Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ 9. 10. 2007 KONFERENCE VÚP PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, PedF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ 9. 10. 2007 KONFERENCE VÚP PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, PedF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ 9. 10. 2007 KONFERENCE VÚP PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, PedF UK Praha E-mail:kropackovajana@seznam.cz Součást řešení výzkumného záměru MSM0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“

2 Klíčová slova - školní zralost - školní připravenost - školní způsobilost - školní úspěšnost - povinná školní docházka - pedagogická diagnostika školní připravenosti - vývojové řady - zápis do 1. třídy ZŠ

3 „Nezajistíme-li, aby děti prošly určitými zkušenostmi do věku sedmi let, pak navždy ztratí příležitost mít z nich prospěch“. (Brieley, J)

4 ŠKOLNÍ ZRALOST  Problematikou se zabýval J. A. Komenský (Velká didaktika)  Stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku  Zvládnutí požadavků školní výuky  Výsledek biologického zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti dítěte.

5 ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST  Aktuální stav rozvoje osobnosti dítěte ve všech jeho oblastech s přihlédnutím k vnitřním vývojovým předpokladùm i vnějším výchovným podmínkám.  Zahrnuje psychickou vyspělost (tzn. rozumovou, sociální, emoční a pracovní, jazykovou, motorickou atd.) podmíněnou biologickým zráním organismu a vlivy prostředí.

6 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST  „zvládnutí požadavků“  „produkt kooperace učitele a dítěte“,  v situaci zápisu dítěte do první třídy - dítě zvládlo požadavky, které na něho klade základní škola a projevuje se pozitivním hodnocením (dítě je zapsáno do ZŠ).  není pouze dílem dítěte, jeho schopností, píle atd., ale také dílem učitelky mateřské školy, rodičů, respektive součinnosti více aktérů  Školní způsobilost („dítě je způsobilé plnit povinnou školní docházku“)

7 Příprava dítěte na vstup do ZŠ  „Příprava dítěte na vstup do školy je vlastně pouze vyvrcholením předškolní výchovy, resp. celé dosavadní výchovy dítěte od jeho narození až do šesti let…“ (Jirásek, J.)  Pomyslná hranice mezi dvěmi vývojovými etapami, kdy se z hravého dítěte stává školák

8 Vstup dítěte do ZŠ  Je velmi důležitým okamžikem, který je v naší společnosti ritualizován.  Znamená významný okamžik nejenom v jeho životě, ale i v životě celé jeho rodiny.  Dítě přijímá novou roli školáka, což mu přináší nejenom vyšší sociální prestiž, ale zároveň změnu životního stylu a zvýšení nároků.  Role školáka není pro dítě výběrová, dítě ji získává automaticky, a to po dosažení určitého věku a jemu odpovídající úrovně.  Zařazení dítěte do školy znamená pro rodiče do jisté míry i potvrzení jeho normality.

9 Východiska  Většina předškolních dětí (cca 90 %) absolvuje institucionální předškolní vzdělávání  Počty odkladů školní docházky (cca 27 %)  RVP PV a RVP ZV  Vývojové řady (Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. Praha: VÚP 2007)

10 Kritérium – věk dítěte  Nejznámějším hlavním kritériem pro vstup do 1. třídy základní školy je věk dítěte.  Empiricky stanovená věková hranice šestého roku má v našem školství dlouholetou tradici a lze ji do jisté míry považovat za vyhovující.  Přihlášení dítěte do základní školy je povinností rodičů  Většina dětí, které dovrší šestého roku života před zahájením školního roku, je schopná bez větších problémů zahájit školní docházku a přijmout novou roli školáka.  V případě, že dítě není po dovršení šestého roku fyzicky, psychicky a sociálně přiměřeně zralé a připravené, může mu být vzdělávací povinnost odložena.  Existuje i možnost předčasného nástupu do základní školy, která je určena „dětem s předčasně rozvinutými školními dovednostmi“, avšak jen na doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

