Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY"— Transkript prezentace:

1 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
Sjezd ČLK, Praha listopadu 2011 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK

2 Stav CŽV lékařů v Evropské unii Změny SP 16 Aktuální stav CŽV V ČR
Vzdělávací akce Systematizace CŽV lékařů E-learning Edice ČLK Mimořádné vzdělávací akce ČLK Další vývoj CŽV

3 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ

4 VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ
Výkon lékařských profesí patří dle evropských směrnic mezi tzv. regulované profese. Pregraduální i postgraduální studium se řídí společnými předpisy (zvl. Směrnice Rady 93/16/EHS „O usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci“ a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES „O uznávání odborných kvalifikací“.) Cílem této regulace je naplnit další evropské směrnice a v podstatě i základní principy Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovních sil.

5 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V EVROPĚ
Celoživotní vzdělávání lékařů (CME) nicméně spadá do kompetence národních legislativ. I zde snaha nastavení společných kritérií především z důvodu umožnění volného pohybu lékařů. UEMS (European Union of Medical Specialits) snaha o formulaci společného systému a pravidel: EACCME (The European Accreditation Council for Continuing Medical) stejné postupy a požadavky pro všechny specializace: stejné postupy a požadavky pro všechny země, harmonizace poplatků, princip jedné žádosti.

6 CME POVINNÉ NEBO NIKOLIV?
POVINNOST: Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Litevsko, Malta, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Velká Británie, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Polsko JEDNOZNAČNÁ POVINNOST NENÍ: Švédsko, Turecko, Bulharsko, Finsko, Dánsko, Portugalsko, Španělsko),

7 SANKCE A SYSTÉM CME V EVROPĚ
ŽÁDNÉ SANKCE Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Španělsko, Švédsko PROFESNÍ SANKCE Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Velká Británie FINANČNÍ SANKCE Německo, Řecko, Nizozemsko, Slovensko, Švýcarsko ZTRÁTA LICENCE Německo, Řecko, Nizozemsko, Švýcarsko

8 CME - SPOLEČNÁ KRITÉRIA
1 vzdělávací hodina – 1 kredit ½ den vzdělávání – 3 kredity celý den vzdělávání – 6 kreditů V oblasti doporučení počtu vzdělávacích kreditů za 1 rok oficiální doporučení nejsou vydána, ovšem většina evropských zemí přistupuje k modelu povinného celoživotního vzdělávání s nárokem 40 – 50 kreditů za jeden rok. S počtem vyžadovaných kreditů podle platného SP 16 (50kreditů za 5 let) se Česká republika řadí mezi země s nejnižšími požadavky v oblasti CME v Evropě.

9 CME - SPOLEČNÁ KRITÉRIA
Elektronické a jiné formy vzdělávání Předpokládaná délka studia Počet přidělených kreditů 45 – 90 min 91 – 150 min 151 – 210 min 1 2 3 Vzdělávací moduly kratší než 45 a delší než 210 minut nejsou akceptovány.

10 Počet kreditů za období
AKTUÁLNÍ STAV V EU Země CME povinné Počet kreditů za rok Počet kreditů za období Rakousko ano 50 150 (3 roky) Belgie 200 neuvedeno Německo 250 (5 let) Řecko Maďarsko Irsko Itálie 150(3 roky) Nizozemí 40 200 (5 let) Rumunsko Slovensko Chorvatsko 120 Velká Británie Baltické státy Polsko Slovinsko 75 Švýcarsko Kypr ČESKÁ REPUBLIKA 10

11 SPOLEČNÉ CME V EU?

12 SPOLEČNÉ CME V EU? Poplatek za vzdělávací akce 0 – 250 účastníků 350 €
251 – € 501 – € 1001 – € 2001 – € Více než € Poplatky za elektronické formy vzdělávání 1 kredit € 2 kredit € 3 kredit € pokuta 375 €

13 SPOLEČNÉ CME V EU? Vývoj počtu vzdělávacích akcí akreditovaných EACCME v České republice

14 ZMĚNY STAVOVSKÉHO PŘEDPISU Č. 16

15 SP 16 – POTŘEBA ZMĚN sladění některých prvků s požadavky Evropských autorit, vyjasnit některé skutečnosti, které z aktuální verze nevyplývají (např. že pořádání a garance akcí je pouze v rámci ČR), formalizovat některé prvky, které aktuální verze neobsahuje (např. proces certifikace e-learningu), zavést poplatky za administrativní úkony, které při zařazování akcí odlišných subjektů od ČLK, tato nese na svůj úkor. Změny jsou převážně technicko-administrativního rázu a nemění podstatu ani dosavadní pojetí předpisu.

16 ale také nutnosti upravit některé administrativní prvky,
SP 16 – POTŘEBA ZMĚN novela SP 16 vychází z kontinuální a nutné potřeby slaďování systému celoživotního vzdělávání lékařů v České republice se zaváděným systémem v Evropských zemích, ale také nutnosti upravit některé administrativní prvky, které celý proces celoživotního vzdělávání a vedení registru vzdělávacích akcí zjednoduší a zefektivní.

17 SP 16 – NÁVRHY ZMĚN Mezi základní změny v novele Stavovské předpisu č. 16 dále patří: vytvoření přílohy a přesunutí administrativních výčtu do ní – účelem této změny je zpřehlednění požadavků SP 16 – a tím usnadnění procesu akreditace pro žadatele, i z řad členů ČLK. omezení maximálního počtu kreditů za jednu vzdělávací akci na 16 kreditů – toto odpovídá předchozí verzi SP 16, kde maximální počet kreditů byl jeden certifikát (rovno 16 kreditům),  formalizace postupu žádosti o certifikaci e-learningového systému,  řešení otázky komerční prezentace v e-learningovém systému,  specifikace „studia odborné literatury“ jakožto vzdělávací „akce“,  stanovení poplatků za administrativní úkony pro subjekty odlišné od ČLK,  zjednodušení hodnocení jiných aktivit než běžné vzdělávací akce (publikace apod.). Změny mají vyjasnit a zjednodušit proces akreditace vzdělávacích akcí a jejich zařazování do registru ČLK a zároveň omezit náklady, které ČLK s posuzováním a zařazováním vzdělávacích akcí nese na svůj úkor.

