Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Těžba břidlice na Budišovsku ( The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Těžba břidlice na Budišovsku ( The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné."— Transkript prezentace:

1 Těžba břidlice na Budišovsku ( The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné rudy. Založila se tady tudíž hornická osada (horníci zde bydleli i se svými rodinami). (At the end of 13. century, the silver and leaden oreses were started to extract. So the mining colony was found there – the coal miners lived there with their families.)

2 • počátkem 19. století (o dost později než na jiných místech v Evropě) začala v této oblasti moravskoslezského kulmu (= geologický útvar zahrnující charakteristické horniny pískovce, droby a břidlice) rozsáhlá těžba jílových břidlic jako krytinového, obkladového a dlažebního materiálu • oblast kulmu zabírá cca rozlohu 3200km 2 (asi od Olomouce po Opavu) • Early in 19th century (later than other localities in Europe) – the extraction of shale started in Moravian-Silesian culm. The shale was emploied as covering material, sheathing material or paving material • The area of Moravian-Silesian culm takes up cca 3200 km 2 (from Olomouc to Opava)

3 The extraction of the slate was mainly in the area called „Andělskohorské and Moravické series of rocks“ – it is a geological system comprehensive the layers with common geological development) • Těžba břidlice byla soustředěna hlavně v oblasti andělskohorského a moravického souvrství (= geologický útvar zahrnující několik vrstevních jednotek se společným geologickým vývojem)

4 • První těžba se odehrávala v povrchových lomech, ale snížená kvalita břidlice u povrchu a kruté zimy přinutily movité majitele k těžbě podzemní. • The first extraction was in open-cast mines, but the movable owners was forced to quarry in underground because of the derated quality of the slate under land.

5 Těžba za války • Počátkem dvacátého století dochází k útlumu těžby, ačkoli větší lomy (v té době majitelé pozemků na kterém těžba probíhala, zodpovídali za průběh těžby) stále pokračovaly v těžbě. • Během válek dochází k obnově zničených dolů (např. doly ve Velké Střelné byly v r. 1931 odvodněny). • V tomto období vznikla i Moravskoslezská břidlicová jednota. • Early in 20th century the extraction was dampen, but the bigger quarries still continued in the extraction. • During WW1 and WW2, the undone quarries were rebuilt (e.g. Quarries in Velká Střelná were drained off in 1931). • In this time the Moravian- Silesian slate association came into being.

6 Břidlicová stezka • Je to rozšířená přírodní expozice Muzea břidlice v Budišova nad Budišovkou. • Celková délka trasy je 33 kilometrů. • Uvidíte devět důlních děl (= štola, jáma, …), břidlicové haldy (= „to, co zůstane po těžbě“), jezírka v zatopených jamách a možná i zkameněliny. • It is augmented natural exhibition of the Museum of slate in Budišov nad Budišovkou. • The complete length is 33 kilometers. • You can see nine mining system (= tunnels, caves, …), dumps (= „what stays after extraction“), lakelet in drowned caves and maybe you can find fossils too.

7 Woodboys • It was quarried by underground way (there is a mine, not fracture) • We haven‘t got written records about the extraction • The mine was named by the tramps • The geologists think that the extraction started in 19 th century and the end of extraction was in 1945 • The fracture beyond Woodboys is called „The devil mouth“, it is really dangerous inside (unstable roofliner) • Těženo hlubinným způsobem (je tam důl a ne lom) • O těžbě nejsou písemné záznamy • Důl dostal jméno od trampů • Geologové se domnívají, že těžba započala v 19. století • K ukončení prací došlo zřejmě kolem r.1945 • Jámový lom nad dolem Woodboys se jmenuje „Ďáblova tlama“. Sestup na dno a pohyb po komoře je velmi nebezpečný, strop je nestabilní (zřícené desky břidlice) • Důlní dílo je dnes přístupno pouze zamřížovanou štolou nad haldou

8 Lesní Zátiší • Břidlicový důl Staré Oldřůvky leží na levém břehu údolí Budišovky • Původní německý název je Waldfrieden • Přibližný počátek těžby je okolo roku 1835 • Až do konce 2. světové války byla oblast v držení německých starousedlíků, po 2. světové válce byla těžba přerušena a obnovena byla až na počátku 70. let • The slate mine „The Old Oldřůvky“ is situated on the left side of the Budišovka river. • The original name is Waldfrieden • The start of extraction is around 1835 • After WW2 the extraction was interrupted and it was recovery in the early 70‘s.

9 Na Skalce • Dvě svislé těžní jámy • Dnes je celý komplex zatopen • Severní jáma je zdroj pitné vody pro Staré Oldřůvky • Druhá ‚Větrní‘ jáma byla v roce 2004 asanována (opatření sloužící k ozdravení životního prostředí, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek) • Two vertical pit mining • Today the whole complex of flooded • North pit is a source of drinking water for Staré Oldřůvky • The second „Větrní“ pit was decontaminated in 2004 (measures designed to restore the environment, which aims to improve health conditions)

10 Údolí Oldřůvky • Na pravém břehu Oldřůvky jsou dvě štoly délky 100 m • Nad vstupy do štol jsou drobné výkvěty síranů, hlavně sádrovce • Na levém břehu jsou krátká průzkumná díla s těžební komorou • Morfologicky výrazné skalky jsou tvořeny slepenci • On the right side of the Oldřůvka river are two drifts that are 100 m long. • Above enters into drifts are sulphates, especially gypsum. • On the left side of the river are short exploratory works with mining room. • Morphologically expressive rock- gardens are made of agglomerate.

11 Čermenský mlýn • Několik důlních děl • ‚Štola Mlýnská (Modrá)‘ – 61 m dlouhá štola, nad ní jsou dvě, již zatopené jámy • ‚Modrá‘ z důvodu modře zbarvených minerálů • V letech 1990-1992 byly znova provedeny dva vrty, ale těžit se nezačalo • A few of mining works • ‚Štola Mlýnská (Modrá)‘ – 61 m long drift. There are two already afloat pits above it. • ‚Modrá‘ is because of blue minerals • From 1990 to 1992 were done two drill holes again but they never started to mine again.

12 Žlutý květ • Průzkumná štola je dlouhá 35 metrů • V této lokalitě se nachází několik štol hvězdicovitě směřujících do okolních svahů • Většina podzemí je dnes zatopena • V místě bezejmenné zatopené štoly vzniklo jezírko • Exploratory drift is 35 m long. • There are situated a few of drifts. • Most of subsurface is afloat nowdays. • Small lake came into being instead of unnamed drift.

13 Černý důl • Lokalita je tvořena několika povrchovými dobývkami a jámovými otvírkami, které jsou zatopeny vodou • Hlavním důlním dílem je třípatrový hlubinný komplex • Těžební činnost zde zanikla patrně již během 1. světové války • In this locality are a few of afloat opencasts and pits. • Main mine work is three storeyed deep-mined complex • Mining working stopped evidently during World War I.

14 Fotky z Budišova nad Budišovkou

15 WoodboysVozíky (Trolley)


Stáhnout ppt "Těžba břidlice na Budišovsku ( The extraction of the slate in Budišov nad Budišovkou) Na konci 13. století se na Budišovsku začaly těžit stříbrné a olověné."

Podobné prezentace


Reklamy Google