Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Praha 2. - 4. listopadu 2011 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Praha 2. - 4. listopadu 2011 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK."— Transkript prezentace:

1 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Praha 2. - 4. listopadu 2011 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK

2  Stav CŽV lékařů v Evropské unii  Změny SP 16  Aktuální stav CŽV V ČR  Vzdělávací akce  Systematizace CŽV lékařů  E-learning  Edice ČLK  Mimořádné vzdělávací akce ČLK  Další vývoj CŽV

3 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ

4 VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ • Výkon lékařských profesí patří dle evropských směrnic mezi tzv. regulované profese. • Pregraduální i postgraduální studium se řídí společnými předpisy (zvl. Směrnice Rady 93/16/EHS „O usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci“ a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES „O uznávání odborných kvalifikací“.) • Cílem této regulace je naplnit další evropské směrnice a v podstatě i základní principy Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovních sil.

5  Celoživotní vzdělávání lékařů (CME) nicméně spadá do kompetence národních legislativ.  I zde snaha nastavení společných kritérií především z důvodu umožnění volného pohybu lékařů.  UEMS (European Union of Medical Specialits) snaha o formulaci společného systému a pravidel:  EACCME (The European Accreditation Council for Continuing Medical) stejné postupy a požadavky pro všechny specializace:  stejné postupy a požadavky pro všechny země,  harmonizace poplatků,  princip jedné žádosti. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ

6 CME POVINNÉ NEBO NIKOLIV? POVINNOST: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Litevsko, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Velká Británie, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko JEDNOZNAČNÁ POVINNOST NENÍ: Švédsko, Turecko, Bulharsko, Finsko, Dánsko, Portugalsko, Španělsko),

7 SANKCE A SYSTÉM CME V EVROPĚ ŽÁDNÉ SANKCE Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Španělsko, Švédsko PROFESNÍ SANKCE Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie FINANČNÍ SANKCE Německo, Řecko, Nizozemsko, Slovensko, Švýcarsko ZTRÁTA LICENCE Německo, Řecko, Nizozemsko, Švýcarsko

8 CME - SPOLEČNÁ KRITÉRIA 1 vzdělávací hodina – 1 kredit ½ den vzdělávání – 3 kredity celý den vzdělávání – 6 kreditů V oblasti doporučení počtu vzdělávacích kreditů za 1 rok oficiální doporučení nejsou vydána, ovšem většina evropských zemí přistupuje k modelu povinného celoživotního vzdělávání s nárokem 40 – 50 kreditů za jeden rok. S počtem vyžadovaných kreditů podle platného SP 16 (50kreditů za 5 let) se Česká republika řadí mezi země s nejnižšími požadavky v oblasti CME v Evropě.

9 Předpokládaná délka studia Počet přidělených kreditů 45 – 90 min 91 – 150 min 151 – 210 min 123123 Vzdělávací moduly kratší než 45 a delší než 210 minut nejsou akceptovány. CME - SPOLEČNÁ KRITÉRIA Elektronické a jiné formy vzdělávání

10 AKTUÁLNÍ STAV V EU ZeměCME povinnéPočet kreditů za rokPočet kreditů za období Rakouskoano50150 (3 roky) Belgieano200neuvedeno Německoano50250 (5 let) Řeckoanoneuvedeno Maďarskoano50250 (5 let) Irskoano50250 (5 let) Itálieano50150(3 roky) Nizozemíano40200 (5 let) Rumunskoano40200 (5 let) Slovenskoano50250 (5 let) Chorvatskoano120neuvedeno Velká Británieano50250 (5 let) Baltické státyano40200 (5 let) Polskoano40200 (5 let) Slovinskoano75neuvedeno Švýcarskoano50150 (3 roky) Kyprano50150 (3 roky) ČESKÁ REPUBLIKA ano1050

11 SPOLEČNÉ CME V EU?

12 0 – 250 účastníků350 € 251 – 500 650 € 501 – 1000950 € 1001 – 20001250 € 2001 – 50002450 € Více než 50004250 € 1 kredit 750 € 2 kredit 1500 € 3 kredit 2250 € pokuta375 € Poplatky za elektronické formy vzdělávání Poplatek za vzdělávací akce

