Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ"— Transkript prezentace:

1 PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ
KONFERENCE VÚP PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, PedF UK Praha Součást řešení výzkumného záměru MSM „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“

2 Klíčová slova školní zralost školní připravenost školní způsobilost
školní úspěšnost povinná školní docházka pedagogická diagnostika školní připravenosti vývojové řady zápis do 1. třídy ZŠ

3 „Nezajistíme-li, aby děti prošly určitými zkušenostmi do věku sedmi let, pak navždy ztratí příležitost mít z nich prospěch“. (Brieley, J)

4 ŠKOLNÍ ZRALOST Problematikou se zabýval J. A. Komenský (Velká didaktika) Stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku Zvládnutí požadavků školní výuky Výsledek biologického zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti dítěte.

5 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST Aktuální stav rozvoje osobnosti dítěte ve všech jeho oblastech s přihlédnutím k vnitřním vývojovým předpokladùm i vnějším výchovným podmínkám. Zahrnuje psychickou vyspělost (tzn. rozumovou, sociální, emoční a pracovní, jazykovou, motorickou atd.) podmíněnou biologickým zráním organismu a vlivy prostředí.

6 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST „zvládnutí požadavků“
„produkt kooperace učitele a dítěte“, v situaci zápisu dítěte do první třídy - dítě zvládlo požadavky, které na něho klade základní škola a projevuje se pozitivním hodnocením (dítě je zapsáno do ZŠ). není pouze dílem dítěte, jeho schopností, píle atd., ale také dílem učitelky mateřské školy, rodičů, respektive součinnosti více aktérů Školní způsobilost („dítě je způsobilé plnit povinnou školní docházku“)

7 Příprava dítěte na vstup do ZŠ
„Příprava dítěte na vstup do školy je vlastně pouze vyvrcholením předškolní výchovy, resp. celé dosavadní výchovy dítěte od jeho narození až do šesti let…“ (Jirásek, J.) Pomyslná hranice mezi dvěmi vývojovými etapami, kdy se z hravého dítěte stává školák

8 Vstup dítěte do ZŠ Je velmi důležitým okamžikem, který je v naší společnosti ritualizován. Znamená významný okamžik nejenom v jeho životě, ale i v životě celé jeho rodiny. Dítě přijímá novou roli školáka, což mu přináší nejenom vyšší sociální prestiž, ale zároveň změnu životního stylu a zvýšení nároků. Role školáka není pro dítě výběrová, dítě ji získává automaticky, a to po dosažení určitého věku a jemu odpovídající úrovně. Zařazení dítěte do školy znamená pro rodiče do jisté míry i potvrzení jeho normality.

9 Východiska Většina předškolních dětí (cca 90 %) absolvuje institucionální předškolní vzdělávání Počty odkladů školní docházky (cca 27 %) RVP PV a RVP ZV Vývojové řady (Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Praha: VÚP 2007)

10 Kritérium – věk dítěte Nejznámějším hlavním kritériem pro vstup do 1. třídy základní školy je věk dítěte. Empiricky stanovená věková hranice šestého roku má v našem školství dlouholetou tradici a lze ji do jisté míry považovat za vyhovující. Přihlášení dítěte do základní školy je povinností rodičů Většina dětí, které dovrší šestého roku života před zahájením školního roku, je schopná bez větších problémů zahájit školní docházku a přijmout novou roli školáka. V případě, že dítě není po dovršení šestého roku fyzicky, psychicky a sociálně přiměřeně zralé a připravené, může mu být vzdělávací povinnost odložena. Existuje i možnost předčasného nástupu do základní školy, která je určena „dětem s předčasně rozvinutými školními dovednostmi“, avšak jen na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

11 Kritérium - pohlaví Rozdíly mezi chlapci a dívkami
Chlapcům, kteří jsou narozeni v jarních a letních měsících, bývá častěji než dívkám doporučen OŠD Rodiče chlapců častěji žádají o OŠD než rodiče dívek

12 Podnětnost prostředí Rodinné prostředí (sociokulturní podmínky, styl rodinné výchovy, vzdělání rodičů, počet a věk sourozenců atd.) Mateřské školy (ŠVP, homogenní a heterogenní třídy, IVP atd.) Zájmové aktivity (kvalita a kvantita)

13 „Zralost školy“ Různorodost nároků a požadavků základních škol
Různorodost zápisů do 1. tříd RVP ZV – ŠVP Spolupráce MŠ a ZŠ Kompetence dítěte na konci předškolního období (RVP PV)

14 Oblasti školní zralosti
Tělesná zralost Psychická zralost Citová zralost (emocionální) a sociální zralost Pracovní zralost kompetence, které jsou závislé do jisté míry na prostředí a učení kompetence závislé na zrání organismu (Vágnerová 2000)

15 Školní zralost – kompetence závislé na zrání organismu
emoční stabilita a odolnost proti zátěži kvalitnější koncetrace pozornosti odolnost proti zátěži (adaptace na školní režim) lateralizace ruky, motorická i senzomotorická koordinace a manuální zručnost vizuální diferenciace a integrace (zralost očních pohybů) sluchová diferenciace koordinace činnosti obou hemisfér myšlení na úrovni konkrétních logických operací autoregulace založena na vůli a spojena s vědomím povinnosti

16 rozlišovat různé role a diferencovat chování, které je s nimi spojeno
Školní připravenost - kompetence, které jsou závislé do jisté míry na prostředí a učení respektovat hodnotu a smysl školního vzdělání (motivace ke školní práci) rozlišovat různé role a diferencovat chování, které je s nimi spojeno úroveň verbální komunikace respektovat běžné normy chování i hodnotový systém.

