Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Těžba břidlice na Budišovsku (The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Těžba břidlice na Budišovsku (The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné."— Transkript prezentace:

1 Těžba břidlice na Budišovsku (The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou)
Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné rudy. Založila se tady tudíž hornická osada (horníci zde bydleli i se svými rodinami). (At the end of 13. century, the silver and leaden oreses were started to extract. So the mining colony was found there – the coal miners lived there with their families.)

2 počátkem 19. století (o dost později než na jiných místech v Evropě) začala v této oblasti moravskoslezského kulmu (= geologický útvar zahrnující charakteristické horniny pískovce, droby a břidlice) rozsáhlá těžba jílových břidlic jako krytinového, obkladového a dlažebního materiálu oblast kulmu zabírá cca rozlohu 3200km2 (asi od Olomouce po Opavu) Early in 19th century (later than other localities in Europe) – the extraction of shale started in Moravian-Silesian culm. The shale was emploied as covering material, sheathing material or paving material The area of Moravian-Silesian culm takes up cca 3200 km2 (from Olomouc to Opava)

3 Těžba břidlice byla soustředěna hlavně v oblasti andělskohorského a moravického souvrství (= geologický útvar zahrnující několik vrstevních jednotek se společným geologickým vývojem) The extraction of the slate was mainly in the area called „Andělskohorské and Moravické series of rocks“ – it is a geological system comprehensive the layers with common geological development)

4 První těžba se odehrávala v povrchových lomech, ale snížená kvalita břidlice u povrchu a kruté zimy přinutily movité majitele k těžbě podzemní. The first extraction was in open-cast mines, but the movable owners was forced to quarry in underground because of the derated quality of the slate under land.

5 Těžba za války Počátkem dvacátého století dochází k útlumu těžby, ačkoli větší lomy (v té době majitelé pozemků na kterém těžba probíhala, zodpovídali za průběh těžby) stále pokračovaly v těžbě. Během válek dochází k obnově zničených dolů (např. doly ve Velké Střelné byly v r odvodněny). V tomto období vznikla i Moravskoslezská břidlicová jednota. Early in 20th century the extraction was dampen, but the bigger quarries still continued in the extraction. During WW1 and WW2, the undone quarries were rebuilt (e.g. Quarries in Velká Střelná were drained off in 1931). In this time the Moravian-Silesian slate association came into being .

6 Břidlicová stezka Je to rozšířená přírodní expozice Muzea břidlice v Budišova nad Budišovkou. Celková délka trasy je 33 kilometrů. Uvidíte devět důlních děl (= štola, jáma, …), břidlicové haldy (= „to, co zůstane po těžbě“), jezírka v zatopených jamách a možná i zkameněliny. It is augmented natural exhibition of the Museum of slate in Budišov nad Budišovkou. The complete length is 33 kilometers. You can see nine mining system (= tunnels, caves, …), dumps (= „what stays after extraction“), lakelet in drowned caves and maybe you can find fossils too.

7 Woodboys Těženo hlubinným způsobem (je tam důl a ne lom)
O těžbě nejsou písemné záznamy Důl dostal jméno od trampů Geologové se domnívají, že těžba započala v 19. století K ukončení prací došlo zřejmě kolem r.1945 Jámový lom nad dolem Woodboys se jmenuje „Ďáblova tlama“. Sestup na dno a pohyb po komoře je velmi nebezpečný, strop je nestabilní (zřícené desky břidlice) Důlní dílo je dnes přístupno pouze zamřížovanou štolou nad haldou It was quarried by underground way (there is a mine, not fracture) We haven‘t got written records about the extraction The mine was named by the tramps The geologists think that the extraction started in 19th century and the end of extraction was in 1945 The fracture beyond Woodboys is called „The devil mouth“, it is really dangerous inside (unstable roofliner)

8 Lesní Zátiší Břidlicový důl Staré Oldřůvky leží na levém břehu údolí Budišovky Původní německý název je Waldfrieden Přibližný počátek těžby je okolo roku 1835 Až do konce 2. světové války byla oblast v držení německých starousedlíků, po 2. světové válce byla těžba přerušena a obnovena byla až na počátku 70. let The slate mine „The Old Oldřůvky“ is situated on the left side of the Budišovka river. The original name is Waldfrieden The start of extraction is around 1835 After WW2 the extraction was interrupted and it was recovery in the early 70‘s.

9 Na Skalce Dvě svislé těžní jámy Dnes je celý komplex zatopen
Severní jáma je zdroj pitné vody pro Staré Oldřůvky Druhá ‚Větrní‘ jáma byla v roce 2004 asanována (opatření sloužící k ozdravení životního prostředí, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek) Two vertical pit mining Today the whole complex of flooded North pit is a source of drinking water for Staré Oldřůvky The second „Větrní“ pit was decontaminated in 2004 (measures designed to restore the environment, which aims to improve health conditions)

10 Údolí Oldřůvky Na pravém břehu Oldřůvky jsou dvě štoly délky 100 m
Nad vstupy do štol jsou drobné výkvěty síranů, hlavně sádrovce Na levém břehu jsou krátká průzkumná díla s těžební komorou Morfologicky výrazné skalky jsou tvořeny slepenci On the right side of the Oldřůvka river are two drifts that are 100 m long. Above enters into drifts are sulphates, especially gypsum. On the left side of the river are short exploratory works with mining room. Morphologically expressive rock-gardens are made of agglomerate.

11 Čermenský mlýn Několik důlních děl
‚Štola Mlýnská (Modrá)‘ – 61 m dlouhá štola, nad ní jsou dvě, již zatopené jámy ‚Modrá‘ z důvodu modře zbarvených minerálů V letech byly znova provedeny dva vrty, ale těžit se nezačalo A few of mining works ‚Štola Mlýnská (Modrá)‘ – 61 m long drift. There are two already afloat pits above it. ‚Modrá‘ is because of blue minerals From 1990 to 1992 were done two drill holes again but they never started to mine again.

12 Žlutý květ Průzkumná štola je dlouhá 35 metrů
V této lokalitě se nachází několik štol hvězdicovitě směřujících do okolních svahů Většina podzemí je dnes zatopena V místě bezejmenné zatopené štoly vzniklo jezírko Exploratory drift is 35 m long. There are situated a few of drifts. Most of subsurface is afloat nowdays. Small lake came into being instead of unnamed drift.

13 Černý důl Lokalita je tvořena několika povrchovými dobývkami a jámovými otvírkami, které jsou zatopeny vodou Hlavním důlním dílem je třípatrový hlubinný komplex Těžební činnost zde zanikla patrně již během 1. světové války In this locality are a few of afloat opencasts and pits. Main mine work is three storeyed deep-mined complex Mining working stopped evidently during World War I.

14 Fotky z Budišova nad Budišovkou

15 Woodboys Vozíky (Trolley)


Stáhnout ppt "Těžba břidlice na Budišovsku (The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné."

Podobné prezentace


Reklamy Google