13 SPOLEČNÉ CME V EU? Vývoj počtu vzdělávacích akcí akreditovaných EACCME v České republice

14 ZMĚNY STAVOVSKÉHO PŘEDPISU Č. 16

15 SP 16 – POTŘEBA ZMĚN  sladění některých prvků s požadavky Evropských autorit,  vyjasnit některé skutečnosti, které z aktuální verze nevyplývají (např. že pořádání a garance akcí je pouze v rámci ČR),  formalizovat některé prvky, které aktuální verze neobsahuje (např. proces certifikace e-learningu),  zavést poplatky za administrativní úkony, které při zařazování akcí odlišných subjektů od ČLK, tato nese na svůj úkor. Změny jsou převážně technicko-administrativního rázu a nemění podstatu ani dosavadní pojetí předpisu.

16 novela SP 16 vychází z kontinuální a nutné potřeby slaďování systému celoživotního vzdělávání lékařů v České republice se zaváděným systémem v Evropských zemích, ale také nutnosti upravit některé administrativní prvky, které celý proces celoživotního vzdělávání a vedení registru vzdělávacích akcí zjednoduší a zefektivní. SP 16 – POTŘEBA ZMĚN

17 Mezi základní změny v novele Stavovské předpisu č. 16 dále patří:  vytvoření přílohy a přesunutí administrativních výčtu do ní – účelem této změny je zpřehlednění požadavků SP 16 – a tím usnadnění procesu akreditace pro žadatele, i z řad členů ČLK.  omezení maximálního počtu kreditů za jednu vzdělávací akci na 16 kreditů – toto odpovídá předchozí verzi SP 16, kde maximální počet kreditů byl jeden certifikát (rovno 16 kreditům),  formalizace postupu žádosti o certifikaci e-learningového systému,  řešení otázky komerční prezentace v e-learningovém systému,  specifikace „studia odborné literatury“ jakožto vzdělávací „akce“,  stanovení poplatků za administrativní úkony pro subjekty odlišné od ČLK,  zjednodušení hodnocení jiných aktivit než běžné vzdělávací akce (publikace apod.). Změny mají vyjasnit a zjednodušit proces akreditace vzdělávacích akcí a jejich zařazování do registru ČLK a zároveň omezit náklady, které ČLK s posuzováním a zařazováním vzdělávacích akcí nese na svůj úkor. SP 16 – NÁVRHY ZMĚN

18 Poměrně výraznou změnou v novele je navýšení požadovaného počtu kreditů za období 5 let pro účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání a to ze stávajících 50 kreditů na 150 kreditů. Tato změna je z důvodu harmonizace s praxí v Evropské unii, kdy Česká republika s požadavkem 50 kreditů za 5 let patří mezi země s nejmenšími nároky v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. V této souvislosti je nutné zmínit, že řada evropských autorit v oblasti - zvl. UEMS-EACCME, CPME apod. kladou velký důraz na rozšíření povinnosti průběžného kontrolovaného CŽV lékařů. SP 16 – NÁVRHY ZMĚN

19 ROZDÍLY FINANČNÍ – POPLATKY, PŘÍNOS PRO ČLK Základní poplatky za registraci akcí a komerční prezentaci na vzdělávací akci zůstávají v návrhu stejné. Novela SP 16 zavádí poplatky, které omezují náklady spojené s vedením registru, hodnocením a zařazován jiných než klasických vzdělávacích akcí. Jedná se o tyto poplatky: •500,- Kč za umožnění prezentace v jednorázových vzdělávacích textech určených pro vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16; •12 000,- Kč za umožnění prezentace ve vzdělávacích textech určených pro vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 s jednoročním certifikátem; •úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 2 000,- Kč; •úkony spojené se zařazením jednorázové vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 800,- Kč; •úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 s jednoročním certifikátem činí 12 000,- Kč; Dále se jedná o poplatky za mimořádné administrativní úkony: •tisk certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 5 Kč za jeden certifikát. •rozeslání certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 20 Kč za jeden certifikát.