17 Vstup dítěte do ZŠ Zahájení povinné školní docházky – povinnost rodičů přihlásit dítě k povinné školní docházce Předčasný vstup dítěte do základní školy Odklad školní docházky Dodatečný odklad školní docházky

18 Příčiny školní nezralosti
opožděný vývoj snížená inteligence neurotický vývoj povahy či neurotické rysy osobnosti dítěte nerovnoměrný vývoj potřebných schopností a funkcí nedostatky ve výchovném prostředí a v působení na dítě. Časté formy školní nezralosti: fyziologický věk dítěte, funkční nezralost či retardovaný vývoj.

19 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO TĚLO Pohyb a pohybová koordinace
Nápodoba pohybů Koordinace ruky a oka Sebeobsluha Orientace v tělním schématu DÍŤE A TEN DRUHÝ Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi Sociabilita a spolupráce

20 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Jazyk a jeho řeč Slovní zásoba Formální vyspělost řeči Gramatická správnost řeči Stavba vět Úroveň verbální komunikace Kvalita slovního projevu Sebepojetí, city, vůle Sebeuvědomění a sebeuplatnění Sebeovládání a přízpůsobivost Vůle, vytrvalost Respektování pravidel City a jejich projevy

21 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Poznávací schopnosti a funkce Vnímání Pozornost, soustředěnost Paměť tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných znaků a symbolů Grafické a výtvarné vyjadřování Časoporstorová orientace Základní matematické, číselné a početní pojmy a operace Číselné a matematické představy Řešení problémů a myšlení

22 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A SPOLEČNOST Společenská pravidla a návyky
Zařazení do třídy (skupiny dětí) Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech DÍTĚ A SVĚT Adaptabilita ke změnám Poznatky, sociální informovanost Zdraví a bezpečí

23 Desatero pro prvňáčky (ukázka ZŠ Slovenská, Praha 2)
Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik mi je let a jak se jmenují rodiče. Umím si na stolku porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky, uklidit hračky a pastelky tam, kam patří. Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat barvami. Dokážu správně pojmenovat barvy. Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat. Umím si připravit ubrousek na svačinu. Vím, že před jídlem i po jídle si musím umýt ruce. Ruce si umývám i po použití WC Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci do tělocvičeného úboru. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem. Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět.

24  Doporučená literatura
BRIERLEY, J. 7 prvních let rozhoduje. PRAHA: Portál 1994, ISBN BUDÍLKOVÁ, P., KRUŠINOVÁ, P., KUNCOVÁ, P. Je vaše dítě připraveno do první třídy? BRNO: Computer Press 2004, ISBN KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Predškolská elementárna pedagogika. PRAHA: Portál 2001, ISBN KROPÁČKOVÁ, J.: Kdy je dítě připravené jít do školy? Informatorium 3- 8, 2004, č. 1, s KUTÁLKOVÁ, D. Jak připravit dítě do první třídy. PRAHA: Grada 2005, ISBN Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. PRAHA: VÚP 2007, ISBN ŠTURMA, J. Školní zralost a její poruchy. In.: ŘÍČAN, P., VÁGNEROVÁ, M.: (Eds.) Dětská klinická psychologie. PRAHA: Avicenum 1991, ISBN UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Výtvarný projev a psychický život dítěte. PRAHA: Portál 2002, ISBN VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. PRAHA: Portál 2000, ISBN

25  Doporučená literatura
LIPINKSÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. PRAHA: Portál 2007, ISBN KUTÁLKOVÁ, D. První třídou bez problémů. PRAHA: Makropulos 2000, ISBN KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? PRAHA: Scientia 2004, ISBN X. KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Test rizika poruch čtení a psyní pro rané školáky. PRAHA: Scientia 2001, ISBN OPRAVILOVÁ, E. Než půjdeš do školy 2. PRAHA: BLUG 1996, ISBN PIŠLOVÁ, S., FILCÍK, G. Brzy půjdu do školy. PRAHA: SPN 1998, ISBN POKORNÁ, V. Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii. PRAHA: Blug ISBN X POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. PRAHA: Portál 1998, ISBN REZKOVÁ, V., ZELINKOVÁ, O., TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti. Soubor pracovních listů určený k nácviku a zlepšení koncentrace pozornosti. PRAHA: PPPP 2002 REZKOVÁ, V., TUMPACHOVÁ, L. Škola před školou I. PRAHA: PPPP 2004 REZKOVÁ, V., TUMPACHOVÁ, L. Škola před školou II. PRAHA: PPPP 2004 SWIERKOSZOVÁ, J. Metoda „Dobrého startu“. OSTRAVA: Kasimo 1998

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google