Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Literární exkurze II. Sout ěž e III. Projekt Mladé fronty Dnes IV. Č tená ř ské dílny V. Literární ve č ery.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Literární exkurze II. Sout ěž e III. Projekt Mladé fronty Dnes IV. Č tená ř ské dílny V. Literární ve č ery."— Transkript prezentace:

1 I. Literární exkurze II. Sout ěž e III. Projekt Mladé fronty Dnes IV. Č tená ř ské dílny V. Literární ve č ery

2

3  Každoročně navštěvují studenti 1. ročníků klášter Zlatá Koruna  Součástí exkurze je také prohlídka kláštera a kostela

4  Studenti navštíví též literární expozici „Místa setkávání“, kde plní úkoly na základě pracovních listů

5

6

7

8  Ka ž dý rok p ř ed Vánocemi probíhá školní kolo  Sout ěž je organizována ve dvou kategoriích  Nejlepší studenti postupují do dalších kol sout ěž e (okresní, krajské, celostátní)

9  Škol. rok 2014-2015:  Jan Pokorný (3.místo, I.kategorie)  Karolína Zikešová (1.místo, II.kategorie)  Škol. rok 2013-2014:  Henrietta Ottová (2.místo, I.kategorie)  Karolína Zikešová (2.místo, II.kategorie)  Škol. rok 2012-2013:  Anna Kostohryzová, Roberta Rejdová (5.místo, I.kategorie)  Karolína Zikešová (1.místo, II.kategorie)  Hana Šáchová (2.místo, II.kategorie)

10  Studenti naší školy se ka ž dý rok ú č astní dvou recita č ních sout ěž í: D ě tská scéna a Vrbenský rohlík  Na Vrbenském rohlíku naši studenti pravideln ě obsazují č elní pozice

11  Eliška Samohýlová jako vítězka I.kategorie

12  Úspěšné recitátorky:  Lucie Mačí  Adéla Kalusová  Natálie Trachtová  Bianka Machová

13  Ka ž doro č n ě se ú č astníme celostátní ř e č nické sout ěž e Mladý Demosthenes  Sout ěž probíhá v n ě kolika kolech  Ze školního kola vybíráme nejlepší ř e č níky, kte ř í velmi úsp ě šn ě reprezentují naši školu  V posledních dvou letech se naši studenti probojovali a ž do celostátního finále:  Ve škol.roce 2013/2014 Petra Bicková a Vladimír Batysta  Ve škol.roce 2014/2015 Adéla Bohá č ová

14

15  Školní rok 2014/2015  Vítězky školního kola ve svých kategoriích:  Eliška Korcová  Anežka Zemenová  Adéla Boháčová

16

17

18  Naše škola se ka ž doro č n ě ú č astní projektu Mladé fronty Dnes „Studenti č tou a píší noviny“  Sou č ástí projektu jsou p ř ísp ě vky student ů na témata vyhlášená MFD, n ě které p ř ísp ě vky našich studenty byly otišt ě ny v novinách

19 Ka ž doro č n ě v ž dy na podzim a na ja ř e dostává naše škola po dobu jednoho m ě síce zdarma 30 výtisk ů MFD pro studenty Studenti t ř etích ro č ník ů mají za úkol sledovat po tuto dobu noviny MFD Na záv ě r odevzdávají práci, v ní ž hodnotí podobu novin, její rubriky a nejzajímav ě jší p ř ísp ě vky

20

21  V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu MŠ s názvem Č tená ř ské dílny  Do projektu se zapojilo n ě kolik t ř íd ni ž šího a vyššího gymnázia  Velkým p ř ínosem tohoto projektu pro naši školu je mo ž nost zakoupení velkého mno ž ství knih sou č asné č eské a sv ě tové literatury

22  V rámci tohoto projektu studenti nejen čtou klasické i současné autory, diskutují o svých čtenářských zkušenostech, ale také navštěvují místa, k nimž se příběhy vztahují

23  Samozřejmou součástí tohoto projektu je práce s nově nakoupenými knihami při vyučování  Studenti diskutují o svých zážitcích z četby a vyměňují si názory na knihy

24

25  Na naší škole vznikl v minulém roce netradi č ní projekt s názvem Literární ve č ery  Organizace tohoto projektu se zhostili sami studenti, kte ř í b ě hem lo ň ského roku uspo ř ádali nap ř. v kavárn ě Horká vana n ě kolik t ě chto ve č er ů s vlastním programem

26  Literární večery se setkaly s velkým ohlasem u studentů  Studenti si pořad moderují, zájemci předčítají své práce nebo ukázky z oblíbených knih  Součástí večera jsou také hudební vložky


Stáhnout ppt "I. Literární exkurze II. Sout ěž e III. Projekt Mladé fronty Dnes IV. Č tená ř ské dílny V. Literární ve č ery."

Podobné prezentace


Reklamy Google