovni přestupkového zákona), nebo •zachování současného stavu po delší časové období tak, aby mohl být bodový systém objektivně vyhodnocen •pro jakékoli úpravy bude MD hledat podporu napříč politickým spektrem

27 27 Celospolečenské klima •zásadní podmínkou pro fungování systému bodového hodnocení řidičů je celospolečenské klima •snížení nehodovosti se musí stát prioritou pro všechny veřejně činné osobnosti – nesmí být zlehčováno •po vyhlášení pravidel nelze jejich váhu zlehčovat výroky o „amnestii na body“ apod., jako tomu bylo v minulosti •nelze změnit ihned – nutná výchova, prevence i represe – proces na několik let •důležitá podpora ze strany médií – působení na širokou veřejnost, změna pohledu na rychlou jízdu apod. •v případě bodového systému se jedná především o snížení úmrtnosti na českých silnicích – jde o život

28 28 DOTAZY Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "1 Roční výročí novelizace zákona o silničním provozu Tisková konference, 28. června 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google