20 SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

21 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČLK

22 POČTY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

23 FINANČNÍ PŘIJMY Nárůst příjmů ČLK za účast a prezentaci komerčních subjektů na CŽV ČLK

24 Systematizace CŽV lékařů OBORGARANT LÉKAŘSKÉ OBORY alergologie a klinická imunologieMUDr. Miroslav Průcha, Ph.D. anesteziologie a intenzivní medicínadoc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. cévní chirurgieProf. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. dermatovenerologieProf. MUDr. Petr Arenberger, Drsc., MBA diabetologie a endokrinologieProf. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. gastroenterologieProf. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. geriatrie gerontopsychiatrieDoc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. gynekologie a porodnictví,Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. hematologie a klinická onkologieProf. MUDr. Pavel Klener, DrSc. chirurgieProf. MUDr. Jan Žaloudík, CSc infekční lékařstvíDoc. MUDr. Václav Dostál

25 LÉKAŘSKÉ OBORY kardiologieProf. MUDr. Roman Čerbák, CSc. lékařská genetikaProf. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc. nefrologieProf. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. neurochirurgieProf. MUDr. Pavel Haninec, CSc. nukleární medicínaProf. MUDr. Oskar Andrýsek, DrSc. otorinolaryngologieProf. MUDr. Jan Betka, DrSc. pneumologieProf. MUDr. Miloslav Marel, CSc. pneumologie a ftizeologieProf. MUDr. Miloš Pešek, CSc. posudkové lékařstvíMUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. pracovní lékařstvíProf. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. preventivní kardiologieDoc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. Systematizace CŽV lékařů

26 LÉKAŘSKÉ OBORY psychiatrieProf. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. radiační onkologieProf. MUDr. Pavel Šlampa radiologie a zobrazovací metodyDoc.MUDr. Václav Janík, CSc. rehabilitační a fyzikální medicínaDoc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. revmatologieProf. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. traumatologieDoc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. urologieProf. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA vnitřní lékařstvíDoc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. INTERDISCIPLINÁRNÍ OBORY lékařská etikaProf. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. medicínské právoJUDr. Jan Mach ekonomika ve zdravotnictvíIng. Michal Pravda lékařská psychologiePhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Systematizace CŽV lékařů

27 Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů  Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  Lékařská fakulta Univerzity Palackého  IPVZ  Odborné společnosti ČLS JEP

28 E-LEARNING ČLK Již třetí rokem je lékařům k dispozici e- learningový portál ČLK www.eclk.cz. Portál aktuálně nabízí více než sto e- learningových kurzů od předních odborníků v daných oborech. Systém umožňuje studovat kdykoliv a kdekoliv a pro členy ČLK je zcela zdarma. V návaznosti na systematizaci celoživotního vzdělávání a funkci odborných garantů se nabídka e- learningových kurzů rozroste na několik set, které budou průběžné aktualizovány a budou tak tvořit kompedium poznatků pro celoživotní vzdělávání lékařů v rámci jednotlivých oborůwww.eclk.cz

29 Vzdělávací edice ČLK

30 Mimořádné vzdělávací akce ČLK Konference Etika a komunikace v medicíně Duševní zátěž lékařů a zdravotníků Mimořádné semináře Právní seminář Granty a patenty v klinické praxi

31 CENA PREZIDENTA ZA MIMO ŘÁDNÝ PŘÍNOS ROKOCENĚNÝ 2008 doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 2009 doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 2010 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 2011 prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.

32 ZJEDNODUŠOVÁNÍ „UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ“

33 Další vývoj CŽV ČLK  Rozvoj systematizace  Rozšiřování nabídky kurzů ve všech formách  Aktuální garantovaný zdroj informací „na jednom místě“  Rozvoj spolupráce v rámci Asociace  Rozvoj vzdělávací edice ČLK  Nové konference a mimořádné vzdělávací akce  Další zjednodušování uživatelského „interface“ CŽV

34 Děkuj za pozornost


Stáhnout ppt "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Praha 2. - 4. listopadu 2011 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google