11 Kritérium - pohlaví  Rozdíly mezi chlapci a dívkami  Chlapcům, kteří jsou narozeni v jarních a letních měsících, bývá častěji než dívkám doporučen OŠD  Rodiče chlapců častěji žádají o OŠD než rodiče dívek

12 Podnětnost prostředí  Rodinné prostředí (sociokulturní podmínky, styl rodinné výchovy, vzdělání rodičů, počet a věk sourozenců atd.)  Mateřské školy (ŠVP, homogenní a heterogenní třídy, IVP atd.)  Zájmové aktivity (kvalita a kvantita)

13 „Zralost školy“  Různorodost nároků a požadavků základních škol  Různorodost zápisů do 1. tříd  RVP ZV – ŠVP  Spolupráce MŠ a ZŠ  Kompetence dítěte na konci předškolního období (RVP PV)

14 Oblasti školní zralosti  Tělesná zralost  Psychická zralost  Citová zralost (emocionální) a sociální zralost  Pracovní zralost  kompetence, které jsou závislé do jisté míry na prostředí a učení  kompetence závislé na zrání organismu (Vágnerová 2000)

15 Školní zralost – kompetence závislé na zrání organismu  emoční stabilita a odolnost proti zátěži  kvalitnější koncetrace pozornosti  odolnost proti zátěži (adaptace na školní režim)  lateralizace ruky, motorická i senzomotorická koordinace a manuální zručnost  vizuální diferenciace a integrace (zralost očních pohybů)  sluchová diferenciace  koordinace činnosti obou hemisfér  myšlení na úrovni konkrétních logických operací  autoregulace založena na vůli a spojena s vědomím povinnosti

16 Školní připravenost - kompetence, které jsou závislé do jisté míry na prostředí a učení  respektovat hodnotu a smysl školního vzdělání (motivace ke školní práci)  rozlišovat různé role a diferencovat chování, které je s nimi spojeno  úroveň verbální komunikace  respektovat běžné normy chování i hodnotový systém.

17 Vstup dítěte do ZŠ  Zahájení povinné školní docházky – povinnost rodičů přihlásit dítě k povinné školní docházce  Předčasný vstup dítěte do základní školy  Odklad školní docházky  Dodatečný odklad školní docházky

18 Příčiny školní nezralosti  opožděný vývoj  snížená inteligence  neurotický vývoj povahy či neurotické rysy osobnosti dítěte  nerovnoměrný vývoj potřebných schopností a funkcí  nedostatky ve výchovném prostředí a v působení na dítě.  Časté formy školní nezralosti: fyziologický věk dítěte, funkční nezralost či retardovaný vývoj.

19 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO TĚLO  Pohyb a pohybová koordinace  Nápodoba pohybů  Koordinace ruky a oka  Sebeobsluha  Orientace v tělním schématu  DÍŤE A TEN DRUHÝ  Komunikace s dospělým  Komunikace s dětmi  Sociabilita a spolupráce

20 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a jeho řeč  Slovní zásoba  Formální vyspělost řeči  Gramatická správnost řeči  Stavba vět  Úroveň verbální komunikace  Kvalita slovního projevu Sebepojetí, city, vůle  Sebeuvědomění a sebeuplatnění  Sebeovládání a přízpůsobivost  Vůle, vytrvalost  Respektování pravidel  City a jejich projevy

21 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti a funkce  Vnímání  Pozornost, soustředěnost  Paměť tvořivost, vynalézavost, fantazie  Rozlišování obrazných znaků a symbolů  Grafické a výtvarné vyjadřování  Časoporstorová orientace  Základní matematické, číselné a početní pojmy a operace  Číselné a matematické představy  Řešení problémů a myšlení

22 VÝVOJOVÉ ŘADY DÍTĚ A SPOLEČNOST  Společenská pravidla a návyky  Zařazení do třídy (skupiny dětí)  Zapojení do společných her, spolupráce na činnostech DÍTĚ A SVĚT  Adaptabilita ke změnám  Poznatky, sociální informovanost  Zdraví a bezpečí