18 SP 16 – NÁVRHY ZMĚN Poměrně výraznou změnou v novele je navýšení požadovaného počtu kreditů za období 5 let pro účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání a to ze stávajících 50 kreditů na 150 kreditů. Tato změna je z důvodu harmonizace s praxí v Evropské unii, kdy Česká republika s požadavkem 50 kreditů za 5 let patří mezi země s nejmenšími nároky v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů. V této souvislosti je nutné zmínit, že řada evropských autorit v oblasti - zvl. UEMS-EACCME, CPME apod. kladou velký důraz na rozšíření povinnosti průběžného kontrolovaného CŽV lékařů.

19 ROZDÍLY FINANČNÍ – POPLATKY, PŘÍNOS PRO ČLK
Základní poplatky za registraci akcí a komerční prezentaci na vzdělávací akci zůstávají v návrhu stejné. Novela SP 16 zavádí poplatky, které omezují náklady spojené s vedením registru, hodnocením a zařazován jiných než klasických vzdělávacích akcí. Jedná se o tyto poplatky: 500,- Kč za umožnění prezentace v jednorázových vzdělávacích textech určených pro vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16; 12 000,- Kč za umožnění prezentace ve vzdělávacích textech určených pro vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 s jednoročním certifikátem; úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 2 000,- Kč; úkony spojené se zařazením jednorázové vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 činí 800,- Kč; úkony spojené se zařazením vzdělávací akce mezi formy celoživotního vzdělávání dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) a g) SP 16 s jednoročním certifikátem činí ,- Kč;  Dále se jedná o poplatky za mimořádné administrativní úkony: tisk certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 5 Kč za jeden certifikát. rozeslání certifikátů ze vzdělávací akce činí 1 000,- Kč + 20 Kč za jeden certifikát.

20 SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

21 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČLK

22 POČTY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

23 FINANČNÍ PŘIJMY Nárůst příjmů ČLK za účast a prezentaci komerčních subjektů na CŽV ČLK

24 Systematizace CŽV lékařů
OBOR GARANT LÉKAŘSKÉ OBORY alergologie a klinická imunologie MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D. anesteziologie a intenzivní medicína doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. cévní chirurgie Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. dermatovenerologie Prof. MUDr. Petr Arenberger, Drsc., MBA diabetologie a endokrinologie Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. gastroenterologie Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. geriatrie gerontopsychiatrie Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. gynekologie a porodnictví, Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. hematologie a klinická onkologie Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. chirurgie Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc infekční lékařství Doc. MUDr. Václav Dostál

25 Systematizace CŽV lékařů
LÉKAŘSKÉ OBORY kardiologie Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. lékařská genetika Prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc. nefrologie Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. neurochirurgie Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. nukleární medicína Prof. MUDr. Oskar Andrýsek, DrSc. otorinolaryngologie Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. pneumologie Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. pneumologie a ftizeologie Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. posudkové lékařství MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. pracovní lékařství Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. preventivní kardiologie Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

26 Systematizace CŽV lékařů
LÉKAŘSKÉ OBORY psychiatrie Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. radiační onkologie Prof. MUDr. Pavel Šlampa radiologie a zobrazovací metody Doc .MUDr. Václav Janík, CSc. rehabilitační a fyzikální medicína Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. revmatologie Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. traumatologie Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. urologie Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA vnitřní lékařství Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. INTERDISCIPLINÁRNÍ OBORY lékařská etika Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. medicínské právo JUDr. Jan Mach ekonomika ve zdravotnictví Ing. Michal Pravda lékařská psychologie PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

27 Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Lékařská fakulta Univerzity Palackého IPVZ Odborné společnosti ČLS JEP

28 E-LEARNING ČLK Již třetí rokem je lékařům k dispozici e-learningový portál ČLK Portál aktuálně nabízí více než sto e-learningových kurzů od předních odborníků v daných oborech. Systém umožňuje studovat kdykoliv a kdekoliv a pro členy ČLK je zcela zdarma. V návaznosti na systematizaci celoživotního vzdělávání a funkci odborných garantů se nabídka e-learningových kurzů rozroste na několik set, které budou průběžné aktualizovány a budou tak tvořit kompedium poznatků pro celoživotní vzdělávání lékařů v rámci jednotlivých oborů

29 Vzdělávací edice ČLK

30 Mimořádné vzdělávací akce ČLK
Konference Etika a komunikace v medicíně Duševní zátěž lékařů a zdravotníků Mimořádné semináře Právní seminář Granty a patenty v klinické praxi

31 CENA PREZIDENTA ZA MIMO ŘÁDNÝ PŘÍNOS
ROK OCENĚNÝ 2008 doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 2009 doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 2010 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 2011 prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.

32 ZJEDNODUŠOVÁNÍ „UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ“

33 Další vývoj CŽV ČLK Rozvoj systematizace
Rozšiřování nabídky kurzů ve všech formách Aktuální garantovaný zdroj informací „na jednom místě“ Rozvoj spolupráce v rámci Asociace Rozvoj vzdělávací edice ČLK Nové konference a mimořádné vzdělávací akce Další zjednodušování uživatelského „interface“ CŽV

34 Děkuj za pozornost


Stáhnout ppt "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY"

Podobné prezentace


Reklamy Google