Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_04_M8_Hanak AUTOR: Ing. Roman Hanák TÉMA: Výrazy Základní škola Libina, p ř ísp ě vková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_04_M8_Hanak AUTOR: Ing. Roman Hanák TÉMA: Výrazy Základní škola Libina, p ř ísp ě vková."— Transkript prezentace:

1 Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2364 NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_04_M8_Hanak AUTOR: Ing. Roman Hanák TÉMA: Výrazy Základní škola Libina, p ř ísp ě vková organizace, Libina 548,788 05,I Č : 708 708 61 Název projektu: Škola hrou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem republiky Vzd ě lávací oblast Matematika a její aplikace OBSAH: S č ítání a od č ítání mnoho č len ů

2 ANOTACE Tato hodina je zam ěř ena na s č ítání a od č ítání mnoho č len ů. Na za č átku jsou ř ešené p ř íklady a v další č ásti jsou p ř íklady na samostatné procvi č ení. Inovativnost je v tom, ž e se zde vyskytuje ř ada moderních interaktivních prvk ů. Máme zde názorné grafické animace, obrázky, komentá ř e k ř ešení a hypertextové odkazy. Ž áci lépe pochopí probíranou látku a hodina je pro n ě zajímav ě jší. Ka ž dý ř ešený p ř íklad je pomocí animací rozd ě len na díl č í kroky, tak ž e vyu č ující se nezdr ž uje psaním na tabuli, ale pomocí ovlada č e postupn ě odkrývá ř ešení p ř íkladu a má tak mo ž nost ž áky nechat samostatn ě tvo ř it a v ě novat se t ě m ž ák ů m, kte ř í pot ř ebují individuální pomoc. Na konci hodiny je stránka, kde jsou odkazy na internetové stránky, které prov ěř í matematické dovednosti formou her nebo r ů zných test ů. Vyu č ující má mo ž nost vybrat si z uvedených odkaz ů stránku, na které otestuje v ě domosti ž ák ů. Hodina je tvo ř ena tak, aby se mohla být odu č ena v multimediální u č ebn ě nebo v po č íta č ové u č ebn ě, které mají p ř ipojení k internetu.

3 Sou č et mnoho č len ů vypo č ítáme tak, ž e se č teme jednotlivé koeficienty u odpovídajících si č len ů t ě chto mnoho č len ů (p ř i č em ž n ě které koeficienty m ůž ou být rovny nule). Rozdíl dvou mnoho č len ů vypo č ítáme tak, ž e ur č íme sou č et prvního mnoho č lenu a opa č ného mnoho č lenu k druhému mnoho č lenu.

4 Opa č né mnoho č leny jsou mnoho č leny, jejich ž sou č et se rovná nule K danému mnoho č lenu vytvo ř íme opa č ný mnoho č len tak, ž e zm ě ní v daném mnoho č lenu znaménka všech č len ů na opa č ná.

5

6

7

8 ZŠ Dob ř ichovice – pracovní listy ZŠ Dob ř ichovice – pracovní listy Matematika pro ka ž dého Matematika pro ka ž dého Matematické hry Moje škola – matematika B Moje škola – matematika A Matematika pro základní školy Fyzikální, matematické a chemické tabulky Hypertextové odkazy

9  MOLNÁR, Josef; EMANOVSKÝ, Petr; LEPÍK, Libor a kol. Matematika 8. Olomouc: Prodos, 2000, ISBN 80-7230-062-8.  MULLEROVÁ, Jana; B Ě LOUN, František; BRANT, Ji ř í a kol. Matematika pro 8. ro č ník. Praha: Kvarta, 1999, ISBN 80-85570-93-9.  DYTRYCH, Martin; DOBIASOVÁ, Irena; LIV Ň ANSKÁ, Libuše. Sbírka úloh z matematiky –po č etní úlohy. Poho ř elice: Fortuna, 2001, ISBN 80-7168-766-9.  Galerie klipart MS Office 2010


Stáhnout ppt "Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ NÁZEV: VY_32_INOVACE_03_04_M8_Hanak AUTOR: Ing. Roman Hanák TÉMA: Výrazy Základní škola Libina, p ř ísp ě vková."

Podobné prezentace


Reklamy Google