Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní politika ČR Podpora exportu s podporou státu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní politika ČR Podpora exportu s podporou státu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Exportní politika ČR Podpora exportu s podporou státu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

2  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Proč exportovat?  Export – parametr konkurenceschopnosti firem – viz. strategie vlády ČR, NERV, MPO  vyšší úroveň produktivity práce, vyšší ceny ale i náklady, vyšší nároky odběratelů - vedou k lepší dodavatelské i výrobní kázni, inovacím, marketingu  Systémově k urychlení procesu inovací a modernizace, rozvoj lidských zdrojů…  kvalitnější řízení a management firem, interní procesy  Brand name/značka, marketing, cenové nástroje….  nové požadavky na pracovní zdroje, jejich kvalifikaci a mobilitu

3  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Cíle podpory exportu - co chceme VIZE: Prosadit ČR ve světě prostřednictvím obchodu a investic  Podpora mezinárodního rozvoje podniků (internacionalizace firem) včetně vzdělávání  Pozornost nejen vývozu zboží, avšak také vývozu služeb a investic  Zlepšení kvality služeb státu – lepší koordinace složek státu podporujících zájmy v zahraničí  Nové příležitosti pro podnikatele (usnadňování obchodu, působení na klíčových trzích, budování značky)

4  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Principy podpory exportu – JAK??  Tržně konformními nástroji (v souladu s našimi závazky vyplývající z členství v OECD,WTO apod.) – nevýlučný přístup, výběrová řízení, kontrolní mechamizmy - UOHS….  Efektivní a profesionální služby podnikatelské sféře doma i v zahraničí.  Stát buduje průhledné právní podnikatelské prostředí deregulace, snižování administrativní zátěže, snižování daňové zátěže apod. -Partnerství s podnikatelskou sférou (SP, HK,ČROI,apod.), ale žádáme zpětnou vazbu, segment SME/MSP … -Koordinace všech resortů (MPO, MF, MZV, MZe,apod.) - Czech Team

5  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Exportní strategie 2006-2010  Základní dokument podpory exportu  Řízena manažerským způsobem  Řízena projektově – 11 projektů  Schválena vládou  Každoročně zpráva vládě o plnění

6  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Tři pilíře podpory exportu  Exportní financování - ČEB/EGAP  Zahraniční síť – asistence (foot in the door)  Nástroje dle katalogu – Export v kostce

7  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 1. Exportní financování a pojišťování  I. Exportní financování ČEB – v roce 2011 nové úvěry v objemu 28 mld. Kč kryje politická rizika, spolupracuje s komerčními bankami, vč. KB,cíl: komerční rizika komerčním subjektům…. EGAP – v roce 2011 386 nových smluv v objemu 43 mld.Kč - v roce 2010 byla zvýšena pojistná kapacita o 30 mld. na 150 mld. (z vlastních zdrojů) http://www.egap.cz/index.phpEGAP - ČEB a EGAP nečerpají přímo prostředky ze státního rozpočtu, probíhá samofinancování z operací

8  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Zahraniční síť ZÚ a ZK CZ a CI  Podpora obchodně ekonomických úseků ve dvojí podřízenosti MZV a MPO  Zahraniční kanceláře CzechInvest a CzechTrade  KODEX nároky podnikatelů na služby státu  Informace – STI, analýzy, kontakty..  Asistence a podpora  Foot in the door

9  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Zahraniční síť ZÚ a ZK CZ a CI  II. Informace, podpora na místě, lobbying (OEU,CT,CI) - Servis v zahraničí – vyhledávání kontaktů, informace o trhu, legislativně technická šetření, podpora působení v místě, STI,  Businessinfo – www.businessinfo.cz informační portál 400 tis. Vstupů/měsíc, www.export.cz a další…www.export.cz  - Semináře v ČR o teritoriích - Poptávky, tendry, nové příležitosti, Market Access Database a další nástroje - Czech Trade

10  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 BusinessInfo.cz

11  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Export v kostce – katalog služeb státu

12  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Export v kostce Export v kostce – katalog služeb státu http://www.mpo.cz/dokument82453.html  1. Zelen á linka pro export 4  2. Informačn í s í ť Zelen é linky pro export 5  3. Port á l BusinessInfo.cz 7  4. Služby st á tu na podporu exportu 8  5. Vnitřn í trh EU 9  6. Př í stup evropských podnikatelů na třet í trhy 12  7. Vzděl á v á n í a poradenstv í 13  8. Informace a př í ležitosti 14  9. Asistence, prezentace a rozvoj trhu 16  10. Financov á n í a poji š těn í 18  11. Z á sady prezentace na veletrz í ch a výstav á ch v Česk é republice pro rok 2011 21  12. Z á sady pro organizov á n í a financov á n í n á rodn í ch výstav a českých ofici á ln í ch ú čast í na veletrz í ch a výstav á ch v roce  2011 23  13. Pl á novan é ofici á ln í ú časti ČR v zahranič í – I.pololet í 2011 26  14. Program Marketing v r á mci Operačn í ho programu Podnik á n í a inovace 27  15. Seznam veletrhů podporovaných v roce 2011 v r á mci společných ú čast í na specializovaných výstav á ch a veletrz í ch v zahranič í v programu Marketing OPPI 29  16. Akce CzechTrade v zahranič í - I. pololet í 2011 32  17. Nab í dka společných teritori á ln í ch semin á řů MPO a CzechTrade na I. pololet í 2011 33  18. Exportn í akademie CzechTrade 34  19. Kontakty do zahranič í zastupitelsk é ú řady ČR, zahraničn í kancel á ře CzechTrade 36  20. Hlavn í kontaktn í spojen í a adresy 42

13  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Obchodně politické nástroje

14  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Týmy exportní strategie

15  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu Usnadňov á n í obchodu  Bilaterální a multilaterální smluvní vztahy –  EU – jednotný vnitřní trh, SOLVIT…, výbory…  WTO, např. ochrana intelektuál. bohatství. Prosazovat z á jmy ČR a aktivně ovlivňovat společnou obchodn í politiku EU a fungov á n í jednotn é ho vnitřn í ho trhu EU - MPO, MZV, MZe, vláda, VEU, SZ Brusel… zahraniční zastoupení… • Liberalizace obchodu zbož í m a službami • Mapov á n í a odstraňov á n í přek á žek a bari é r pro český export • Zjednodu š en í procedur v obchodě • Zaji š těn í ochrany proti nekalým obchodn í m praktik á m • Koordinovan é působen í subjektů v zahranič í i doma • Pln é využit í výhod vnitřn í ho trhu • Lobov á n í za z á jmy firem v zahranič í • Kvalitn í informačn í servis • Poskytov á n í ucelených ře š en í

16  2011  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 DOTAZY??? Děkuji Vám za pozornost. Ing. Petr Adrian, MBA adrian@mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Exportní politika ČR Podpora exportu s podporou státu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google