23 Desatero pro prvňáčky (ukázka ZŠ Slovenská, Praha 2)  Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik mi je let a jak se jmenují rodiče.  Umím si na stolku porovnat věci, umím si správně uložit pomůcky do aktovky, uklidit hračky a pastelky tam, kam patří.  Umím správně držet tužku i při kreslení pastelkami, umím malovat barvami.  Dokážu správně pojmenovat barvy.  Dovedu správně držet nůžky a vystřihovat.  Umím si připravit ubrousek na svačinu. Vím, že před jídlem i po jídle si musím umýt ruce.  Ruce si umývám i po použití WC  Umím si sám obout boty, zavázat tkaničky, rychle se obléci do tělocvičeného úboru.  Dovedu poslouchat maminčino vyprávění v klidu a se zájmem.  Televizní pohádky a filmy sleduji pozorně a umím o nich rodičům vyprávět.

24  Doporučená literatura  BRIERLEY, J. 7 prvních let rozhoduje. PRAHA: Portál 1994, ISBN 80-7178-109-6  BUDÍLKOVÁ, P., KRUŠINOVÁ, P., KUNCOVÁ, P. Je vaše dítě připraveno do první třídy? BRNO: Computer Press 2004, ISBN 80-722-6637-3  KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.) Předškolní a primární pedagogika. Predškolská elementárna pedagogika. PRAHA: Portál 2001, ISBN 80-7178-585-7  KROPÁČKOVÁ, J.: Kdy je dítě připravené jít do školy? Informatorium 3- 8, 2004, č. 1, s. 8 - 10.  KUTÁLKOVÁ, D. Jak připravit dítě do první třídy. PRAHA: Grada 2005, ISBN 80-247-1040-4  Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. PRAHA: VÚP 2007, ISBN 80-87000-10- 2  ŠTURMA, J.Školní zralost a její poruchy. In.: ŘÍČAN, P., VÁGNEROVÁ, M.: (Eds.) Dětská klinická psychologie. PRAHA: Avicenum 1991, ISBN 80-7169-512- 2  UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Výtvarný projev a psychický život dítěte. PRAHA: Portál 2002, ISBN 80-7178-599-7  VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. PRAHA: Portál 2000, ISBN 80-7178-308-0

25  Doporučená literatura  LIPINKSÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. PRAHA: Portál 2007, ISBN 978-80- 7367-244-7  KUTÁLKOVÁ, D. První třídou bez problémů. PRAHA: Makropulos 2000, ISBN 80-86003- 36-1  KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Bezstarostné roky? PRAHA: Scientia 2004, ISBN 80-7183-291-X.  KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D. Test rizika poruch čtení a psyní pro rané školáky. PRAHA: Scientia 2001, ISBN 80-7183-221-9.  OPRAVILOVÁ, E. Než půjdeš do školy 2. PRAHA: BLUG 1996, ISBN 80-85635-73-9  PIŠLOVÁ, S., FILCÍK, G. Brzy půjdu do školy. PRAHA: SPN 1998, ISBN 80-85937-90-5  POKORNÁ, V. Předcházíme sklonům dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii. PRAHA: Blug ISBN 80-85635-47-X  POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. PRAHA: Portál 1998, ISBN 80-7178-326-9  REZKOVÁ, V., ZELINKOVÁ, O., TUMPACHOVÁ, L. Koncentrace pozornosti. Soubor pracovních listů určený k nácviku a zlepšení koncentrace pozornosti. PRAHA: PPPP 2002  REZKOVÁ, V., TUMPACHOVÁ, L. Škola před školou I. PRAHA: PPPP 2004  REZKOVÁ, V., TUMPACHOVÁ, L. Škola před školou II. PRAHA: PPPP 2004  SWIERKOSZOVÁ, J. Metoda „Dobrého startu“. OSTRAVA: Kasimo 1998

26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ A JEHO PŘÍPRAVA NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ 9. 10. 2007 KONFERENCE VÚP PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky, PedF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google